Отвори го главното мени

Список на населени места во Македонија

список на статии на Викимедија
Поврзано: Список на градови во Република Македонија .

Ова е список на населени места во Република Македонија по општини и градски населби.

Општини во Република МакедонијаУреди

 
Енциклопедија на селата во Република Македонија(стиснете на сликата за да ја отворите и читате во целост)

Арачиново, Берово, Битола, Богданци, Боговиње, Босилово, Брвеница, Валандово, Василево, Вевчани, Велес, Виница, Вранештица, Врапчиште, Гевгелија, Гостивар, Градско, Дебар, Дебарца, Делчево, Демир Капија, Демир Хисар, Дојран, Долнени, Другово, Желино, Зајас, Зелениково, Зрновци, Илинден, Јегуновце, Кавадарци, Карбинци, Кичево, Конче, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Кривогаштани, Крушево, Куманово, Липково, Лозово, Маврово-Ростуше, Македонска Каменица, Македонски Брод, Могила, Неготино, Новаци, Ново Село, Осломеј, Охрид, Петровец, Пехчево, Пласница, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ранковце, Ресен, Росоман, Свети Николе, Сопиште, Струга, Старо Нагоричане, Струмица, Студеничани, Теарце, Тетово, Центар Жупа, Чашка, Чешиново-Облешево, Чучер-Сандево и Штип.

Како и следниве општини во состав на Град Скопје:

Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Чаир, Центар и Шуто Оризари.

ТетовскoУреди

Тетовски општиниУреди

Општина Тетово, Општина Брвеница, Општина Јегуновце, Општина Теарце, Општина Желино.,

Тетовски населбиУреди

Пржова Бавча, Колтук, Блок 77, Дреновец, Поток, Ќерамидница, Вонвардарска, Жичара, Горна Чаршија, Два Бреста, Саат Маало, Ајдучко Маало, Певчина,Тумба

Тетовски селаУреди

Фалише, Лавце, Вејце, Мала Речица, Селце, Голема Речица, Сараќино, Једоарце, Отуње, Сетоле, Џепчиште, Порој, Ѓермо, Теарце, Одри, Нераште, Непроштено, Доброште, Глоѓи, Пршовце, Брезно, Слатино, Варвара, Лешок, Јелошник, Првце, Брвеница, Долно Седларце, Челопек, Милетино, Блаце, Стенче, Волковија, Гургурница, Радиовце, Теново, Камењане, Урвич, Јеловјане, Синичане, Долно Палчиште, Горно Палчиште, Новаќе, Горно Седларце, Боговиње, Пирок, Раковец, Ново Село, Селце Кеч, Жеровјане, Лисец, Гајре, Бродец, Бозовце, Вешала, Желино, Стримница, Горна Лешница, Долна Лешница, Добарце, Седларево, Луковица, Ларце, Мерово, Чифлик, Копачин Дол, Ново Село, Рогле, Групчин, Церово, Палатица, Озормиште, Требош, Јегуновце, Раотинце, Копанце, Туденце, Подбреѓе, Јанчиште, Прељубиште, Сиричино, Жилче, Ратае, Вратница, Јажинце, Рогачево, Старо Село, Беловиште, Орашје, Шемшево и Шипковица.

ГостиварскоУреди

Гостиварски населбиУреди

Циглана,

Гостиварски селаУреди

Чајле, Балин Дол, Мало Турчане, Беловиште, Дебреше, Неготино, Ломница, Горјане, Ѓурѓевиште, Калиште, Градец, Добри Дол, Сенокос, Врапчиште, Врановци, Зубовце, Ново Село, Пожаране, Галате, Топлица, Ростуше, Скудриње, Присојница, Јанче, Аџиевци, Битуше, Велебрдо, Требиште, Видуше, Жировница, Врбјани, Лазарополе, Тресонче, Галичник, Болетин, Росоки, Селце, Сушица, Маврово, Леуново, Никифорово, Врбен, Богдево, Кракорница, Беличица, Волковија, Бродец, Ничпур, Нистрово, Бибање (Бибај), Рибница, Нивиште, Грекање (Грекај), Тануше, Сенце, Жужње, Сретково, Церово, Орќуше, Дуф, Ново Село, Кичиница, Маврови Анови, Чегране, Тумчевиште, Форино, Корито, Долна Бањица, Сушица, Симница, Горна Бањица, Горна Ѓоновица, Долна Ѓоновица, Митрој Крсти, Србиново, Лакавица, Падалиште, Куново, Трново, Страјане, Железна Река, Вруток, Долно Јеловце, Горно Јеловце, Здуње, Лешница, Печково, Равен, Речане,

Дебарски селаУреди

Кичевски селаУреди

Кнежино, Раштани, Трапчин Дол, Осој, Мамудовци, Лазаровци, Другово, Србјани, Доленци, Брждани, Видрани, Пополжани, Долно Добреноец, Горно Добреноец, Подвис, Јудово, Лавчани, Малкоец, Кленоец, Попоец, Извор, Горна Душегубица, Долна Душегубица, Иванчиште, Ехловец, Манастирско Доленци, Јаворец, Свињиште, Козица, Белица, Прострање, Мало Црско, Големо Црско, Цер, Кладник, Осломеј, Бериково, Папрадиште, (Кичевско) Јагол, Јагол Доленци, Туин, Поповјани, Арангел, Ќафа, Жубрино, Црвивци, Премка, Шутово, Србица, Ново Село, Стрелци, Гарани, Вранештица, Староец, Карбуница, Челопеци, Бигор Доленци, Миокази, Речани-Челопечко Орланци, Крушица, Светораче, Козичино, Патец, Рабетино, Дупјани, Атишта, Зајас, Мидинци, Тајмиште, Колари, Бачишта, Речани-Зајаско Лешница, Грешница, Длапкин Дол, Букојчани, Горно Строгомиште, Долно Строгомиште, Колибари,

Струшки селаУреди

Охридски населби и селаУреди

Преспански селаУреди

Демирхисарски селаУреди

Поречки селаУреди

Прилепски селаУреди

Беловодица, Беровци, Варош, Волково, Галичани, Голем Радобил, Мал Радобил, Дабница, Дрен, Кадино Село, Крстец, Леништа, Никодин, Ново Лагово, Старо Лагово, Ореовец, Плетвар, Прилепец, Присад, Ракле, Селце, Слепче, Смолани, Топлица, Тројаци, Царевиќ, Чумово, Штавица, Мажучиште, Мало Рувци, Големо Коњари, Мало Коњари, Долнени, Браилово, Десово, Сарандиново, Мало Мраморани, Сенокос, Забрчани, Дупјачани, Горно Село, Небрегово, Дреновци, Слепче, Гостиражни, Стровија, Маргари, Долгаец, Зрзе, Сливје, Костинци, Секирци, Црнилиште, Пешталево, Рилево, Ропотово, Дебреште, Кошино, Лажани, Средорек, Бело Поле, Вранче, Кутлешево, Новоселани, Заполжани, Дабјани, Жабјани, Тополчани, Тројкрсти, Загорани, Веселчани, Чепигово, Шелеверци, Алинци, Ерековци, Канатларци, Клепач, Марул, Бонче, Подмол, Лопатица, Кривогаштани, Врбјани, Славеј, Обршани, Крушеани, Воѓани, Пашино Рувци, Бела Црква, Кореница, Годивје, Боротино, Мирче Ацев, Заполжани II, Витолиште, Бешиште, Вепрчани, Врпско, Дуње, Живово, Кален, Кокре, Крушевица, Манастир, Полчиште, Пештани, Чаниште, Гуѓаково.

Битолски селаУреди

Алинци, Арматуш, Барешани, Балдовенци, Беранци, Биљаник, Бистрица, Братин Дол, Брод, Брусник, Будаково, Буково, Вашарејца, Велесело, Велушина, Врањевци, Гнеотино, Гнилеж, Гопеш, Горно Егри, Горно Оризари, Граешница, Грумази, Далбеговци, Дедебалци, Дихово, Добровени, Добрушево, Доленци, Долно Егри, Долно Орехово, Долно Оризари, Долно Српци, Драгош, Драгарино, Драгожани, Древеник, Ѓавато, Жабени, Живојно, Злокуќани, Ново Змирново, Старо Змирново, Кажани, Канино, Карамани, Кишава, Кравари, Кременица, Крклино, Крстоар, Кукуречани, Лавци, Лажец, Лера, Логоварди, Магарево, Маловиште, Метимир, Меџитлија, Мојно, Мусинци, Нижеполе, Новаци, Ношпал, Паралово, Раштани, Рибарци, Суводол, Мегленци, Долно Агларци, Горно Агларци, Добромири, Ново Село, Бач, Гермијан, Совиќ, Оптичари, Долно Орехово, Орехово, Острец, Олевени, Поешево, Полог, Породин, Скочивир, Сливица, Снегово, Средно Егри, Старавина, Маково, Рапеш, Зовиќ, Градешница, Будимирци, Груништа, Орле, Брник, Ивени, Петалино, Могила, Трновци, Свето Тодори, Подино, Новоселани, Ново Змирново, Лознани, Ивањевци, Долно Српци, Долна Чарлија, Горна Чарлија, Радобор, Лопатица, Габалавци, Лисолај, Облаково, Путурус, Рамна, Ротино, Свиниште, Секирани, Српци, Старо Змирново, Стрежево, Тепавци, Трап, Трн, Трново, Цапари, Црничани, Црнобуки, Црновец,

Крушевски селаУреди

Велешки селаУреди

Башино Село, Село Бабуна, Белештевица, Бузалково, Ветерско, Горно Каласлари, Долно Каласлари, Дреново, Горно Оризари, Долно Оризари, Иванковци, Карабуниште, Клуковец, Крушје, Кумарино, Лугунци, Мамутчево, Новачани, Горно Јаболчиште, Долно Јаболчиште, Отовица, Ораовец, Раштани, Рлевци, Рудник, Превалец, Сливник, С'лп, Сојаклари, Сопот, Црквино, Чалошево, Џидимирци, Ново Село, Богомила, Теово, Согле, Ореше, Нежилово, Папрадиште, Црешнево, Ораов Дол, Габровник, Мокрени, Капиново, Плевење, Бистрица, Градско, Виничани, Водоврати, Горно Чичево, Долно Чичево, Грнчиште, Двориште, Кочилари, Ногаевци, Подлес, Скачинци, Убого, Уланци, Свеќани, Згрополци, Куридере, Чашка, Војница, Раковец, Отиштино, Бањица, Бусилци, Голозинци, Горно Врановци, Долно Врановци, Мелница, Лисиче, Ново Село, Крива Круша, Крајници, Еловец, Витанци, Извор, Уши, Оморани, Мартолци, Владиловци, Крнино, Попадија, Поменово, Степанци, Смиловци, Стари Град,

Кавадаречки селаУреди

Неготински селаУреди

Гевгелиски и валандовски селаУреди

Струмички селаУреди

Радовишки селаУреди

ШтипскоУреди

Овчеполски селаУреди

Кочански селаУреди

Винички селаУреди

Делчевски и беровски селаУреди

Кратовски селаУреди

Пробиштипски селаУреди

Кривопаланечки селаУреди

КумановскoУреди

Кумановски населбиУреди

Бедиње, Карпош, Иго Тричковиќ

Кумановски селаУреди

Агино Село, Биљановце, Брзак, Вак'в, Винце, Горно Коњаре, Долно Коњаре, Д'лга, Доброшане, Карабичане, Лопате, Љубодраг, Ново Село, Проевце, Пчиња, Режановце, Речица, Романовце, Сопот, Студена Бара, Сушево, Табановце, Тромеѓа, Умин Дол, Черкези, Четирце, Шупли Камен, Липково, Лојане, Ваксинце, Слупчане, Оризари, Белановце, Алашевце, Извор, Гошинце, Р’нковце, Думановце, Стрима, Глажња, Отља, Злокуќане, Матејче, Виштица, Ропалце, Никуштак, Опае, Руница, Стража, Орашац, Живиње, Скачковце, Габреш, Кутлибег, Пезово, К’шање, Кокошиње, Кучкарево, Новосељане, Колицко, Градиште, Клечевце, Довезанце, Орах, Бељаковце, Јачинце, Зубовце, Косматац, Мургаш, Војник, Стрезовце, Руѓинце, Облавце, Дренок, Старо Нагоричане, Младо Нагоричане, Стрновац, Драгоманце, Врачевце, Пузајка, Пелинце, Карловце, Коинце, Степанце, Жегљане, Враготурце, Малотино, М'гленце, Кокино, Рамно, Буковљане, Длабочица, Цветишница, Арбанашко, Бајловце, Дејловце, Брешко, Жељувино, Цвиланце, Макреш, Канарево, Аљинце, Добрача, Челопек, Осиче, Алгуња и Никуљане.

СкопскоУреди

Скопски општиниУреди

Општини во состав на градот Скопје:

Аеродром, Арачиново, Бутел, Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Ѓорче Петров, Сарај, Центар, Чаир, Шуто Оризари,

Општини кои гравитираат околу Скопје:

Студеничани, Илинден, Арачиново, Петровец, Сопиште, Зелениково, Чучер Сандево.

Скопски населбиУреди

Автокоманда, Аеродром, Бирарија , Бутел I, Бутел II, Влае, Водно, Волково, Гази Баба, Горно Лисиче , Гоце Делчев, Даме Груев, Дебар Маало, Дексион, Драчево, Ѓорче Петров, Жданец, Железара, Злокуќани, Илинден, Јане Сандански, Капиштец, Карпош I, Карпош II, Карпош III, Карпош IV, Кисела Вода, Кисела Јабука, Козле, Колонија Идризово, Крњево Маало, населба Лисиче, Ченто (Сингелиќ), Маџари, Маџир Маало, Миладиновци, Мичурин, Момин Поток, Ново Лисиче, Пинтија, Острово, Пржино, Припор, Пролет, Радишани, Скопје Север, Сопиште, Стајковци, Тафталиџе, Топанско Поле (нас. Васил Главинов), Ќерамидница, Хиподром, Центар, Црниче, Чаир, Шуто Оризари.

Скопски селаУреди

Арачиново, Мојанци, Грушино, Орланци, Брњарци, Студеничани, Батинци, Драчевица, Долно Количани, Горно Количани, Црвена Вода, Алдинци, Црн Врв, Маркова Сушица, Вртекица, Малчиште, Умово, Пагаруша, Калдирец, Осинчани, Рамни Габер, Морани, Зелениково, Пакошево, Ново Село, Вражале, Градовци, Гумалево, Дејковец, Смесница, Тисовица, Добрино, Таор, Палиград, Орешани, Петровец, Р'жаничино, Долно Коњари, Средно Коњари, Горно Коњари, Сушица, Дивље, Летевци, Катланово, Бадар, Брезица, Кожле, Блаце, Огњанци, Градманци, Ќојлија, Илинден (Белимбегово), Марино, Кадино, Мралино, Бунарџик, Ајватовци, Миладиновци, Бучинци, Мршевци, Бујковци, Текија, Дељадровце, Сопиште, Добри Дол, Долно Соње, Горно Соње, Чифлик (Сопиште, Чифлик (Петровец), Јаболци, Патишка Река, Барово, Света Петка, Говрлево, Нова Брезница, Држилово, Ракотинци, Сарај, Крушопек, Копаница, Грчец, Љубин, Арнакија, Матка, Ласкарци, Чајлане, Семениште, Буковиќ, Раовиќ, Паничари, Бојане, Рудник, Глумово, Шишево, Кондово, Радуша, Горно Свиларе, Долно Свиларе, Дворце, Рашче, Чучер Сандево, Кучевиште, Побожје, Танушевци, Мирковци, Бањани, Горњани, Блаце, Глуво, Бразда, Брест, Бродец, Инџиково, Трубарево, Стајковци, Црешево, Булачани, Страчинци, Раштак, Смиљковци, Јурумлери, Идризово, Ново Село (Ѓорче Петров), Оризари, Волково, Никиштане, Орман, Кучково, Грачани, Бардовци, Злокуќани, Долно Нерези, Горно Нерези, Долно Лисиче, Усје, Драчево, Визбегово, Радишани, Љубанци, Љуботен.

ПоврзаноУреди