Општини во Македонија

првостепена административна единица на Македонија

Општините во Македонија се административни единици од прв степен. Во август 2004 година, а дополнително во 2013, Македонија била реорганизирана на 80 општини од кои 10 го сочинуваат Градот Скопје, кој е посебна единица на локална самоуправа.

Во периодот од 1996 до 2004 година Македонија имала 123 општини, а со последната административна поделба бројот се намалил. Така, дел од општините останале непроменети, а дел биле споени со поголеми општини. По број на население и според пописот од 2002 година, најголема општина во Македонија е Куманово со 105.484 жители, а најмала е Вевчани со 2.433 жители. По површина, најголема општина е Прилеп која има 1.194 км2, а најмала е Чаир со површина од 3,5 км2.

Административната поделба на Македонија била сменета во 2013 година. Во 2013, по локалните избори на 24 март, општините Другово, Вранештица, Зајас и Осломеј престанале да постојат и биле припоени кон Кичево. Така бројот на општини од 84 се намалил на 80. Покрај општините, административно Македонија е поделена и на 8 плански региони, но тие не се сметаат за првостепена административна поделба, туку како плански региони за развој.

Историја уреди

1952 - 1955 уреди

 
Карта на околиите и општините во Македонија (1952-1955).

Во периодот од 1952 до 1955 година Народна Република Македонија имала повеќестепена административна поделба. Републиката била поделена на 18 околии, потоа на градови (единствено Град Скопје), 27 градски општини и 205 (рурални) општини.[1]

Околија Име Вид на единица Населени места
Битолска Околија Битола Градска општина Битола
Бач Општина Бач, Брод, Велесело, Гермијан, Гнилеж, Добровени, Живојно, Полог, Скочивир, Сливница и Сович
Будаково Алинци, Арматуш, Будаково, Горна Чарлија, Далбеговци, Дедебалци, Добрушево, Долна Чарлија, Мусинци, Ношпал, Путурус, Радобор, Трап и Црничани
Буково Бистрица, Буково, Злокуќани, Кравари, Крстоар и Ореово
Велушина Барешани, Велушина, Граешница, Драгош, Жабени, Канино, Кишава, Лажец, Олевени, Острец и Породин
Демир Хисар Бараково, Белче, Вардино, Граиште, Единаковци, Журче, Кутретино, Лесково, Мургашево, Ново Село, Прибилци, Ракитница, Растојца, Сладуево, Слепче, Стругово и Суводол
Дихово Братин Дол, Брусник, Дихово, Лавци, Магарево, Нижеполе, Снегово и Трново
Доленци Бабино, Базерник, Брезово, Големо Илино, Доленци, Железнец и Мало Илино
Жван Вирово, Жван, Мренога, Радово, Слоештица, Сопотница, Суво Грло и Церово
Ивањевци Беранци, Вашарејца, Древеник, Ивањевци, Лознани, Новоселани, Подино, Свето Тодори, Српци и Трновци
Кажани Гопеш, Доленци, Ѓавато, Кажани, Лера, Маловиште, Рамна, Ротино, Српци и Цапари
Кременица Долно Егри, Кременица, Меџитлија и Средно Егри
Кукуречани Горно Оризари, Драгарино, Драгожани, Крклино, Кукуречани, Могила, Ново Змирново, Раштани, Старо Змирново и Црнобуки
Логоварди Долно Оризари, Карамани, Логоварди, Оптичари, Поешево и Трн
Лопатица Габалавци, Загориче, Лисолај, Лопатица, Метимир, Облаково, Свиниште, Секирани, Стрежево, Утово и Црновец
Маково Брник, Ивени, Маково, Мојно, Орле и Рапеш
Новаци Балдовенци, Биљаник, Врањевци, Гнеотино, Горно Агларци, Грумази, Добромири, Долно Агларци, Долно Орехово, Мегленци, Новаци, Ново Село, Паралово, Рибарци, Суводол и Тепавци
Старавина Будимирци, Градешница, Груништа, Зовиќ и Старавина
Смилево Боиште, Обедник и Смилево
Гевгелиска Околија Гевгелија Градска општина Гевгелија, Горничет, Конско, Моин, Мрзенци и Хума
Валандово Балинци, Брајковци, Валандово, Грчиште, Марвинци, Пирава, Раброво и Чештово
Башибос Општина Бајрамбос, Башибос, Булунтули, Дурутли, Кочули, Куртамзали, Севендекли, Органџали и Џумабос
Богданци Богданци, Богородица, Ѓавато, Селемли и Стојаково
Дедели Дедели, Казандол, Прстен, Собри, Татарли и Чалакли
Миравци Габрово, Давидово, Милетково, Миравци и Петрово
Негорци Кованци, Негорци, Прдејци, Серменин и Смоквица
Дојран Ѓопчели, Николиќ, Нов Дојран, Сретеново, Стар Дојран, Фурка, Црничани и Чаушли
Удово Ајранли, Аразли, Баракли, Башали, Вејсели, Градец, Ѓулели, Јосифово, Плавуш, Терзели и Удово
Гостиварска Околија Гостивар Градска општина Гостивар
Бањица Општина Беловиште, Горна Бањица, Горна Ѓоновица, Долна Бањица, Долна Ѓоновица, Лакавица, Митрој Крсти, Симница, Сретково, Сушица и Церово
Врапчиште Врапчиште, Галате, Добри Дол, Пожаране и Топлица
Вруток Вруток, Дуф, Ново Село, Орќуше, Печково, Равен и Речане
Дебреше Врановци, Горно Јеловце, Дебреше, Долно Јеловце, Здуње, Зубовце, Лешница и Ново Село
Никифорово Леуново, Маврово и Никифорово
Србиново Железна Река, Куново, Падалиште, Србиново, Страјане, Трново и Ќафа
Сенокос Горјане, Градец, Ѓурѓевиште, Калиште, Ломница, Неготино, Пирок и Сенокос
Трница Беличица, Бибај, Богдево, Бродец, Волковија,[2] Врбен, Грекај, Жужње, Кичиница, Кракорница, Нивиште, Нистрово, Ничпур, Рибница, Сенце и Тануше
Чајле Балин Дол, Корито, Мало Турчане, и Чајле
Чегране Волковија, Стенче, Тумчевиште, Форино и Чегране
Дебарска Околија Дебар Градска општина Аме, Баниште, Бомово, Дебар, Елевци, Коњари, Кривци, Рајчица, Селокуќи и Спас
Баланци Општина Бајрамовци, Баланци, Броштица, Голем Папрадник, Горенци, Житинени, Мал Папрадник и Пареши
Жировница Болетин, Видуше, Врбјани и Жировница
Косоврасти Горно Косоврасти, Горно Мелничани, Долно Косоврасти, Долно Мелничани, Могорче, Осој и Скудриње
Коџаџик Брештани, Долгаш, Евла, Елевци, Кочишта, Коџаџик, Новаци, Осолница и Праленик
Лазарополе Гари, Лазарополе, Росоки, Селце и Тресонче
Манастирец Буринец, Дренок, Модрич, Отишани, Селци и Џепиште[3]
Ростуше Аџиевци, Битуше, Велебрдо, Галичник, Јанче, Присојница, Ростуше, Сушица и Требиште
Кичевска Околија Кичево Градска општина Кичево
Брждани Општина Белица, Брждани, Видрани, Јудово, Козица и Свињиште
Брод Брод, Грешница, Девич, Дреново, Латово, Сланско, Суводол и Требино
Долни Манастирец Горни Манастирец, Горно Крушје, Долни Манастирец, Долно Крушје, Драгов Дол, Слатино, Томино Село и Тополница
Другово Горно Добреноец, Долно Добреноец, Другово, Јаворец, Лавчани, Манастир Доленци, Подвис, Пополжани и Србјани
Зајас Бачишта, Букојчани, Горно Строгомиште, Долно Строгомиште, Зајас, Колари, Колибари, Мидинци и Тајмиште
Ижиште Дворци, Ижиште, Лисичани, Ореовец, Пласница, Преглово и Русјаци
Извор Душегубица, Ехлоец, Иванчишта, Извор, Кленоец, Малкоец и Попоец
Јагол Доленци Бериково, Јагол Доленци, Јагол, Папрадиште, Поповјани и Туин
Мало Црско Велмевци, Големо Црско, Кладник, Мало Црско, Прострање и Цер
Модриште Белица, Брезница, Вир, Калуѓерец, Локвица, Могилец, Модриште, Тажево и Црешнево
Орланци Дупјани, Козичино, Крушица, Миокази, Орланци, Патец, Рабетино, Речани, Светораче и Челопеци
Осломеј Арангел, Гарани, Жубрино, Лазаровци, Мамудовци, Ново Село, Осломеј, Премка, Србица, Стрелци, Црвивци и Шутово
Растеш Битово, Близанско, Волче, Горно Ботушје, Долно Ботушје, Заград, Здуње, Косово, Растеш и Требовље
Раштани Грешница, Длапкин Дол, Кнежино, Лешница, Осој, Раштани, Речани и Трапчин Дол
Самоков Бенче, Брест, Звечан, Зркле, Инче, Ковач, Ковче, Лупште, Рамне, Самоков, Старо Село и Сушица
Староец Атишта, Бигор Доленци, Вранештица, Карбуница и Староец
Кочанска Околија Кочани Градска општина Кочани
Блатец Општина Блатец, Лаки, Липец и Пекљани
Виница Виница, Виничка Кршла, Габритница, Градец, Истибања, Јакимово, Лески и Црн Камен
Грљани Грљани, Драгобраште, Калиманци, Крушево и Трсино
Злетово Бунеш, Древено, Зеленград, Злетово, Јамиште, Лесново, Луково, Ратавица, Трипатанци, Турско Рудари и Шталковица
Зрновци Видовиште, Зрновци, Мородвис и Теранци
Нивичани Бели, Лески, Нивичани, Пантелеј и Рајчани
Облешево Бања, Горни Подлог, Долни Подлог, Мојанци, Облешево, Спанчево, Тркање и Чифлик
Оризари Безиково, Грдовци, Оризари, Пресека, Прибачево и Цера
Полаки Вранинци, Главовица, Горно Градче, Долно Градче, Јастребник, Костин Дол, Небојани, Ново Село, Полаки, Припор, Речани и Црвена Нива
Пробиштип Горни Стубол, Гризилевци, Добрево, Долни Стубол, Дренак, Древено, Калниште, Кундино, Маричино, Неокази, Петршино, Плешанци, Пробиштип и Стрмош
Чешиново Врбица, Жиганци, Лепопелци, Ново Селани, Соколарци и Чешиново
Кривопаланечка Околија Крива Паланка Градска општина Б'с, Варовиште, Дренак, Дрење, Дурачка Река, Киселица, Конопница, Кошари, Крива Паланка, Лозаново, Мартиница и Станци
Герман Општина Герман и П’клиште
Градец Габар, Градец и Осиче
Длабочица Баштево, Борово, Длабочица, Мождивњак, Псача и Т'лминци
Добровница Голема Црцорија, Добровница, Крстов Дол, Луке, Мала Црцорија и Подржи Коњ
Жидилово Жидилово, Костур, Кркља, Трново и Узем
Огут Метежево, Нерав и Огут
Петралица Баратлија, Гиновци, Криви Камен, Милутинце и Петралица
Ранковце Ветуница, Вржогрнци, Гулинци, Љубинци, Одрено, Опила, Отошница, Радибуш, Ранковце и Станча
Кумановска Околија Кратово Градска општина Близанци, Горно Кратово, Емирица, Железница, Живалево, Кавран, Кнежево, Којково, Кратово, Куново, Мушково, Нежилово, Приковци, Туралево, Филиповци и Шлегово
Куманово Куманово и Проевце
Арбанашко Општина Арбанашко, Буковљане, Дејловце, Длабочица, Осиче, Рамно и Цветишница
Бајловце Аљинце, Бајловце, Нерешко, Добрача, Жељувино и Цвиланце
Бедиње Бедиње, Долно Коњаре, Лопате, Љубодраг, Ново Село, Опае, Режановце, Речица, Умин Дол и Черкеско Село
Думановце Белановце, Глажња, Гошинце, Думановце и Злокуќане
Жегљане Враготурце, Врачевце, Драгоманце, Жегљане, Карловце, Коинце, Кокино, М’гленце, Малотино, Пелинце, Пузаљка и Степанце
Клечовце Бељаковце, Довезенце, Зубовце, Јачинце, Клечовце, Косматац, Мургаш и Новосељане
Матејче Виштица, Матејче, Никуштак, Отља, Р’нковце, Ропалце и Стрима
Облавце Војник, Дренок, Канарево, Макреш, Облавце, Орах, Руѓинце и Стрезовце
Орашац Алакинци, Вак’в, Винце, Д'лга, Доброшане, Живиње, Колицко, Малино, Орашац, Пчиња, Скачковце и Шупљи Камен
Павлешенци Габреш, Градиште, Горно Ѓуѓанци, Долно Ѓуѓанци, Кокошиње, Кутлибег, Кучкарево, К'шање, Павлешенци, Пезово, Стањевци и Строиманци
Романовце Агино Село, Биљановце, Брзак, Романовце и Студена Бара
Слупчане Алашевце, Извор, Липково, Оризари, Руница и Слупчане
Старо Нагоричане Алгуња, Никуљане, Старо Нагоричане, Стрисвец и Челопек
Страцин Димонце, Крилатица, Куклица, Пендак, Страцин, Талашманце и Трновац
Табановце Ваксинце, Горно Коњаре, Карабичане, Лојане, Сопот, Стража, Сушево, Табановце и Четирце
Шопско Рударе Вакуф, Кетеново, Коњух, Секулица, Татомир, Тополовиќ и Шопско Рударе
Малешевска Околија Берово Градска општина Берово, Двориште, Ратево, Смојмирово
Делчево Бигла, Ветрен, Габрово, Град, Делчево, Звегор, Очипале, Полето, Стамер, Турија, Чифлик и Шопје
Пехчево Будинарци, Митрашинци, Негрево, Пехчево, Робово, Умлена, Црник и Чифлик
Владимирово Општина Владимирово, Мачево и Русиново
Драмче Вратиславци, Драмче, Киселица, Костин Дол и Селник
Каменица Дулица, Илиово, Каменица, Косевица, Луковица, Моштица, Саса и Тодоровци
Тработивиште Вирче, Нов Истевник, Панчарево, Разловци, Стар Истевник и Тработивиште
Овчеполска Околија Свети Николе Градска општина Кнежје, Нова Мездра, Свети Николе и Стара Мездра
Штип Долани, Ново Село и Штип
Горобинци Општина Горобинци, Гуземелци, Крушица, Преод, Сопот и Трстеник
Драгоево Драгоево, Едеклерци, Јамуларци, Прљуш, Селце, Скандалци, Софилари, Топлик, Хаџи Реџепли, Хаџи Сејдели, Хаџи Хамзали и Црешка
Ерџелија Амзабегово, Аџибегово, Богословец, Буриловци, Горно Црнилиште, Делисинци, Долно Црнилиште, Ерџелија, Кадрифаково, Мустафино и Пеширово
Карбинци Аргулица, Бурилчево, Караорман, Карбинци, Козјак, Кучичино, Припечани, Руљак, Стар Караорман, Таринци и Црвулево
Крупиште Горни Балван, Горно Трогерци, Долни Балван, Крупиште, Пишица и Уларци
Лакавица Балталија, Брест, Гарван, Горачино, Загорци, Лакавица, Лесковица, Липов Дол, Љуботен, Ново Село, Пиперово, Пухче, Скоруша, Степанци, Суво Грло, Танатарци, Чифлик и Шопур
Немањица Арбасанци, Горно Барбарево, Долно Барбарево, Макреш, Мечкуевци, Немањица, Орел, Патетино, Рајчинци и Стануловци
Радање Вртешка, Голем Габер, Ебеплија, Јунузлија, Калапетровци, Калаузлија, Кепекчели, Кошево, Курфалија, Кучилат, Кучица, Мал Габер, Мичак, Муратлија, Никоман, Оџалија, Почивало, Прналија, Радање и Шашаварлија
Три Чешми Батиља, Брсаково, Доброшано, Долно Трогерци, Криви Дол, Сарчиево, Судик, Сушево, Тестемелци, Три Чешми и Чардаклија
Трооло Бучиште, Гајранци, Гујновци, Зарапинци, Куково, Лезово, Престрифино, Пуздерци, Стризовци и Трооло
Охридска Околија Охрид Градска општина Охрид
Струга Струга
Белчишта Општина Белчишта, Ботун, Брежани, Велмеј, Горно Средоречие, Гркополе, Долно Средоречие, Злести, Лешани, Ново Село, Песочани и Црвена Вода
Вевчани Вевчани, Горна Белица и Октиси
Велешта Велешта, Враништа, Горно Татеши, Добовјани, Долна Белица, Долно Татеши, Ташмаруништа и Тоска
Галичица[4] Велгошти, Велестово, Елшани, Конско, Лескоец, Љубаништа, Пештани, Рамне, Скребатно, Трпејца и Шипокно
Драслајца Биџево, Делогожди, Драслајца, Ливада, Ложани, Моришта и Ново Село
Дримкол Безово, Јабланица, Лакаица, Луково, Нерези и Пискупштина
Издеглавје Издеглавје, Оздолени, Слатино, Слатински Чифлик и Сошани
Караорман Аржаново, Богоица, Брчево, Глобочица, Збажди, Локов, Мислодежда, Поум и Присовјани
Косел Вапила, Горно Лакочереј, Долно Лакочереј, Завој, Косел, Куратица, Ливоишта, Опеница, Орман, Плаќе, Расино, Речица, Свиништа и Сирула
Лабуништа Бороец, Лабуништа и Подгорци
Радолишта Вишни, Заграчани, Калишта, Мало Влаи, Радожда, Радолишта, Франгово и Шум
Сливово Арбиново, Врбјани, Годивје, Лактиње, Мраморец, Сливово и Турје
Требеништа Волно, Горенци, Мислешево, Оровник, Подмоље и Требеништа
Преспанска Околија Ресен Градска општина Ресен
Јанковец Општина Болно, Златари, Избишта, Илино, Јанковец, Кривени, Крушје, Лева Река, Петрино и Сопотско
Љубојно Арвати, Брајчино, Долно Дупени, Крани, Љубојно, Наколец, Сливница и Штрбово
Подмочани Асамати, Горна Бела Црква, Грнчари, Долна Бела Црква, Езерани, Козјак, Курбиново, Подмочани, Претор и Рајца
Царев Двор Волкодери, Горно Дупени, Дрмени, Евла, Коњско, Лавци, Лескоец, Отешево, Перово, Покрвеник, Прељубје, Стење, Стипино, Царев Двор и Шурленци
Прилепска Околија Крушево Градска општина Бирино, Крушево, Острилци
Прилеп Варош, Дабница, Прилеп, Присад и Селце
Бела Црква Општина Бела Црква, Бучин, Воѓани, Обршани, Пашино Рувци, Пресил и Света
Витолиште Бешиште, Витолиште, Врпско, Живово, Манастир и Полчиште
Дебреште Барино, Дебреште, Жабјани, Јакреново, Кошино, Крапа, Лажани, Ропотово и Саждево
Долнени Бело Поле, Браилово, Вранче, Дабјани, Долнени, Заполжани, Кутлешево, Мажучиште, Мало Мраморани, Новоселани, Сарандиново, Сенокос и Средорек[5]
Долно Дивјаци Арилево, Горно Дивјаци, Долно Дивјаци, Зашле, Кочиште и Пуста Река
Дуње Вепрчани, Дуње, Ѓуѓаково, Кален, Кокре, Крушевица, , Пештани и Чаниште
Дупјачани Горно Село, Десово, Дреновци, Дупјачани, Забрчани и Небрегово
Канатларци Бонче, Ерековци, Канатларци, Лопатица, Марул, Подмол и Шелеверци
Костинци Гостиражње, Долгаец, Зрзе, Костинци, Маргари, Пешталево, Рилево, Секирци, Слепче, Сливје, Стровија и Црнилиште
Кривогаштани Врбоец, Годивје, Кореница, Кривогаштани, Крушеани, Локвени, Милошево, Свето Митрани и Турско
Мало Коњари Воротино, Врбјани, Големо Коњари, Кадино Село, Мало Коњари, Мирче Ацев и Славеј
Норово Алданци, Велушино, Житоше, Норово и Селце
Плетвар Беловодица, Крстец, Ланишта, Ореовец и Плетвар
Старо Лагово Алинци, Беровци, Волково, Галичани, Мало Рувци, Ново Лагово, Прилепец, Старо Лагово, Чумово и Штавица
Тополчани Веселчани, Загорани, Клепач, Тополчани, Тројкрсти и Чепигово
Тројаци Голем Радобил, Дрен, Мал Радобил, Никодин, Ракле, Смолани, Топлица, Тројаци и Царевиќ
Скопска Околија Скопје Град Горно Водно, Маџари, Скопје и Трубарево
Ѓорче Петров Градска општина Бардовци, Влае, Горно Нерези, Долно Нерези, Ѓорче Петров, Злокуќани, Крушопек, Ново Село и Оризари
Бразда Општина Бањани, Блаце, Бразда, Визбегово, Глуво, Горно Оризари, Горњани, Мирковци и Чучер
Буковиќ Арнакија, Бојане, Буковиќ, Ласкарци, Паничари, Раовиќ, Семениште и Чајлане
Бунарџик Ајватовци, Белимбегово, Бујковци, Бунарџик, Бучинци, Дељадровци, Марино, Миладиновци, Мршевци и Текија
Вучидол Вучидол, Грачани, Кучково, Никиштане и Орман
Зелениково Вражале, Градовци, Гумалево, Дејковец, Добрино, Зелениково, Ново Село, Орешани, Пакошево, Палиград, Смесница, Станица Зелениково, Страхојадица, Таор и Тисовица
Горно Количани Алдинци, Горно Количани, Долно Количани, Драчевица, Калдирец, Пагаруша и Црвена Вода
Драчево Батинци, Вртекица, Горно Лисиче, Долно Лисиче, Драчево, Морани, Рамни Габер и Студеничани
Јаболци Држилово, Јаболци, Нова Брезница, Осинчани и Патишка Река
Катланово Бадар, Блаце, Брезица, Градманци, Катланово, Кожле и Летевци
Кучевиште Кучевиште, Побожје и Танушевци
Љубанци Брест, Бродец, Љубанци, Љуботен, Радишани и Раштак
Петровец Идризово, Јурумлери, Кадино, Мралино, Огњанци, Петровец, ’Ржаничино и Ќојлија
Ракотинци Барово, Варвара, Говрлево, Горно Соње, Добри Дол, Долно Соње, Маркова Сушица, Ракотинци, Света Петка, Сопиште, Усје и Чифлик
Рашче Горно Свиларе, Дворце, Долно Свиларе, Копаница, Радуша, Рашче и Рудник Радуша
Сарај Глумово, Грчец, Кондово, Љубин, Матка, Сарај и Шишево
Сингелиќ Арачиново, Брњарци, Булачани, Виниче, Грушино, Инџиково, Мојанци, Орланци, Сингелиќ, Стајковци, Страчинци и Црешево
Средно Коњари Горно Коњари, Дивље, Долно Коњари, Средно Коњари и Сушица
Цветово Елово, Малчиште, Умово, Цветово и Црн Врв
Струмичка Околија Радовиш Градска општина Али Коч, Козбунар, Коџалија, Прналија, Радовиш, Раклиш, Супурге и Шипковица
Струмица Баница, Водоча, Градско Балдовци и Струмица
Босилово Општина Босилово, Гечерли, Дабил, Дрвош, Еднокуќево, Петралинци, Робово, Сарај, Старо Балдовци и Хамзали
Василево Ангелци, Василево, Владевци, Градошорци, Добрејци, Дукатино, Пиперево, Просениково и Радичево
Вељуса Варварица, Вељуса, Едрениково, Седларци и Требичино
Доброшинци Висока Маала, Доброшинци, Злеово, Кушкулија, Нивичино, Нова Маала, Пиперево, Просениково, Радичево, Седларци, Сушево, Требичино и Чанаклија
Ињево Бучим, Воиславци, Горна Враштица, Дамјан, Дедино, Долна Враштица, Ињево, Погулево, Сулдурци и Тополница
Калаузлија Алилоба, Држанци, Калаузлија, Каралоба, Караџалар, Чешме Маале, Шаинташ и Штурово
Конче Габревци, Горни Липовиќ, Долни Липовиќ, Долни Радеш, Конче, Лубница, Негреновци и Ракитец
Костурино Дарламбоз, Злешево, Костурино, Мемешли, Орманли и Три Води
Мокриево Борисово, Габрово, Колешино, Мокриево и Мокрино
Муртино Банско, Куклиш, Моноспитово, Муртино, Сарчево и Свидовица
Ново Село Бадиле, Барбарево, Бојково, Дражево, Зубово, Ново Коњарево, Ново Село, Смолари, Старо Коњарево, Стиниќ и Сушица
Подареш Дурутли, Јергулица, Калуѓерица, Ново Село, Ораовица, Папавница, Подареш, Покрајчево, Саригон, Смиланци, Ќоселија и Худаверли
Попчево Белотино, Попчево, Рабарци, Рич, и Чепели
Турново Бориево, Иловица, Радово, Секирник, Турново и Штука
Тетовска Околија Тетово Градска општина Лавце, Тетово и Фалише
Вратница Општина Беловиште, Вратница, Јажинце, Нераште, Одри, Орашје, Првце, Рогачево и Старо Село
Горно Седларце Боговина, Горно Седларце, Жеровјане, Камењане, Радиовце, Раковец, Селцекеч, Синичане и Теново
Групчин Групчин, Гургурница, Добарце, Копачин Дол, Ларце, Лукоица, Мерово, Ново Село, Рогле, Седларево, Перово и Чифлик
Долно Палчиште Брвенце, Голема Речица, Горно Палчиште, Долно Палчиште, Долно Седларце, Јеловјане, Мала Речица, Новаќе, Ново Село и Урвич
Непроштено Брезно, Варвара, Гермо, Једоарце, Лешок, Непроштено, Отуље, Порој, Ратаје, Сетоле, Требош и Џепчиште
Милетино Блаце, Милетино и Челопек
Сараќино Горна Лешница, Долна Лешница, Желино, Палатица, Сараќино и Стримница
Теарце Глоги, Доброште, Јелошник, Отушиште, Пршовце, Слатино и Теарце
Шемшево Жилче, Јанчиште, Јегуновце, Копанце, Озормиште, Подбреѓе, Прељубиште, Раотинце, Сиричино, Туденце и Шемшево
Шипковица Бозовце, Бродец, Вејце, Вешала, Гајре, Лисец, Селце и Шипковица
Тиквешка Околија Кавадарци Градска општина Ваташа, Глишиќ, Кавадарци, Марена и Сопот
Неготино Дуброво, Курија, Неготино и Тимјаник
Бегниште Општина Бегниште, Гарниково, Дабниште, Драгожел, Кошани, Куманичево и Ресава
Демир Капија Бесвица, Бистренци, Демир Капија, Драчевица, Дрен, Иберли, Клисура, Копришница, Корешница, Кошарка, Человец и Чифлик
Долни Дисан Вешје, Горни Дисан, Долни Дисан, Прждево и Тремник
Дреново Брушани, Возарци, Галиште, Грбавец, Дебриште, Добротино, Драдња, Дреново, Кесендре, Мрзен Ораовец, Праведник, Раец, Фариш, Шешково и Шивец
Крњево Барово, Бохула, Бунарче, Горна Бошава, Долна Бошава, Конопиште, Крњево, Радња, Страгово, Стрмашево и Чемерско
Мрежичко Бојанчиште, Клиново, Мрежичко и Рожден
Пепелиште Брусник, Војшанци, Јанешево, Калањево, Криволак, Липа, Пепелиште, Пештерница, Црвени Брегови и Џидимирци
Росоман Камен Дол, Крушевица, Манастирец, Паликура, Рибарци, Росоман, Сирково и Трстеник
Титоввелешка Околија Титов Велес Градска општина Башино Село, Горно Оризари, Ново Село, Титов Велес и Чалошево
Богомила Општина Бистрица, Богомила, Капиново, Нежилово, Ореше, Папрадиште и Црешнево
Војница Витанци, Војница, Крајница и Ораовец
Горно Врановци Горно Врановци, Дреново и Лисиче
Градско Виничани, Водоврати, Горно Чичево, Градско, Долно Чичево, Подлес, Убого и Уланци
Долно Јаболчиште Горно Јаболчиште и Долно Јаболчиште
Згрополци Бекирлија, Горно Караслари, Грнчишта, Двориште, Долно Карслари, Згрополци, Кишино, Кочилари, Куридере, Ногаевци, Свеќани, Скачинци и Црквино
Иванковци Иванковци, Крушје и Џидимирци
Извор Владиловци, Долно Врановци, Извор, Крњино, Мартолци, Оморани, Поменово, Попадија, Смилевци, Стари Град и Степанци
Отовица Ветерско, Комарино, Лугунци, Мамутчево, Новачани, Отовица, Рудник, Сојаклари и Сопот
Раштани Бањица, Белештевица, Бузалково, Карабуниште, Куковец, Раштани, ’Рлевци, Сливник и С’лп
Теово Габровник, Мокрени, Оморани, Ораов Дол, Плевене, Согле и Теово
Чашка Бусулци, Голозинци, Еловец, Крива Круша, Мелница, Ново Село, Отиштино, Раковец и Чашка
Џумајлија Дорфулија, Каратманово, Милино, Сарамзалино, Ќоселери, Хаџиматово и Џумајлија

1955 - 1957 уреди

Во периодот од 1955 до 1957 година Народна Република Македонија имала првостепена и второстепена административна поделба. Првостепената административна поделба била составена од околиите, кои биле вкупно седум, а второстепената административна поделна биле општините кои биле 85 на број. Дел од овие општини го образувале градот Скопје, кој имал посебен административен статус.[6]

Според ова административно уредување, биле укинати општините:

Легенда: (Н) значи новооснована општина; со задебелени букви се населените места кои се седишта на општините.

Околија Општина Населени места
Битолска Околија Битола Битола, Горно Оризари, Долно Оризари, Лавци, Поешево и Раштани
Бистрица (Н) Бач, Барешани, Бистрица, Буково, Велушина, Гермијан, Горно Егри, Граешница, Долно Егри, Драгош, Жабени, Живојно, Злокуќани, Канино, Кишава, Кременица, Кравари, Крстоар, Лажец, Меџитлија, Олевени, Оптичари, Ореово, Острец, Породин, Совиќ и Средно Егри
Демир Хисар Бараково, Бабино, Базерник, Боиште, Брезово, Вардино, Вирово, Големо Илино, Граиште, Доленци, Единаковци, Жван, Железнец, Журче, Загориче, Зашле, Кутретино, Лесково, Мало Илино, Мренога, Мургашево, Ново Село, Обедник, Прибилци, Радово, Ракитница, Сладуево, Слепче, Слоештица, Смилево, Сопотница, Стругово, Суводол, Суво Грло, Утово и Церово
Дихово Брусник, Братин Дол, Гопеш, Ѓавато, Дихово, Доленци, Кажани, Лера, Магарево, Маловиште, Метимир, Нижеполе, Рамна, Ротино, Свиниште, Снегово, Српци, Трново и Цапари
Долнени Бело Поле, Борино, Браилово, Вранче, Горно Село, Гостиражни, Дабјани, Десово, Дебреште, Долнени, Долгаец, Дреновец, Дупјачани, Жабјани, Заполжани, Забрчани, Зрзе, Јакреново, Костинци, Кошино, Кутлешево, Лажани, Мало Мраморани, Маргари, Небрегово, Новоселани, Пешталево, Рилево, Ропотово, Саждево, Сарандиново, Сенокос, Секирци, Слепче, Сливје, Средорек, Стровија и Црнилиште
Кривогаштани Бела Црква, Бучин, Воѓани, Врбоец, Врбјани, Годивје, Кореница, Кривогаштани, Крушеани, Локвени, Мирче Ацев, Милошево, Обршани, Пашино Рувци, Пресил, Свето Митрани, Света, Славеј и Турско
Крушево Алданци, Арилево, Белушино, Бирино, Горно Дивјаци, Долно Дивјаци, Житоше, Кочиште, Крушево, Норово, Острилци, Пуста Река, Растојца и Селце
Кукуречани Беранци, Габалавци, Драгарино, Драгожани, Карамани, Крклино, Кукуречани, Лисолај, Лопатица, Могила, Ново Змирново, Облаково, Радобор, Секирани, Српци, Старо Змирново, Стрежево, Трн, Црнобуки и Црновец
Мариово (Н) Бешиште, Брник, Будимирци, Вепрчани, Витолиште, Врпско, Градешница, Груништа, Гуѓаково, Дуње, Живово, Зовиќ, Кален, Кокре, Крушевица, Манастир, Маково, Орле, Пештани, Полчиште, Рапеш, Старавина и Чаниште
Новаци Арматуш, Балдовенци, Биљаник, Брод, Будаково, Велесело, Врањевци, Гнилеж, Гнеотино, Горно Агларци, Грумази, Далбеговци, Дедебалци, Добромири, Добровени, Долно Агларци, Ивени, Логоварди, Мегленци, Новаци, Ново Село, Орехово, Паралово, Полог, Путурус, Рибарци, Скочивир, Сливица, Суводол, Тепавци, Трап и Црничани
Плетвар Беловодица, Голем Радобил, Дрен, Крстец, Лениште, Мал Радобил, Никодин, Ореовец, Плетвар, Ракле, Смолани, Топлица, Тројаци и Царевиќ
Прилеп Беровци, Боротино, Варош, Волково, Галичани, Големо Коњари, Дабница, Кадино Село, Мало Рувци, Мало Коњари, Мажучиште, Ново Лагово, Прилеп, Прилепец, Присад, Селце, Старо Лагово, Чумово и Штавица
Тополчани Алинци (Битолско), Алинци (Прилепско), Бонче, Вашарејца, Веселчани, Горна Чарлија, Долна Чарлија, Добрушево, Древеник, Ерековци, Загорани, Ивањевци, Канатларци, Клепач, Лопатица, Лознани, Марул, Мојно, Мусинци, Ношпал, Новоселани, Подино, Подмол, Свето Тодори, Тополчани, Тројкрсти, Трновци, Чепигово и Шелеверци
Кумановска Околија Клечовце Бељаковце, Војник, Димонце, Довезенце, Дренок, Зубовце, Јачинце, Клечовце, Коњух, Косматац, Мургаш, Новосељане, Облавце, Орах, Пендак, Руѓинце, Страцин, Стрезовце и Шопско Рударе
Кратово Близанци, Вакуф, Горно Кратово, Емирица, Железница, Живалево, Каврак, Кетеново, Кнежево, Којково, Кратово, Крилатица, Куново, Куклица, Луково, Мушково, Нежилово, Приковци, Сакулица, Талашманце, Татомир, Тополовиќ, Трновац, Туралево, Филиповци и Шлегово
Крива Паланка Баштево, Борово, Б'с, Варовиште, Габар, Голема Црцорија, Градец, Длабочица, Дренак, Дрење, Дубровник, Дурачка Река, Жидилово, Киселица, Конопница, Костур, Кошари, Крива Паланка, Кркља, Крстов Дол, Лозаново, Луке, Мала Црцорија, Мартиница, Метежево, Мождивњак, Нерав, Огут, Осиче, Подржи Коњ, Станци, Т'лминци, Трново и Узем
Куманово Агино Село, Бедиње, Биљановце, Брзак, Доброшане, Долно Коњаре, Куманово, Лопате, Љубодраг, Младо Нагоричане, Ново Село, Опае, Проевце, Режановце, Речица, Романовце, Тромеѓа, Умин Дол и Черкеско Село
Липково Алашевце, Белановце, Виштица, Глажња, Гошинце, Думановце, Злокуќане, Извор, Липково, Матејче, Никуштак, Оризари, Отља, Р’нковце, Ропалце, Руница, Слупчане и Стрима
Орашац Алакинци, Вак’в, Винце, Габреш, Градиште, Д'лга, Живиње, Кокошиње, Колицко, Кутлибег, Кучкарево, К'шање, Малино, Орашац, Пезово, Пчиња, Скачковце, Студена Бара и Шупљи Камен
Ранковце Баратлија, Ветуница, Вржогрнци, Герман, Гиновци, Гулинци, Криви Камен, Љубинци, Милутинце, Одрено, Опила, Отошница, П’клиште, Петралица, Псача, Радибуш, Ранковце и Станча
Старо Нагоричане Алгуња, Аљинце, Арбанашко, Бајловце, Брешко, Буковљане, Враготурце, Врачевце, Дејловце, Длабочица, Добрача, Драгоманце, Жегљане, Жељувино, Канарево, Карловце, Коинце, Кокино, М’гленце, Макреш, Малотино, Никуљане, Осиче, Пелинце, Пузаљка, Рамно, Старо Нагоричане, Степанце, Стрновац, Цветишница, Цвиланце и Челопек
Табановце Ваксинце, Горно Коњаре, Карабичане, Лојане, Сопот, Стража, Сушево, Табановце и Четирце
Охридска Околија Асамати (Н) Асамати, Арвати, Брајчино, Горна Бела Црква, Грнчари, Долна Бела Црква, Долно Дупени, Езерани, Козјак, Крани, Курбиново, Љубојно, Наколец, Подмочани, Претор, Рајца, Сливница и Штрбово
Белчишта Арбиново, Белчишта, Ботун, Брежани, Велмеј, Врбјани, Горно Средоречие, Годивје, Грко Поле, Долно Средоречие, Злести, Издеглавје, Лактиње, Лешани, Мраморец, Ново Село, Оздолени, Песочани, Слатино, Слатински Чифлик, Сливово, Турје и Црвена Вода
Брод Брод, Грешница, Девич, Дреново, Крапа, Латово, Локвица, Ореовец, Русјаци, Сланско, Суводол и Требино
Велешта Богојци, Бороец, Брчево, Вевчани, Велешта, Горна Белица, Горно Татеши, Добовјани, Долна Белица, Долно Татеши, Лабуништа, Мислодежда, Октиси, Подгорци, Поум, Ташмаруништа и Тоска
Дебар Ане, Баниште, Баланци, Бајрамовци, Бомово, Брештани, Броштица, Власиќи, Гари, Голем Папрадник, Горенци, Горно Косоврасти, Горно Мелничани, Дебар, Долгаш, Долно Косоврасти, Долно Мелничани, Евла, Елевци, Житинени, Коњари, Коџаџик, Кочишта, Кривци, Мал Папрадник, Манастирец, Могорче, Новак, Осолница, Осој, Отишани, Оџовци, Пареши, Праленик, Рајчица, Селокуќи, Спас, Сушица, Трнаник, Црно Боци и Џепиште
Зајас Бачишта, Букојчани, Горно Строгомиште, Грешница, Длапкин Дол, Долно Строгомиште, Зајас, Колари, Колибари, Лешница, Мидинци, Речани, Тајмиште и Трапчин Дол
Кичево Атишта, Белица, Брждани, Велмевци, Видрани, Вранештица, Големо Црско, Горно Добреноец, Долно Добреноец, Другово, Душегубица, Ехлоец, Иванчишта, Извор, Јаворец, Јудово, Карбуница, Кичево, Кладник, Кленоец, Кнежино, Козица, Лавчани, Малкоец, Мало Црско, Манастирско Доленци, Осој, Подвис, Попоец, Пополжани, Прострање, Раштани, Свињиште, Србјани, Староец и Цер
Косел Вапила, Горно Лакочереј, Долно Лакочереј, Завој, Куратица, Косел, Ливоишта, Опеница, Орман, Плаќе, Расино, Речица, Свиништа, Сирула и Скребатно
Луково (Н) Аржаново, Безово, Буринец, Глобочица, Дренок, Збажди, Јабланица, Лакаица, Локов, Луково, Модрич, Нерези, Пискупштина, Присовјани и Селци
Манастирец Белица, Бенче, Битово, Близанско, Брезница, Брест, Вир, Волче, Горно Крушје, Горно Ботушје, Горни Манастирец, Долни Манастирец, Долно Ботушје, Долно Крушје, Драгов Дол, Заград, Звечан, Здуње, Зркле, Инче, Калуѓерец, Ковач, Ковче, Косово, Лупште, Могилец, Модриште, Растеш, Рамне, Самоков, Слатино, Старо Село, Сушица, Тажево, Томино Село, Тополница, Требовље и Црешнево
Осломеј Арангел, Бериково, Гарани, Жубрино, Јагол Доленци, Јагол, Лазаровци, Мамудовци, Ново Село, Осломеј, Папрадиште, Поповјани, Премка, Србица, Стрелци, Туин, Црвивци и Шутово
Охрид Велгошти, Велестово, Елшани, Конско, Лескоец, Љубаништа, Охрид, Пештани, Рамне, Трпејца и Шипокно
Ресен Болно, Волкодери, Горно Дупени, Дрмени, Евла, Златари, Избишта, Илино, Јанковец, Коњско, Кривени, Крушје, Лавци, Лева Река, Лескоец, Отешево, Петрино, Перово, Покрвеник, Прељубје, Ресен, Сопотско, Стење, Стипона, Царев Двор и Шурленци
Струга Бегово, Вишни, Волино, Враништа, Горенци, Делогожди, Драслајца, Заграчани, Калишта, Климештани, Корошишта, Ливада, Ложани, Мали Влај, Мешеишта, Мислешево, Мороишта, Ново Село, Оровник, Подмоље, Радожда, Радолишта, Струга, Требеништа, Франгово, Џепин и Шум
Челопеци (Н) Бигор Доленци, Дворци, Дупјани, Ижиште, Козичино, Крушица, Лисичани, Миокази, Орланци, Патец, Пласница, Преглово, Рабетино, Речани, Светораче и Челопеци
Скопска Околија Град Скопје Идадија (Н) делови од Скопје, Горно Нерези и Долно Нерези
Кале (Н) Визбегово, делови од Скопје
Кисела Вода (Н) Горно Лисиче, делови од Скопје (Кисела Вода), Усје
Саат Кула (Н) Арачиново, Брњарци, Инџиково, Маџари, Мојанци, Орланци, Сингелиќ, делови од Скопје (Гази Баба), Стајковци, Страчинци и Трубарево
Бутел (Н) Бањане, Блаце, Бразда, Брест, Бродец, Бутел, Булачани, Глуво, Горно Оризари, Горњани, Кучевиште, Љубанци, Љуботен, Мирковци, Побожје, Радишани, Раштак, Танушевци, Црешево и Чучер
Ѓорче Петров Арнакија, Бардовци, Бојане, Буковиќ, Влае, Вучидол, Глумово, Ѓорче Петров, Горно Свиларе, Грачани, Грчец, Дворце, Долно Свиларе, Злокуќани, Копаница, Кондово, Крушопек, Кучково, Ласкарци, Љубин, Матка, Никиштане, Ново Село, Орман, Оризари, Паничари, Раовиќ, Радуша, Рашче, Рудник Радуша, Сарај, Семениште, Чајлане и Шишево
Драчево Алдинци, Батинци, Вражале, Вртекица, Горно Количани, Градовци, Гумалево, Дејковец, Долно Количани, Добрино, Долно Лисиче, Драчевица, Драчево, Зелениково, Калдирец, Морани, Ново Село, Орешани, Пагаруша, Пакошево, Палиград, Рамни Габер, Смесница, Станица Зелениково, Страхојадица, Студеничани, Таор, Тисовица и Црвена Вода
Петровец Ајватовци, Бадар, Блаце, Брезица, Бујковци, Бунарџик, Бучинци, Горно Коњари, Градманци, Грушино, Дељадровци, Дивље, Долно Коњари, Идризово, Илинден, Јурумлери, Катланово, Кадино, Кожле, Летевци, Марино, Миладиновци, Мршевци, Мралино, Огњанци, Петровец, ’Ржаничино, Средно Коњари, Сушица, Текија и Ќојлија
Ракотинци Барово, Говрлево, Горно Соње, Добри Дол, Долно Соње, Држилово, Елово, Јаболци, Малчиште, Нова Брезница, Осинчани, Патишка Река, Ракотинци, Света Петка, Сопиште, Сушица, Умово, Цветово, Црн Врв и Чифлик
Тетовска Околија Врапчиште Врановци, Врапчиште, Галате, Горно Јеловце, Дебреше, Добри Дол, Долно Јеловце, Зубовце, Калиште, Ново Село, Пожаране и Топлица
Гостивар Балин Дол, Беловиште, Вруток, Гостивар, Горна Бањица, Горна Ѓоновица, Долна Бањица, Долна Ѓоновица, Железна Река, Здуње, Корито, Куново, Ќафа, Лакавица, Лешница, Мало Турчане, Митрој Крсти, Ново Село, Орќуше, Падалиште, Печково, Равен, Речане, Симница, Србиново, Сретково, Страјане, Сушица, Трново, Тумчевиште, Форино, Церово, Чајле и Чегране
Жеровјане (Н) Блаце, Боговиње, Волковија, Горјане, Горно Седларце, Градец, Долно Палчиште, Ѓурѓевиште, Жеровјане, Јеловјане,[7] Камењане, Кеч, Ломница, Милетино, Неготино, Новаќе, Ново Село, Пирок, Радиовце, Раковец, Селце, Сенокос, Синичане, Стенче, Теново, Урвич и Челопек
Маврово (Н) Беличица, Бибај, Богдево, Бродец, Волковија, Врбен, Врбјани, Галичник, Грекај, Дуф, Жужње, Кичиница, Кракорница, Леуново, Маврово, Маврови Анови, Нивиште, Нистрово, Никифорово, Ничпур, Рибница, Сенце и Тануше
Ростуше Аџиевци, Болетин, Битуше, Велебрдо, Видуше, Жировница, Јанче, Лазарополе, Присојница, Росоки, Ростуше, Селце, Скудриње, Требиште и Тресонче
Сараќино Горна Лешница, Групчин, Гургурница, Добарце, Долна Лешница, Желино, Копачин Дол, Ларце, Луковица, Мерово, Ново Село, Палатица, Рогле, Сараќино, Седларево, Стримница, Перово и Чифлик
Теарце Беловиште, Брезно, Варвара, Вратница, Глоѓи, Доброште, Жилче, Јанчиште, Јажинце, Јегуновце, Јелошник, Копанце, Лешок, Непроштено, Нераште, Одри, Озормиште, Орашје, Отуње, Отушиште, Подбреге, Првце, Прељубиште, Пршовце, Раотинце, Ратае, Рогачево, Сетоле, Сиричино, Слатино, Старо Село, Теарце, Туденце и Шемшево
Тетово Бозовце, Брвеница, Бродец, Вејце, Вешала, Гајре, Голема Речица, Горно Палчиште, Долно Седларце, Ѓермо, Једоарце, Лавце, Лисец, Мала Речица, Порој, Селце, Тетово, Требош, Фалише, Џепчиште и Шипковица
Титоввелешка Околија Богданци Богданци, Богородица, Ѓавато, Селемли и Стојаково
Богомила Бистрица, Богомила, Габровник, Капиново, Мокрени, Нежилово, Ореше, Ораов Дол, Папрадиште, Плевење, Согле, Теово и Црешнево
Валандово Ајранли, Аразли, Бајрамбос, Балинци, Баракли, Башали, Башибос, Брајковци, Булунтули, Валандово, Вејсели, Градец, Грчиште, Дедели, Ѓулели, Јосифово, Казандол, Кочули, Марвинци, Пирава, Плавуш, Прстен, Раброво, Собри, Татарли, Терзели, Удово, Чалакли и Честово
Гевгелија Габрово, Гевгелија, Горничет, Давидово, Кованци, Конско, Миравци, Милетково, Моин, Мрзенци, Негорци, Петрово, Прдејци, Серменин, Смоквица и Хума
Градско Виничани, Водоврати, Горно Чичево, Градско, Грнчиште, Двориште, Долно Чичево, Згрополци, Камен Дол, Кочилари, Крушевица, Куридере, Мрзен Ораовец, Ногаевци, Паликура, Подлес, Росоман, Свеќани, Сирково, Скачинци, Убого и Уланци
Демир Капија Барово, Бесвица, Бистренци, Демир Капија, Драчевица, Дрен, Иберли, Клисура, Копришница, Корешница, Кошарка, Прждево, Стрмашево, Челевец и Чифлик
Дојран Дурутли, Ѓопчели, Куртамзали, Николиќ, Нов Дојран, Органџали, Севендекли, Сретеново, Стар Дојран, Фурка, Црничани, Чаушли и Џумабос
Извор Владиловци, Долно Врановци, Извор, Крајници, Крнино, Мартолци, Оморани, Поменово, Попадија, Смиловци, Стари Град и Степанци
Кавадарци Бегниште, Брушани, Бунарче, Ваташа, Возарци, Галиште, Глишиќ, Гарниково, Грбовец, Дабниште, Дебриште, Добротино, Драгожел, Драдња, Дреново, Кавадарци, Клиново, Кошани, Кесендре, Марена, Манастирец, Праведник, Раец, Ресава, Рибарци, Сопот, Трстеник, Фариш, Шешково и Шивец
Конопиште (Н) Бојанчиште, Горна Бошава, Долна Бошава, Конопиште, Куманичево, Крњево, Мајден, Мрежичко, Радња, Рожден, 'Ржаново, Страгово и Чемерско
Неготино Брусник, Вешје, Војшанци, Горни Дисан, Долни Дисан, Дуброво, Јаношево, Калањево, Криволак, Курија, Липа, Неготино, Пепелиште, Пештерница, Тимјаник, Тремник, Црвени Брегови, Џидимирци и Шеоба
Отовица Ветерско, Иванковци, Крушје, Кумарино, Лугунци, Мамутчево, Новачани, Отовица, Рудник, Сојаклари, Сопот и Џидимирци
Титов Велес Башино Село, Бабуна, Белештевица, Бузалково, Горно Оризари, Горно Каласлари, Долно Оризари, Долно Каласлари, Карабуњиште, Клуковец, Ново Село, Превалец, Раштани, С’лп, Титов Велес, Црквино и Чалошево
Чашка Бањица, Бусилци, Витанци, Војница, Голозинци, Горно Врановци, Горно Јаболчиште, Долно Јаболчиште, Дреново, Еловец, Крива Круша, Лисиче, Мелница, Ново Село, Ораовец, Отиштино, Раковец, ’Рлевци, Сливник и Чашка
Штипска Околија Берово Берово, Будинарци, Владимирово, Двориште, Мачево, Митрашинци, Ратево, Русиново и Смојмирово
Босилово Банско, Бориево, Босилово, Гечерлија, Дабиље, Дрвош, Еднокуќево, Иловица, Моноспитово, Муртино, Петралинци, Радово, Робово, Сарај, Сачево, Свидовица, Секирник, Старо Балдовци, Турново, Хамзали и Штука
Василево Ангелци, Василево, Варварица, Вељуса, Висока Маала, Градошорци, Добрејци, Доброшинци, Дукатино, Едрениково, Кушкулија, Нивичино, Нова Маала, Пиперево, Просениково, Радичево, Седларци, Сушево, Требичино и Чанаклија
Виница Блатец, Виница, Виничка Кршла, Градец, Грљани, Драгобраште, Истибања, Јакимово, Калиманци, Крушево, Лаки, Лески, Липец, Пекљани, Трсино и Црн Камен
Делчево Бигла, Ветрен, Вирче, Вратиславци, Габрово, Град, Дабје, Делчево, Драмче, Дулица, Звегор, Илиово, Каменица, Киселица, Костин Дол, Косевица, Ќосево, Луковица, Моштица, Нов Истевник, Очипале, Полето, Разловци, Саса, Селник, Стамер, Стар Истевник, Тодоровци, Тработивиште, Турија и Чифлик
Конче Габревци, Гарван, Горни Липовиќ, Долни Липовиќ, Долни Радеш, Загорци, Конче, Лубница, Негреновци, Ракитец и Скоруша
Кочани Безиково, Бели, Видовиште, Вранинци, Главовица, Горни Подлог, Горно Градче, Грдовци, Долни Подлог, Долно Градче, Зрновци, Јастребник, Кочани, Костин Дол, Лешки, Мојанци, Мородвис, Небојани, Нивичани, Ново Село, Оризари, Пантелеј, Пашачаџиково, Полаки, Пресека, Прибачево, Припор, Речани, Тркање, Цера и Црвена Нива
Лакавица Балталија, Брест, Горачино, Долани, Драгоево, Едеклерци, Јамуларци, Лакавица, Лесковица, Липов Дол, Љуботен, Ново Село, Пенуш, Пиперово, Пухче, Селце, Скандалци, Софилари, Степанци, Суво Грло, Танатарци, Топлик, Хаџи-Реџепли, Хаџи-Сејдели, Хаџи-Хамзали, Црешка, Чифлик и Шопур
Ново Село Бадиле, Барбарево, Бајково, Борисово, Габрово, Дражево, Зубово, Колешино, Мокриево, Мокрино, Ново Коњарево, Ново Село, Смолари, Старо Коњарево, Стиник и Сушица
Облешево Бања, Бурилчево, Врбица, Жиганци, Кучичино, Лепопелци, Ново Селани, Облешево, Рајчани, Соколарци, Спанчево, Теранци, Уларци, Чешиново и Чифлик
Пехчево Негрево, Панчарево, Пехчево, Робово, Умлена, Црник и Чифлик
Пробиштип Бунеш, Бучиште, Гајранци, Горни Стубол, Горно Барбарево, Гризилевци, Гујновци, Добрево, Долни Стубол, Долно Барбарево, Дренак, Древено, Зарапинци, Зеленград, Злетово, Јамиште, Калниште, Куково, Кундино, Лезово, Лесново, Маричино, Неокази, Пестришино, Петршино, Пишица, Плешанци, Пробиштип, Пуздерци, Ратавица, Стрмош, Стрисовци, Трипатанци, Трооло, Турско Рудари и Шталковица
Радовиш Али Коч, Али Лобаси, Бучим, Воиславци, Горна Враштица, Дамјан, Дедино, Долна Враштица, Држанци, Дурутлија, Злеово, Ињево, Јаргулица, Калаузлија, Калуѓерица, Каралобоси, Караџалар, Козбунар, Коџалија, Ново Село, Ораовица, Патевница, Погулево, Подареш, Покрајчево, Прналија, Радовиш, Раклиш, Сариѓол, Смиланци, Супурге, Сулдурци, Тополница, Ќоселија, Худаверлија, Чешме Маале, Шипковица, Шаинташ и Штурово
Радање Аргулица, Вртешка, Голем Габер, Ебеплија, Јунузлија, Калаузлија, Калапетровци, Карбинци, Кепекчелија, Козјак, Кошево, Курфалија, Кучилат, Мал Габер, Мичак, Муратлија, Никоман, Нов Караорман, Оџалија, Почивало, Прналија, Припечани, Радање, Руљак, Стар Караорман, Таринци, Црвулево и Шашаварлија
Свети Николе Амзабегово, Арбасанци, Богословец, Буриловци, Горно Ѓуѓанци, Горобинци, Делисинци, Долно Ѓуѓанци, Ерџелија, Кадрифаково, Кнежје, Крушица, Макреш, Мечкуевци, Мустафино, Немањица, Нова Мездра, Орел, Павлешенци, Патетино, Пеширово, Преод, Ранченци, Свети Николе, Сопот, Стара Мездра, Стануловци, Стањевци, Строиманци и Трстеник
Струмица Баница, Белотино, Водоча, Градско Балдовци, Злешево, Костурино, Куклиш, Мемешли, Орманли, Попчево, Раборци, Рич, Струмица, Три Води, Чанаклија и Чепели
Џумајлија Аџибегово, Аџиматово, Бекирлија, Горно Црнилиште, Долно Црнилиште, Дорфулија, Ѓуземелци, Каратманово, Кишино, Милино, Сарамзалино, Ќоселари и Џумајлија
Штип Батање, Врсаково, Горни Балван, Горно Трогерци, Доброшани, Долни Балван, Долно Трогерци, Криви Дол, Крупиште, Сарчиево, Судик, Сушево, Тестемелци, Три Чешми, Чардаклија и Штип

1957 - 1965 уреди

Во периодот од 1957 до 1965 година Народна Република Македонија, односно Социјалистичка Република Македонија, имала првостепена и второстепена административна поделба. Првостепената административна поделба била составена од околиите, кои биле вкупно седум, а второстепената административна поделна биле општините кои во 1957 година биле вкупно 61 на број, согласно укинувањето на 12 општини. Повторно, четири општини го образувале градот Скопје, кој имал посебен административен статус.[8]

Според ова административно уредување, биле укинати општините:

Забелешка: Поради малите промени направени во однос на територијалната поделба од 1955 година, во овој список се наведени само општините кои претрпеле промени.

Околија Општина Населени места
Охридска Околија Брод Белица, Бенче, Битово, Близанско, Брезница, Брест, Брод, Вир, Волче, Горни Манастирец, Горно Ботушје, Горно Крушје, Грешница, Дворци, Девич, Долно Ботушје, Долно Крушје, Долни Манастирец, Драгов Дол, Дреново, Заград, Звечан, Здуње, Зркле, Ижиште, Инче, Калуѓерец, Ковач, Ковче, Косово, Крапа, Латово, Локвица, Лупште, Могилец, Модриште, Пласница, Преглово, Ореовец, Рамне, Растеш, Русјаци, Самоков, Сланско, Слатино, Старо Село, Суводол, Сушица, Тажево, Томино Село, Тополница, Требино, Требовље и Црешнево
Кичево Атишта, Бачишта, Белица, Бигор Доленци, Брждани, Букојчани, Велмевци, Видрани, Вранештица, Големо Црско, Горна Душегубица, Горно Добреноец, Горно Строгомиште, Грешница, Длапкин Дол, Долна Душегубица, Долно Добреноец, Долно Строгомиште, Другово, Дупјани, Ехлоец, Зајас, Иванчишта, Извор, Јаворец, Јудово, Карбуница, Кичево, Кладник, Кленоец, Кнежино, Козичино, Козица, Колари, Колибари, Крушица, Лавчани, Лешница, Лисичани, Малкоец, Мало Црско, Манастирско Доленци, Мидинци, Миокази, Орланци, Осој, Патец, Подвис, Попоец, Пополжани, Прострање, Рабетино, Раштани, Речани (Зајаско), Речани (Челопечко), Светораче, Свињиште, Србјани, Староец, Тајмиште, Трапчин Дол, Цер и Челопеци
Ресен Асамати, Арвати, Брајчино, Болно, Волкодери, Горна Бела Црква, Горно Дупени, Горно Крушје, Грнчари, Долна Бела Црква, Долно Дупени, Долно Перово, Дрмени, Евла, Езерани, Златари, Избишта, Илино, Јанковец, Козјак, Коњско, Крани, Кривени, Курбиново, Лавци, Лева Река, Лескоец, Љубојно, Наколец, Отешево, Петрино, Подмочани, Покрвеник, Прељубје, Претор, Рајца, Ресен, Сливница Сопотско, Стење, Стипона, Царев Двор, Штрбово и Шурленци
Струга Аржаново, Безово, Бегово, Богојци, Бороец, Брчево, Буринец, Вевчани, Велешта, Вишни, Волино, Враништа, Глобочица, Горенци, Горна Белица, Горно Татеши, Делогожди, Добовјани, Долна Белица, Долно Татеши, Драслајца, Дренок, Заграчани, Збажди, Јабланица, Калишта, Климештани, Корошишта, Лабуништа, Лакаица, Ливада, Ложани, Локов, Луково, Мали Влај, Мешеишта, Мислешево, Мислодежда, Модрич, Мороишта, Нерези, Ново Село, Октиси, Оровник, Пискупштина, Подгорци, Подмоље, Поум, Присовјани, Радожда, Радолишта, Селци, Струга, Ташмаруништа, Тоска, Требеништа, Франгово, Џепин и Шум
Тетовска Околија Маврово Аџиевци, Болетин, Беличица, Бибај, Битуше, Богдево, Бродец, Велебрдо, Видуше, Волковија, Врбен, Врбјани, Галичник, Грекај, Дуф, Жировница, Жужње, Јанче, Кичиница, Кракорница, Лазарополе, Леуново, Маврово, Маврови Анови, Нивиште, Нистрово, Никифорово, Ничпур, Присојница, Рибница, Росоки, Ростуше, Селце, Сенце, Скудриње, Тануше, Требиште и Тресонче
Титоввелешка Околија Богданци Богданци, Богородица, Дурутли, Ѓавато, Ѓопчели, Куртамзали, Николиќ, Нов Дојран, Органџали, Севендекли, Селемли, Сретеново, Стар Дојран, Стојаково, Фурка, Црничани, Чаушли и Џумабос
Неготино Барово, Бесвица, Бистренци, Брусник, Вешје, Војшанци, Горни Дисан, Демир Капија, Долни Дисан, Драчевица, Дрен, Дуброво, Иберли, Јаношево, Калањево, Клисура, Копришница, Корешница, Кошарка, Криволак, Курија, Липа, Неготино, Пепелиште, Пештерница, Прждево, Стрмашево, Тимјаник, Тремник, Црвени Брегови, Челевец, Чифлик, Џидимирци и Шеоба
Чашка Бањица, Бусилци, Витанци, Владиловци, Војница, Голозинци, Горно Врановци, Горно Јаболчиште, Долно Врановци, Долно Јаболчиште, Дреново, Еловец, Извор, Крајници, Крива Круша, Крнино, Лисиче, Мартолци, Мелница, Ново Село, Оморани, Ораовец, Отиштино, Поменово, Попадија, Раковец, ’Рлевци, Сливник, Смиловци, Стари Град и Степанци и Чашка
Штипска Околија Радовиш Али Коч, Али Лобаси, Бучим, Воиславци, Габревци, Гарван, Горна Враштица, Горни Липовиќ, Дамјан, Дедино, Долна Враштица, Долни Липовиќ, Долни Радеш, Држанци, Дурутлија, Загорци, Злеово, Ињево, Јаргулица, Калуѓерица, Калаузлија, Каралобоси, Караџалар, Козбунар, Конче, Коџалија, Лубница, Негреновци, Ново Село, Ораовица, Папавница, Погулево, Подареш, Покрајчево, Прналија, Радовиш, Ракитец, Раклиш, Сариѓол, Скоруша, Смиланци, Супурге, Сулдурци, Тополница, Ќоселија, Худаверлија, Чешме Маале, Шипковица, Шаинташ и Штурово
Штип Аргулица, Балталија, Батање, Брест, Врсаково, Вртешка, Голем Габер, Горачино, Горни Балван, Горно Трогерци, Доброшани, Долни Балван, Долно Трогерци, Долани, Драгоево, Ебеплија, Едеклерци, Јамуларци, Јунузлија, Калаузлија, Калапетровци, Карбинци, Кепекчелија, Козјак, Кошево, Криви Дол, Крупиште, Курфалија, Кучилат, Кучица, Лакавица, Лесковица, Липов Дол, Љуботен, Мал Габер, Мичак, Муратлија, Никоман, Нов Караорман, Ново Село, Оџалија, Пенуш, Пиперово, Почивало, Прналија, Припечани, Пухче, Радање, Руљак, Сарчиево, Селце, Скандалци, Софилари, Стар Караорман, Степанци, Суво Грло, Судик, Сушево, Танатарци, Таринци, Тестемелци, Топлик, Три Чешми, Хаџи-Реџепли, Хаџи-Сејдели, Хаџи-Хамзали, Црвулево, Црешка, Чардаклија, Чифлик, Шашаварлија, Шопур и Штип

1965 - 1996 уреди

Во 1965 година во Социјалистичка Република Македонија бил донесен нов закон со кој биле укинати околиите и како единствена административна поделба останале само општините. Тогаш биле создадени нови општини кои опстојувале до 1996 година, кога биле укинати со закон на Република Македонија. Од 1965 до 1996 година во Македонија имало 32 општини, од кои неколку го формирале градот Скопје како посебна административна единица.

1996 - 2004 уреди

Во 1996 година бил донесен нов закон за територијална поделба на Македонија со кој се укинал законот на СР Македонија. Според тој закон Македонија имала 123 општини кои претставувале првостепена и единствена административна поделба.

2004 - 2013 уреди

 
Карта на општините во Македонија (2004-2013).

Во 2004 година бил донесен нов закон за територијална поделба на Македонија.[9] Новонастанатите општини почнале да функционираат во 2005 година.

Регион Општина Населени места
Скопски Регион Арачиново Арачиново, Грушино, Мојанци, Орланци
Зелениково Вражале, Градовци, Гумалево, Дејковец, Добрино, Зелениково, Ново Село, Орешани, Пакошево, Палиград, Смесница, Страхојадица, Таор и Тисовица
Илинден Ајватовци, Бујковци, Бунарџик, Бучинци, Дељадровци, Илинден, Кадино, Марино, Миладиновци, Мралино, Мршевци и Текија
Петровец Бадар, Блаце, Брезица, Горно Коњари, Градманци, Дивље, Долно Коњари, Катланово, Кожле, Летевци, Огњанци, Петровец, ’Ржаничино, Средно Коњари, Сушица и Ќојлија
Сопиште Барово, Говрлево, Горно Соње, Добри Дол, Долно Соње, Држилово, Јаболци, Нова Брезница, Патишка Река, Ракотинци, Света Петка, Сопиште и Чифлик
Студеничани Алдинци, Батинци, Вртекица, Горно Количани, Долно Количани, Драчевица, Елово, Калдирец, Малчиште, Маркова Сушица, Морани, Осинчани, Пагаруша, Рамни Габер, Студеничани, Умово, Цветово, Црвена Вода и Црн Врв
Чучер-Сандево Бањане, Блаце, Бразда, Брест, Бродец, Глуво, Горњани, Кучевиште, Мирковци, Побожје, Танушевци и Чучер-Сандево
Град Скопје Аеродром делови од Скопје (13 Ноември, Аеродром, Горно Лисиче, Јане Сандански, Лисиче, Мичурин, Ново Лисиче, Острово, Реонски Центар), Долно Лисиче
Бутел делови од Скопје (Бутел I, Бутел II, Љуботенски Пат, Радишани (населба), Скопје Север), Визбегово, Љубанци, Љуботен и Радишани (село)
Гази Баба делови од Скопје (Автокоманда, Дивтар Маало, Железара, Маџари, Триангла, Ќерамидница, Хиподром, Ченто), Брњарци, Булачани, Гоце Делчев, Идризово, Инџиково, Јурумлери, Раштак, Синѓелиќ, Смиљковци, Стајковци, Страчинци, Трубарево и Црешево
Ѓорче Петров делови од Скопје (Даме Груев, Дексион, Ѓорче Петров, Мирче Ацев, Оризари, Хром), Волково, Грачани, Кучково, Никиштане, Ново Село и Орман
Карпош делови од Скопје (Влае 1, Влае 2, Долно Нерези, Жданец, Злокуќани, Карпош I, Карпош II, Карпош III, Карпош IV, Козле, Средно Нерези, Тафталиџе I, Тафталиџе II, Трнодол), Бардовци и Горно Нерези
Кисела Вода делови од Скопје (11 Октомври, Драчево (населба), Кисела Вода, Пинтија, Пржино, Припор, Црниче, Чешма), Драчево (село) и Усје
Сарај делови од Скопје (Сарај), Арнакија, Бојане, Буковиќ, Глумово, Горно Свиларе, Грчец, Дворце, Долно Свиларе, Кондово, Копаница, Крушопек, Ласкарци, Љубин, Матка, Паничари, Радуша, Раовиќ, Рашче, Рудник Радуша, Семениште, Чајлане и Шишево
Центар делови од Скопје (Буњаковец, Водно, Дебар Маало, Капиштец, Крњево, Маџир Маало, Ново Маало, Пролет, Тасино Чешмиче, Центар)
Чаир делови од Скопје (Гази Баба, Дуќанџик, Топаана, Топанско Поле, Циглана, Чаир)
Шуто Оризари делови од Скопје (Долно Оризари, Шуто Оризари) и Горно Оризари
Источен Регион Берово Берово, Будинарци, Владимирово, Двориште, Мачево, Митрашинци, Ратево, Русиново и Смојмирово
Виница Блатец, Виница, Виничка Кршла, Градец, Грљани, Драгобраште, Истибања, Јакимово, Калиманци, Крушево, Лаки, Лески, Липец, Пекљани, Трсино и Црн Камен
Делчево Бигла, Ветрен, Вирче, Вратиславци, Габрово, Град, Делчево, Драмче, Звегор, Илиово, Киселица, Косово Дабје, Нов Истевник, Очипале, Полето, Разловци, Селник, Стамер, Стар Истевник, Тодоровци, Тработивиште, Турија и Чифлик
Зрновци Видовиште, Зрновци и Мородвис
Карбинци Аргулица, Батање, Вртешка, Голем Габер, Горни Балван, Горно Трогерци, Долни Балван, Долно Трогерци, Ебеплија, Јунузлија, Калаузлија, Карбинци, Кепекчелија, Козјак, Крупиште, Курфалија, Кучилат, Мал Габер, Мичак, Муратлија, Нов Караорман, Оџалија, Припечани, Прналија, Радање, Руљак, Таринци и Црвулево
Конче Габревци, Гарван, Горна Враштица, Горни Липовиќ, Дедино, Долна Враштица, Долни Липовиќ, Долни Радеш, Загорци, Конче, Лубница, Негреновци, Ракитец и Скоруша
Кочани Безиково, Бели, Вранинци, Главовица, Горни Подлог, Горно Градче, Грдовци, Долни Подлог, Долно Градче, Јастребник, Кочани, Костин Дол, Лешки, Мојанци, Небојани, Нивичани, Ново Село, Оризари, Пантелеј, Пашачаџиково, Полаки, Пресека, Прибачево, Припор, Рајчани, Речани, Тркање и Црвена Нива
Македонска Каменица Дулица, Косевица, Костин Дол, Луковица, Македонска Каменица, Моштица, Саса, Тодоровци и Цера
Пехчево Негрево, Панчарево, Пехчево, Робово, Умлена, Црник и Чифлик
Пробиштип Бунеш, Бучиште, Гајранци, Горни Стубол, Горно Барбарево, Гризилевци, Гујновци, Добрево, Долни Стубол, Долно Барбарево, Древено, Дренак, Зарапинци, Зеленград, Злетово, Јамиште, Калниште, Куково, Кундино, Лезово, Лесново, Маричино, Неокази, Петришино, Петршино, Пишица, Плешанци, Пробиштип, Пуздерци, Ратавица, Стрисовци, Стрмош, Трипатанци, Трооло, Турско Рудари и Шталковица
Чешиново Бања, Бурилчево, Врбица, Жиганци, Кучичино, Лепопелци, Ново Селани, Облешево, Соколарци, Спанчево, Теранци, Уларци, Чешиново и Чифлик
Штип Балталија, Брест, Врсаково, Горачино, Доброшани, Долани, Драгоево, Едеклерци, Јамуларци, Калапетровци, Кошево, Криви Дол, Лакавица, Лесковица, Липов Дол, Љуботен, Никоман, Ново Село, Пенуш, Пиперово, Пухче, Сарчиево, Селце, Скандалци, Софилари, Стар Караорман, Степанци, Суво Грло, Судик, Сушево, Танатарци, Тестемелци, Топлик, Три Чешми, Хаџи-Реџепли, Хаџи-Сејдели, Хаџи-Хамзали, Црешка, Чардаклија, Чифлик, Шашаварлија, Шопур и Штип
Пелагониски Регион Битола Барешани, Бистрица, Битола, Братин Дол, Брусник, Буково, Велушина, Габалавци, Гопеш, Горно Егри, Горно Оризари, Граешница, Дихово, Доленци, Долно Егри, Долно Оризари, Драгарино, Драгожани, Драгош, Древеник, Ѓавато, Жабени, Злокуќани, Кажани, Канино, Карамани, Кишава, Кравари, Крклино, Кременица, Крстоар, Кукуречани, Лавци, Лажец, Лера, Лисолај, Логоварди, Лопатица, Магарево, Маловиште, Метимир, Меџитлија, Нижеполе, Ново Змирново, Облаково, Олевени, Оптичари, Ореово, Острец, Поешево, Породин Рамна, Раштани, Ротино, Свиниште, Секирани, Снегово, Средно Егри, Српци, Старо Змирново, Стрежево, Трн, Црнобуки, Цапари и Црновец
Демир Хисар Бабино, Базерник, Бараково, Белче, Боиште, Брезово, Вардино, Велмевци, Вирово, Големо Илино, Граиште, Демир Хисар, Доленци, Единаковци, Жван, Железнец, Журче, Загориче, Зашле, Кочиште, Кутретино, Лесково, Мало Илино, Мренога, Ново Село, Обедник, Прибилци, Радово, Ракитница, Растојца, Света, Сладуево, Слепче, Слоештица, Смилево, Сопотница, Стругово, Суводол, Суво Грло, Утово и Церово
Долнени Бело Поле, Браилово, Вранче, Горно Село, Гостиражни, Дабјани, Дебреште, Десово, Долгаец, Долнени, Дреновци, Дупјачани, Жабјани, Житоше, Забрчани, Заполжани,Зрзе, Костинци, Кошино, Кутлешево, Лажани, Локвени, Мало Мраморани, Маргари, Небрегово, Новоселани, Пешталево, Рилево, Ропотово, Сарандиново, Секирци, Сенокос, Слепче, Сливје, Средорек, Стровија и Црнилиште
Кривогаштани Бела Црква, Боротино, Воѓани, Врбјани, Годивје, Кореница, Кривогаштани, Крушеани, Мирче Ацев, Обршани, Пашино Рувци, Подвис и Славеј
Могила Алинци, Беранци, Будаково, Вашарејца, Горна Чарлија, Дедебалци, Долна Чарлија, Добрушево, Долно Српци, Ивањевци, Лознани, Могила, Мојно, Мусинци, Новоселани, Ношпал, Подино, Путурус, Радобор, Свето Тодори, Трап, Трновци и Црничани
Новаци Арматуш, Балдовенци, Бач, Биљаник, Брник, Брод, Будимирци, Велесело, Врањевци, Гермијан, Гнеотино, Гнилеж, Горно Агларци, Градешница, Грумази, Груништа, Далбеговци, Добромири, Добровени, Долно Агларци, Долно Орехово, Живојно, Зовиќ 1, Зовиќ 2, Ивени, Маково, Мегленци, Новаци, Ново Село, Орле, Паралово, Петалино, Полог, Рапеш, Рибарци, Скочивир, Сливица, Совиќ, Старавина, Суводол и Тепавци
Прилеп Алинци, Беловодица, Беровци, Бешиште, Бонче, Вепрчани, Веселчани, Витолиште, Волково, Врпско, Галичани, Голем Радобил, Големо Коњари, Гуѓаково, Дабница, Дрен, Дуње, Ерековци, Живово, Загорани, Кадино Село, Кален, Канатларци, Клепач, Кокре, Крушевица, Крстец, Лениште, Лопатица, Мажучиште, Мал Радобил, Мало Коњари, Мало Рувци, Манастир, Марул, Никодин, Ново Лагово, Ореовец, Пештани, Плетвар, Подмол, Полчиште, Прилеп, Прилепец, Присад, Ракле, Селце, Смолани, Старо Лагово, Топлица, Тројаци, Тополчани, Тројкрсти, Царевиќ, Чаниште, Чепигово, Чумово, Шелеверци и Штавица
Ресен Арвати, Асамати, Болно, Брајчино, Волкодери, Горна Бела Црква, Горно Дупени, Горно Крушје, Грнчари, Долна Бела Црква, Долно Дупени, Долно Перово, Дрмени, Евла, Езерани, Златари, Избишта, Илино, Јанковец, Козјак, Коњско, Крани, Кривени, Курбиново, Лавци, Лева Река, Лескоец, Љубојно, Наколец, Отешево, Петрино, Подмочани, Покрвеник, Прељубје, Претор, Рајца, Ресен, Сливница, Сопотско, Стење, Стипона, Царев Двор, Штрбово и Шурленци
Југоисточен Регион Богданци Богданци, Ѓавато, Селемли и Стојаково
Босилово Бориево, Босилово, Гечерлија, Дрвош, Еднокуќево, Иловица, Моноспитово, Петралинци, Радово, Робово, Сарај, Секирник, Старо Балдовци, Турново, Хамзали и Штука
Валандово Ајранли, Аразли, Бајрамбос, Балинци, Баракли, Башали, Башибос, Брајковци, Булунтули, Валандово, Вејсели, Градец, Грчиште, Дедели, Ѓулели, Јосифово, Казандол, Кочули, Марвинци, Пирава, Плавуш, Прстен, Раброво, Собри, Татарли, Терзели, Удово, Чалакли и Честово
Василево Ангелци, Варварица, Василево, Висока Маала, Владиевци, Градошорци, Доброшинци, Дукатино, Едрениково, Кушкулија, Нивичино, Нова Маала, Пиперево, Радичево, Седларци, Сушево, Требичино и Чанаклија
Гевгелија Богородица, Габрово, Гевгелија, Давидово, Кованци, Конско, Миравци, Милетково, Моин, Мрзенци, Негорци, Ново Конско, Петрово, Прдејци, Серменин, Смоквица и Хума
Дојран Дурутли, Ѓопчели, Куртамзали, Николиќ, Нов Дојран, Органџали, Севендекли, Сретеново, Стар Дојран, Фурка, Црничани, Чаушли и Џумабос.
Ново Село Бадолен, Бајково, Барбарево, Борисово, Дражево, Зубово, Колешино, Мокриево, Мокрино, Ново Коњарево, Ново Село, Самоилово, Смолари, Старо Коњарево, Стиник и Сушица
Радовиш Али Коч, Али Лобаси, Бучим, Воиславци, Горна Враштица, Дамјан, Држанци, Дурутлија, Злеово, Ињево, Јаргулица, Калаузлија, Калуѓерица, Каралобоси, Караџалар, Козбунар, Коџалија, Ново Село, Ораовица, Папавница, Погулево, Подареш, Покрајчево, Прналија, Радовиш, Раклиш, Сариѓол, Смиланци, Супурге, Сулдурци, Тополница, Ќоселија, Худаверлија, Чешме Маале, Шаинташ, Шипковица и Штурово
Струмица Баница, Банско, Белотино, Вељуса, Водоча, Габрово, Градско Балдовци, Дабиље, Добрејци, Дорломбос, Злешево, Костурино, Куклиш, Мемешли, Муртино, Орманли, Попчево, Просениково, Раборци, Рич, Сачево, Свидовица, Струмица, Три Води и Чепели
Полошки Регион Боговиње Боговиње, Горно Палчиште, Горно Седларце, Долно Палчиште, Жеровјане, Јеловјане, Камењане, Новаќе, Ново Село, Пирок, Раковец, Селце Кеч, Синичане и Урвич
Брвеница Блаце, Брвеница, Волковија, Гургурница, Долно Седларце, Милетино, Радиовце, Стенче, Теново и Челопек
Врапчиште Врановци, Врапчиште, Галате, Горно Јеловце, Горјане, Градец, Добри Дол, Ѓурѓевиште, Зубовце, Калиште, Ломница, Неготино, Ново Село, Пожаране, Сенокос и Топлица
Гостивар Балин Дол, Беловиште, Бродец, Вруток, Гостивар, Горна Бањица, Горна Ѓоновица, Горно Јеловце, Дебреше, Долна Бањица, Долна Ѓоновица, Долно Јеловце, Железна Река, Здуње, Корито, Куново, Ќафа, Лакавица, Лешница, Мало Турчане, Мирдита, Митрој Крсти, Падалиште, Печково, Равен, Речане, Симница, Србиново, Страјане, Сушица, Трново, Тумчевиште, Форино, Чајле и Чегране
Желино Горна Лешница, Групчин, Добарце, Долна Лешница, Желино, Копачин Дол, Ларце, Луковица, Мерово, Ново Село, Озормиште, Палатица, Рогле, Седларево, Стримница, Требош, Церово и Чифлик
Јегуновце Беловиште, Вратница, Жилче, Јажинце, Јанчиште, Јегуновце, Копанце, Орашје, Подбреге, Прељубиште, Раотинце, Ратае, Рогачево, Сиричино, Старо Село, Туденце и Шемшево
Маврово и Ростуше Аџиевци, Беличица, Бибај, Битуше, Богдево, Болетин, Велебрдо, Волковија, Видуше, Врбен, Врбјани, Галичник, Грекај, Дуф, Жировница, Жужње, Јанче, Кичиница, Кракорница, Лазарополе, Леуново, Маврови Анови, Маврово, Нивиште, Никифорово, Нистрово, Ничпур, Ново Село, Орќуше, Присојница, Рибница, Росоки, Ростуше, Селце, Сенце, Сретково, Скудриње, Сушица, Тануше, Требиште, Тресонче и Церово
Теарце Брезно, Варвара, Глоѓи, Доброште, Јелошник, Лешок, Непроштено, Нераште, Одри, Првце, Пршовце, Слатино и Теарце
Тетово Бозовце, Бродец, Вејце, Вешала, Гајре, Голема Речица, Ѓермо, Једоарце, Лавце, Лисец, Мала Речица, Отуње, Порој, Сараќино, Селце, Сетоле, Тетово, Фалише, Џепчиште и Шипковица
Југозападен Регион Вевчани Вевчани
Вранештица Атишта, Бигор Доленци, Вранештица, Дупјани, Карбуница, Козичино, Крушица, Миокази, Орланци, Патец, Рабетино, Речани, Светораче и Челопеци
Дебар Баниште, Бомово, Гари, Голем Папрадник, Горно Косоврасти, Горно Мелничани, Дебар, Долно Косоврасти, Долно Мелничани, Коњари, Кривци, Могорче, Осој, Отишани, Рајчица, Селокуќи, Спас, Татар Елевци, Трнаник, Хаме и Џепиште
Дебарца Арбиново, Белчишта, Ботун, Брежани, Велмеј, Волино, Врбјани, Годивје, Горенци, Горно Средоречие, Грко Поле, Долно Средоречие, Злести, Издеглавје, Лактиње, Лешани, Мешеишта, Мраморец, Ново Село, Оздолени, Оровник, Песочани, Слатино, Слатински Чифлик, Сливово, Сошани, Требеништа, Турје и Црвена Вода
Другово Белица, Брждани, Видрани, Големо Црско, Горна Душегубица, Горно Добреноец, Долна Душегубица, Долно Добреноец, Другово, Ехлоец, Иванчишта, Извор, Јаворец, Јудово, Кладник, Кленоец, Лавчани, Малкоец, Мало Црско, Манастирско Доленци, Подвис, Попоец, Пополжани, Прострање, Свињиште, Србјани, Цер
Зајас Бачишта, Букојчани, Горно Строгомиште, Грешница, Длапкин Дол, Долно Строгомиште, Зајас, Колари, Колибари, Лешница, Мидинци, Речани и Тајмиште
Кичево Кичево, Кнежино, Лазаровци, Мамудовци, Осој, Раштани, и Трапчин Дол
Крушево Алданци, Арилево, Белушино, Бирино, Борино, Бучин, Врбоец, Горно Дивјаци, Долно Дивјаци, Јакреново, Крушево, Милошево, Норово, Острилци, Пресил, Пуста Река, Растојца, Саждево, Свето Митрани и Селце
Македонски Брод Белица, Бенче, Битово, Близанско, Брезница, Брест, Вир, Волче, Горни Манастирец, Горно Ботушје, Горно Крушје, Грешница, Девич, Долни Манастирец, Долно Ботушје, Долно Крушје, Драгов Дол, Дреново, Заград, Звечан, Здуње, Зркле, Ижиште, Инче, Калуѓерец, Ковач, Ковче, Косово, Крапа, Латово, Локвица, Лупште, Македонски Брод, Могилец, Модриште, Ореовец, Рамне, Растеш, Русјаци, Самоков, Сланско, Слатина, Старо Село, Суводол, Сушица, Тажево, Томино Село, Тополница, Требовље, Требино и Црешнево
Осломеј Арангел, Бериково, Гарани, Жубрино, Јагол, Јагол Доленци, Ново Село, Осломеј, Папрадиште, Поповјани, Премка, Србица, Стрелци, Туин, Црвивци и Шутово
Охрид Вапила, Велгошти, Велестово, Горно Лакочереј, Долно Коњско, Долно Лакочереј, Елшани, Завој, Коњско, Косел, Куратица, Лагадин, Лескоец, Ливоишта, Љубаништа, Опеница, Орман, Охрид, Пештани, Плаќе, Подмоље, Рамне, Расино, Речица, Свиништа, Сирула и Скребатно, Трпејца и Шипокно
Струга Безово, Биџево, Богојци, Бороец, Брчево, Буринец, Велешта, Велешта, Вишни, Волино, Враништа, Глобочица, Горна Белица, Горно Татеши, Делогожди, Добовјани, Долна Белица, Долно Татеши, Драслајца, Дренок, Заграчани, Збажди, Јабланица, Калишта, Корошишта, Лабуништа, Лакаица, Локов, Ливада, Ложани, Луково, Мали Влај, Мислешево, Мислодежда, Модрич, Мороишта, Нерези, Ново Село, Октиси, Пискупштина, Подгорци, Поум, Присовјани, ’Ржаново, Радожда, Радолишта, Селци, Струга, Ташмаруништа, Тоска, Франгово, Џепин и Шум
Центар Жупа Бајрамовци, Баланци, Брештани, Броштица[10], Власиќи, Голем Папрадник, Горенци, Горно Мелничани, Долгаш, Долно Мелничани, Евла, Елевци, Житинени, Кочишта, Коџаџик, Мал Папрадник, Новак, Осолница, Оџовци, Пареши, Праленик, Центар Жупа и Црно Боци
Вардарски Регион Велес Башино Село, Бабуна, Белештевица, Бузалково, Велес, Ветерско, Горно Каласлари, Горно Оризари, Долно Оризари, Долно Каласлари, Иванковци, Карабуњиште, Крушје, Кумарино, Лугунци, Мамутчево, Новачани, Ново Село, Ораовец, Отовица, Раштани, ’Рлевци, Рудник, С’лп, Сливник, Сојаклари, Црквино, Чалошево и Џидимирци
Градско Виничани, Водоврати, Горно Чичево, Градско, Грнчиште, Двориште, Долно Чичево, Згрополци, Кочилари, Куридере, Ногаевци, Подлес, Свеќани, Скачинци, Уланци и Убого
Демир Капија Барово, Бесвица, Бистренци, Демир Капија, Драчевица, Дрен, Иберли, Клисура, Копришница, Кошарка, Корешница, Прждево, Стрмашево, Чифлик и Челевец
Кавадарци Бегниште, Бојанчиште, Бохула, Брушани, Бунарче, Ваташа, Возарци, Галиште, Гарниково, Глишиќ, Горна Бошава, Грбовец, Дабниште, Добротино, Долна Бошава, Драгожел, Драдња, Дреново, Кавадарци, Кесендре, Клиново, Конопиште, Кошани, Крњево, Куманичево, Мајден, Марена, Мрежичко, Праведник, 'Ржаново, Радња, Раец, Ресава, Сопот, Страгово, Фариш, Чемерско, Шешково и Шивец
Лозово Аџибегово, Аџиматово, Бекирлија, Дорфулија, Ѓуземелци, Каратманово, Кишино, Ќоселари, Лозово, Милино и Сарамзалино
Неготино Брусник, Вешје, Војшанци, Горни Дисан, Долни Дисан, Дуброво, Јаношево, Калањево, Криволак, Курија, Липа, Неготино, Пепелиште, Пештерница, Тимјаник, Тремник, Црвени Брегови, Џидимирци и Шеоба
Росоман Дебриште, Камен Дол, Крушевица, Манастирец, Мрзен Ораовец, Паликура, Рибарци, Росоман, Сирково и Трстеник
Свети Николе Алакинци, Амзабегово, Арбасанци, Богословец, Буриловци, Горно Ѓуѓанци, Горно Црнилиште, Горобинци, Делисинци, Долно Ѓуѓанци, Долно Црнилиште, Ерџелија, Кадрифаково, Кнежје, Крушица, Макреш, Малино, Мездра, Мечкуевци, Мустафино, Немањица, Орел, Павлешенци, Патетино, Пеширово, Преод, Ранченци, Свети Николе, Сопот, Стануловци, Стањевци, Строиманци и Трстеник
Чашка Бањица, Бистрица, Богомила, Бусилци, Владиловци, Витанци, Војница, Габровник, Голозинци, Горно Врановци, Горно Јаболчиште, Долно Врановци, Долно Јаболчиште, Дреново, Еловец, Извор, Капиново, Крајници, Крива Круша, Крнино, Лисиче, Мартолци, Мелница, Мокрени, Нежилово, Ново Село, Оморани, Ораов Дол, Ореше, Отиштино, Папрадиште, Плевење, Поменово, Попадија, Раковец, Смиловци, Согле, Стари Град, Степанци, Теово, Црешнево и Чашка
Североисточен Регион Кратово Близанци, Вакуф, Горно Кратово, Димонце, Емирица, Железница, Живалево, Каврак, Кетеново, Кнежево, Којково, Коњух, Кратово, Крилатица, Куклица, Куново, Луково, Мушково, Нежилово, Пендак, Приковци, Сакулица, Страцин, Талашманце, Татомир, Тополовиќ, Трновац, Туралево, Филиповци и Шлегово и Шопско Рударе
Крива Паланка Б'с, Баштево, Борово, Варовиште, Габар, Голема Црцорија, Градец, Длабочица, Добровница, Дренак, Дрење, Дурачка Река, Жидилово, Киселица, Конопница, Костур, Кошари, Крива Паланка, Кркља, Крстов Дол, Лозаново, Луке, Мала Црцорија, Мартиница, Метежево, Мождивњак, Нерав, Огут, Осиче, Подржи Коњ, Станци, Т'лминци, Трново и Узем.
Куманово Агино Село, Бедиње, Бељаковце, Биљановце, Брзак, Вак’в, Винце, Габреш, Горно Коњаре, Градиште, Д'лга, Доброшане, Довезенце, Долно Коњаре, Живиње, Зубовце, Јачинце, Карабичане, Клечевце, Кокошиње, Колицко, Косматац, Кутлибег, Кучкарево, К'шање, Куманово, Лопате, Љубодраг, Мургаш, Ново Село, Новосељане, Орашац, Пезово, Проевце, Пчиња, Режановце, Речица, Романовце, Скачковце, Сопот, Студена Бара, Сушево, Табановце, Тромеѓа, Умин Дол, Черкези, Четирце и Шупљи Камен
Липково Алашевце, Белановце, Ваксинце, Виштица, Глажња, Гошинце, Думановце, Злокуќане, Извор, Липково, Лојане, Матејче, Никуштак, Опае, Оризари, Отља, Р’нковце, Ропалце, Руница, Слупчане, Стража и Стрима
Ранковце Баратлија, Ветуница, Вржогрнци, Герман, Гиновци, Гулинци, Криви Камен, Љубинци, Милутинце, Одрено, Опила, Отошница, П’клиште, Петралица, Псача, Радибуш, Ранковце и Станча
Старо Нагоричане Алгуња, Аљинце, Арбанашко, Бајловце, Брешко, Буковљане, Војник, Враготурце, Врачевце, Дејловце, Длабочица, Добрача, Драгоманце, Дренок, Жегљане, Жељувино, Канарево, Карловце, Коинце, Кокино, М’гленце, Макреш, Малотино, Младо Нагоричане, Никуљане, Облавце, Орах, Осиче, Пелинце, Пузаљка, Рамно, Руѓинце, Старо Нагоричане, Степанце, Стрезовце, Стрновац, Цветишница, Цвиланце и Челопек

2013 - до денес уреди

 
Карта на руралните и урбаните општини во Македонија.

Општини уреди

Во следната табела се наведени сите општини во Македонија по азбучен ред. Покрај тоа, во табелата има информации за седиштата на општините, кодовите, површината, населението и регионот во кој се наоѓаат истите. За знамињата и грбовите, видете ги галериите за општински знамиња и грбови.

Грб Општина HASC[1] ISO 3166-2:MK Седиште на општината Површина
(км2)[2]
Население
(2002)
Население
(2021)
Регион Општински службени јазици[11]
  Аеродром[3] MK.AD MK-01 Јане Сандански (населба) 21,85 72.009 77.735 Скопски македонски
  Арачиново MK.AR MK-02 Арачиново 38 11.597 12.676 Скопски македонски
албански
  Берово MK.BR MK-03 Берово 597 13.941 10.890 Источен македонски
  Битола MK.TL MK-04 Битола 790 95.385 85.164 Пелагониски македонски
  Богданци MK.BG MK-05 Богданци 114 8.707 7.339 Југоисточен македонски
  Боговиње MK.VJ MK-06 Боговиње 141 28.997 22.906 Полошки македонски
албански
  Босилово MK.BS MK-07 Босилово 143 14.260 11.508 Југоисточен македонски
  Брвеница MK.BN MK-08 Брвеница 164 15.855 13.645 Полошки македонски
албански
  Бутел[4] MK.BU MK-09 Бутел (населба) 60,79 36.154 37.968 Скопски македонски
албански
  Валандово MK.VA MK-10 Валандово 331 11.890 10.508 Југоисточен македонски
  Василево MK.VL MK-11 Василево 231 12.122 10.552 Југоисточен македонски
  Вевчани MK.VV MK-12 Вевчани 35 2.433 2.359 Југозападен македонски
  Велес MK.VE MK-13 Велес 518 55.108 48.914 Вардарски македонски
  Виница MK.NI MK-14 Виница 432 19.938 14.475 Источен македонски
  Врапчиште MK.VH MK-16 Врапчиште 157 25.399 19.842 Полошки македонски
албански
турски
  Гази Баба[5] MK.GB MK-17 Гази Баба (населба) 92 72.617 69.626 Скопски македонски
  Гевгелија MK.GV MK-18 Гевгелија 484 22.988 21.582 Југоисточен македонски
  Гостивар MK.GT MK-19 Гостивар 375 81.042 59.770 Полошки македонски
албански
турски
  Градско MK.GR MK-20 Градско 291 3.760 3.233 Вардарски македонски
  Дебар MK.DB MK-21 Дебар 85 19.542 15.412 Југозападен македонски
албански
  Дебрца MK.DA MK-22 Белчишта 423 5.507 3.719 Југозападен македонски
  Делчево MK.DL MK-23 Делчево 423 17.505 13.585 Источен македонски
  Демир Капија MK.DK MK-24 Демир Капија 312 4.545 3.777 Вардарски македонски
  Демир Хисар MK.DM MK-25 Демир Хисар 480 9.497 7.260 Пелагониски македонски
  Дојран MK.SD MK-26 Стар Дојран 129 3.426 3.084 Југоисточен македонски
  Долнени MK.DE MK-27 Долнени 418 13.568 13.126 Пелагониски македонски
албански
  Ѓорче Петров[6] MK.GP MK-29 Ѓорче петров (населба) 63 41.634 44.844 Скопски македонски
  Желино MK.ZE MK-30 Желино 201 24.390 18.988 Полошки македонски
албански
  Зелениково MK.ZK MK-32 Зелениково 177 4.077 3.361 Скопски македонски
албански
  Зрновци MK.ZR MK-33 Зрновци 52 3.264 2.086 Источен македонски
  Илинден MK.IL MK-34 Илинден (населба) 97 15.894 17.435 Скопски македонски
  Јегуновце MK.JG MK-35 Јегуновце 174 10.790 8.895 Полошки македонски
албански
  Кавадарци MK.AV MK-36 Кавадарци 998 38.741 35.733 Вардарски македонски
  Карбинци MK.KB MK-37 Карбинци 231 4.012 3.420 Источен македонски
  Карпош[7] MK.KX MK-38 Карпош (населби) 21 59.666 63.760 Скопски македонски
  Кисела Вода[8] MK.VD MK-39 Кисела Вода (населба) 43 57.236 61.965 Скопски македонски
  Кичево MK.KH MK-40 Кичево 838 56.734 39.669 Југозападен македонски
албански
  Конче MK.KN MK-41 Конче 233 3.536 2.725 Југоисточен македонски
  Кочани MK.OC MK-42 Кочани 357 38.092 31.602 Источен македонски
  Кратово MK.KY MK-43 Кратово 375 10.441 7.545 Североисточен македонски
  Крива Паланка MK.KZ MK-44 Крива Паланка 482 20.820 18.059 Североисточен македонски
  Кривогаштани MK.KG MK-45 Кривогаштани 88 6.150 5.167 Пелагониски македонски
  Крушево MK.KS MK-46 Крушево 190 9.684 8.385 Пелагониски македонски
албански
влашки
  Куманово MK.UM MK-47 Куманово 432 105.484 98.104 Североисточен македонски
албански
  Липково MK.LI MK-48 Липково 270 27.058 22.308 Североисточен македонски
албански
  Лозово MK.LO MK-49 Лозово 166 2.858 2.264 Вардарски македонски
  Маврово и Ростуше MK.MR MK-50 Ростуше 856 8.618 5.042 Полошки македонски
турски
  Македонска Каменица MK.MK MK-51 Македонска Каменица 189 8.110 6.439 Источен македонски
  Македонски Брод</