Општина

административна единица

Општина претставува локална самоуправна административна единица која опфаќа повеќе населени места. Најчесто општината има градоначалник и совет во кој членуваат избрани претставници на локалното население.