Список на населени места во Македонија

список на статии на Викимедија
Поврзано: Список на градови во Македонија .

Ова е список на населени места во Република Македонија по општини и градски населби.

 
Енциклопедија на селата во Република Македонија(стиснете на сликата за да ја отворите и читате во целост)

Арачиново, Берово, Битола, Богданци, Боговиње, Босилово, Брвеница, Валандово, Василево, Вевчани, Велес, Виница, Вранештица, Врапчиште, Гевгелија, Гостивар, Градско, Дебар, Дебрца, Делчево, Демир Капија, Демир Хисар, Дојран, Долнени, Другово, Желино, Зајас, Зелениково, Зрновци, Илинден, Јегуновце, Кавадарци, Карбинци, Кичево, Конче, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Кривогаштани, Крушево, Куманово, Липково, Лозово, Маврово и Ростуше, Македонска Каменица, Македонски Брод, Могила, Неготино, Новаци, Ново Село, Осломеј, Охрид, Петровец, Пехчево, Пласница, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ранковце, Ресен, Росоман, Свети Николе, Сопиште, Струга, Старо Нагоричане, Струмица, Студеничани, Теарце, Тетово, Центар Жупа, Чашка, Чешиново-Облешево, Чучер-Сандево и Штип.

Како и следниве општини во состав на Град Скопје:

Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Чаир, Центар и Шуто Оризари.

Тетовски населби и села

уреди

Тетовски општини

уреди

Општина Тетово, Општина Брвеница, Општина Јегуновце, Општина Теарце, Општина Желино.

Тетовски населби

уреди

Пржова Бавча, Колтук, Блок 77, Дреновец, Поток, Ќерамидница, Вонвардарска, Жичара, Горна Чаршија, Два Бреста, Саат Маало, Ајдучко Маало, Певчина,Тумба

Тетовски села

уреди

Фалише, Лавце, Вејце, Мала Речица, Селце, Голема Речица, Сараќино, Једоарце, Отуње, Сетоле, Џепчиште, Порој, Ѓермо, Теарце, Одри, Нераште, Непроштено, Доброште, Глоѓи, Пршовце, Брезно, Слатино, Варвара, Лешок, Јелошник, Првце, Брвеница, Долно Седларце, Челопек, Милетино, Блаце, Стенче, Волковија, Гургурница, Радиовце, Теново, Камењане, Урвич, Јеловјане, Синичане, Долно Палчиште, Горно Палчиште, Новаќе, Горно Седларце, Боговиње, Пирок, Раковец, Ново Село, Селце Кеч, Жеровјане, Лисец, Гајре, Бродец, Бозовце, Вешала, Желино, Стримница, Горна Лешница, Долна Лешница, Добарце, Седларево, Луковица, Ларце, Мерово, Чифлик, Копачин Дол, Ново Село, Рогле, Групчин, Церово, Палатица, Озормиште, Требош, Јегуновце, Раотинце, Копанце, Туденце, Подбреѓе, Јанчиште, Прељубиште, Сиричино, Жилче, Ратае, Вратница, Јажинце, Рогачево, Старо Село, Беловиште, Орашје, Шемшево и Шипковица.

Гостиварски населби и села

уреди

Гостиварски населби

уреди

Циглана,

Гостиварски села

уреди

Чајле, Балин Дол, Мало Турчане, Беловиште, Дебреше, Неготино, Ломница, Горјане, Ѓурѓевиште, Калиште, Градец, Добри Дол, Сенокос, Врапчиште, Врановци, Зубовце, Ново Село, Пожаране, Галате, Топлица, Ростуше, Скудриње, Присојница, Јанче, Аџиевци, Битуше, Велебрдо, Требиште, Видуше, Жировница, Врбјани, Лазарополе, Тресонче, Галичник, Болетин, Росоки, Селце, Сушица, Маврово, Леуново, Никифорово, Врбен, Богдево, Кракорница, Беличица, Волковија, Бродец, Ничпур, Нистрово, Бибање (Бибај), Рибница, Нивиште, Грекање (Грекај), Тануше, Сенце, Жужње, Сретково, Церово, Орќуше, Дуф, Ново Село, Кичиница, Маврови Анови, Чегране, Тумчевиште, Форино, Корито, Долна Бањица, Сушица, Симница, Горна Бањица, Горна Ѓоновица, Долна Ѓоновица, Митрој Крсти, Србиново, Лакавица, Падалиште, Куново, Трново, Страјане, Железна Река, Вруток, Долно Јеловце, Горно Јеловце, Здуње, Лешница, Печково, Равен, Речане, Ќафа,

Дебарски села

уреди

Баниште, Долно Косоврасти, Горно Косоврасти, Кривци, Отишани, Рајчица, Селокуќи, Спас, Татар Елевци, Хаме, Џепиште, Бомово, Власиќи, Коњари, Трнаник, Оџовци, Бајрамовци, Баланци, Брештани, Броштица, Горенци, Елевци, Коџаџик, Мал Папрадник, Голем Папрадник, Праленик, Новак, Осолница, Кочишта, Евла, Пареши, Горно Мелничани, Долно Мелничани, Житинени, Црно Боци, Долгаш, Гари, Осој, Могорче,

Кичевски села

уреди

Кнежино, Раштани, Трапчин Дол, Осој, Мамудовци, Лазаровци, Другово, Србјани, Доленци, Брждани, Видрани, Пополжани, Долно Добреноец, Горно Добреноец, Подвис, Јудово, Лавчани, Малкоец, Кленоец, Попоец, Извор, Горна Душегубица, Долна Душегубица, Иванчиште, Ехловец, Манастирско Доленци, Јаворец, Свињиште, Козица, Белица, Прострање, Мало Црско, Големо Црско, Цер, Кладник, Осломеј, Бериково, Папрадиште, (Кичевско) Јагол, Јагол Доленци, Туин, Поповјани, Арангел, Жубрино, Црвивци, Премка, Шутово, Србица, Ново Село, Стрелци, Гарани, Вранештица, Староец, Карбуница, Челопеци, Бигор Доленци, Миокази, Речани-Челопечко Орланци, Крушица, Светораче, Козичино, Патец, Рабетино, Дупјани, Атишта, Зајас, Мидинци, Тајмиште, Колари, Бачишта, Речани-Зајаско Лешница, Грешница, Длапкин Дол, Букојчани, Горно Строгомиште, Долно Строгомиште, Колибари,

Струшки села

уреди

Горна Белица, Долна Белица, Октиси, Драслајца, Биџево, Ложани, Мороишта, Враништа, Радолишта, Мали Влај, Заграчани, Франгово, Шум, Вишни, Мислешево, Калишта, Радожда, Луково, Безово, Брчево, Дренок, Јабланица, Лакаица, Локов, Модрич, Нерези, Пискупштина, Р’жаново, Селци, Буринец, Збажди, Присовјани, Глобочица, Делогожди, Богојци, Ливада, Корошишта, Мислодежда, Ново Село, Поум, Џепин, Тоска, Лабуништа, Подгорци, Бороец, Ташмаруништа, Велешта, Добовјани, Горно Татеши, Долно Татеши, Вевчани,

Охридски населби и села

уреди

Охридски населби

уреди

Радојца Новичиќ, Рача, Варош,

Охридски села

уреди

Арбиново, Белчишта, Ботун, Брежани, Вапила, Велестово, Велгошти, Велмеј, Волино, Врбјани, Годивје, Горенци, Горно Лакочереј, Горно Средоречие, Грко Поле, Долно Коњско, Долно Лакочереј, Долно Средоречие, Елешец, Елшани, Завој, Злести, Издеглавје, Климештани, Коњско, Косел, Куратица, Лагадин, Лактиње, Лескоец, Лешани, Ливоишта, Љубаништа, Мешеишта, Мраморец, Ново Село, Оздолени, Опеница, Оровник, Орман, Песочани, Пештани, Плаќе, Подмоље, Рамне, Расино, Речица, Свиништа, Слатино, Слатински Чифлик, Сливово, Сошани, Скребатно, Сирула, Требеништа, Трпејца, Турје, Црвена Вода, Шипокно,

Преспански села

уреди

Асамати, Болно, Горно Крушје, Грнчари, Евла, Златари, Избишта, Јанковец, Козјак, Кривени, Курбиново, Лева Река, Подмочани, Претор, Рајца, Сопотско, Петрино, Илино, Долна Бела Црква, Горна Бела Црква, Дрмени, Долно Перово, Езерани, Горно Дупени, Долно Дупени, Покрвеник, Прељубје, Волкодери, Шурленци, Брајчино, Наколец, Штрбово, Лескоец, Љубојно, Стење, Коњско, Лавци, Крани, Арвати, Сливница, Отешево, Царев Двор, Стипона,

Демирхисарски села

уреди

Бараково, Белче, Вардино, Граиште, Единаковци, Журче, Загориче, Кутретино, Лесково, Ново Село, Обедник, Ракитница, Света, Сладуево, Слепче, Смилево, Стругово, Суводол, Утово, Прибилци, Кочиште, Растојца, Сопотница, Велмевци, Мало Илино, Железнец, Зашле, Брезово, Доленци, Бабино, Базерник, Жван, Радово, Слоештица, Суво Грло, Мренога, Вирово, Боиште, Церово,

Поречки села

уреди

Белица, Бенче, Битово, Близанско, Брезница, Брест, Вир, Волче, Горни Манастирец, Горно Ботушје, Горно Крушје, Грешница, Дворци, Девич, Долни Манастирец, Долно Ботушје, Долно Крушје, Драгов Дол, Дреново, Зркле, Заград, Звечан, Здуње, Ижиште, Инче, Калуѓерец, Ковач, Ковче, Косово, Крапа, Латово, Лисичани, Локвица, Лупште, Могилец, Модриште, Ореовец, Пласница, Преглово, Рамне, Растеш, Русјаци, Самоков, Сланско, Слатина, Суводол, Сушица, Тажево, Томино Село, Тополница, Требино, Требовље, Црешнево.

Прилепски села

уреди

Беловодица, Беровци, Варош, Волково, Галичани, Голем Радобил, Мал Радобил, Дабница, Дрен, Кадино Село, Крстец, Леништа, Никодин, Ново Лагово, Старо Лагово, Ореовец, Плетвар, Прилепец, Присад, Ракле, Селце, Слепче, Смолани, Топлица, Тројаци, Царевиќ, Чумово, Штавица, Мажучиште, Мало Рувци, Големо Коњари, Мало Коњари, Долнени, Браилово, Десово, Сарандиново, Мало Мраморани, Сенокос, Забрчани, Дупјачани, Горно Село, Небрегово, Дреновци, Слепче, Гостиражни, Стровија, Маргари, Долгаец, Зрзе, Сливје, Костинци, Секирци, Црнилиште, Пешталево, Рилево, Ропотово, Дебреште, Кошино, Лажани, Средорек, Бело Поле, Вранче, Кутлешево, Новоселани, Заполжани, Дабјани, Жабјани, Тополчани, Тројкрсти, Загорани, Веселчани, Чепигово, Шелеверци, Алинци, Ерековци, Канатларци, Клепач, Марул, Бонче, Подмол, Лопатица, Кривогаштани, Врбјани, Славеј, Обршани, Крушеани, Воѓани, Пашино Рувци, Бела Црква, Кореница, Годивле, Боротино, Мирче Ацев, Заполжани II, Витолиште, Бешиште, Вепрчани, Врпско, Дуње, Живово, Кален, Кокре, Крушевица, Манастир, Полчиште, Пештани, Чаниште, Гуѓаково.

Битолски села

уреди

Алинци, Арматуш, Барешани, Балдовенци, Беранци, Биљаник, Бистрица, Братин Дол, Брод, Брусник, Будаково, Буково, Вашарејца, Велесело, Велушина, Врањевци, Гнеотино, Гнилеш, Гопеш, Горно Егри, Горно Оризари, Граешница, Грумази, Далбеговци, Дедебалци, Дихово, Добровени, Добрушево, Доленци, Долно Егри, Долно Орехово, Долно Оризари, Долно Српци, Драгош, Драгарино, Драгожани, Древеник, Ѓавато, Жабени, Живојно, Злокуќани, Ново Змирново, Старо Змирново, Кажани, Канино, Карамани, Кишава, Кравари, Кременица, Крклино, Крстоар, Кукуречани, Лавци, Лажец, Лера, Логоварди, Магарево, Маловиште, Метимир, Меџитлија, Мојно, Мусинци, Нижеполе, Новаци, Ношпал, Паралово, Раштани, Рибарци, Суводол, Мегленци, Долно Агларци, Горно Агларци, Добромири, Ново Село, Бач, Гермијан, Совиќ, Оптичари, Долно Орехово, Орехово, Острец, Олевени, Поешево, Полог, Породин, Скочивир, Сливица, Снегово, Средно Егри, Старавина, Маково, Рапеш, Зовиќ, Градешница, Будимирци, Груништа, Орле, Брник, Ивени, Петалино, Могила, Трновци, Свето Тодори, Подино, Новоселани, Ново Змирново, Лознани, Ивањевци, Долно Српци, Долна Чарлија, Горна Чарлија, Радобор, Лопатица, Габалавци, Лисолај, Облаково, Путурус, Рамна, Ротино, Свиниште, Секирани, Српци, Старо Змирново, Стрежево, Тепавци, Трап, Трн, Трново, Цапари, Црничани, Црнобуки, Црновец,

Крушевски села

уреди

Арилево, Бучин, Врбоец, Горно Дивјаци, Долно Дивјаци, Милошево, Острилци, Пресил, Пуста Река, Свето Митрани, Алданци, Норово, Белушино, Јакреново, Саждево, Борино, Бирино, Селце, Житоше, Подвис, Локвени,

Велешки села

уреди

Башино Село, Село Бабуна, Белештевица, Бузалково, Ветерско, Горно Каласлари, Долно Каласлари, Дреново, Горно Оризари, Долно Оризари, Иванковци, Карабуниште, Клуковец, Крушје, Кумарино, Лугунци, Мамутчево, Новачани, Горно Јаболчиште, Долно Јаболчиште, Отовица, Ораовец, Раштани, ’Рлевци, Рудник, Превалец, Сливник, С'лп, Сојаклари, Сопот, Црквино, Чалошево, Џидимирци, Ново Село, Богомила, Теово, Согле, Ореше, Нежилово, Папрадиште, Црешнево, Ораов Дол, Габровник, Мокрени, Капиново, Плевење, Бистрица, Градско, Виничани, Водоврати, Горно Чичево, Долно Чичево, Грнчиште, Двориште, Кочилари, Ногаевци, Подлес, Скачинци, Убого, Уланци, Свеќани, Згрополци, Куридере, Чашка, Војница, Раковец, Отиштино, Бањица, Бусилци, Голозинци, Горно Врановци, Долно Врановци, Мелница, Лисиче, Ново Село, Крива Круша, Крајници, Еловец, Витанци, Извор, Уши, Оморани, Мартолци, Владиловци, Крнино, Попадија, Поменово, Степанци, Смиловци, Стари Град,

Кавадаречки села

уреди

Бегниште, Бохула, Брушани, Бунарче, Ваташа, Возарци, Галиште, Гарниково, Глишиќ, Грбовец, Дабниште, Добротино, Драгожел, Драдња, Дреново, Кесендре, Кошани, Марена, Праведник, Раец, Ресава, Сопот, Фариш, Шешково, Шивец, Конопиште, Рожден, Мајден, Р’жаново, Радња, Бојанчиште, Куманичево, Страгово, Горна Бошава, Долна Бошава, Крњево, Чемерско, Клиново, Росоман, Рибарци, Сирково, Паликура, Манастирец, Трстеник, Камен Дол, Дебриште, Мрзен Ораовец, Крушевица,

Неготински села

уреди

Брусник, Вешје, Војшанци, Горни Дисан, Долни Дисан, Дуброво, Криволак, Курија, Пепелиште, Пештерница, Тимјаник, Тремник, Црвени Брегови, Јаношево, Калањево, Липа, Џидимирци, Шеоба, Прждево, Бесвица, Дрен, Барово, Драчевица, Чифлик, Кошарка, Челевец, Иберли, Корешница, Бистренци, Клисура, Копришница, Стрмашево,

Гевгелиски и валандовски села

уреди

Кованец, Моин, Мрзенци, Негорци, Ново Конско, Прдејци, Серменин, Ума, Конско, Богородица, Миравци, Петрово, Габрово, Давидово, Милетково, Смоквица, Стојаково, Селемли, Ѓавато, Фурка, Црничани, Ѓопчели, Николиќ, Сретеново, Куртамзали, Дурутли, Органџали, Севендекли, Чаушли, Џумабос, Бајрамбос, Башибос, Дедели, Казан Дол, Кочули, Прстен, Раброво, Собри, Татарли, Чалакли, Балинци, Брајковци, Грчиште, Јосифово, Марвинци, Удово, Ајранли, Аразли, Булунтули, Вејсели, Градец, Ѓулели, Пирава, Плавуш, Терзели, Честево, Баракли, Башали,

Струмички села

уреди

Вељуса, Добрејци, Просениково, Баница, Водоча, Дабиле, Градско Балдовци, Попчево, Белотино, Рич, Ново Село, Бадолен, Стиник, Барбарево, Бајково, Ново Коњарево, Старо Коњарево, Зубово, Самоилово, Дражево, Смолари, Мокриево, Колешино, Мокрино, Габрово, Борисово, Сушица, Василево, Пиперево, Градошорци, Ангелци, Едрениково, Требичино, Варварица, Седларци, Владевци, Сушево, Доброшинци, Нова Маала, Висока Маала, Чанаклија, Нивичино, Кушкулија, Дукатино, Радичево, Босилово, Петралинци, Сарај, Гечерлија, Робово, Еднокуќево, Бориево, Радово, Старо Балдовци, Дрвош, Хамзали, Турново, Иловица, Штука, Секирник, Куклиш, Свидовица, Три Води, Костурино, Орманли, Дорломбос, Мемешли, Муртино, Моноспитово, Банско, Сачево, Раборци,

Радовишки села

уреди

Али Коч, Бучим, Воиславци, Дамјан, Инево, Калаузлија, Козбунар, Коџалија, Ораовица, Погулево, Прналија, Раклиш, Сулдурци, Супурге, Тополница, Шипковица, Штурово, Али Лобаси, Држани, Дурутлија, Каралобоси, Караџалар, Ќоселија, Сариѓол, Худаверлија, Чешме Маале, Ново Село, Шаинташ, Калуѓерица, Папавница, Конче, Лубница, Скоруша, Загорци, Гарван, Габревци, Ракитец, Горни Липовиќ, Долни Липовиќ, Дедино, Негреновци, Горна Враштица, Долна Враштица, Долни Радеш, Подареш, Јаргулица, Покрајчево, Злеово, Смиланци,

Штипски населби и села

уреди

Штипски населени места

уреди

Баби, Три Чешми, Македонка,

Штипски села

уреди

Аргулица, Балтлија, Брест, Врсаково, Горачино, Доброшани, Долани, Драгоево, Едеклерци, Јамуларци, Калапетровци, Калаузлија, Карбинци, Козјак, Кошево, Криви Дол, Лакавица, Лесковица, Липов Дол, Љуботен, Никоман, Ново Село, Нов Караорман, Пенуш, Пиперово, Почивало, Припечани, Пухче, Радање, Руљак, Сарчиево, Селце, Скандалци, Софилари, Стар Караорман, Степанци, Суво Грло, Судик, Сушево, Танатарци, Таринци, Тестемелци, Топлик, Три Чешми, Хаџи-Реџепли, Хаџи-Сејдели, Хаџи-Хамзали, Црешка, Црвулево, Чардаклија, Чифлик, Шашаварлија, Шопур, Вртешка, Кучица, Долни Балван, Горни Балван, Горно Трогерци, Долно Трогерци, Крупиште, Батање, Јунузлија, Прналија, Кепекчелија, Кучилат, Ебеплија, Мичак, Оџалија, Мал Габер, Голем Габер, Курфалија, Муратлија.

Овчеполски села

уреди

Алакинци, Амзабегово, Арбасанци, Богословец, Буриловци, Горно Ѓуѓанци, Долно Ѓуѓанци, Горно Црнилиште, Долно Црнилиште, Горобинци, Делисинци, Ерџелија, Кадрифаково, Кнежје, Крушица, Макреш, Малино, Мечкуевци, Мустафино, Немањици, Орел, Павлешенци, Патетино, Пеширово, Преод, Ранченци, Сопот, Стануловци, Стањевци, Строиманци, Трстеник, Стара Мездра, Нова Мездра, Лозово, Дорфулија, Каратманово, Милино, Ќоселари, Сарамзалино, Аџиматово, Ѓуземелци, Кишино, Бекирлија, Аџибегово,

Кочански села

уреди

Бели, Горно Градче, Долно Градче, Јастребник, Лешки, Нивичани, Пантелеј, Полаки, Припор, Тркање, Црвена Нива, Пашаџиково, Горни Подлог, Долни Подлог, Мојанци, Грдовци, Рајчани, Чешиново, Жиганци, Лепопелци, Соколарци, Врбица, Облешево, Ново Селани, Бурилчево, Кучичино, Теранци, Чифлик, Спанчево, Бања, Уларци, Зрновци, Видовиште, Мородвис, Оризари, Вранинци, Безиково, Пресека, Речани, Костин Дол, Ново Село, Прибачево, Главовица, Небојани,

Винички села

уреди

Блатец, Истибања, Градец, Јакимово, Лески, Драгобраште, Лаки, Трсино, Трстија, Пекљани, Грљани, Липец, Виничка Кршла, Калиманци, Крушево, Црн Камен

Делчевски и беровски села

уреди

Будинарци, Владимирово, Двориште, Мачево, Митрашинци, Русиново, Смојмирово, Ратево, Негрево, Панчарево, Робово, Умлена, Црник, Чифлик, Бигла, Ветрен, Вирче, Вратиславци, Габрово, Град, Драмче, Ѕвегор, Илиово, Киселица, Косово Дабје, Нов Истевник, Стар Истевник, Очипала, Полето, Разловци, Селник, Стамер, Тработивиште, Турија, Чифлик, Дулица, Косевица, Костин Дол, Луковица, Моштица, Тодоровци, Цера, Саса,

Кратовски села

уреди

Близанци, Вакуф, Горно Кратово, Димонце, Железница, Живалево, Кетеново, Коњух, Крилатица, Куклица, Куново, Мушково, Нежилово, Пендак, Приковци, Секулица, Страцин, Талашманце, Татомир, Тополовиќ, Трновац, Туралево, Филиповци, Шлегово, Шопско Рудари, Кнежево, Луково, Каврак, Емирица, Којково,

Пробиштипски села

уреди

Бучиште, Гајранци, Горни Стубол, Долни Стубол, Горно Барбарево, Долно Барбарево, Гризилевци, Гујновци, Добрево, Дренок, Зарепинци, Калниште, Куково, Кундино, Лезово, Марчино, Неокази, Пестришино, Петршино, Пишица, Плешенци, Пуздерци, Стрисовци, Стрмош, Трооло, Злетово, Лесново, Древено, Шталковица, Турско Рудари, Бунеш, Ратавица, Трипатанци, Јамиште, Зеленград,

Кривопаланечки села

уреди

Б’с, Баштево, Борово, Варовиште, Габар, Голема Црцорија, Мала Црцорија, Градец, Длабочица, Дренак, Дрење, Добровница, Дурачка Река, Жидилово, Киселица, Конопница, Костур, Кошари, Кркља, Крстов Дол, Лозаново, Луке, Мартиница, Метежево, Мождивњак, Нерав, Огут, Осиче, Подржи Коњ, Станци, Т’лминци, Трново, Узем, Ранковце, Отошница, Вржогрнци, Гулинци, Станча, Опила, Ветуница, Радибуш, Љубинци, Одрено, Петралица, Криви Камен, Милутинце, Гиновци, Псача, Герман, П’клиште, Баратлија, Гулинци

Кумановски населби и села

уреди

Кумановски населби

уреди

Бедиње, Карпош, Иго Тричковиќ

Кумановски села

уреди

Агино Село, Биљановце, Брзак, Вак'в, Винце, Горно Коњаре, Долно Коњаре, Д’лга, Доброшане, Карабичане, Лопате, Љубодраг, Ново Село, Проевце, Пчиња, Режановце, Речица, Романовце, Сопот, Студена Бара, Сушево, Табановце, Тромеѓа, Умин Дол, Черкези, Четирце, Шупли Камен, Липково, Лојане, Ваксинце, Слупчане, Оризари, Белановце, Алашевце, Извор, Гошинце, Р’нковце, Думановце, Стрима, Глажња, Отља, Злокуќане, Матејче, Виштица, Ропалце, Никуштак, Опае, Руница, Стража, Орашац, Живиње, Скачковце, Габреш, Кутлибег, Пезово, К’шање, Кокошиње, Кучкарево, Новосељане, Колицко, Градиште, Клечевце, Довезенце, Орах, Бељаковце, Јачинце, Зубовце, Косматац, Мургаш, Војник, Стрезовце, Руѓинце, Облавце, Дренок, Старо Нагоричане, Младо Нагоричане, Стрновац, Драгоманце, Врачевце, Пузајка, Пелинце, Карловце, Коинце, Степанце, Жегљане, Враготурце, Малотино, М'гленце, Кокино, Рамно, Буковљане, Длабочица, Цветишница, Арбанашко, Бајловце, Дејловце, Брешко, Жељувино, Цвиланце, Макреш, Канарево, Аљинце, Добрача, Челопек, Осиче, Алгуња и Никуљане.

Скопски населби и села

уреди

Скопски општини

уреди

Општини во состав на градот Скопје:

Аеродром, Арачиново, Бутел, Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Ѓорче Петров, Сарај, Центар, Чаир, Шуто Оризари,

Општини кои гравитираат околу Скопје:

Студеничани, Илинден, Арачиново, Петровец, Сопиште, Зелениково, Чучер-Сандево.

Скопски населби

уреди

Автокоманда, Аеродром, Бирарија , Бутел I, Бутел II, Влае, Водно, Волково, Гази Баба, Горно Лисиче , Гоце Делчев, Даме Груев, Дебар Маало, Дексион, Драчево, Ѓорче Петров, Жданец, Железара, Злокуќани, Илинден, Јане Сандански, Капиштец, Карпош I, Карпош II, Карпош III, Карпош IV, Кисела Вода, Кисела Јабука, Козле, Колонија Идризово, Крњево Маало, населба Лисиче, Ченто (Сингелиќ), Маџари, Маџир Маало, Миладиновци, Мичурин, Момин Поток, Ново Лисиче, Пинтија, Острово, Пржино, Припор, Пролет, Радишани, Скопје Север, Сопиште, Стајковци, Тафталиџе, Топанско Поле (нас. Васил Главинов), Ќерамидница, Хиподром, Центар, Црниче, Чаир, Шуто Оризари.

Скопски села

уреди

Арачиново, Мојанци, Грушино, Орланци, Брњарци, Студеничани, Батинци, Драчевица, Долно Количани, Горно Количани, Црвена Вода, Алдинци, Црн Врв, Маркова Сушица, Вртекица, Малчиште, Умово, Пагаруша, Калдирец, Осинчани, Рамни Габер, Морани, Зелениково, Пакошево, Ново Село, Вражале, Градовци, Гумалево, Дејковец, Смесница, Тисовица, Добрино, Таор, Палиград, Орешани, Петровец, ’Ржаничино, Долно Коњари, Средно Коњари, Горно Коњари, Сушица, Дивље, Летевци, Катланово, Бадар, Брезица, Кожле, Блаце, Огњанци, Градманци, Ќојлија, Илинден (Белимбегово), Марино, Кадино, Мралино, Бунарџик, Ајватовци, Миладиновци, Бучинци, Мршевци, Бујковци, Текија, Дељадровце, Сопиште, Добри Дол, Долно Соње, Горно Соње, Чифлик (Сопиште, Чифлик (Петровец), Јаболци, Патишка Река, Барово, Света Петка, Говрлево, Нова Брезница, Држилово, Ракотинци, Сарај, Крушопек, Копаница, Грчец, Љубин, Арнакија, Матка, Ласкарци, Чајлане, Семениште, Буковиќ, Раовиќ, Паничари, Бојане, Рудник, Глумово, Шишево, Кондово, Радуша, Горно Свиларе, Долно Свиларе, Дворце, Рашче, Чучер-Сандево, Кучевиште, Побожје, Танушевци, Мирковци, Бањани, Горњани, Блаце, Глуво, Бразда, Брест, Бродец, Инџиково, Трубарево, Стајковци, Црешево, Булачани, Страчинци, Раштак, Смилковци, Јурумлери, Идризово, Ново Село (Ѓорче Петров), Оризари, Волково, Никиштане, Орман, Кучково, Грачани, Бардовци, Злокуќани, Долно Нерези, Горно Нерези, Долно Лисиче, Усје, Драчево, Визбегово, Радишани, Љубанци, Љуботен.

Поврзано

уреди