Општини во Македонија

првостепена административна единица на Македонија

Општините во Македонија се административни единици од прв степен. Во август 2004 година, а дополнително во 2013, Македонија била реорганизирана на 80 општини од кои 10 го сочинуваат Градот Скопје, кој е посебна единица на локална самоуправа.

Во периодот од 1996 до 2004 година Македонија имала 123 општини, а со последната административна поделба бројот се намалил. Така, дел од општините останале непроменети, а дел биле споени со поголеми општини. По број на население и според пописот од 2002 година, најголема општина во Македонија е Куманово со 105.484 жители, а најмала е Вевчани со 2.433 жители. По површина, најголема општина е Прилеп која има 1.194 км2, а најмала е Чаир со површина од 3,5 км2.

Административната поделба на Македонија била сменета во 2013 година. Во 2013, по локалните избори на 24 март, општините Другово, Вранештица, Зајас и Осломеј престанале да постојат и биле припоени кон Кичево. Така бројот на општини од 84 се намалил на 80. Покрај општините, административно Македонија е поделена и на 8 плански региони, но тие не се сметаат за првостепена административна поделба, туку како плански региони за развој.

ИсторијаУреди

 
Карта на општините во Македонија (2004-2013).
 
Карта на руралните и урбаните општини во Македонија.

1952 - 1955Уреди

Во периодот од 1952 до 1955 година Народна Република Македонија имала повеќестепена административна поделба. Републиката била поделена на околии, потоа на градови, градски општини и општини.

1955 - 1957Уреди

Во периодот од 1955 до 1957 година Народна Република Македонија имала првостепена и второстепена административна поделба. Првостепената административна поделба била составена од околиите, кои биле вкупно седум, а второстепената административна поделна биле општините кои биле 86 на број. Дел од овие општини го формирале градот Скопје, кој имал посебен административен статус.

1957 - 1965Уреди

Во периодот од 1957 до 1965 година Народна Република Македонија, односно Социјалистичка Република Македонија, имала првостепена и второстепена административна поделба. Првостепената административна поделба била составена од околиите, кои биле вкипно седум, а второстепената административна поделна биле општините кои биле вкупно 73, т.е. 61 на број според подоцнежното укинување на 12 општини. Дел од овие општини го формирале градот Скопје, кој имал посебен административен статус.

1965 - 1996Уреди

Во 1965 година во Социјалистичка Република Македонија бил донесен нов закон со кој биле укинати околиите и како единствена административна поделба останале само општините. Тогаш биле создадени нови општини кои опстојувале до 1996 година, кога биле укинати со закон на Република Македонија. Од 1965 до 1996 година во Македонија имало 32 општини, од кои неколку го формирале градот Скопје како посебна административна единица.

1996 - 2004Уреди

Во 1996 година бил донесен нов закон за територијална поделба на Македонија со кој се укинал законот на СР Македонија. Според тој закон Македонија имала 123 општини кои претставувале првостепена и единствена административна поделба.

ОпштиниУреди

Во следната табела се наведени сите општини во Македонија по азбучен ред. Покрај тоа, во табелата има информации за седиштата на општините, кодовите, површината, населението и регионот во кој се наоѓаат истите. За знамињата и грбовите, видете ги галериите за општински знамиња и грбови.

Грб Општина HASC[1] ISO 3166-2:MK Седиште на општината Површина
(км2)[2]
Население
(2002)
Население
(2021)
Регион Општински службени јазици[1]
  Аеродром[3] MK.AD MK-01 Јане Сандански (населба) 21,85 72.009 77.735 Скопски македонски
  Арачиново MK.AR MK-02 Арачиново 38 11.597 12.676 Скопски македонски
албански
  Берово MK.BR MK-03 Берово 597 13.941 10.890 Источен македонски
  Битола MK.TL MK-04 Битола 790 95.385 85.164 Пелагониски македонски
  Богданци MK.BG MK-05 Богданци 114 8.707 7.339 Југоисточен македонски
  Боговиње MK.VJ MK-06 Боговиње 141 28.997 22.906 Полошки македонски
албански
  Босилово MK.BS MK-07 Босилово 143 14.260 11.508 Југоисточен македонски
  Брвеница MK.BN MK-08 Брвеница 164 15.855 13.645 Полошки македонски
албански
  Бутел[4] MK.BU MK-09 Бутел (населба) 60,79 36.154 37.968 Скопски македонски
албански
  Валандово MK.VA MK-10 Валандово 331 11.890 10.508 Југоисточен македонски
  Василево MK.VL MK-11 Василево 231 12.122 10.552 Југоисточен македонски
  Вевчани MK.VV MK-12 Вевчани 35 2.433 2.359 Југозападен македонски
  Велес MK.VE MK-13 Велес 518 55.108 48.463 Вардарски македонски
  Виница MK.NI MK-14 Виница 432 19.938 14.475 Источен македонски
  Врапчиште MK.VH MK-16 Врапчиште 157 25.399 19.842 Полошки македонски
албански
турски
  Гази Баба[5] MK.GB MK-17 Гази Баба (населба) 92 72.617 69.626 Скопски македонски
  Гевгелија MK.GV MK-18 Гевгелија 484 22.988 21.582 Југоисточен македонски
  Гостивар MK.GT MK-19 Гостивар 375 81.042 59.770 Полошки македонски
албански
турски
  Градско MK.GR MK-20 Градско 291 3.760 3.233 Вардарски македонски
  Дебар MK.DB MK-21 Дебар 85 19.542 15.412 Југозападен македонски
албански
  Дебрца MK.DA MK-22 Белчишта 423 5.507 3.719 Југозападен македонски
  Делчево MK.DL MK-23 Делчево 423 17.505 13.585 Источен македонски
  Демир Капија MK.DK MK-24 Демир Капија 312 4.545 3.777 Вардарски македонски
  Демир Хисар MK.DM MK-25 Демир Хисар 480 9.497 7.260 Пелагониски македонски
  Дојран MK.SD MK-26 Стар Дојран 129 3.426 3.084 Југоисточен македонски
  Долнени MK.DE MK-27 Долнени 418 13.568 13.126 Пелагониски македонски
албански
  Ѓорче Петров[6] MK.GP MK-29 Ѓорче петров (населба) 63 41.634 44.844 Скопски македонски
  Желино MK.ZE MK-30 Желино 201 24.390 18.988 Полошки македонски
албански
  Зелениково MK.ZK MK-32 Зелениково 177 4.077 3.361 Скопски македонски
албански
  Зрновци MK.ZR MK-33 Зрновци 52 3.264 2.086 Источен македонски
  Илинден MK.IL MK-34 Илинден (населба) 97 15.894 17.435 Скопски македонски
  Јегуновце MK.JG MK-35 Јегуновце 174 10.790 8.895 Полошки македонски
албански
  Кавадарци MK.AV MK-36 Кавадарци 998 38.741 35.733 Вардарски македонски
  Карбинци MK.KB MK-37 Карбинци 231 4.012 3.420 Источен македонски
  Карпош[7] MK.KX MK-38 Карпош (населби) 21 59.666 63.760 Скопски македонски
  Кисела Вода[8] MK.VD MK-39 Кисела Вода (населба) 43 57.236 61.965 Скопски македонски
  Кичево MK.KH MK-40 Кичево 838 56.734 39.669 Југозападен македонски
албански
  Конче MK.KN MK-41 Конче 233 3.536 2.725 Југоисточен македонски
  Кочани MK.OC MK-42 Кочани 357 38.092 31.602 Источен македонски
  Кратово MK.KY MK-43 Кратово 375 10.441 7.545 Североисточен македонски
  Крива Паланка MK.KZ MK-44 Крива Паланка 482 20.820 18.059 Североисточен македонски
  Кривогаштани MK.KG MK-45 Кривогаштани 88 6.150 5.167 Пелагониски македонски
  Крушево MK.KS MK-46 Крушево 190 9.684 8.385 Пелагониски македонски
албански
влашки
  Куманово MK.UM MK-47 Куманово 432 105.484 98.104 Североисточен македонски
албански
  Липково MK.LI MK-48 Липково 270 27.058 22.308 Североисточен македонски
албански
  Лозово MK.LO MK-49 Лозово 166 2.858 2.264 Вардарски македонски
  Маврово и Ростуше MK.MR MK-50 Ростуше 856 8.618 5.042 Полошки македонски
турски
  Македонска Каменица MK.MK MK-51 Македонска Каменица 189 8.110 6.439 Источен македонски
  Македонски Брод MK.MD MK-52 Македонски Брод 875 7.141 5.889 Југозападен македонски
  Могила MK.MG MK-53 Могила 255 6.710 5.283 Пелагониски македонски
  Неготино MK.NG MK-54 Неготино 414 19.212 18.194 Вардарски македонски
  Новаци MK.NV MK-55 Новаци 755 3.549 2.648 Пелагониски македонски
  Ново Село MK.NS MK-56 Ново Село 257 11.567 6.972 Југоисточен македонски
  Охрид MK.OD MK-58 Охрид 392 55.749 51.428 Југозападен македонски
  Петровец MK.PE MK-59 Петровец 222 8.255 9.150 Скопски македонски
албански
  Пехчево MK.PH MK-60 Пехчево 208 5.517 3.983 Источен македонски
  Пласница MK.PN MK-61 Пласница 54 4.545 4.222 Југозападен македонски
турски
  Прилеп MK.PP MK-62 Прилеп 1.198 76.768 69.025 Пелагониски македонски
  Пробиштип MK.PT MK-63 Пробиштип 326 16.193 13.417 Источен македонски
  Радовиш MK.RV MK-64 Радовиш 502 28.244 24.122 Југоисточен македонски
  Ранковце MK.RN MK-65 Ранковце 240 4.144 3.465 Североисточен македонски
  Ресен MK.RE MK-66 Ресен 549 16.825 14.373 Пелагониски македонски
  Росоман MK.RM MK-67 Росоман 133 4.141 3.796 Вардарски македонски
  Сарај[9] MK.AJ MK-68 Сарај (населба) 230 35.408 38.399 Скопски македонски
албански
  Свети Николе MK.SL MK-69 Свети Николе 483 18.497 15.320 Вардарски македонски
  Сопиште MK.SS MK-70 Сопиште 223 5.656 6.713 Скопски македонски
албански
  Старо Нагоричане MK.NA MK-71 Старо Нагоричане 515 4.840 3.501 Североисточен македонски
српски
  Струга MK.UG MK-72 Струга 469 63.376 50.980 Југозападен македонски
албански
  Струмица MK.RU MK-73 Струмица 311 54.676 49.995 Југоисточен македонски
  Студеничани MK.SU MK-74 Студеничани 276 17.246 21.970 Скопски македонски
албански
  Теарце MK.TR MK-75 Теарце 137 22.454 17.694 Полошки македонски
албански
  Тетово MK.ET MK-76 Тетово 262 86.580 84.770 Полошки македонски
албански
  Центар[10] MK.CE MK-77 Центар (населба) 9 45.412 43.893 Скопски македонски
  Центар Жупа MK.CZ MK-78 Центар Жупа 107 6.519 3.720 Југозападен македонски
турски
  Чаир[11] MK.CI MK-79 Чаир (населба) 53 64.773 62.586 Скопски македонски
албански
  Чашка MK.CA MK-80 Чашка 727 7.673 7.942 Вардарски македонски
албански
  Чешиново-Облешево MK.CH MK-81 Облешево 133 7.490 5.471 Источен македонски
  Чучер-Сандево MK.CS MK-82 Чучер-Сандево 215 8.493 9.200 Скопски македонски
албански
српски
  Штип MK.ST MK-83 Штип 583 47.796 44.866 Источен македонски
  Шуто Оризари[12] MK.SO MK-84 Шуто Оризари (населба) 6 22.017 25.726 Скопски македонски
ромски

Во март 2013 кон Кичево се припоиле следниве општини (горните податоци за Кичево се со вкупните податоци за сите пет поранешни општини):

Грб Општина HASC[13] ISO 3166-2:MK Седиште на општината Површина
(км2)[14]
Население
(2002)
Регион Општински службени јазици
  Вранештица MK.VC MK-15 Вранештица 109 1.322 Југозападен македонски
турски
  Другово MK.DR MK-28 Другово 383 3.249 Југозападен македонски
  Зајас MK.ZA MK-31 Зајас 161 11.605 Југозападен македонски
албански
  Осломеј MK.OS MK-57 Осломеј 137 10.420 Југозападен македонски
албански

Означени карти со врскиУреди

Карта на општините во Македонија од 2013 година до денес
Карта на општините во Македонија од 2004 до 2013 година

БелешкиУреди

^ Општини, вкупно 10, кои го сочинуваат Град Скопје
^ Хиерархиски административни поделбени кодови (HASC): поврзани со ISO поддржавните кодови

НаводиУреди

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди

  • Министерство за локална самоуправа на Република Македонија
  • Заедница на единиците на локална самоуправа на Република Македонија
  • Државен завод за статистика на Република Македонија
  • „Општини во Македонија“. Statoids. (англиски) (англиски)