Катастарски општини во Македонија

Ова е список на катастарски општини во Македонија поделени по катастарски одделенија. Македонија е поделена на 1.913 катастарски општини во состав на 29 одделенија и 1 центар за катастар на недвижности. Катастарските општини главно соодветствуваат на селските атари, а катастарските одделенија вклучуваат општини во целост, но се јавуваат и исклучоци.

Карта на катастарски одделенија во Македонија

Катастарски одделенија

уреди

Одделение за катастар на недвижности Берово

уреди

Одделение за катастар на недвижности Берово е сочинето од 18 катастарски општини.

 
ОКН Берово

Карта на ОКН Берово
Катастарска општина[1] Шифра[1] Место Општина
КО Берово 01001 Берово Општина Берово
КО Берово (вонград) 01501 Берово Општина Берово
КО Будинарци 01002 Будинарци Општина Берово
КО Владимирово 01003 Владимирово Општина Берово
КО Двориште 01004 Двориште Општина Берово
КО Мачево 01005 Мачево Општина Берово
КО Митрашинци 01007 Митрашинци Општина Берово
КО Негрево 01006 Негрево Општина Пехчево
КО Панчарево 01008 Панчарево Општина Пехчево
КО Пехчево 01009 Пехчево Општина Пехчево
КО Ратево 01010 Ратево Општина Берово
КО Робово 01011 Робово Општина Пехчево
КО Русиново 01012 Русиново Општина Берово
КО Смојмирово 01013 Смојмирово Општина Берово
КО Смојмирово (вонград) 01513 Смојмирово Општина Берово
КО Умлена 01014 Умлена Општина Пехчево
КО Црник 01015 Црник Општина Пехчево
КО Чифлик 01016 Чифлик Општина Пехчево

Одделение за катастар на недвижности Битола

уреди

Одделение за катастар на недвижности Битола е сочинето од 136 катастарски општини.

 
ОКН Битола

Карта на ОКН Битола
Катастарска општина[2] Шифра[2] Место Општина
КО Алинци 02001 Алинци Општина Могила
КО Арматуш 02002 Арматуш Општина Новаци
КО Балдовенци 02005 Балдовенци Општина Новаци
КО Барешани 02004 Барешани Општина Битола
КО Бач 02003 Бач Општина Новаци
КО Беранци 02006 Беранци Општина Могила
КО Биљаник 02009 Биљаник Општина Новаци
КО Бистрица 02007 Бистрица Општина Битола
КО Бистрица (вонград) 02507 Бистрица Општина Битола
КО Битола 1/2 02800 Битола Општина Битола
КО Битола 3 02803 Битола Општина Битола
КО Битола 4 02804 Битола Општина Битола
КО Битола 5 02805 Битола Општина Битола
КО Битола (вонград) 02008 Битола Општина Битола
КО Братин Дол 02010 Братин Дол Општина Битола
КО Брник 02013 Брник Општина Новаци
КО Брод 02011 Брод Општина Новаци
КО Брусник 02012 Брусник Општина Битола
КО Будаково 02015 Будаково Општина Могила
КО Будимирци 02014 Будимирци Општина Новаци
КО Буково 02016 Буково Општина Битола
КО Вашарејца 02017 Вашарејца Општина Могила
КО Велесело 02019 Велесело Општина Новаци
КО Велушина 02018 Велушина Општина Битола
КО Врањевци 02020 Врањевци Општина Новаци
КО Габалавци 02021 Габалавци Општина Битола
КО Гермијан 02022 Гермијан Општина Новаци
КО Гнеотино 02024 Гнеотино Општина Новаци
КО Гнилеш 02023 Гнилеж Општина Новаци
КО Гопеш 02029 Гопеш Општина Битола
КО Горно Агларци 02028 Горно Агларци Општина Новаци
КО Горно Орехово 02027 Орехово Општина Битола
КО Горно Оризари 02025 Горно Оризари Општина Битола
КО Горно Српци 02026 Српци Општина Битола
КО Градешница 02031 Градешница Општина Новаци
КО Граешница 02030 Граешница Општина Битола
КО Грумази 02033 Грумази Општина Новаци
КО Груништа 02032 Груништа Општина Новаци
КО Далбеговци 02034 Далбеговци Општина Новаци
КО Дедебалци 02035 Дедебалци Општина Могила
КО Дихово 02036 Дихово Општина Битола
КО Дихово (вонград) 02536 Дихово Општина Битола
КО Добровени 02038 Добровени Општина Новаци
КО Добромири 02037 Добромири Општина Новаци
КО Добрушево 02039 Добрушево Општина Могила
КО Добрушево (вонград) 02539 Добрушево Општина Могила
КО Доленци 02042 Доленци Општина Битола
КО Долно Агларци 02040 Долно Агларци Општина Новаци
КО Долно Орехово 02044 Долно Орехово Општина Новаци
КО Долно Оризари 02043 Долно Оризари Општина Битола
КО Долно Српци 02041 Долно Српци Општина Могила
КО Драгарино 02046 Драгарино Општина Битола
КО Драгожани 02047 Драгожани Општина Битола
КО Драгош 02045 Драгош Општина Битола
КО Древеник 02048 Древеник Општина Битола
КО Ѓавато 02049 Ѓавато Општина Битола
КО Егри 02050 Горно Егри, Долно Егри, Општина Битола
КО Жабени 02051 Жабени Општина Битола
КО Живојно 02052 Живојно Општина Новаци
КО Злокуќани 02053 Злокуќани Општина Битола
КО Зовиќ 1 02054 Зовиќ Општина Новаци
КО Зовиќ 2 02055 Зовиќ Општина Новаци
КО Ивањевци 02056 Ивањевци Општина Могила
КО Ивени 02057 Ивени Општина Новаци
КО Кажани 02059 Кажани Општина Битола
КО Канино 02060 Канино Општина Битола
КО Карамани 02058 Карамани Општина Битола
КО Кишава 02061 Кишава Општина Битола
КО Кравари 02065 Кравари Општина Битола
КО Кравари (вонград) 02565 Кравари Општина Битола
КО Кременица 02064 Кременица Општина Битола
КО Крклино 02062 Крклино Општина Битола
КО Крстоар 02063 Крстоар Општина Битола
КО Кукуречани 02066 Кукуречани Општина Битола
КО Лавци 02067 Лавци Општина Битола
КО Лажец 02068 Лажец Општина Битола
КО Лера 02069 Лера Општина Битола
КО Лисолај 02070 Лисолај Општина Битола
КО Логоварди 02071 Логоварди Општина Битола
КО Лознани 02073 Лознани Општина Могила
КО Лопатица 02072 Лопатица Општина Битола
КО Магарево 02075 Магарево Општина Битола
КО Маково 02074 Маково Општина Новаци
КО Маловиште 02076 Маловиште Општина Битола
КО Мегленци 02077 Мегленци Општина Новаци
КО Метимир 02078 Метимир Општина Битола
КО Могила 02079 Могила Општина Могила
КО Могила (вонград) 02579 Могила Општина Могила
КО Мојно 02080 Мојно Општина Могила
КО Мусинци 02081 Мусинци Општина Могила
КО Нижеполе 02082 Нижеполе Општина Битола
КО Новаци 02083 Новаци Општина Новаци
КО Новаци (вонград) 02583 Новаци Општина Новаци
КО Новоселани 02084 Новоселани Општина Могила
КО Ношпал 02085 Ношпал Општина Могила
КО Облаково 02086 Облаково Општина Битола
КО Олевени 02087 Олевени Општина Битола
КО Оптичари 02088 Оптичари Општина Битола
КО Орле 02089 Орле Општина Новаци
КО Острец 02090 Острец Општина Битола
КО Паралово 02091 Паралово Општина Новаци
КО Петалино 02092 Петалино Општина Новаци
КО Подино 02093 Подино Општина Могила
КО Поешево 02095 Поешево Општина Битола
КО Полог 02094 Полог (село) Општина Новаци
КО Породин 02096 Породин Општина Битола
КО Путурус 02097 Путурус Општина Могила
КО Радобор 02098 Радобор Општина Могила
КО Рамна 02100 Рамна Општина Битола
КО Рапеш 02099 Рапеш Општина Новаци
КО Раштани 02101 Раштани Општина Битола
КО Рибарци 02102 Рибарци Општина Новаци
КО Ротино 02103 Ротино Општина Битола
КО Свето Тодори 02104 Свето Тодори Општина Могила
КО Свиниште 02105 Свиниште Општина Битола
КО Секирани 02106 Секирани Општина Битола
КО Скочивир 02107 Скочивир Општина Новаци
КО Сливица 02108 Сливица Општина Новаци
КО Снегово 02109 Снегово Општина Битола
КО Совиќ 02110 Совиќ Општина Новаци
КО Старавина 02111 Старавина Општина Новаци
КО Старо Змирново 02112 Старо Змирново Општина Битола
КО Стрежево 02113 Стрежево Општина Битола
КО Суво Дол 02114 Суводол Општина Новаци
КО Тепавци 02115 Тепавци Општина Новаци
КО Трап 02116 Трап Општина Могила
КО Трн 02118 Трн Општина Битола
КО Трново 02117 Трново Општина Битола
КО Трново (вонград) 02617 Трново Општина Битола
КО Трновци 02119 Трновци Општина Могила
КО Цапари 02120 Цапари Општина Битола
КО Цапари (вонград) 02620 Цапари Општина Битола
КО Црничани 02121 Црничани Општина Могила
КО Црнобуки 02123 Црнобуки Општина Битола
КО Црновец 02122 Црновец Општина Битола
КО Чарлија 02124 Горна Чарлија, Долна Чарлија Општина Могила

Одделение за катастар на недвижности Валандово

уреди

Одделение за катастар на недвижности Валандово е сочинето од 25 катастарски општини.

 
ОКН Валандово

Карта на ОКН Валандово
Катастарска општина[3] Шифра[3] Место Општина
КО Бајрамбос 04002 Бајрамбос Општина Валандово
КО Балинци 04001 Балинци Општина Валандово
КО Башали 04003 Башали Општина Валандово
КО Башибос 04004 Башибос Општина Валандово
КО Брајковци 04005 Брајковци Општина Валандово
КО Булунтули 04006 Булунтули Општина Валандово
КО Валандово 04037 Валандово Општина Валандово
КО Валандово (вонград) 04007 Валандово Општина Валандово
КО Градец 04008 Градец Општина Валандово
КО Градец (вонград) 04508 Градец Општина Валандово
КО Грчиште 04009 Грчиште Општина Валандово
КО Дедели 04010 Дедели Општина Валандово
КО Јосифово 04011 Јосифово Општина Валандово
КО Казандол 04012 Казандол Општина Валандово
КО Кочули 04013 Кочули Општина Валандово
КО Марвинци 04014 Марвинци Општина Валандово
КО Пирава 04016 Пирава Општина Валандово
КО Пирава (вонград) 04516 Пирава Општина Валандово
КО Плавуш 04015 Плавуш Општина Валандово
КО Прстен 04017 Прстен Општина Валандово
КО Раброво 04018 Раброво Општина Валандово
КО Собри 04019 Собри Општина Валандово
КО Терзели 04020 Терзели Општина Валандово
КО Чалакли 04021 Чалакли Општина Валандово
КО Честево 04022 Честово Општина Валандово

Одделение за катастар на недвижности Велес

уреди

Одделение за катастар на недвижности Велес е сочинето од 88 катастарски општини.

 
ОКН Велес

Карта на ОКН Велес
Катастарска општина[4] Шифра[4] Место Општина
КО Бањица 29001 Баракли Општина Чашка
КО Башино Село 29002 Башино Село Општина Велес
КО Башино Село (вонград) 29502 Башино Село Општина Велес
КО Белештевица 29003 Белештевица Општина Велес
КО Бистрица 29004 Бистрица Општина Чашка
КО Богомила 29005 Богомила Општина Чашка
КО Бузалково 29006 Бузалково Општина Велес
КО Бусилци 29007 Бусилци Општина Чашка
КО Велес 29076 Велес Општина Велес
КО Ветерско 29008 Ветерско Општина Велес
КО Виничани 29010 Виничани Општина Градско
КО Витанци 29009 Витанци Општина Чашка
КО Владиловци 29011 Владиловци Општина Чашка
КО Водоврати 29013 Водоврати Општина Градско
КО Војница 29012 Војница Општина Чашка
КО Габровник 29014 Габровник Општина Чашка
КО Голозинци 29015 Голозинци Општина Чашка
КО Горно Врановци 29016 Горно Врановци Општина Чашка
КО Горно Јаболчиште 29017 Горно Јаболчиште Општина Чашка
КО Градско 29018 Градско Општина Градско
КО Грнчиште 29019 Грнчиште Општина Градско
КО Двориште 29020 Двориште Општина Градско
КО Долно Врановци 29021 Долно Врановци Општина Чашка
КО Долно Јаболчиште 29022 Долно Јаболчиште Општина Чашка
КО Дреново 29023 Дреново Општина Чашка
КО Еловец 29024 Еловец Општина Чашка
КО Згрополци 29025 Згрополци Општина Градско
КО Иванковци 29026 Иванковци Општина Велес
КО Извор 29027 Извор Општина Чашка
КО Каласлари 29030 Горно Караслари, Долно Караслари Општина Велес
КО Капиново 29028 Капиново Општина Чашка
КО Карбуњиште 29029 Карабуњиште Општина Велес
КО Кочилари 29031 Кочилари Општина Градско
КО Крајници 29032 Крајници Општина Чашка
КО Крива Круша 29033 Крива Круша Општина Чашка
КО Крнино 29034 Крнино Општина Чашка
КО Крушје 29035 Крушје Општина Велес
КО Кумарино 29036 Кумарино Општина Велес
КО Куридере 29037 Куридере Општина Градско
КО Лисиче 29038 Лисиче Општина Чашка
КО Лугунци 29039 Лугунци Општина Велес
КО Мамутчево 29040 Мамутчево Општина Велес
КО Мартолци 29041 Мартолци Општина Чашка
КО Мелница 29042 Мелница Општина Чашка
КО Мокрени 29043 Мокрени Општина Чашка
КО Нежилово 29044 Нежилово Општина Чашка
КО Новачани 29045 Новачани Општина Велес
КО Ново Село 29047 Ново Село Општина Велес
КО Ново Село Чичево 29048 Ново Село Општина Чашка
КО Ногаевци 29046 Ногаевци Општина Градско
КО Оморани 29049 Оморани Општина Чашка
КО Ораов Дол 29051 Ораов Дол Општина Чашка
КО Ораовец 29050 Ораовец Општина Велес
КО Ореше 29052 Ореше Општина Чашка
КО Оризари 29053 Горно Оризари Општина Велес
КО Оризари (вонград) 29553 Долно Оризари Општина Велес
КО Отиштино 29055 Отиштино Општина Чашка
КО Отовица 29054 Отовица Општина Велес
КО Отовица (вонград) 29554 Отовица Општина Велес
КО Папрадиште 29056 Папрадиште Општина Чашка
КО Плевење 29057 Плевење Општина Чашка
КО Подлес 29058 Подлес Општина Градско
КО Поменово 29059 Поменово Општина Чашка
КО Попадија 29060 Попадија Општина Чашка
КО Раковец 29061 Раковец Општина Чашка
КО Раштани 29062 Раштани Општина Велес
КО Рлвеци 29063 ’Рлевци Општина Велес
КО Рудник 29064 Рудник Општина Велес
КО С‘лп 29067 С’лп Општина Велес
КО Свеќани 29065 Свеќани Општина Градско
КО Скачинци 29068 Скачинци Општина Градско
КО Сливник 29066 Сливник Општина Велес
КО Смиловци 29069 Смиловци Општина Чашка
КО Согле 29070 Согле Општина Чашка
КО Сојаклари 29074 Сојаклари Општина Велес
КО Сопот 29071 Сопот Општина Велес
КО Стари Град 29072 Стари Град Општина Чашка
КО Степанци 29073 Степанци Општина Чашка
КО Теово 29075 Теово Општина Чашка
КО Убого 29077 Убого Општина Градско
КО Уланци 29078 Уланци Општина Градско
КО Црешнево 29079 Црешнево Општина Чашка
КО Црквино 29080 Црквино Општина Велес
КО Чалошево 29081 Чалошево Општина Велес
КО Чашка 29082 Чашка Општина Чашка
КО Чашка (вонград) 29582 Чашка Општина Чашка
КО Чичево 29083 Горно Чичево, Долно Чичево Општина Градско
КО Џидимирци 29084 Џидимирци Општина Велес

Одделение за катастар на недвижности Виница

уреди

Одделение за катастар на недвижности Виница е сочинето од 15 катастарски општини.

 
ОКН Виница

Карта на ОКН Виница
Катастарска општина[5] Шифра[5] Место Општина
КО Блатец 05001 Блатец Општина Виница
КО Виница 05002 Виница Општина Виница
КО Виничка Кршла 05003 Виничка Кршла Општина Виница
КО Градец 05004 Градец Општина Виница
КО Грљани 05005 Грљани Општина Виница
КО Драгобраште 05006 Драгобраште Општина Виница
КО Истибања 05007 Истибања Општина Виница
КО Јакимово 05008 Јакимово Општина Виница
КО Калиманци 05009 Калиманци Општина Виница
КО Лаки 05010 Лаки Општина Виница
КО Лески 05011 Лески Општина Виница
КО Липец 05012 Липец Општина Виница
КО Пекљани 05013 Пекљани Општина Виница
КО Трсино 05014 Трсино Општина Виница
КО Црн Камен 05015 Црн Камен Општина Виница

Одделение за катастар на недвижности Гевгелија

уреди

Одделение за катастар на недвижности Гевгелија е сочинето од 38 катастарски општини.

 
ОКН Гевгелија

Карта на ОКН Гевгелија
Катастарска општина[6] Шифра[6] Место Општина
КО Богданци 06001 Богданци Општина Богданци
КО Богданци (вонград) 06501 Богданци Општина Богданци
КО Богородица 06002 Богородица Општина Гевгелија
КО Габрово 06003 Габрово Општина Гевгелија
КО Гевгелија 06004 Гевгелија Општина Гевгелија
КО Давидово 06006 Давидово Општина Гевгелија
КО Дојранско Езеро 06100 Дојранско Езеро Општина Дојран
КО Дурутли 06007 Дурутли Општина Дојран
КО Ѓавато 06008 Ѓавато Општина Богданци
КО Ѓопчели 06009 Ѓопчели Општина Дојран
КО Кованец 06010 Кованци Општина Гевгелија
КО Конско 06011 Конско Општина Гевгелија
КО Куртамзали 06012 Куртамзали Општина Струмица
КО Милетково 06013 Милетково Општина Гевгелија
КО Миравци 06014 Миравци Општина Гевгелија
КО Миравци (вонград) 06514 Миравци Општина Гевгелија
КО Моин 06015 Моин Општина Гевгелија
КО Мрзенци 06016 Мрзенци Општина Гевгелија
КО Негорци 06017 Негорци Општина Гевгелија
КО Николиќ 06018 Николиќ Општина Дојран
КО Нов Дојран 06019 Нов Дојран Општина Дојран
КО Нов Дојран (вонград) 06519 Нов Дојран Општина Дојран
КО Ново Конско 06005 Ново Коњско Општина Гевгелија
КО Органџали 06020 Органџали Општина Струмица
КО Петрово 06021 Петрово Општина Гевгелија
КО Прдејци 06022 Прдејци Општина Гевгелија
КО Севендекли 06023 Севендекли Општина Дојран
КО Селемли 06024 Селемли Општина Богданци
КО Серменин 06025 Серменин Општина Гевгелија
КО Смоквица 06026 Смоквица Општина Гевгелија
КО Сретеново 06027 Сретеново Општина Дојран
КО Стар Дојран 06028 Стар Дојран Општина Дојран
КО Стојаково 06029 Стојаково Општина Богданци
КО Ума 06034 Хума Општина Гевгелија
КО Фурка 06030 Фурка Општина Дојран
КО Црничани 06031 Црничани Општина Дојран
КО Чаушли 06032 Чаушли Општина Дојран
КО Џумабос 06033 Џумабос Општина Дојран

Одделение за катастар на недвижности Гостивар

уреди

Одделение за катастар на недвижности Гостивар е сочинето од 90 катастарски општини.

 
ОКН Гостивар

Карта на ОКН Гостивар
Катастарска општина[7] Шифра[7] Место Општина
КО Аџиевци 07001 Аџиевци Општина Маврово и Ростуше
КО Балин Дол 07002 Балин Дол Општина Гостивар
КО Бањица 07003 Горна Бањица, Долна Бањица Општина Гостивар
КО Беличица 07005 Беличица Општина Маврово и Ростуше
КО Беловиште 07004 Беловиште Општина Гостивар
КО Бибај 07006 Бибај Општина Маврово и Ростуше
КО Битуше 07007 Битуше Општина Маврово и Ростуше
КО Богдево 07008 Богдево Општина Маврово и Ростуше
КО Болетин 07009 Болетин Општина Маврово и Ростуше
КО Бродец 07010 Бродец Општина Гостивар
КО Велебрдо 07011 Велебрдо Општина Маврово и Ростуше
КО Видуше 07012 Видуше Општина Маврово и Ростуше
КО Врановци 07013 Врановци Општина Врапчиште
КО Врапчиште 07014 Врапчиште Општина Врапчиште
КО Врбен 07015 Врбен Општина Маврово и Ростуше
КО Врбјани 07016 Врбјани Општина Маврово и Ростуше
КО Вруток 07017 Вруток Општина Гостивар
КО Галате 07018 Галате Општина Врапчиште
КО Галичник 07019 Галичник Општина Маврово и Ростуше
КО Горјане 07021 Горјане Општина Врапчиште
КО Горна Волковија 07020 Волковија Општина Маврово и Ростуше
КО Горна и Долна Ѓоновица 07022 Горна Ѓоновица, Долна Ѓоновица Општина Гостивар
КО Горно Јеловце 07023 Горно Јеловце Општина Гостивар
КО Гостивар 1 07101 Гостивар Општина Гостивар
КО Гостивар 2 07102 Гостивар Општина Гостивар
КО Градец 07027 Градец Општина Врапчиште
КО Грекај и Нивиште 07026 Грекај, Нивиште Општина Маврово и Ростуше
КО Дебреше 07029 Дебреше Општина Гостивар
КО Добри Дол 07030 Добри Дол Општина Врапчиште
КО Долно Јеловце 07031 Долно Јеловце Општина Гостивар
КО Дуф 07032 Дуф Општина Маврово и Ростуше
КО Ѓурѓевиште 07028 Ѓурѓевиште Општина Врапчиште
КО Железна Река 07033 Железна Река Општина Гостивар
КО Жировница 07034 Жировница Општина Маврово и Ростуше
КО Жужње 07035 Жужње Општина Маврово и Ростуше
КО Здуње 07037 Здуње Општина Гостивар
КО Зубовце 07038 Зубовце Општина Врапчиште
КО Јанче 07036 Јанче Општина Маврово и Ростуше
КО Калиште 07039 Калиште Општина Врапчиште
КО Кичиница 07040 Кичиница Општина Маврово и Ростуше
КО Корито 07041 Корито Општина Гостивар
КО Кракорница 07042 Кракорница Општина Маврово и Ростуше
КО Куново 07043 Куново Општина Гостивар
КО Лазарополе 07045 Лазарополе Општина Маврово и Ростуше
КО Лакавица 07046 Лакавица Општина Гостивар
КО Леуново 07047 Леуново Општина Маврово и Ростуше
КО Лешница 07048 Лешница Општина Гостивар
КО Ломница 07049 Ломница Општина Врапчиште
КО Маврово 07050 Маврово Општина Маврово и Ростуше
КО Маврово (вонград) 07550 Маврово Општина Маврово и Ростуше
КО Мавровско Езеро 07100 Мавровско Езеро Општина Маврово и Ростуше
КО Мало Турчане 07052 Мало Турчане Општина Гостивар
КО Митрој Крсти 07051 Митрој Крсти Општина Гостивар
КО Неготино-Полошко 07053 Неготино Општина Врапчиште
КО Никифорово 07055 Никифорово Општина Маврово и Ростуше
КО Нистрово 07054 Нистрово Општина Маврово и Ростуше
КО Ничпур 07056 Ничпур Општина Маврово и Ростуше
КО Ново Село 1 07057 Ново Село Општина Врапчиште
КО Ново Село 2 07058 Ново Село Општина Маврово и Ростуше
КО Орќуше 07059 Орќуше Општина Маврово и Ростуше
КО Падалиште 07060 Падалиште Општина Гостивар
КО Печково 07061 Печково Општина Гостивар
КО Пожаране 07062 Пожаране Општина Врапчиште
КО Присојница 07063 Присојница Општина Маврово и Ростуше
КО Равен 07064 Равен Општина Гостивар
КО Речане 07065 Речане Општина Гостивар
КО Рибница 07066 Рибница Општина Маврово и Ростуше
КО Росоки 07067 Росоки Општина Маврово и Ростуше
КО Ростуше 07068 Ростуша Општина Маврово и Ростуше
КО Селце 07069 Селце Општина Маврово и Ростуше
КО Сенокос 07071 Сенокос Општина Врапчиште
КО Сенце 07070 Сенце Општина Маврово и Ростуше
КО Симница 07072 Симница Општина Гостивар
КО Скудриње 07073 Скудриње Општина Маврово и Ростуше
КО Србиново 07074 Србиново Општина Гостивар
КО Сретково 07075 Сретково Општина Маврово и Ростуше
КО Страјане 07076 Страјане Општина Гостивар
КО Сушица 1 07077 Сушица Општина Гостивар
КО Сушица 2 07078 Сушица Општина Маврово и Ростуше
КО Тануше 07079 Тануше Општина Маврово и Ростуше
КО Топлица 07080 Топлица Општина Врапчиште
КО Требиште 07081 Требиште Општина Маврово и Ростуше
КО Тресонче 07083 Тресонче Општина Маврово и Ростуше
КО Трново 07082 Трново Општина Гостивар
КО Тумчевиште 07084 Тумчевиште Општина Гостивар
КО Ќафа 07044 Ќафа Општина Гостивар
КО Форино 07085 Форино Општина Гостивар
КО Церово 07086 Церово Општина Маврово и Ростуше
КО Чајле 07087 Чајле Општина Гостивар
КО Чегране 07088 Чегране Општина Гостивар

Одделение за катастар на недвижности Дебар

уреди

Одделение за катастар на недвижности Дебар е сочинето од 40 катастарски општини.

 
ОКН Дебар

Карта на ОКН Дебар
Катастарска општина[8] Шифра[8] Место Општина
КО Бајрамовци 08004 Бајрамовци Општина Центар Жупа
КО Баланци 08003 Баланци, Оџовци Општина Центар Жупа
КО Баниште 08002 Баниште Општина Дебар
КО Бомово 08005 Бомово Општина Дебар
КО Брештани 08006 Брештани Општина Центар Жупа
КО Броштица 08007 Броштица Општина Центар Жупа
КО Гари 08008 Гари Општина Дебар
КО Голем Папрадник 08009 Голем Папрадник Општина Центар Жупа
КО Горенци 08010 Горенци Општина Центар Жупа
КО Горно и Долно Селокуќи 08013 Селокуќи Општина Дебар
КО Горно Косоврасти 08011 Горно Косоврасти Општина Дебар
КО Горно Мелничани 08012 Горно Мелничани Општина Центар Жупа
КО Дебар 1 08037 Дебар Општина Дебар
КО Дебар 2 08038 Дебар Општина Дебар
КО Дебар 3 08039 Дебар Општина Дебар
КО Дебар (вонград) 08014 Дебар Општина Дебар
КО Долгаш 08015 Долгаш Општина Центар Жупа
КО Долно Косоврасти 08016 Долно Косоврасти Општина Дебар
КО Долно Мелничани 08017 Долно Мелничани Општина Центар Жупа
КО Евла 08018 Евла Општина Центар Жупа
КО Езеро Шпиље 08100 Дебарско Езеро Општина Дебар
КО Житинени 08019 Житинени Општина Центар Жупа
КО Коњари 08020 Коњари Општина Дебар
КО Кочишта 08023 Кочишта Општина Центар Жупа
КО Коџаџик 08022 Коџаџик Општина Центар Жупа
КО Коџаџик Елевци 08021 Коџаџик, Елевци Општина Центар Жупа
КО Мал Папрадник 08025 Мал Папрадник Општина Центар Жупа
КО Манастирец 08024 Манастирец Општина Дебар
КО Могорче 08026 Могорче Општина Дебар
КО Новак 08027 Новак Општина Центар Жупа
КО Осој 08029 Осој Општина Дебар
КО Осолница 08028 Осолница Општина Центар Жупа
КО Отишани 08030 Отишани Општина Дебар
КО Пареши 08031 Пареши Општина Центар Жупа
КО Праленик 08032 Праленик Општина Центар Жупа
КО Рајчица 08033 Рајчица Општина Дебар
КО Спас 08034 Спас Општина Дебар
КО Татар Елевци 08035 Татар Елевци Општина Дебар
КО Хаме Кривци 08001 Хаме, Кривци Општина Дебар
КО Џепиште 08036 Џепиште Општина Дебар

Одделение за катастар на недвижности Делчево

уреди

Одделение за катастар на недвижности Делчево е сочинето од 32 катастарски општини.

 
ОКН Делчево

Карта на ОКН Делчево
Катастарска општина[9] Шифра[9] Место Општина
КО Бигла 09001 Бигла Општина Делчево
КО Ветрен 09002 Ветрен Општина Делчево
КО Вирче 09003 Вирче Општина Делчево
КО Вратиславци 09004 Вратиславци Општина Делчево
КО Габрово 09505 Габрово Општина Делчево
КО Габрово (вонград) 09005 Габрово Општина Делчево
КО Град 09006 Град Општина Делчево
КО Делчево 09007 Делчево Општина Делчево
КО Драмче 09008 Драмче Општина Делчево
КО Дулица 09009 Дулица Општина Македонска Каменица
КО Ѕвегор 09010 Ѕвегор Општина Делчево
КО Ѕвегор (вонград) 09510 Ѕвегор Општина Делчево
КО Илиово 09011 Илиово Општина Делчево
КО Киселица 09013 Киселица Општина Делчево
КО Косевица 09015 Косевица Општина Македонска Каменица
КО Косово Дабје 09029 Косово Дабје Општина Делчево
КО Костин Дол 09014 Костин Дол Општина Македонска Каменица
КО Луковица 09016 Луковица Општина Македонска Каменица
КО Македонска Каменица 09012 Македонска Каменица Општина Македонска Каменица
КО Моштица 09017 Моштица Општина Македонска Каменица
КО Нов Истевник 09018 Нов Истевник Општина Делчево
КО Очипала 09019 Очипала Општина Делчево
КО Разловци 09020 Разловци Општина Делчево
КО Саса 09021 Саса Општина Македонска Каменица
КО Селник 09022 Селник Општина Делчево
КО Стамер 09023 Стамер Општина Делчево
КО Стамер (вонград) 09023 Стамер Општина Делчево
КО Стар Истевник 09024 Стар Истевник Општина Делчево
КО Тодоровци 09025 Тодоровци Општина Македонска Каменица
КО Тработивиште 09026 Тработивиште Општина Делчево
КО Турија 09027 Турија Општина Делчево
КО Чифлик 09028 Чифлик Општина Делчево

Одделение за катастар на недвижности Демир Хисар

уреди

Одделение за катастар на недвижности Демир Хисар е сочинето од 39 катастарски општини.

 
ОКН Демир Хисар

Карта на ОКН Демир Хисар
Катастарска општина[10] Шифра[10] Место Општина
КО Бабино 10001 Бабино Општина Демир Хисар
КО Базерник 10002 Базерник Општина Демир Хисар
КО Бараково 10003 Бараково Општина Демир Хисар
КО Белче 10004 Белче Општина Демир Хисар
КО Боиште 10005 Боиште Општина Демир Хисар
КО Брезово 10006 Брезово Општина Демир Хисар
КО Вардино 10007 Вардино Општина Демир Хисар
КО Вирово 10008 Вирово Општина Демир Хисар
КО Големо Илино 10009 Големо Илино Општина Демир Хисар
КО Граиште 10010 Граиште Општина Демир Хисар
КО Демир Хисар 10022 Демир Хисар Општина Демир Хисар
КО Демир Хисар (вонград) 10522 Демир Хисар Општина Демир Хисар
КО Доленци 10011 Доленци Општина Демир Хисар
КО Единаковци 10012 Единаковци Општина Демир Хисар
КО Жван 10013 Жван Општина Демир Хисар
КО Железнец 10014 Железнец Општина Демир Хисар
КО Журче 10015 Журче Општина Демир Хисар
КО Загориче 10016 Загориче Општина Демир Хисар
КО Зашле 10017 Зашле Општина Демир Хисар
КО Кутретино 10018 Кутретино Општина Демир Хисар
КО Лесково 10019 Лесково Општина Демир Хисар
КО Мало Илино 10020 Мало Илино Општина Демир Хисар
КО Мренога 10021 Мренога Општина Демир Хисар
КО Ново Село 10023 Ново Село Општина Демир Хисар
КО Обедник 10024 Обедник Општина Демир Хисар
КО Прибилци 10025 Прибилци Општина Демир Хисар
КО Радово 10026 Радово Општина Демир Хисар
КО Ракитница 10027 Ракитница Општина Демир Хисар
КО Света 10028 Света Општина Демир Хисар
КО Сладуево 10029 Сладуево Општина Демир Хисар
КО Слепче 10030 Слепче Општина Демир Хисар
КО Слоештица 10031 Слоештица Општина Демир Хисар
КО Смилево 10032 Смилево Општина Демир Хисар
КО Сопотница 10033 Сопотница Општина Демир Хисар
КО Стругово 10034 Стругово Општина Демир Хисар
КО Суво Грло 10036 Суво Грло Општина Демир Хисар
КО Суводол 10035 Суводол Општина Демир Хисар
КО Утово 10037 Утово Општина Демир Хисар
КО Церово 10038 Церово Општина Демир Хисар

Одделение за катастар на недвижности Кавадарци

уреди

Одделение за катастар на недвижности Кавадарци е сочинето од 48 катастарски општини.

 
ОКН Кавадарци

Карта на ОКН Кавадарци
Катастарска општина[11] Шифра[11] Место Општина
КО Бегниште 11001 Бегниште Општина Кавадарци
КО Бојанчиште 11003 Бојанчиште Општина Кавадарци
КО Бохула 11002 Бохула Општина Кавадарци
КО Бошава 11004 Горна Бошава, Долна Бошава Општина Кавадарци
КО Брушани 11005 Брушани Општина Кавадарци
КО Ваташа 11006 Ваташа Општина Кавадарци
КО Возарци 11007 Возарци Општина Кавадарци
КО Галиште 11008 Галиште Општина Кавадарци
КО Гарниково 11010 Гарниково Општина Кавадарци
КО Глишиќ 11009 Глишиќ Општина Кавадарци
КО Грбовец 11011 Грбовец Општина Кавадарци
КО Дабниште 11012 Дабниште Општина Кавадарци
КО Дебриште 11013 Дебриште Општина Росоман
КО Добротино 11014 Добротино Општина Кавадарци
КО Драгожел 11015 Драгожел Општина Кавадарци
КО Драдња 11017 Драдња Општина Кавадарци
КО Дреново 11016 Дреново Општина Кавадарци
КО Кавадарци 11047 Кавадарци Општина Кавадарци
КО Кавадарци (вонград) 11018 Кавадарци Општина Кавадарци
КО Камен Дол 11019 Камен Дол Општина Росоман
КО Кесендре 11020 Кесендре Општина Кавадарци
КО Клиново 11021 Клиново Општина Кавадарци
КО Конопиште 11022 Конопиште Општина Кавадарци
КО Кошани 11023 Кошани Општина Кавадарци
КО Крњево 11024 Крњево Општина Кавадарци
КО Крушевица 11025 Крушевица Општина Росоман
КО Куманичево 11026 Куманичево Општина Кавадарци
КО Манастирец 11028 Манастирец Општина Росоман
КО Марена 11027 Марена Општина Кавадарци
КО Мрежичко 11029 Мрежичко Општина Кавадарци
КО Мрзен Ораовец 11030 Мрзен Ораовец Општина Росоман
КО Паликура 11031 Паликура Општина Росоман
КО Праведник 11032 Праведник Општина Кавадарци
КО Радња 11033 Радња Општина Кавадарци
КО Раец 11034 Раец Општина Кавадарци
КО Ресава 11035 Ресава Општина Кавадарци
КО Рибарци 11037 Рибарци Општина Росоман
КО Рожден 11036 Рожден Општина Кавадарци
КО Росоман 11038 Росоман Општина Росоман
КО Сирково 11040 Сирково Општина Росоман
КО Сопот 11039 Сопот Општина Кавадарци
КО Страгово 11041 Страгово Општина Кавадарци
КО Тиквешко Езеро 11100 Тиквешко Езеро Општина Кавадарци
КО Трстеник 11042 Трстеник Општина Росоман
КО Фариш 11043 Фариш Општина Кавадарци
КО Чемерско 11046 Чемерско Општина Кавадарци
КО Шешково 11044 Шешково Општина Кавадарци
КО Шивец 11045 Шивец Општина Кавадарци

Одделение за катастар на недвижности Кичево

уреди

Одделение за катастар на недвижности Кичево е сочинето од 96 катастарски општини.

 
ОКН Кичево

Карта на ОКН Кичево
Катастарска општина[12] Шифра[12] Место Општина
КО Арангел 12001 Арангел Општина Кичево
КО Арангел (вонград) 12501 Арангел Општина Кичево
КО Атишта 12002 Атишта Општина Кичево
КО Бачишта 12003 Бачишта Општина Кичево
КО Бачишта (вонград) 12503 Бачишта Општина Кичево
КО Белица 12004 Белица Општина Кичево
КО Бериково 12005 Бериково Општина Кичево
КО Бигор Доленци 12027 Бигор Доленци Општина Кичево
КО Брждани 12007 Брждани Општина Кичево
КО Букојчани 12008 Букојчани Општина Кичево
КО Велмевци 12009 Велмевци Општина Демир Хисар
КО Видрани 12010 Видрани Општина Кичево
КО Вранештица 12011 Вранештица Општина Кичево
КО Гарани 12012 Гарани Општина Кичево
КО Големо Црско 12013 Големо Црско Општина Кичево
КО Грешница 12014 Грешница Општина Кичево
КО Грешница (вонград) 12514 Грешница Општина Кичево
КО Длапкин Дол 12015 Длапкин Дол Општина Кичево
КО Добреноец 12016 Горно Добреноец, Долно Добреноец Општина Кичево
КО Другово 12018 Другово Општина Кичево
КО Дупјани 12019 Дупјани Општина Кичево
КО Душегубица 12017 Горна Душегубица, Долна Душегубица Општина Кичево
КО Ехлоец 12020 Ехловец Општина Кичево
КО Жубрино 12021 Жубрино Општина Кичево
КО Зајас 12022 Зајас Општина Кичево
КО Зајас (вонград) 12522 Зајас Општина Кичево
КО Иванчишта 12023 Иванчишта Општина Кичево
КО Јаворец 12025 Јаворец Општина Кичево
КО Јагол 12026 Јагол Општина Кичево
КО Јагол Доленци 12006 Јагол Доленци Општина Кичево
КО Јудово 12028 Јудово Општина Кичево
КО Карбуница 12029 Карбуница, Староец Општина Кичево
КО Кичево 1 12085 Кичево Општина Кичево
КО Кичево 2 12086 Кичево Општина Кичево
КО Кичево 3 12087 Кичево Општина Кичево
КО Кичево 4 12088 Кичево Општина Кичево
КО Кичево 5 12089 Кичево Општина Кичево
КО Кичево 6 12090 Кичево Општина Кичево
КО Кичево 7 12091 Кичево Општина Кичево
КО Кичево 8 12092 Кичево Општина Кичево
КО Кичево 9 12093 Кичево Општина Кичево
КО Кичево (вонград) 12030 Кичево Општина Кичево
КО Кладник 12031 Кладник Општина Кичево
КО Кленоец 12032 Кленоец Општина Кичево
КО Кнежино 12033 Кнежино Општина Кичево
КО Козица 12035 Козица Општина Кичево
КО Козичино 12034 Козичино Општина Кичево
КО Колари 12036 Колари Општина Кичево
КО Колибари 12037 Колибари Општина Кичево
КО Крушица 12038 Крушица Општина Кичево
КО Лавчани 12039 Лавчани Општина Кичево
КО Лазаровци 12040 Лазаровци Општина Кичево
КО Лешница 12041 Лешница Општина Кичево
КО Лисичани 12042 Лисичани Општина Пласница
КО Малкоец 12043 Малкоец Општина Кичево
КО Мало Црско 12046 Мало Црско Општина Кичево
КО Мамудовци 12044 Мамудовци Општина Кичево
КО Манастирско Доленци 12045 Манастирско Доленци Општина Кичево
КО Мидинци 12047 Мидинци Општина Кичево
КО Миокази 12048 Миокази Општина Кичево
КО Ново Село 12049 Ново Село Општина Кичево
КО Орланци 12050 Орланци Општина Кичево
КО Осломеј 12051 Осломеј Општина Кичево
КО Осој 12052 Осој Општина Кичево
КО Осој (вонград) 12552 Осој Општина Кичево
КО Папрадиште 12053 Папрадиште Општина Кичево
КО Патец 12054 Патец Општина Кичево
КО Подвис 12055 Подвис Општина Кичево
КО Поповјани 12058 Поповјани Општина Кичево
КО Попоец 12057 Попоец Општина Кичево
КО Пополжани 12056 Пополжани Општина Кичево
КО Премка 12059 Премка Општина Кичево
КО Прострање 12060 Прострање Општина Кичево
КО Рабетино 12061 Рабетино Општина Кичево
КО Раштани 12062 Раштани Општина Кичево
КО Раштани (вонград) 12562 Раштани Општина Кичево
КО Речани-Зајаско 12063 Речани Општина Кичево
КО Речани-Челопечко 12064 Речани Општина Кичево
КО Светораче 12065 Светораче Општина Кичево
КО Свињиште 12066 Свињиште Општина Кичево
КО Србица 12067 Србица Општина Кичево
КО Србица (вонград) 12567 Србица Општина Кичево
КО Србјани 12068 Србјани Општина Кичево
КО Стрелци 12071 Стрелци Општина Кичево
КО Стрелци (вонград) 12571 Стрелци Општина Кичево
КО Строгомиште 12070 Горно Строгомиште, Долно Строгомиште Општина Кичево
КО Строгомиште (вонград) 12570 Горно Строгомиште, Долно Строгомиште Општина Кичево
КО Тајмиште 12072 Тајмиште Општина Кичево
КО Трапчин Дол 12073 Трапчин Дол Општина Кичево
КО Трапчин Дол (вонград) 12573 Трапчин Дол Општина Кичево
КО Туин 12074 Туин Општина Кичево
КО Туин (вонград) 12574 Туин Општина Кичево
КО Цер 12075 Цер Општина Кичево
КО Црвивци 12076 Црвивци Општина Кичево
КО Челопеци 12077 Челопеци Општина Кичево
КО Шутово 12078 Шутово Општина Кичево

Одделение за катастар на недвижности Кочани

уреди

Одделение за катастар на недвижности Кочани е сочинето од 47 катастарски општини.

 
ОКН Кочани

Карта на ОКН Кочани
Катастарска општина[13] Шифра[13] Место Општина
КО Бања 13001 Бања Општина Чешиново-Облешево
КО Безиково 13002 Безиково Општина Кочани
КО Бели 13003 Бели Општина Кочани
КО Бурилчево 13004 Бурилчево Општина Чешиново-Облешево
КО Видовиште 13005 Видовиште Општина Зрновци
КО Вранинци 13006 Вранинци Општина Кочани
КО Врбица 13007 Врбица Општина Чешиново-Облешево
КО Главовица 13008 Главовица Општина Кочани
КО Горни Подлог 13010 Горни Подлог Општина Кочани
КО Горно Градче 13009 Горно Градче Општина Кочани
КО Грдовци 13011 Грдовци Општина Кочани
КО Долни Подлог 13013 Долни Подлог Општина Кочани
КО Долно Градче 13012 Долно Градче Општина Кочани
КО Жиганци 13014 Жиганци Општина Чешиново-Облешево
КО Зрновци 13015 Зрновци Општина Зрновци
КО Јастребник 13016 Јастребник Општина Кочани
КО Костин Дол 13017 Костин Дол Општина Кочани
КО Кочани 13018 Кочани Општина Кочани
КО Кучичино 13019 Кучичино Општина Чешиново-Облешево
КО Лепопелци 13020 Лепопелци Општина Чешиново-Облешево
КО Лешки 13021 Лешки Општина Кочани
КО Мојанци 13022 Мојанци Општина Кочани
КО Мородвис 13023 Мородвис Општина Зрновци
КО Небојани 13024 Небојани, Мишино, Чеперник Општина Кочани
КО Нивичани 13025 Нивичани Општина Кочани
КО Ново Селани 13026 Новоселани Општина Чешиново-Облешево
КО Ново Село 13027 Ново Село Општина Кочани
КО Облешево 13028 Облешево Општина Чешиново-Облешево
КО Оризари 13029 Оризари Општина Кочани
КО Пантелеј 13030 Пантелеј Општина Кочани
КО Пашаџиково 13031 Пашаџиково Општина Кочани
КО Полаки 13032 Полаки Општина Кочани
КО Пресека 13033 Пресека Општина Кочани
КО Прибачево 13034 Прибачево Општина Кочани
КО Припор 13035 Припор Општина Кочани
КО Рајчани 13036 Рајчани Општина Кочани
КО Речани 13037 Речани Општина Кочани
КО Соколарци 13038 Соколарци Општина Чешиново-Облешево
КО Спанчево 13039 Спанчево Општина Чешиново-Облешево
КО Спанчево (вонград) 13539 Спанчево Општина Чешиново-Облешево
КО Теранци 13040 Теранци Општина Чешиново-Облешево
КО Тркање 13041 Тркање Општина Кочани
КО Уларци 13042 Уларци Општина Чешиново-Облешево
КО Цера 13043 Цера Општина Македонска Каменица
КО Црвена Нива 13044 Црвена Нива Општина Кочани
КО Чешиново 13045 Чешиново Општина Чешиново-Облешево
КО Чифлик 13046 Чифлик Општина Чешиново-Облешево

Одделение за катастар на недвижности Кратово

уреди

Одделение за катастар на недвижности Кратово е сочинето од 31 катастарски општини.

 
ОКН Кратово

Карта на ОКН Кратово
Катастарска општина[14] Шифра[14] Место Општина
КО Близанци 14001 Близанци Општина Кратово
КО Вакуф 14002 Вакуф Општина Кратово
КО Горно Кратово 14003 Горно Кратово Општина Кратово
КО Димонце 14004 Димонце Општина Кратово
КО Емирица 14005 Емирица Општина Кратово
КО Железница 14006 Железница Општина Кратово
КО Живалево 14007 Живалево Општина Кратово
КО Каврак 14008 Каврак Општина Кратово
КО Кетеново 14009 Кетеново Општина Кратово
КО Кнежево 14010 Кнежево Општина Кратово
КО Којково 14011 Којково Општина Кратово
КО Коњух 14012 Коњух Општина Кратово
КО Кратово 14013 Кратово Општина Кратово
КО Крилатица 14014 Крилатица Општина Кратово
КО Куклица 14015 Куклица Општина Кратово
КО Куново 14016 Куново Општина Кратово
КО Луково 14017 Луково Општина Кратово
КО Мушково 14018 Мушково Општина Кратово
КО Нежилово 14019 Нежилово Општина Кратово
КО Пендак 14020 Пендак Општина Кратово
КО Приковци 14021 Приковци Општина Кратово
КО Секулица 14022 Секулица Општина Кратово
КО Страцин 14023 Страцин Општина Кратово
КО Талашманце 14024 Талашманце Општина Кратово
КО Татомир 14025 Татомир Општина Кратово
КО Тополовиќ 14026 Тополовиќ Општина Кратово
КО Трновац 14027 Трновац Општина Кратово
КО Туралево 14028 Туралево Општина Кратово
КО Филиповци 14029 Филиповци Општина Кратово
КО Шлегово 14030 Шлегово Општина Кратово
КО Шопско Рударе 14031 Шопско Рударе Општина Кратово

Одделение за катастар на недвижности Крива Паланка

уреди

Одделение за катастар на недвижности Крива Паланка е сочинето од 51 катастарски општини.

 
ОКН Крива Паланка

Карта на ОКН Крива Паланка
Катастарска општина[15] Шифра[15] Место Општина
КО Б‘с 15001 Б’с Општина Крива Паланка
КО Баштево 15002 Баштево Општина Крива Паланка
КО Борово 15003 Борово Општина Крива Паланка
КО Варовиште 15004 Варовиште Општина Крива Паланка
КО Ветуница 15005 Ветуница Општина Ранковце
КО Вржогрнци 15006 Вржогрнци Општина Ранковце
КО Габар 15007 Габар Општина Крива Паланка
КО Герман 15008 Герман Општина Ранковце
КО Гиновци 15009 Гиновци Општина Ранковце
КО Голема Црцорија 15010 Голема Црцорија Општина Крива Паланка
КО Градец 15011 Градец Општина Крива Паланка
КО Гулинци 15012 Гулинци Општина Ранковце
КО Длабочица 15013 Длабочица Општина Крива Паланка
КО Добровница 15016 Добровница Општина Крива Паланка
КО Дренак 15014 Дренак Општина Крива Паланка
КО Дрење 15015 Дрење Општина Крива Паланка
КО Дурачка Река 15017 Дурачка Река Општина Крива Паланка
КО Жидилово 15018 Жидилово Општина Крива Паланка
КО Киселица 15019 Киселица Општина Крива Паланка
КО Конопница 15020 Конопница Општина Крива Паланка
КО Костур 15021 Костур Општина Крива Паланка
КО Кошари 15022 Кошари Општина Крива Паланка
КО Крива Паланка 15023 Крива Паланка Општина Крива Паланка
КО Криви Камен 15024 Криви Камен Општина Ранковце
КО Кркља 15025 Кркља Општина Крива Паланка
КО Крстов Дол 15026 Крстов Дол Општина Крива Паланка
КО Лозаново 15027 Лозаново Општина Крива Паланка
КО Луке 15028 Луке Општина Крива Паланка
КО Љубинци 15029 Љубинци Општина Ранковце
КО Мала Црцорија 15030 Мала Црцорија Општина Крива Паланка
КО Мартиница 15031 Мартиница Општина Крива Паланка
КО Метежево 15032 Метежево Општина Крива Паланка
КО Милутинце 15033 Милутинце Општина Ранковце
КО Мождивњак 15034 Мождивњак Општина Крива Паланка
КО Нерав 15035 Нерав Општина Крива Паланка
КО Огут 15037 Огут Општина Крива Паланка
КО Одрено 15036 Одрено Општина Ранковце
КО Опила 15038 Опила Општина Ранковце
КО Осиче 15039 Осиче Општина Крива Паланка
КО Отошница 15040 Отошница Општина Ранковце
КО П‘клиште 15041 П’клиште Општина Ранковце
КО Петралица 15042 Петралица Општина Ранковце
КО Подржи Коњ 15043 Подржи Коњ Општина Крива Паланка
КО Псача 15044 Псача Општина Ранковце
КО Радибуш 15045 Радибуш Општина Ранковце
КО Ранковце 15046 Ранковце Општина Ранковце
КО Станци 15048 Станци Општина Крива Паланка
КО Станча 15047 Станча Општина Ранковце
КО Т‘лминци 15049 Т’лминци Општина Крива Паланка
КО Трново 15050 Трново Општина Крива Паланка
КО Узем 15051 Узем Општина Крива Паланка

Одделение за катастар на недвижности Крушево

уреди

Одделение за катастар на недвижности Крушево е сочинето од 24 катастарски општини.

 
ОКН Крушево

Карта на ОКН Крушево
Катастарска општина[16] Шифра[16] Место Општина
КО Алданци 16001 Алданци Општина Крушево
КО Арилево 16002 Арилево Општина Крушево
КО Белушино 16003 Белушино Општина Крушево
КО Бирино 16004 Бирино Општина Крушево
КО Борино 16005 Борино Општина Крушево
КО Бучин 16006 Бучин Општина Крушево
КО Врбоец 16007 Врбоец Општина Крушево
КО Горно Дивјаци 16008 Горно Дивјаци Општина Крушево
КО Долно Дивјаци 16009 Долно Дивјаци Општина Крушево
КО Житоше 16010 Житоше Општина Долнени
КО Јакреново 16011 Јакреново Општина Крушево
КО Кочиште 16012 Кочиште Општина Демир Хисар
КО Крушево 16013 Крушево Општина Крушево
КО Крушево (вонград) 16513 Крушево Општина Крушево
КО Локвени 16014 Локвени Општина Долнени
КО Норово 16015 Норово Општина Крушево
КО Острилци 16016 Острилци Општина Крушево
КО Подвис 16017 Подвис Општина Кривогаштани
КО Пресил Милошево 16018 Пресил, Милошево Општина Крушево
КО Пуста Река 16019 Пуста Река Општина Крушево
КО Растојца 16020 Растојца Општина Демир Хисар
КО Саждево 16021 Саждево Општина Крушево
КО Свето Митрани 16022 Свето Митрани Општина Кривогаштани
КО Селце 16023 Селце Општина Крушево

Одделение за катастар на недвижности Куманово

уреди

Одделение за катастар на недвижности Куманово е сочинето од 120 катастарски општини.

 
ОКН Куманово

Карта на ОКН Куманово
Катастарска општина[17] Шифра[17] Место Општина
КО Агино Село 17001 Агино Село Општина Куманово
КО Алашевце 17002 Алашевце Општина Липково
КО Алгуња 17003 Алгуња Општина Старо Нагоричане
КО Аљинце 17004 Аљинце Општина Старо Нагоричане
КО Арбанашко 17005 Арбанашко Општина Старо Нагоричане
КО Бајловце 17006 Бајловце Општина Старо Нагоричане
КО Белановце 17008 Белановце Општина Липково
КО Бељаковце 17009 Бељаковце Општина Куманово
КО Биљановце 17010 Биљановце Општина Куманово
КО Биљановце (вонград) 17510 Биљановце Општина Куманово
КО Брешко 17011 Брешко Општина Старо Нагоричане
КО Брзак 17012 Брзак Општина Куманово
КО Буковљане 17013 Буковљане Општина Старо Нагоричане
КО Вак‘в 17014 Вак’в Општина Куманово
КО Ваксинце 17015 Ваксинце Општина Липково
КО Ваксинце (вонград) 17515 Ваксинце Општина Липково
КО Винце 17016 Винце Општина Куманово
КО Виштица 17017 Виштица Општина Липково
КО Виштица (вонград) 17517 Виштица Општина Липково
КО Војник 17018 Војник Општина Старо Нагоричане
КО Враготурце 17019 Враготурце Општина Старо Нагоричане
КО Врачевце 17020 Врачевце Општина Старо Нагоричане
КО Габреш 17021 Габреш Општина Куманово
КО Глажња 17022 Глажња Општина Липково
КО Горно Коњаре 17023 Горно Коњаре Општина Куманово
КО Гошинце 17024 Гошинце Општина Липково
КО Градиште 17025 Градиште Општина Куманово
КО Д‘лга 17028 Д’лга Општина Куманово
КО Дејловце 17026 Дејловце Општина Старо Нагоричане
КО Длабочица 17027 Длабочица Општина Старо Нагоричане
КО Добрача 17029 Добрача Општина Старо Нагоричане
КО Доброшане 17030 Доброшане Општина Куманово
КО Доброшане (вонград) 17530 Доброшане Општина Куманово
КО Довезенце 17031 Довезанце Општина Куманово
КО Драгоманце 17033 Драгоманце Општина Старо Нагоричане
КО Дренок 17034 Дренок Општина Старо Нагоричане
КО Думановце 17035 Думановце Општина Липково
КО Жегљане 17036 Жегљане Општина Старо Нагоричане
КО Жељувино 17037 Жељувино Општина Старо Нагоричане
КО Живиње 17038 Живиње Општина Куманово
КО Злокуќане 17039 Злокуќане Општина Липково
КО Зубовце 17040 Зубовце Општина Куманово
КО Извор 17041 Извор Општина Липково
КО Јачинце 17042 Јачинце Општина Куманово
КО К‘шање 17055 К’шање Општина Куманово
КО Канарево 17043 Канарево Општина Старо Нагоричане
КО Карабичане 17044 Карабичане Општина Куманово
КО Карловце 17045 Карловце Општина Старо Нагоричане
КО Клечевце 17046 Клечевце Општина Куманово
КО Коинце 17047 Коинце Општина Старо Нагоричане
КО Кокино 17048 Кокино Општина Старо Нагоричане
КО Кокошиње 17049 Кокошиње Општина Куманово
КО Колицко 17050 Колицко Општина Куманово
КО Косматац 17051 Косматац Општина Куманово
КО Куманово 17052 Куманово Општина Куманово
КО Кутлибег 17053 Кутлибег Општина Куманово
КО Кучкарево 17054 Кучкарево Општина Куманово
КО Липково 17056 Липково Општина Липково
КО Липково (вонград) 17556 Липково Општина Липково
КО Лојане 17057 Лојане Општина Липково
КО Лојане (вонград) 17557 Лојане Општина Липково
КО Лопате 17058 Лопате Општина Куманово
КО Лопате (вонград) 17558 Лопате Општина Куманово
КО Љубодраг 17059 Љубодраг Општина Куманово
КО М‘гленце 17063 М’гленце Општина Старо Нагоричане
КО Макреш 17060 Макреш Општина Старо Нагоричане
КО Малотино 17061 Малотино Општина Старо Нагоричане
КО Матејче 17062 Матејче Општина Липково
КО Матејче (вонград) 17562 Матејче Општина Липково
КО Младо Нагоричане 17064 Младо Нагоричане Општина Старо Нагоричане
КО Мургаш 17065 Мургаш Општина Куманово
КО Никуљане 17066 Никуљане Општина Старо Нагоричане
КО Никуштак 17067 Никуштак Општина Липково
КО Никуштак (вонград) 17567 Никуштак Општина Липково
КО Ново Село 17068 Ново Село Општина Куманово
КО Новосељане 17069 Новосељане Општина Куманово
КО Облавце 17070 Облавце Општина Старо Нагоричане
КО Опае 17074 Опае Општина Липково
КО Орах 17072 Орах Општина Старо Нагоричане
КО Орашац 17071 Орашац Општина Куманово
КО Оризари 17073 Оризари Општина Липково
КО Осиче 17075 Осиче Општина Старо Нагоричане
КО Отља 17076 Отља Општина Липково
КО Отља (вонград) 17576 Отља Општина Липково
КО Пезово 17077 Пезово Општина Куманово
КО Пелинце 17078 Пелинце Општина Старо Нагоричане
КО Пузајка 17080 Пузајка Општина Старо Нагоричане
КО Пчиња 17081 Пчиња Општина Куманово
КО Пчиња (вонград) 17581 Пчиња Општина Куманово
КО Р‘нковце 17085 Р’нковце Општина Липково
КО Рамно 17082 Рамно Општина Старо Нагоричане
КО Режановце 17083 Режановце Општина Куманово
КО Речица 17084 Речица Општина Куманово
КО Романовце 17086 Романовце Општина Куманово
КО Романовце (вонград) 17586 Романовце Општина Куманово
КО Ропалце 17087 Ропалце Општина Липково
КО Руѓинце 17088 Руѓинце Општина Старо Нагоричане
КО Руница 17089 Руница Општина Липково
КО Скачковце 17090 Скачковце Општина Куманово
КО Слупчане 17091 Слупчане Општина Липково
КО Слупчане (вонград) 17591 Слупчане Општина Липково
КО Сопот 17092 Сопот Општина Куманово
КО Старо Нагоричане 17093 Старо Нагоричане Општина Старо Нагоричане
КО Степанце 17094 Степанце Општина Старо Нагоричане
КО Стража 17095 Стража Општина Липково
КО Стрезовце 17096 Стрезовце Општина Старо Нагоричане
КО Стрима 17097 Стрима Општина Липково
КО Стрновац 17098 Стрновац Општина Старо Нагоричане
КО Студена Бара 17099 Студена Бара Општина Куманово
КО Сушево 17100 Сушево Општина Куманово
КО Табановце 17101 Табановце Општина Куманово
КО Тромеѓа 17102 Тромеѓа Општина Куманово
КО Умин Дол 17103 Умин Дол Општина Куманово
КО Цветишница 17104 Цветишница Општина Старо Нагоричане
КО Цвиланце 17105 Цвиланце Општина Старо Нагоричане
КО Челопек 17106 Челопек Општина Старо Нагоричане
КО Черкези 17107 Черкези Општина Куманово
КО Черкези (вонград) 17607 Черкези Општина Куманово
КО Четирце 17108 Четирце Општина Куманово
КО Шупљи Камен 17109 Шупљи Камен Општина Куманово

Одделение за катастар на недвижности Македонски Брод

уреди

Одделение за катастар на недвижности Македонски Брод е сочинето од 50 катастарски општини.

 
ОКН Македонски Брод

Карта на ОКН Македонски Брод
Катастарска општина[18] Шифра[18] Место Општина
КО Барбарос 03001 Барбарос Општина Македонски Брод
КО Белица 03002 Белица Општина Македонски Брод
КО Бенче 03003 Бенче Општина Македонски Брод
КО Битово 03004 Битово Општина Македонски Брод
КО Близанско 03005 Близанско Општина Македонски Брод
КО Ботушје 03006 Горно Ботушје, Долно Ботушје Општина Македонски Брод
КО Брезница 03007 Брезница Општина Македонски Брод
КО Брест 03008 Брест Општина Македонски Брод
КО Вир 03010 Вир Општина Македонски Брод
КО Волче 03011 Волче Општина Македонски Брод
КО Грешница 03012 Грешница Општина Македонски Брод
КО Дворци 03013 Дворци Општина Пласница
КО Девич 03014 Девич Општина Македонски Брод
КО Драгов Дол 03015 Драгов Дол Општина Македонски Брод
КО Дреново 03016 Дреново Општина Македонски Брод
КО Заград 03017 Заград Општина Македонски Брод
КО Звечан 03018 Звечан Општина Македонски Брод
КО Здуње 03019 Здуње Општина Македонски Брод
КО Зркле 03020 Зркле Општина Македонски Брод
КО Ижиште 03021 Ижиште Општина Македонски Брод
КО Инче 03022 Инче Општина Македонски Брод
КО Калуѓерец 03023 Калуѓерец Општина Македонски Брод
КО Ковче 03024 Ковче Општина Македонски Брод
КО Косово 03025 Косово Општина Македонски Брод
КО Крапа 03026 Крапа Општина Македонски Брод
КО Крушје 03027 Горно Крушје, Долно Крушје Општина Македонски Брод
КО Латово 03028 Латово Општина Македонски Брод
КО Локвица 03029 Локвица Општина Македонски Брод
КО Лупште 03030 Лупште Општина Македонски Брод
КО Македонски Брод 03009 Македонски Брод Општина Македонски Брод
КО Манастирец 03031 Горни Манастирец, Долни Манастирец Општина Македонски Брод
КО Могилец 03032 Могилец Општина Македонски Брод
КО Модриште 03033 Модриште Општина Македонски Брод
КО Ореовец 03036 Ореовец Општина Македонски Брод
КО Пласница 03034 Пласница Општина Пласница
КО Преглово 03035 Преглово Општина Пласница
КО Рамне 03037 Рамне Општина Македонски Брод
КО Растеш 03038 Растеш Општина Македонски Брод
КО Русјаци 03039 Русјаци Општина Македонски Брод
КО Самоков 03040 Самоков Општина Македонски Брод
КО Сланско 03041 Сланско Општина Македонски Брод
КО Слатина 03042 Слатина Општина Македонски Брод
КО Суводол 03043 Суводол Општина Македонски Брод
КО Сушица 03044 Сушица Општина Македонски Брод
КО Тажево 03045 Тажево Општина Македонски Брод
КО Томино Село 03046 Томино Село Општина Македонски Брод
КО Тополница 03047 Тополница Општина Македонски Брод
КО Требино 03048 Требино Општина Македонски Брод
КО Требовље 03049 Требовље Општина Македонски Брод
КО Црешнево 03050 Црешнево Општина Македонски Брод

Одделение за катастар на недвижности Неготино

уреди

Одделение за катастар на недвижности Неготино е сочинето од 31 катастарски општини.

 
ОКН Неготино

Карта на ОКН Неготино
Катастарска општина[19] Шифра[19] Место Општина
КО Барово 18001 Барово Општина Демир Капија
КО Бесвица 18002 Бесвица Општина Демир Капија
КО Бистренци 18003 Бистренци Општина Демир Капија
КО Брусник 18004 Брусник Општина Неготино
КО Вешје 18005 Вешје Општина Неготино
КО Војшанци 18006 Војшанци Општина Неготино
КО Горни Дисан 18007 Горни Дисан Општина Неготино
КО Демир Капија 18008 Демир Капија Општина Демир Капија
КО Долни Дисан 18009 Долни Дисан Општина Неготино
КО Драчевица 18010 Драчевица, Стрмашево Општина Демир Капија
КО Дрен 18011 Дрен Општина Демир Капија
КО Дуброво 18013 Дуброво Општина Неготино
КО Иберли 18014 Иберли Општина Демир Капија
КО Калањево 18015 Калањево Општина Неготино
КО Корешница 18019 Корешница Општина Демир Капија
КО Кошарка 18018 Кошарка Општина Демир Капија
КО Криволак 18020 Криволак Општина Неготино
КО Курија 18021 Курија Општина Неготино
КО Липа 18022 Липа Општина Неготино
КО Неготино 18023 Неготино Општина Неготино
КО Пепелиште 18024 Пепелиште Општина Неготино
КО Пештерница 18025 Пештерница Општина Неготино
КО Прждево 18026 Прждево Општина Демир Капија
КО Тимјаник 18028 Тимјаник Општина Неготино
КО Тремник 18029 Тремник Општина Неготино
КО Црвени Брегови 1 18030 Црвени Брегови Општина Неготино
КО Црвени Брегови 2 18031 Црвени Брегови Општина Неготино
КО Челевец 18032 Челевец Општина Демир Капија
КО Чифлик 18033 Чифлик Општина Демир Капија
КО Џидимирци 18034 Џидимирци Општина Неготино
КО Шеоба 18035 Шеоба Општина Неготино

Одделение за катастар на недвижности Охрид

уреди

Одделение за катастар на недвижности Охрид е сочинето од 55 катастарски општини.

 
ОКН Охрид

Карта на ОКН Охрид
Катастарска општина[20] Шифра[20] Место Општина
КО Арбиново 19001 Арбиново Општина Дебрца
КО Белчишта 19003 Белчишта Општина Дебрца
КО Ботун 19002 Ботун Општина Дебрца
КО Брежани 19004 Брежани Општина Дебрца
КО Вапила 19005 Вапила Општина Охрид
КО Велгошти 19006 Велгошти Општина Охрид
КО Велестово 19007 Велестово Општина Охрид
КО Велмеј 19008 Велмеј Општина Дебрца
КО Волино 19009 Волино Општина Дебрца
КО Врбјани 19010 Врбјани Општина Дебрца
КО Годивје 19011 Годивје Општина Дебрца
КО Горенци 19012 Горенци Општина Дебрца
КО Горно Лакочереј 19013 Горно Лакочереј Општина Охрид
КО Горно Лакочереј (вонград) 19513 Горно Лакочереј Општина Охрид
КО Горно Средоречие 19014 Горно Средоречие Општина Дебрца
КО Долно Лакочереј 19015 Долно Лакочереј Општина Охрид
КО Долно Лакочереј (вонград) 19515 Долно Лакочереј Општина Охрид
КО Елшани 19016 Елшани Општина Охрид
КО Завој 19017 Завој Општина Охрид
КО Злести 19018 Злести Општина Дебрца
КО Издеглавје 19019 Издеглавје Општина Дебрца
КО Климештани 19020 Климештани Општина Дебрца
КО Коњско 19021 Коњско Општина Охрид
КО Косел 19022 Косел Општина Охрид
КО Куратица 19023 Куратица Општина Охрид
КО Лактиње 19024 Лактиње Општина Дебрца
КО Лескоец 19025 Лескоец Општина Охрид
КО Лешани 19026 Лешани Општина Дебрца
КО Ливоишта 19027 Ливоишта Општина Охрид
КО Љубаништа 19028 Љубаништа Општина Охрид
КО Мешеишта 19029 Мешеишта Општина Дебрца
КО Мраморец 19030 Мраморец Општина Дебрца
КО Ново Село 19031 Ново Село Општина Дебрца
КО Оздолени 19032 Оздолени Општина Дебрца
КО Опеница 19033 Опеница Општина Охрид
КО Оровник 19034 Оровник Општина Дебрца
КО Охрид 1 19058 Охрид Општина Охрид
КО Охрид 2 19059 Охрид Општина Охрид
КО Охрид 3 19060 Охрид Општина Охрид
КО Охрид 4 19061 Охрид Општина Охрид
КО Охридско Езеро 19100 Охридско Езеро Општина Охрид
КО Песочани 19036 Песочани Општина Дебрца
КО Пештани 19038 Пештани Општина Охрид
КО Плаќе 19037 Плаќе Општина Охрид
КО Рамне 19039 Рамне Општина Охрид
КО Речица 19040 Речица Општина Охрид
КО Свиништа 19041 Свиништа Општина Охрид
КО Сирула 19044 Сирула Општина Охрид
КО Скребатно 19045 Скребатно Општина Охрид
КО Слатино 19042 Слатино Општина Дебрца
КО Сливово 19043 Сливово Општина Дебрца
КО Требеништа 19046 Требеништа Општина Дебрца
КО Трпејца 19047 Трпејца Општина Охрид
КО Турје 19048 Турје Општина Дебрца
КО Црвена Вода 19049 Црвена Вода Општина Дебрца

Одделение за катастар на недвижности Прилеп

уреди

Одделение за катастар на недвижности Прилеп е сочинето од 111 катастарски општини.

 
ОКН Прилеп

Карта на ОКН Прилеп
Катастарска општина[21] Шифра[21] Место Општина
КО Алинци 20001 Алинци Општина Прилеп
КО Бела Црква 20003 Бела Црква Општина Кривогаштани
КО Бела Црква (вонград) 20003 Бела Црква Општина Кривогаштани
КО Бело Поле 20002 Бело Поле Општина Долнени
КО Беловодица 20004 Беловодица Општина Прилеп
КО Беровци 20005 Беровци Општина Прилеп
КО Бешиште 20006 Бешиште Општина Прилеп
КО Бонче 20007 Бонче Општина Прилеп
КО Боротино 20008 Боротино Општина Кривогаштани
КО Браилово 20009 Браилово Општина Долнени
КО Варош 20010 Варош Општина Прилеп
КО Вепрчани 20015 Вепрчани Општина Прилеп
КО Веселчани 20014 Веселчани Општина Прилеп
КО Витолиште 20016 Витолиште Општина Прилеп
КО Воѓани 20011 Воѓани Општина Кривогаштани
КО Волково 20018 Волково Општина Прилеп
КО Вранче 20012 Вранче Општина Долнени
КО Врбјани 20013 Врбјани Општина Кривогаштани
КО Врпско 20017 Врпско Општина Прилеп
КО Галичани 20019 Галичани Општина Прилеп
КО Годивле 20020 Годивје Општина Кривогаштани
КО Голем Радобил 20023 Голем Радобил Општина Прилеп
КО Големо Коњари 1 20021 Големо Коњари Општина Прилеп
КО Големо Коњари 2 20022 Големо Коњари Општина Прилеп
КО Горно Село 20024 Горно Село Општина Долнени
КО Гостиражни 20025 Гостиражни Општина Долнени
КО Гуѓаково 20026 Гуѓаково Општина Прилеп
КО Дабјани 20027 Дабјани Општина Долнени
КО Дабница 20028 Дабница Општина Прилеп
КО Дебреште 20029 Дебреште Општина Долнени
КО Дебреште (вонград) 20529 Дебреште Општина Долнени
КО Десово 20030 Десово Општина Долнени
КО Долгаец 20031 Долгаец Општина Долнени
КО Долнени 20032 Долнени Општина Долнени
КО Долнени (вонград) 20532 Долнени Општина Долнени
КО Дрен 20033 Дрен Општина Прилеп
КО Дреновци 20034 Дреновци Општина Долнени
КО Дуње 20035 Дуње Општина Прилеп
КО Дупјачани 20036 Дупјачани Општина Долнени
КО Ерековци 20037 Ерековци Општина Прилеп
КО Живово 20038 Живово Општина Прилеп
КО Забрчани 20040 Забрчани Општина Долнени
КО Загорани 20039 Загорани Општина Прилеп
КО Заполжани 20041 Заполжани Општина Долнени
КО Зрзе 20043 Зрзе Општина Долнени
КО Кадино Село 20045 Кадино Село Општина Прилеп
КО Кален 20047 Кален Општина Прилеп
КО Канатларци 20044 Канатларци Општина Прилеп
КО Клепач 20048 Клепач Општина Прилеп
КО Кокре 20049 Кокре Општина Прилеп
КО Кореница 20050 Кореница Општина Кривогаштани
КО Костинци 20051 Костинци Општина Долнени
КО Кошино 20052 Кошино Општина Долнени
КО Кривогаштани 20053 Кривогаштани Општина Кривогаштани
КО Кривогаштани (вонград) 20553 Кривогаштани Општина Кривогаштани
КО Крстец 20054 Крстец Општина Прилеп
КО Крушеани 20056 Крушеани Општина Кривогаштани
КО Крушевица 20055 Крушевица Општина Прилеп
КО Кутлешево 20057 Кутлешево Општина Долнени
КО Лажани 20058 Лажани Општина Долнени
КО Леништа 20059 Леништа Општина Прилеп
КО Лопатица 20060 Лопатица Општина Прилеп
КО Магари 20065 Маргари Општина Долнени
КО Мажучиште 20062 Мажучиште Општина Прилеп
КО Мал Радобил 20067 Мал Радобил Општина Прилеп
КО Мало Коњари 20066 Мало Коњари Општина Прилеп
КО Мало Мраморани 20061 Мало Мраморани Општина Долнени
КО Мало Рувци 20068 Мало Рувци Општина Прилеп
КО Манастир 20063 Манастир Општина Прилеп
КО Марул 20064 Марул Општина Прилеп
КО Мелница 20069 Мелница Општина Прилеп
КО Небрегово 20071 Небрегово Општина Долнени
КО Никодин 20072 Никодин Општина Прилеп
КО Ново Лагово 20074 Ново Лагово Општина Прилеп
КО Новоселани 20073 Новоселани Општина Долнени
КО Обршани 20075 Обршани Општина Кривогаштани
КО Ореовец 20076 Ореовец Општина Прилеп
КО Пашино Рувци 20077 Пашино Рувци Општина Кривогаштани
КО Пешталево 20078 Пешталево Општина Долнени
КО Пештани 20079 Пештани Општина Прилеп
КО Плетвар 20080 Плетвар Општина Прилеп
КО Подмол 20081 Подмол Општина Прилеп
КО Полчиште 1 20082 Полчиште Општина Прилеп
КО Полчиште 2 20083 Полчиште Општина Прилеп
КО Прилеп 20084 Прилеп Општина Прилеп
КО Прилепец 20086 Прилепец Општина Прилеп
КО Присад 20087 Присад Општина Прилеп
КО Ракле 20088 Ракле Општина Прилеп
КО Рилево 20089 Рилево Општина Долнени
КО Ропотово 20090 Ропотово Општина Долнени
КО Сарандиново 20091 Сарандиново Општина Долнени
КО Секирци 20094 Секирци Општина Долнени
КО Селце 20092 Селце Општина Прилеп
КО Сенокос 20093 Сенокос Општина Долнени
КО Слепче 20096 Слепче Општина Долнени
КО Сливје 20097 Сливје Општина Долнени
КО Смолани 20098 Смолани Општина Прилеп
КО Средорек 20099 Средорек Општина Долнени
КО Старо Лагово 20100 Старо Лагово Општина Прилеп
КО Стровија 20101 Стровија Општина Долнени
КО Топлица 20102 Топлица Општина Прилеп
КО Тополчани 20103 Тополчани Општина Прилеп
КО Тројаци 20104 Тројаци Општина Прилеп
КО Тројкрсти 20105 Тројкрсти Општина Прилеп
КО Царевиќ 20107 Царевиќ Општина Прилеп
КО Црнилиште 20108 Црнилиште Општина Долнени
КО Чаниште 20109 Чаниште Општина Прилеп
КО Чепигово 20110 Чепигово Општина Прилеп
КО Чумово 20111 Чумово Општина Прилеп
КО Шелеверци 20112 Шелеверци Општина Прилеп
КО Штавица 20113 Штавица Општина Прилеп

Одделение за катастар на недвижности Пробиштип

уреди

Одделение за катастар на недвижности Пробиштип е сочинето од 35 катастарски општини.

 
ОКН Пробиштип

Карта на ОКН Пробиштип
Катастарска општина[22] Шифра[22] Место Општина
КО Бунеш 21001 Бунеш Општина Пробиштип
КО Бучиште 21002 Бучиште Општина Пробиштип
КО Гајранци 21003 Гајранци Општина Пробиштип
КО Горни Стубол 21004 Горни Стубол Општина Пробиштип
КО Горно Барбарево 21005 Горно Барбарево Општина Пробиштип
КО Гризилевци 21006 Гризилевци Општина Пробиштип
КО Гујновци 21007 Гујновци Општина Пробиштип
КО Добрево 21008 Добрево Општина Пробиштип
КО Долни Стубол 21009 Долни Стубол Општина Пробиштип
КО Долно Барбарево 21010 Долно Барбарево Општина Пробиштип
КО Древено 21012 Древено Општина Пробиштип
КО Дренак 21011 Пробиштипско Општина Пробиштип
КО Зарапинци 21013 Зарепинци Општина Пробиштип
КО Зеленград 21014 Зеленград Општина Пробиштип
КО Злетово 21015 Злетово Општина Пробиштип
КО Јамиште 21016 Јамиште Општина Пробиштип
КО Куково 21017 Куково Општина Пробиштип
КО Кундино 21018 Кундино Општина Пробиштип
КО Лезово 21019 Лезово Општина Пробиштип
КО Лесново 21020 Лесново Општина Пробиштип
КО Марчино 21021 Марчино Општина Пробиштип
КО Неокази 21022 Неокази Општина Пробиштип
КО Пестришино 21023 Пестршино Општина Пробиштип
КО Петршино 21024 Петришино Општина Пробиштип
КО Пишица 21025 Пишица Општина Пробиштип
КО Плешанци 21026 Плешанци Општина Пробиштип
КО Пробиштип 21027 Пробиштип Општина Пробиштип
КО Пуздерци 21028 Пуздерци Општина Пробиштип
КО Ратавица 21029 Ратавица Општина Пробиштип
КО Стрисовци 21031 Стрисовци Општина Пробиштип
КО Стрмош 21030 Стрмош Општина Пробиштип
КО Трипатинци 21032 Трипатанци Општина Пробиштип
КО Трооло 21033 Трооло Општина Пробиштип
КО Турско Рудари 21034 Турско Рудари Општина Пробиштип
КО Шталковица 21035 Шталковица Општина Пробиштип

Одделение за катастар на недвижности Радовиш

уреди

Одделение за катастар на недвижности Радовиш е сочинето од 48 катастарски општини.

 
ОКН Радовиш

Карта на ОКН Радовиш
Катастарска општина[23] Шифра[23] Место Општина
КО Али Коч 22001 Али Коч Општина Радовиш
КО Бучим 22003 Бучим Општина Радовиш
КО Воиславци 22004 Воиславци Општина Радовиш
КО Габревци 22005 Габревци Општина Конче
КО Гарван 22006 Гарван Општина Конче
КО Горна Враштица 22007 Горна Враштица Општина Конче
КО Горни Липовиќ 22008 Горни Липовиќ Општина Конче
КО Дамјан 22009 Дамјан Општина Радовиш
КО Дедино 22010 Дедино Општина Конче
КО Долна Враштица 22011 Долна Враштица Општина Конче
КО Долни Липовиќ 22012 Долни Липовиќ Општина Конче
КО Долни Радеш 22013 Долни Радеш Општина Конче
КО Држани 22014 Држани Општина Радовиш
КО Загорци 22016 Загорци Општина Конче
КО Злеово 22017 Злеово Општина Радовиш
КО Злеово (вонград) 22517 Злеово Општина Радовиш
КО Ињево 22018 Ињево Општина Радовиш
КО Ињево (вонград) 22518 Ињево Општина Радовиш
КО Јаргулица 22019 Јаргулица Општина Радовиш
КО Калаузлија 22021 Калаузлија Општина Радовиш
КО Калуѓерица 22024 Калуѓерица Општина Радовиш
КО Козбунар 22025 Козбунар Општина Радовиш
КО Конче 22020 Конче Општина Конче
КО Коџалија 22026 Коџалија Општина Радовиш
КО Лубница 22028 Лубница Општина Конче
КО Ново Село 22030 Ново Село Општина Радовиш
КО Ораовица 22031 Ораовица Општина Радовиш
КО Ораовица (вонград) 22531 Ораовица Општина Радовиш
КО Папавница 22032 Папавница Општина Радовиш
КО Погулево 22034 Погулево Општина Радовиш
КО Подареш 22033 Подареш Општина Радовиш
КО Покрајчево 22035 Покрајчево Општина Радовиш
КО Покрајчево (вонград) 22535 Покрајчево Општина Радовиш
КО Прналија 22036 Прналија Општина Радовиш
КО Радовиш 22037 Радовиш Општина Радовиш
КО Радовиш (вонград) 22537 Радовиш Општина Радовиш
КО Ракитец 22038 Ракитец Општина Конче
КО Раклиш 22039 Раклиш Општина Радовиш
КО Раклиш (вонград) 22539 Раклиш Општина Радовиш
КО Скоруша 22041 Скоруша Општина Конче
КО Смиланци 22042 Смиланци Општина Радовиш
КО Сулдурци 22044 Сулдурци Општина Радовиш
КО Супурге 22043 Супурге Општина Радовиш
КО Тополница 22045 Тополница Општина Радовиш
КО Ќоселија 22027 Ќоселија Општина Радовиш
КО Шаинташ 22049 Шаинташ Општина Радовиш
КО Шипковица 22048 Шипковица Општина Радовиш
КО Штурово 22050 Штурово Општина Радовиш

Одделение за катастар на недвижности Ресен

уреди

Одделение за катастар на недвижности Ресен е сочинето од 45 катастарски општини.

 
ОКН Ресен

Карта на ОКН Ресен
Катастарска општина[24] Шифра[24] Место Општина
КО Арвати 23002 Арвати Општина Ресен
КО Асамати 23001 Асамати Општина Ресен
КО Болно 23004 Болно Општина Ресен
КО Брајчино 23003 Брајчино Општина Ресен
КО Волкодери 23005 Волкодери Општина Ресен
КО Горна Бела Црква 23007 Горна Бела Црква Општина Ресен
КО Горно Дупени 23008 Горно Дупени Општина Ресен
КО Грнчари 23006 Грнчари Општина Ресен
КО Долна Бела Црква 23009 Долна Бела Црква Општина Ресен
КО Долно Дупени 23010 Долно Дупени Општина Ресен
КО Долно Перово 23029 Долно Перово Општина Ресен
КО Дрмени 23011 Дрмени Општина Ресен
КО Евла 23012 Евла Општина Ресен
КО Езерани 23013 Езерани Општина Ресен
КО Златари 23014 Златари Општина Ресен
КО Избишта 23015 Избишта Општина Ресен
КО Јанковец 23016 Јанковец Општина Ресен
КО Козјак 23017 Козјак Општина Ресен
КО Коњско 23018 Коњско Општина Ресен
КО Крани 23019 Крани Општина Ресен
КО Кривени 23020 Кривени Општина Ресен
КО Крушје 23021 Горно Крушје Општина Ресен
КО Курбиново 23022 Курбиново Општина Ресен
КО Лавци 23023 Лавци Општина Ресен
КО Лева Река 23024 Лева Река Општина Ресен
КО Лескоец 23025 Лескоец Општина Ресен
КО Љубојно 23026 Љубојно Општина Ресен
КО Наколец 23027 Наколец Општина Ресен
КО Отешево 23028 Отешево Општина Ресен
КО Петрино 23030 Петрино Општина Ресен
КО Подмочани 23031 Подмочани Општина Ресен
КО Покрвеник 23032 Покрвеник Општина Ресен
КО Прељубје 23033 Прељубје Општина Ресен
КО Преспанско Езеро 23100 Преспанско Езеро Општина Ресен
КО Претор 23034 Претор Општина Ресен
КО Рајца 23035 Рајца Општина Ресен
КО Ресен 23036 Ресен Општина Ресен
КО Ресен (вонград) 23536 Ресен Општина Ресен
КО Сливница 23037 Сливница Општина Ресен
КО Сопотско 23038 Сопотско Општина Ресен
КО Стење 23039 Стење Општина Ресен
КО Стипона 23040 Стипона Општина Ресен
КО Царев Двор 23041 Царев Двор Општина Ресен
КО Штрбово 23042 Штрбово Општина Ресен
КО Шурленци 23043 Шурленци Општина Ресен

Одделение за катастар на недвижности Свети Николе

уреди

Одделение за катастар на недвижности Свети Николе е сочинето од 53 катастарски општини.

 
ОКН Свети Николе

Карта на ОКН Свети Николе
Катастарска општина[25] Шифра[25] Место Општина
КО Алакинци 24001 Алакинце Општина Свети Николе
КО Амзабегово 24002 Амзабегово Општина Свети Николе
КО Амзабегово (вонград) 24502 Амзабегово Општина Свети Николе
КО Арбасанци 24003 Арбасанци Општина Свети Николе
КО Аџибегово 24040 Аџибегово Општина Лозово
КО Аџиматово 24041 Аџиматово Општина Лозово
КО Бекирлија 24005 Бекирлија Општина Лозово
КО Богословец 24004 Богословец Општина Свети Николе
КО Буриловци 24006 Буриловци Општина Свети Николе
КО Горно Ѓуѓанци 24007 Горно Ѓуганце Општина Свети Николе
КО Горобинци 24008 Горобинци Општина Свети Николе
КО Горобинци (вонград) 24008 Горобинци Општина Свети Николе
КО Делисинци 24009 Делисинци Општина Свети Николе
КО Долно Ѓуѓанци 24010 Долно Ѓуганце Општина Свети Николе
КО Дорфулија 24011 Дорфулија Општина Лозово
КО Дорфулија (вонград) 24011 Дорфулија Општина Лозово
КО Ѓуземелци 24012 Ѓуземелци Општина Лозово
КО Ерџелија 24013 Ерџелија Општина Свети Николе
КО Ерџелија (вонград) 24513 Ерџелија Општина Свети Николе
КО Кадрифаково 24014 Кадрифаково Општина Свети Николе
КО Каратманово 24015 Каратманово Општина Лозово
КО Каратманово (вонград) 24515 Каратманово Општина Лозово
КО Кишино 24016 Кишино Општина Лозово
КО Кнежје 24017 Кнежје Општина Свети Николе
КО Крушица 24018 Крушица Општина Свети Николе
КО Лозово 24043 Лозово Општина Лозово
КО Лозово (вонград) 24543 Лозово Општина Лозово
КО Макреш 24019 Макреш Општина Свети Николе
КО Малино 24020 Малино Општина Свети Николе
КО Мездра 24022 Мездра Општина Свети Николе
КО Мечкуевци 24021 Мечкуевци Општина Свети Николе
КО Милино 24023 Милино Општина Лозово
КО Милино (вонград) 24523 Милино Општина Лозово
КО Мустафино 24024 Мустафино Општина Свети Николе
КО Мустафино (вонград) 24524 Мустафино Општина Свети Николе
КО Немањици 24025 Немањица Општина Свети Николе
КО Орел 24026 Орел Општина Свети Николе
КО Павлешенци 24027 Павлешенци Општина Свети Николе
КО Патетино 24028 Патетино Општина Свети Николе
КО Пеширово 24029 Пеширово Општина Свети Николе
КО Преод 24030 Преод Општина Свети Николе
КО Ранченци 24031 Ранчинци Општина Свети Николе
КО Сарамзалино 24032 Сарамзалино Општина Лозово
КО Свети Николе 24046 Свети Николе Општина Свети Николе
КО Свети Николе (вонград) 24033 Свети Николе Општина Свети Николе
КО Сопот 24034 Сопот Општина Свети Николе
КО Стануловци 24035 Стануловци Општина Свети Николе
КО Стањевци 24036 Стањевци Општина Свети Николе
КО Строиманци 24037 Строиманци Општина Свети Николе
КО Трстеник 24038 Трстеник Општина Свети Николе
КО Ќоселари 24039 Ќоселари Општина Лозово
КО Црнилиште 24042 Горно Црнилиште, Долно Црнилиште Општина Свети Николе
КО Црнилиште (вонград) 24542 Горно Црнилиште, Долно Црнилиште Општина Свети Николе

Одделение за катастар на недвижности Струга

уреди

Одделение за катастар на недвижности Струга е сочинето од 55 катастарски општини.

 
ОКН Струга

Карта на ОКН Струга
Катастарска општина[26] Шифра[26] Место Општина
КО Безово 26002 Безово Општина Струга
КО Биџево 26003 Биџево Општина Струга
КО Богојци 26004 Богојци Општина Струга
КО Бороец 26005 Бороец Општина Струга
КО Бороец (вонград) 26505 Бороец Општина Струга
КО Брчево 26006 Брчево Општина Струга
КО Вевчани 26007 Вевчани Општина Вевчани
КО Вевчани (вонград) 26507 Вевчани Општина Вевчани
КО Велешта 26008 Велешта Општина Струга
КО Велешта (вонград) 26508 Велешт Општина Струга
КО Вишни 26009 Вишни Општина Струга
КО Враништа 26010 Враниште Општина Струга
КО Враништа (вонград) 26510 Враниште Општина Струга
КО Горно Татеши 26013 Горно Татеши Општина Струга
КО Делогожди 26014 Делогожди Општина Струга
КО Добовјани 26015 Добовјани Општина Струга
КО Долна Белица 26016 Долна Белица Општина Струга
КО Долно Татеши 26017 Долно Татеши Општина Струга
КО Драслајца 26018 Драслајца Општина Струга
КО Дренок 26019 Дренок Општина Струга
КО Езеро Глобочица 26100 Езеро Глобочица Општина Струга
КО Заграчани Шум 26020 Заграчани, Шум Општина Струга
КО Јабланица 26022 Јабланица Општина Струга
КО Јабланица (вонград) 26522 Јабланица, Лакаица Општина Струга
КО Калишта 26023 Калишта Општина Струга
КО Корошишта Џепин 26024 Корошишта, Џепин Општина Струга
КО Лабуништа 26025 Лабуништа Општина Струга
КО Лабуништа (вонград) 26525 Лабуништа Општина Струга
КО Ливада 26027 ЛИвада Општина Струга
КО Ложани 26028 Ложани Општина Струга
КО Луково 26030 Луково Општина Струга
КО Луково (вонград) 26530 Луково Општина Струга
КО Мали Влај 26031 Мали Влај Општина Струга
КО Мислешево 26032 Мислешево Општина Струга
КО Мислешево (вонград) 26532 Мислешево Општина Струга
КО Мислодежда 26033 Мислодежда Општина Струга
КО Модрич 26034 Модрич Општина Струга
КО Мороишта 26035 Мороишта Општина Струга
КО Нерези 26036 Нерези Општина Струга
КО Ново Село 26037 Ново Село Општина Струга
КО Октиси 26038 Октиси Општина Струга
КО Октиси (вонград) 26538 Октиси Општина Струга
КО Пискупштина 26039 Пискупштина Општина Струга
КО Подгоци 26040 Подгорци Општина Струга
КО Поум 26041 Поум Општина Струга
КО Присовјани 26042 Присовјани Општина Струга
КО Р‘жаново/Локов/Збажди 26021 ’Ржаново, Локов, Збажди Општина Струга
КО Радожда 26043 Радожда Општина Струга
КО Радолишта 26044 Радолишта Општина Струга
КО Радолишта (вонград) 26544 Радолишта Општина Струга
КО Селци Буринец 26045 Селци, Буринец Општина Струга
КО Струга 26046 Струга Општина Струга
КО Ташмаруништа 26047 Ташмаруништа Општина Струга
КО Франгово 26048 Франгово Општина Струга
КО Франгово (вонград) 26548 Франгово Општина Струга

Одделение за катастар на недвижности Струмица

уреди

Одделение за катастар на недвижности Струмица е сочинето од 98 катастарски општини.

 
ОКН Струмица

Карта на ОКН Струмица
Катастарска општина[27] Шифра[27] Место Општина
КО Ангелци 27001 Ангелци Општина Василево
КО Бајково 27006 Бајково Општина Ново Село
КО Баница 27003 Баница Општина Струмица
КО Банско 27004 Банско Општина Струмица
КО Банско (вонград) 27504 Банско Општина Струмица
КО Барбарево 27005 Барбарево Општина Ново Село
КО Белотино 27007 Белотино Општина Струмица
КО Бориево 27010 Бориево Општина Босилово
КО Бориево (вонград) 27510 Бориево Општина Босилово
КО Борисово 27008 Борисово Општина Ново Село
КО Босилово 27009 Босилово Општина Босилово
КО Босилово (вонград) 27509 Босилово Општина Босилово
КО Варварица 27011 Варварица Општина Василево
КО Василево 27012 Василево Општина Василево
КО Василево (вонград) 27512 Василево Општина Василево
КО Вељуса 27013 Вељуса Општина Струмица
КО Вељуса (вонград) 27513 Вељуса Општина Струмица
КО Висока Маала 27014 Висока Маала Општина Василево
КО Владиевци 27015 Владиевци Општина Василево
КО Владиевци (вонград) 27515 Владиевци Општина Василево
КО Водоча 27016 Водоча Општина Струмица
КО Габрово 27017 Габрово Општина Струмица
КО Гечерлија 27018 Гечерлија Општина Босилово
КО Градошорци 27019 Градошорци Општина Василево
КО Градошорци (вонград) 27519 Градошорци Општина Василево
КО Градско Балдовци 27020 Градско Балдовци Општина Струмица
КО Дабиље 27021 Дабиље Општина Струмица
КО Добрејци 27022 Добрејци Општина Струмица
КО Добрејци (вонград) 27522 Добрејци Општина Струмица
КО Доброшинци 27023 Доброшинци Општина Василево
КО Доброшинци (вонград) 27523 Доброшинци Општина Василево
КО Дорломбос 27024 Дорломбос Општина Струмица
КО Дражево 27026 Дражево Општина Ново Село
КО Дрвош 27027 Дрвош Општина Босилово
КО Дукатино 27028 Дукатино Општина Василево
КО Дукатино (вонград) 27528 Дукатино Општина Василево
КО Еднокуќево 27029 Еднокуќево Општина Босилово
КО Едрениково 27030 Едрениково Општина Василево
КО Злешево 27031 Злешево Општина Струмица
КО Зубово 27032 Зубово Општина Ново Село
КО Зубово (вонград) 27532 Зубово Општина Ново Село
КО Иловица 27033 Иловица Општина Босилово
КО Иловица (вонград) 27533 Иловица Општина Босилово
КО Колешино 27034 Колешино Општина Ново Село
КО Колешино (вонград) 27534 Колешино Општина Ново Село
КО Костурино 27035 Костурино Општина Струмица
КО Костурино (вонград) 27535 Костурино Општина Струмица
КО Куклиш 27037 Куклиш Општина Струмица
КО Куклиш (вонград) 27537 Куклиш Општина Струмица
КО Кушкулија 27038 Кушкулија Општина Василево
КО Мемешли 27039 Мемешли Општина Струмица
КО Мокриево 27040 Мокриево Општина Ново Село
КО Мокриево (вонград) 27540 Мокриево Општина Ново Село
КО Мокрино 27041 Мокрино Општина Ново Село
КО Моноспитово 27042 Моноспитово Општина Босилово
КО Моноспитово (вонград) 27542 Моноспитово Општина Босилово
КО Муртино 27043 Муртино Општина Струмица
КО Муртино (вонград) 27543 Муртино Општина Струмица
КО Нивичино 27044 Нивичино Општина Василево
КО Нова Маала 27045 Нова Маала Општина Василево
КО Ново Коњарево 27064 Ново Коњарево Општина Ново Село
КО Ново Коњарево (вонград) 27564 Ново Коњарево Општина Ново Село
КО Ново Село 27046 Ново Село Општина Ново Село
КО Ново Село (вонград) 27546 Ново Село Општина Ново Село
КО Орманли 27047 Орманли Општина Струмица
КО Петралинци 27048 Петралинци Општина Босилово
КО Пиперово 27049 Пиперево Општина Василево
КО Пиперово (вонград) 27549 Пиперево Општина Василево
КО Попчево 27050 Попчево Општина Струмица
КО Попчево (вонград) 27550 Попчево Општина Струмица
КО Просениково 27051 Просениково Општина Струмица
КО Просениково (вонград) 27551 Просениково Општина Струмица
КО Раборци 27052 Раборци Општина Струмица
КО Радичево 27054 Радичево Општина Василево
КО Радово 27053 Радово Општина Босилово
КО Рич 27055 Рич Општина Струмица
КО Робово 27056 Робово Општина Босилово
КО Сарај 27057 Сарај Општина Босилово
КО Сачево 27058 Сачево Општина Струмица
КО Свидовица 27059 Свидовица Општина Струмица
КО Седларци 27060 Седларци Општина Василево
КО Секирник 27061 Секирник Општина Босилово
КО Смолари 27062 Смолари Општина Ново Село
КО Смолари (вонград) 27562 Смолари Општина Ново Село
КО Старо Балдовци 27063 Старо Балдовци Општина Босилово
КО Старо Коњарево 27036 Старо Коњарево Општина Ново Село
КО Старо Коњарево (вонград) 27536 Старо Коњарево Општина Ново Село
КО Стиник 27065 Стиник Општина Ново Село
КО Струмица 27066 Струмица Општина Струмица
КО Сушево 27067 Сушево Општина Василево
КО Сушица 27068 Сушица Општина Ново Село
КО Требичино 27069 Требичино Општина Василево
КО Три Води 27070 Три Води Општина Струмица
КО Турново 27071 Турново Општина Босилово
КО Хамзали 27074 Хамзали Општина Босилово
КО Чанаклија 27072 Чанаклија Општина Василево
КО Чепели 27073 Чепели Општина Струмица
КО Штука 27075 Штука Општина Босилово

Одделение за катастар на недвижности Тетово

уреди

Одделение за катастар на недвижности Тетово е сочинето од 131 катастарски општини.

 
ОКН Тетово

Карта на ОКН Тетово
Катастарска општина[28] Шифра[28] Место Општина
КО Беловиште 28001 Беловиште Општина Јегуновце
КО Блаце 28002 Блаце Општина Брвеница
КО Боговиње 28003 Боговиње Општина Боговиње
КО Боговиње (вонград) 28503 Боговиње Општина Боговиње
КО Бозовце 28004 Бозовце Општина Тетово
КО Бозовце (вонград) 28504 Бозовце Општина Тетово
КО Брвеница 28005 Брвеница Општина Брвеница
КО Брвеница (вонград) 28505 Брвеница Општина Брвеница
КО Брезно 28006 Брезно Општина Теарце
КО Бродец 28007 Бродец Општина Тетово
КО Варвара 28008 Варвара Општина Теарце
КО Вејце 28009 Вејце Општина Тетово
КО Вешала 28010 Вешала Општина Тетово
КО Волковија 28011 Волковија Општина Брвеница
КО Вратница 28012 Вратница Општина Јегуновце
КО Вратница (вонград) 28512 Вратница Општина Јегуновце
КО Гајре 28013 Гајре Општина Тетово
КО Глоѓи 28014 Глоѓи Општина Теарце
КО Глоѓи (вонград) 28514 Глоѓи Општина Теарце
КО Голема Речица 28015 Голема Речица Општина Тетово
КО Голема Речица (вонград) 28515 Голема Речица Општина Тетово
КО Горна Лешница 28016 Горна Лешница Општина Желино
КО Горно Палчиште 28017 Горно Палчиште Општина Боговиње
КО Горно Палчиште (вонград) 28517 Горно Палчиште Општина Боговиње
КО Горно Седларце 28018 Горно Седларце Општина Боговиње
КО Горно Седларце (вонград) 28518 Горно Седларце Општина Боговиње
КО Групчин 28019 Групчин Општина Желино
КО Гургурница 28020 Гургурница Општина Брвеница
КО Добарце 28021 Добарце Општина Желино
КО Добарце (вонград) 28521 Добарце Општина Желино
КО Доброште 28022 Доброште Општина Теарце
КО Доброште (вонград) 28522 Доброште Општина Теарце
КО Долна Лешница 28023 Долна Лешница Општина Желино
КО Долно Палчиште 28024 Долно Палчиште Општина Боговиње
КО Долно Палчиште (вонград) 28524 Долно Палчиште Општина Боговиње
КО Долно Седларце 28025 Долно Седларце Општина Брвеница
КО Ѓермо 28026 Ѓермо Општина Тетово
КО Желино 28027 Желино Општина Желино
КО Желино (вонград) 28527 Желино Општина Желино
КО Жеровјане 28029 Жеровјане Општина Боговиње
КО Жилче 28028 Жилче Општина Јегуновце
КО Јажинце 28031 Јажинце Општина Јегуновце
КО Јанчиште 28030 Јанчиште Општина Јегуновце
КО Јегуновце 28032 Јегуновце Општина Јегуновце
КО Једоарце 28033 Једоарце Општина Тетово
КО Јеловјане 28034 Јеловјане Општина Боговиње
КО Јелошник 28035 Јелошник Општина Теарце
КО Камењане 28036 Камењане Општина Боговиње
КО Камењане (вонград) 28536 Камењане Општина Боговиње
КО Копанце 28037 Копанце Општина Јегуновце
КО Копачин Дол 28038 Копачин Дол Општина Желино
КО Лавце 28039 Лавце Општина Тетово
КО Ларце 28040 Ларце Општина Желино
КО Ларце (вонград) 28540 Ларце Општина Желино
КО Лешок 28041 Лешок Општина Теарце
КО Лисец 28042 Лисец Општина Тетово
КО Лисец (вонград) 28542 Лисец Општина Тетово
КО Луковица 28043 Луковица Општина Желино
КО Мала Речица 28044 Мала Речица Општина Тетово
КО Мерово 28045 Мерово Општина Желино
КО Милетино 28046 Милетино Општина Брвеница
КО Милетино (вонград) 28546 Милетино Општина Брвеница
КО Непроштено 28047 Непроштено Општина Теарце
КО Непроштено (вонград) 28547 Непроштено Општина Теарце
КО Нераште 28048 Нераште Општина Теарце
КО Нераште (вонград) 28548 Нераште Општина Теарце
КО Новаќе 28051 Новаќе Општина Боговиње
КО Ново Село 1 28049 Ново Село Општина Желино
КО Ново Село 2 28050 Ново Село Општина Боговиње
КО Ново Село 2 (вонград) 28550 Ново Село Општина Боговиње
КО Одри 28052 Одри Општина Теарце
КО Одри (вонград) 28552 Одри Општина Теарце
КО Озормиште 28053 Озормиште Општина Желино
КО Озормиште (вонград) 28553 Озормиште Општина Желино
КО Орашје 28054 Орашје Општина Јегуновце
КО Отуње 28055 Отуње Општина Тетово
КО Палатица 28056 Палатица Општина Желино
КО Палатица (вонград) 28556 Палатица Општина Желино
КО Пирок 28057 Пирок Општина Боговиње
КО Пирок (вонград) 28557 Пирок Општина Боговиње
КО Подбреге 28058 Подбреге Општина Јегуновце
КО Порој 28059 Порој Општина Тетово
КО Порој (вонград) 28559 Порој Општина Тетово
КО Првце 28060 Првце Општина Теарце
КО Прељубиште 28061 Прељубиште Општина Јегуновце
КО Пршовце 28062 Пршовце Општина Теарце
КО Пршовце (вонград) 28562 Пршовце Општина Теарце
КО Радиовце 28063 Радиовце Општина Брвеница
КО Раковец 28064 Раковец Општина Боговиње
КО Раотинце 28065 Раотинце Општина Јегуновце
КО Ратае 28066 Ратае Општина Јегуновце
КО Рогачево 28067 Рогачево Општина Јегуновце
КО Рогле 28068 Рогле Општина Желино
КО Сараќино 28069 Сараќино Општина Желино
КО Седларево 28070 Седларево Општина Желино
КО Селце 28071 Селце Општина Тетово
КО Селце Кеч 28072 Селце Кеч Општина Боговиње
КО Селце (вонград) 28571 Селце Кеч Општина Боговиње
КО Сетоле 28073 Сетоле Општина Тетово
КО Синичане 28074 Синичане Општина Боговиње
КО Синичане (вонград) 28574 Синичане Општина Боговиње
КО Сиричино 28075 Сиричино Општина Јегуновце
КО Слатино 28076 Слатино Општина Теарце
КО Слатино (вонград) 28576 Слатино Општина Теарце
КО Старо Село 28077 Старо Село Општина Јегуновце
КО Стенче 28078 Стенче Општина Брвеница
КО Стримница 28079 Стримница Општина Желино
КО Стримница (вонград) 28579 Стримница Општина Желино
КО Теарце 28080 Теарце Општина Теарце
КО Теарце (вонград) 28580 Теарце Општина Теарце
КО Теново 28081 Теново Општина Брвеница
КО Теново (вонград) 28581 Теново Општина Брвеница
КО Тетово 1 28101 Тетово Општина Тетово
КО Тетово 2 28102 Тетово Општина Тетово
КО Тетово 3 28103 Тетово Општина Тетово
КО Тетово (вонград) 28082 Тетово Општина Тетово
КО Требош 28083 Требош Општина Желино
КО Требош (вонград) 28583 Требош Општина Желино
КО Туденце 28084 Туденце Општина Јегуновце
КО Урвич 28085 Урвич Општина Боговиње
КО Фалише 28086 Фалише Општина Тетово
КО Церово 28087 Церово Општина Желино
КО Челопек 28089 Челопек Општина Брвеница
КО Челопек (вонград) 28589 Челопек Општина Брвеница
КО Чифлик 28090 Чифлик Општина Желино
КО Џепчиште 28088 Џепчиште Општина Тетово
КО Џепчиште (вонград) 28588 Џепчиште Општина Тетово
КО Шемшево 28091 Шемшево Општина Јегуновце
КО Шемшево (вонград) 28591 Шемшево Општина Јегуновце
КО Шипковица 28092 Шипковица Општина Тетово
КО Шипковица (вонград) 28592 Шипковица Општина Тетово

Одделение за катастар на недвижности Штип

уреди

Одделение за катастар на недвижности Штип е сочинето од 80 катастарски општини.

 
ОКН Штип

Карта на ОКН Штип
Катастарска општина[29] Шифра[29] Место Општина
КО Аргулица 30001 Аргулица Општина Карбинци
КО Батање 30003 Батање Општина Карбинци
КО Брест 30004 Брест Општина Штип
КО Врсаково 30005 Врсаково Општина Штип
КО Вртешка 30006 Вртешка Општина Карбинци
КО Голем Габер 30007 Голем Габер Општина Карбинци
КО Горачино 30008 Горачино Општина Штип
КО Горни Балван 30009 Горни Балван Општина Карбинци
КО Горно Трогерци 30010 Горно Трогерци Општина Карбинци
КО Доброшани 30011 Доброшани Општина Штип
КО Долани 30014 Долани Општина Штип
КО Долни Балван 30012 Долни Балван Општина Карбинци
КО Долно Трогерци 30013 Долно Трогерци Општина Карбинци
КО Драгоево 30015 Драгоево Општина Штип
КО Ебеплија 30016 Ебеплија Општина Карбинци
КО Едеклерци 30017 Едеклерци Општина Штип
КО Јамуларци 30018 Јамуларци Општина Штип
КО Јунузлија 30019 Јунузлија Општина Карбинци
КО Калапетровци 30021 Калапетровци Општина Штип
КО Калаузлија 30020 Калаузлија Општина Карбинци
КО Караорман 30023 Нов Караорман Општина Карбинци
КО Караорман (вонград) 30523 Стар Караорман Општина Карбинци
КО Карбинци 30022 Карбинци Општина Карбинци
КО Карбинци (вонград) 30522 Карбинци Општина Карбинци
КО Кепекчелија 30024 Кепекчелија Општина Карбинци
КО Козјак 30025 Козјак Општина Карбинци
КО Кошево 30026 Кошево Општина Штип
КО Криви Дол 30027 Криви Дол Општина Штип
КО Крупиште 30028 Крупиште Општина Карбинци
КО Курфалија 30029 Курфалија Општина Карбинци
КО Кучилат 30030 Кучилат Општина Карбинци
КО Кучица 30031 Кучица Општина Карбинци
КО Лакавица 30032 Лакавица Општина Штип
КО Лесковица 30033 Лесковица Општина Штип
КО Липов Дол 30034 Липов Дол Општина Штип
КО Љуботен 30035 Љуботен Општина Штип
КО Мал Габер 30036 Мал Габер Општина Карбинци
КО Мичак 30037 Мичак Општина Карбинци
КО Муратлија 30038 Муратлија Општина Карбинци
КО Никоман 30039 Никоман Општина Штип
КО Ново Село 30040 Ново Село Општина Штип
КО Ново Село Штип 30002 Ново Село Општина Штип
КО Оџалија 30041 Оџалија Општина Карбинци
КО Пенуш 30042 Пенуш Општина Штип
КО Пиперово 30043 Пиперово Општина Штип
КО Почивало 30044 Почивало Општина Штип
КО Припечани 30046 Припечани Општина Карбинци
КО Прналија 30045 Прналија Општина Карбинци
КО Пухче 30047 Пухче Општина Штип
КО Радање 30048 Радање Општина Карбинци
КО Руљак 30049 Руљак Општина Карбинци
КО Сарчиево 30050 Сарчиево Општина Штип
КО Селце 30051 Селце Општина Штип
КО Скандалци 30052 Скандалци Општина Штип
КО Софилари 30053 Софилари Општина Штип
КО Степанци 30054 Степанци Општина Штип
КО Суво Грло 30055 Суво Грло Општина Штип
КО Судик 30056 Судиќ Општина Штип
КО Сушево 30057 Сушево Општина Штип
КО Танатарци 30058 Танатарци Општина Штип
КО Таринци 30059 Таринци Општина Карбинци
КО Таринци (вонград) 30059 Таринци Општина Карбинци
КО Тестемелци 30060 Тестемелци Општина Штип
КО Три Чешми 30062 Три Чешми Општина Штип
КО Три Чешми (вонград) 30562 Три Чешми Општина Штип
КО Хаџи-Реџепли 30064 Хаџи-Реџепли Општина Штип
КО Црвулево 30066 Црвулево Општина Карбинци
КО Црешка 30067 Црешка Општина Штип
КО Чардаклија 30068 Чардаклија Општина Штип
КО Чардаклија (вонград) 30068 Чардаклија Општина Штип
КО Чифлик 30069 Чифлик Општина Штип
КО Шашаварлија 30070 Шашаварлија Општина Штип
КО Шопур 30071 Шопур Општина Штип
КО Штип 1 30102 Штип Општина Штип
КО Штип 2 30101 Штип Општина Штип
КО Штип 3 30103 Штип Општина Штип
КО Штип 4 30104 Штип Општина Штип
КО Штип 5 30105 Штип Општина Штип
КО Штип 6 30106 Штип Општина Штип
КО Штип (вонград) 30107 Штип Општина Штип

Центар за катастар на недвижности Скопје

уреди

Центарот за катастар на недвижности Скопје е сочинето од 183 катастарски општини.

 
ЦКН Скопје

Карта на ЦКН Скопје
Катастарска општина[30] Шифра[30] Место Општина
КО Ајватовци 25001 Ајватовци Општина Илинден
КО Алдинци 25002 Алдинци Општина Студеничани
КО Арачиново 25003 Арачиново Општина Арачиново
КО Арнакија 25004 Арнакија Општина Сарај
КО Бадар 25005 Бадар Општина Петровец
КО Бањане 25006 Бањане Општина Чучер-Сандево
КО Бардовци 25907 Бардовци Општина Карпош
КО Барово 25008 Барово Општина Сопиште
КО Батинци 25009 Батинци Општина Студеничани
КО Блаце Кале 25012 Блаце Општина Чучер-Сандево
КО Блаце Петровец 25112 Блаце Општина Петровец
КО Бојане 25013 Бојане Општина Сарај
КО Бојане (вонград) 25513 Бојане Општина Сарај
КО Брест 25014 Брест Општина Чучер-Сандево
КО Брњарци 25016 Брњарци Општина Гази Баба
КО Бродец 25017 Бродец Општина Чучер-Сандево
КО Бујковци 25019 Бујковци Општина Илинден
КО Буковиќ 25020 Буковиќ Општина Сарај
КО Буковиќ (вонград) 25520 Буковиќ Општина Сарај
КО Булачани 25021 Булачани Општина Гази Баба
КО Булачани (вонград) 25521 Булачани Општина Гази Баба
КО Бунарџик 25022 Бунарџик Општина Илинден
КО Бутел 25023 Бутел Општина Бутел
КО Бучинци 25018 Бучинци Општина Илинден
КО Визбегово 25138 Визбегово Општина Бутел
КО Волково 25141 Волково Општина Ѓорче Петров
КО Вражале 25139 Вражале Општина Зелениково
КО Вртекица 25140 Вртекица Општина Студеничани
КО Гази Баба 25997 Гази Баба Општина Гази Баба
КО Глуво Бразда 25049 Глуво, Бразда Општина Чучер-Сандево
КО Глумово 25048 Глумово Општина Сарај
КО Говрлево 25059 Говрлево Општина Сопиште
КО Горно Водно 25057 Горно Водно Општина Карпош
КО Горно и Долно Оризари 25051 Горно Оризари, Долно Оризари Општина Шуто Оризари
КО Горно Количани 25052 Горно Количани Општина Студеничани
КО Горно Коњари 25053 Горно Коњари Општина Петровец
КО Горно Лисиче 25054 најисточните куќи на Горно Лисиче, источните, јужните и западните делови на Пинтија, Стаклара Општина Аеродром и Општина Кисела Вода
КО Горно Лисиче (вонград) 25554 атарот на Горно Лисиче односно источно од самото населено место и јужно од Пинтија и Стаклара Општина Аеродром
КО Горно Свиларе 25056 Горно Свиларе Општина Сарај
КО Горно Соње 25055 Горно Соње Општина Сопиште
КО Горњане 25058 Горњане Општина Чучер-Сандево
КО Градманци 25061 Градманци Општина Петровец
КО Градовци 25062 Градовци Општина Зелениково
КО Грачани 25060 Грачани Општина Ѓорче Петров
КО Грушино 25064 Грушино Општина Арачиново
КО Грчец 25063 Грчец Општина Сарај
КО Гумалево 25065 Гумалево Општина Зелениково
КО Дејковец 25032 Дејковец Општина Зелениково
КО Дељадровци 25033 Дељадровци Општина Илинден
КО Дивље 25034 Дивље Општина Петровец
КО Добри Дол 25035 Добри Дол Општина Сопиште
КО Добрино 25036 Добрино Општина Зелениково
КО Долно Водно 25042 Долно Водно Општина Центар
КО Долно Количани 25037 Долно Количани Општина Студеничани
КО Долно Коњари 25038 Долно Коњари Општина Петровец
КО Долно Лисиче 25039 Долно Лисиче Општина Аеродром
КО Долно Лисиче (вонград) 25539 Долно Лисиче Општина Аеродром
КО Долно Свиларе 25040 Долно Свиларе Општина Сарај
КО Долно Соње (вонград) 25541 Долно Соње Општина Сопиште
КО Драчевица 25043 Драчевица Општина Студеничани
КО Драчево 1 25844 Драчево Општина Кисела Вода
КО Драчево 2 25845 Драчево Општина Кисела Вода
КО Држилово 25045 Држилово Општина Сопиште
КО Ѓорче Петров 1-Ново Село 25847 Ново Село Општина Ѓорче Петров
КО Ѓорче Петров 2-Мирче Ацев 25850 Мирче Ацев Општина Ѓорче Петров
КО Ѓорче Петров 3-Дексион 25851 Дексион Општина Ѓорче Петров
КО Ѓорче Петров 4-Влае 25848 Влае Општина Ѓорче Петров
КО Ѓорче Петров 5-Лепенец 25852 Лепенец Општина Ѓорче Петров
КО Ѓорче Петров 6-Ѓорче Петров 25849 Ѓорче Петров Општина Ѓорче Петров
КО Елово 25047 Елово Општина Студеничани
КО Зелениково 25142 Зелениково Општина Зелениково
КО Злокуќани 25143 Злокуќани Општина Карпош
КО Идризово 25066 Идризово Општина Гази Баба
КО Илинден 25010 Илинден Општина Илинден
КО Илинден (вонград) 25510 Илинден Општина Илинден
КО Инџиково 25067 Инџиково Општина Гази Баба
КО Инџиково (вонград) 25567 Инџиково Општина Гази Баба
КО Јаболци 25068 Јаболци Општина Сопиште
КО Јурумлери 25069 Јурумлери Општина Гази Баба
КО Јурумлери (вонград) 25569 Јурумлери Општина Гази Баба
КО Кадино 25070 Кадино Општина Илинден
КО Калдирец 25071 Калдирец Општина Студеничани
КО Карпош 25167 Карпош Општина Карпош
КО Катланово 25072 Катланово Општина Петровец
КО Катлановска Брезница 25015 Брезница Општина Петровец
КО Катлановска Сушица 25127 Сушица Општина Петровец
КО Кисела Вода 1 25073 11 Октомври, Бирарија, Кисела Вода, Припор, Пржино, Расадник, Црниче, Чешма, западните куќи во Усје Општина Кисела Вода
КО Кисела Вода 2 25169 13 Ноември, Аеродром, Горно Лисиче, Лисиче, Мичурин, Ново Лисиче, Острово, Реонски Центар Аеродром, Јане Сандански, средишниот дел на Пинтија Општина Аеродром и Општина Кисела Вода
КО Кожле 25076 Кожле Општина Петровец
КО Кондово 25074 Кондово Општина Сарај
КО Кондово (вонград) 25574 Кондово Општина Сарај
КО Копаница 25075 Копаница Општина Сарај
КО Крушопек 25077 Крушопек Општина Сарај
КО Кучевиште 25078 Кучевиште Општина Чучер-Сандево
КО Кучевиште (вонград) 25578 Кучевиште Општина Чучер-Сандево
КО Кучково 25079 Кучково Општина Ѓорче Петров
КО Ласкарци 25163 Ласкарци Општина Сарај
КО Летевци 25080 Летевци Општина Петровец
КО Љубанци 25081 Љубанци Општина Бутел
КО Љубанци (вонград) 25581 Љубанци Општина Бутел
КО Љуботен 25082 Љуботен Општина Бутел
КО Љуботен (вонград) 25582 Љуботен Општина Бутел
КО Малчиште 25084 Малчиште Општина Студеничани
КО Марино 25085 Марино Општина Илинден
КО Марино (вонград) 25585 Марино Општина Илинден
КО Маркова Сушица 25086 Маркова Сушица Општина Студеничани
КО Матка 25087 Матка Општина Сарај
КО Матка (вонград) 25587 Матка Општина Сарај
КО Маџари 25083 Маџари Општина Гази Баба
КО Миладиновци 25088 Миладиновци Општина Илинден
КО Миладиновци (вонград) 25588 Миладиновци Општина Илинден
КО Мирковци 25089 Мирковци Општина Чучер-Сандево
КО Мојанци 25090 Мојанци Општина Арачиново
КО Морани 25091 Морани Општина Студеничани
КО Мралино 25092 Мралино Општина Илинден
КО Мршевци 25093 Мршевци Општина Илинден
КО Нерези 25050 Долно Нерези Општина Карпош
КО Нерези (вонград) 25550 Горно Нерези Општина Карпош
КО Никиштане 25094 Никиштане Општина Ѓорче Петров
КО Нова Брезница 25095 Нова Брезница Општина Сопиште
КО Ново Село Драчево 25096 Ново Село Општина Зелениково
КО Огњанци 25098 Огњанци Општина Петровец
КО Орешани 25099 Орешани Општина Зелениково
КО Орланци 25101 Орланци Општина Арачиново
КО Орман 25102 Орман Општина Ѓорче Петров
КО Орман (вонград) 25602 Орман Општина Ѓорче Петров
КО Осиничани 25103 Осинчани Општина Студеничани
КО Пагаруша 25104 Пагаруша Општина Студеничани
КО Пакошево 25105 Пакошево Општина Зелениково
КО Палиград 25106 Палиград Општина Зелениково
КО Паничари 25164 Паничари Општина Сарај
КО Патишка Река 25107 Патишка Река Општина Сопиште
КО Петровец 25108 Петровец Општина Петровец
КО Петровец (вонград) 25608 Петровец Општина Петровец
КО Побожје 25109 Побожје Општина Чучер-Сандево
КО Р‘жаничино 25115 Р’жаничино Општина Петровец
КО Радишани 25110 Радишани Општина Бутел
КО Радуша 25165 Радуша Општина Сарај
КО Радуша (вонград) 25665 Радуша Општина Сарај
КО Ракотинци 25111 Ракотинци Општина Сопиште
КО Рамни Габер 25114 Рамни Габер Општина Студеничани
КО Раовиќ 25166 Раовиќ Општина Сарај
КО Раштак 25113 Раштак Општина Гази Баба
КО Рашче 25160 Рашче Општина Сарај
КО Рашче (вонград) 25660 Рашче Општина Сарај
КО Сарај 25916 Сарај Општина Сарај
КО Света Петка 25128 Света Петка Општина Сопиште
КО Семениште 25117 Семениште Општина Сарај
КО Синѓелиќ 1 25918 Ченто Општина Гази Баба
КО Синѓелиќ 2 25919 Ченто Општина Гази Баба
КО Синѓелиќ 3 25920 Ченто Општина Гази Баба
КО Смесница 25120 Смесница Општина Зелениково
КО Сопиште 25121 Сопиште Општина Сопиште
КО Сопиште (вонград) 25621 Сопиште Општина Сопиште
КО Средно Коњари 25122 Средно Коњари Општина Петровец
КО Стајковци 25123 Стајковци Општина Гази Баба
КО Стајковци (вонград) 25623 Стајковци Општина Гази Баба
КО Старо Скопје 25998 Старо Скопје Општина Гази Баба
КО Страхојадица 25125 Страхојадица Општина Зелениково
КО Страчинци 25124 Страчинци Општина Гази Баба
КО Студеничани 25126 Студеничани Општина Студеничани
КО Студеничани (вонград) 25626 Студеничани Општина Студеничани
КО Танушевци 25131 Танушевци Општина Чучер-Сандево
КО Таор 25132 Таор Општина Зелениково
КО Текија 25133 Текија Општина Илинден
КО Тисовица 25134 Тисовица Општина Зелениково
КО Трубарево 25135 Трубарево Општина Гази Баба
КО Ќојлија 25031 Ќојлија Општина Петровец
КО Умово 25136 Умово Општина Студеничани
КО Усје 25137 Усје Општина Кисела Вода
КО Цветово 25162 Цветово Општина Студеничани
КО Центар 1 25900 Центар Општина Центар
КО Центар 2 25901 Центар Општина Центар
КО Црвена Вода 25026 Црвена Вода Општина Студеничани
КО Црешево 25024 Виниче, Црешево Општина Гази Баба
КО Црн Врв 25025 Црн Врв Општина Студеничани
КО Чаир 25800 Чаир Општина Чаир
КО Чајлане 25028 Чајлане Општина Сарај
КО Чифлик 25029 Чифлик Општина Сопиште
КО Чучер-Сандево 25030 Чучер-Сандево Општина Чучер-Сандево
КО Чучер-Сандево (вонград) 25530 Чучер-Сандево Општина Чучер-Сандево
КО Шишево 25161 Шишево Општина Сарај
КО Шишево (вонград) 25661 Шишево Општина Сарај

Наводи

уреди
 1. 1,0 1,1 Одделение за катастар на недвижности Берово Архивирано на 14 август 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 2. 2,0 2,1 Одделение за катастар на недвижности Битола Архивирано на 14 август 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 3. 3,0 3,1 Одделение за катастар на недвижности Валандово Архивирано на 14 август 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 4. 4,0 4,1 Одделение за катастар на недвижности Велес Архивирано на 22 октомври 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 5. 5,0 5,1 Одделение за катастар на недвижности Виница Архивирано на 21 октомври 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 6. 6,0 6,1 Одделение за катастар на недвижности Гевгелија Архивирано на 25 октомври 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 7. 7,0 7,1 Одделение за катастар на недвижности Гостивар Архивирано на 11 август 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 8. 8,0 8,1 Одделение за катастар на недвижности Дебар Архивирано на 6 август 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 9. 9,0 9,1 Одделение за катастар на недвижности Делчево Архивирано на 24 октомври 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 10. 10,0 10,1 Одделение за катастар на недвижности Демир Хисар Архивирано на 22 октомври 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 11. 11,0 11,1 Одделение за катастар на недвижности Кавадарци Архивирано на 23 октомври 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 12. 12,0 12,1 Одделение за катастар на недвижности Кичево Архивирано на 11 август 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 13. 13,0 13,1 Одделение за катастар на недвижности Кочани Архивирано на 25 октомври 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 14. 14,0 14,1 Одделение за катастар на недвижности Кратово Архивирано на 11 август 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 15. 15,0 15,1 Одделение за катастар на недвижности Крива Паланка Архивирано на 23 октомври 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 16. 16,0 16,1 Одделение за катастар на недвижности Крушево Архивирано на 23 октомври 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 17. 17,0 17,1 Одделение за катастар на недвижности Куманово Архивирано на 11 август 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 18. 18,0 18,1 Одделение за катастар на недвижности Македонски Брод Архивирано на 12 август 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 19. 19,0 19,1 Одделение за катастар на недвижности Неготино Архивирано на 11 август 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 20. 20,0 20,1 Одделение за катастар на недвижности Охрид Архивирано на 22 јули 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 21. 21,0 21,1 Одделение за катастар на недвижности Прилеп Архивирано на 23 септември 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 22. 22,0 22,1 Одделение за катастар на недвижности Пробиштип Архивирано на 20 октомври 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 23. 23,0 23,1 Одделение за катастар на недвижности Радовиш Архивирано на 24 октомври 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 24. 24,0 24,1 Одделение за катастар на недвижности Ресен Архивирано на 11 август 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 25. 25,0 25,1 Одделение за катастар на недвижности Свети Николе Архивирано на 11 август 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 26. 26,0 26,1 Одделение за катастар на недвижности Струга Архивирано на 22 октомври 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 27. 27,0 27,1 Одделение за катастар на недвижности Струмица Архивирано на 21 октомври 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 28. 28,0 28,1 Одделение за катастар на недвижности Тетово Архивирано на 11 август 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 29. 29,0 29,1 Одделение за катастар на недвижности Штип Архивирано на 24 октомври 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.
 30. 30,0 30,1 Центар за катастар на недвижности Скопје Архивирано на 11 август 2020 г.“. Агенција за катастар на недвижности.

Надворешни врски

уреди