Список на средновековни некрополи во Македонија

Ова е список на некрополи од средниот век на територијата на Македонија.[1]

Список по краишта уреди

Битолско уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Св. Спас Братин Дол Битола средновековна црква со некропола
Св. Петка Брусник средновековна црква и некропола
Св. Димитрија средновековна црква и некропола
Црквиште Буково средновековна црква и некропола
Варвара Дихово
Св. Недела средновековна црква и некропола
Старо Село Доленци средновековна црква и некропола
Коловозник - Кула Драгарино средновековна црква и некропола
Во Селото - Ледиње Драгожани
Дабје
Кочишта средновековна населба со црква и некропола
Тумба во Селото Кукуречани Неолитска населба и средновековна некропола
Кај Црквата Нижеполе средновековна населба и некропола
Вишна Рамна средновековна црква и некропола
Стари Гробови Раштани
Стара Црква Ротино средновековна црква и некропола
Дапче Трново
Арапски Гробишта Будаково Могила некропола од римското време и средниот век
Селиште Добрушево
Василичини Гробишта Свето Тодори
Смаилица Долно Агларци Новаци средновековна населба и некропола
Тумба

Бојмија уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Манастирчето Стојаково Богданци средновековна црква и некропола
Голема Црква Собри Валандово средновековна црква и некропола
Свети Илија Давидово Гевгелија средновековна црква и некропола
Во Селото Конско
Св. Атанасија Петрово средновековна црква и некропола
Бистерна Прдејци населба од енеолитското и римското време и средновековна црква со некропола
Садов Серменин
Гробишта Николиќ Дојран средновековна црква со некропола
Старо Село средновековна црква и некропола
Кај Училиштето Нов Дојран средновековна црква со некропола
Манастир средновековна црква и некропола
Аниште Фурка средновековна населба и некропола

Велешко уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Црквиште Џидимирци Велес црква со некропола од средниот век
Бурлатица Виничани Градско населба од доцноантичко време и некропола од раниот среден век
Тумба некропола од доцен среден век
Црква средновековна црква и некропола
Црква Водоврати средновековна црква и некропола
Црква Кочилари средновековна црква и некропола
Панаѓуриште - Св. Константин и Елена Свеќани средновековна црква и некропола
Крст Уланци средновековна црква и некропола
Латински Гробишта Отиштино Чашка
Сретсело Чашка

Виничко и кочанско уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Манастир Драгобраште Виница средновековна црква и некропола
Селски Гробишта Јакимово
Сејменски Преслап Лаки
Почивало Трсино доцноантичка и средновековна некропола
Гробјани Рид Мородвис Зрновци средновековен објект и некропола
Бавчалак Кочани Кочани доцносредновековна некропола
Гропче
Цигански Рид
Црквиште - Крушарски Рид Оризари
Црна Црква средновековна црква со некропола

Гостиварско уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Тумба Врапчиште Врапчиште
Голема Чешма - Црквиште Градец средновековна црква и некропола
Ливадиче Добри Дол
Православни Гробишта
Кај Школото Ѓурѓевиште
Православни Гробишта
Св. Марија Зубовце
Фиќуровци
Мемски Гробишта Калиште
Стојанов Камен средновековна црква и некропола
Црква средновековна црква и некропола
Село - Црква Неготино
Христијански Гробишта
Катрање Пожаране средновековна населба, црква и некропола
Царева Чешма - Јуришки Гробишта доцносредновековна некропола
Сенокоска Црква Сенокос средновековна црква и некропола
Калиполе Топлица
Бигор - Св. Мина Вруток Гостивар
Лазови средновековна црква и некропола
Врбјанско Mаало Горна Бањица
Будимов Гроб - Златно Чешме Горно Јеловце
Св. Никола Гостивар
Горни Крст Дебреше средновековна црква и некропола
Горни Ропаич
Долни Крст средновековна црква и некропола
Жубовски Пат
Зилбов Гроб
Св. Богородица средновековна црква и некропола
Спас средновековна црква и некропола
Сред Село средновековна црква и некропола
Пусто Лозје Долна Бањица
Црквиште
Џамија Долна Ѓоновица
Црквиче Железна Река средновековна црква и некропола
Мали Гробишта Лакавица
Кале - Каља Равен утврдена населба и некропола од доцноантичкото време и средновековна некропола
Кај Црквата Симница средновековна црква и некропола
Манастир средновековна црква и некропола
Анови Србиново средновековна црква и некропола
Црква - Брењево средновековна црква и некропола
Русино Сушица средновековна црква и некропола
Пеклиште Трново средновековна населба и некропола
Ветва Црква Чајле средновековна црква и некропола

Дебарско уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Арбановци Баниште Дебар
Краста средновековна црква и некропола
Ров
На Црков Горно Косоврасти
Стојаница Дебар средновековна црква и некропола
Сува Чешма - Нова Гипсарница
Фабрика за теписи „Новост“ средновековна црква и некропола
Елица Долно Косоврасти средновековна црква и некропола
Алакати Кривци
Опре
Николица Могорче средновековна населба и некропола
Крст - Св. Арангел Осој средновековна црква и некропола
Гробој Отишани
Црквиште средновековна црква и некропола
Долни Раброец Житинени средновековна црква и некропола
Мерсуид Селокуќи
Мојсиева Црква средновековна црква и некропола
Шулон
Равен Хаме
Црква
Црков Бајрамовци Центар Жупа средновековна црква и некропола
Црква Баланци
Влаи - Лаи Брештани средновековна населба и некропола
Машатлак
Поличе - Тумка средновековна црква и некропола
Црквиште Броштица средновековна црква и некропола
Вапчица Голем Папрадник
Црквичка средновековна црква и некропола
Манастир Житинени средновековна утврдена населба, црква и некропола
Црков - Илинец
Ѓурумлук Коџаџик
Бутина - Гроб Мал Папрадник средновековна црква и некропола
Калуѓерица средновековна црква и некропола
Купчеи Дрва средновековна црква и некропола
Рамниште
Цутина средновековна населба и некропола
Бушаец - Парешки Костен Пареши

Дебрца уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Катуништа (Косарко Нива) Белчишта Дебрца средновековна населба и црква со некропола
Св. Јован (Кај Смрекана) средновековна црква и некропола
Иванова Ливада - Икона Велмеј раносредновековна црква и некропола
Икона - Блато раносредновековна некропола
Калуѓерци раносредновековна некропола
Кутлина населба од неолитското, енеолитското, бронзеното и железното време и раносредновековна некропола
Оџа Бавча раносредновековна некропола
Попов Дол некропола од доцноантичкото време и раниот среден век
Скала раносредновековна населба и некропола
Црквиште раносредновековна црква и некропола
Св. Никола Волино средновековна црква и некропола
Стари Гробишта раносредновековна црква
Нивишта Врбјани средновековна населба со некропола
Црквиште - Петрчани средновековна црква со некропола
Св. Богородица Горно Средоречие црква и некропола од развиеното средновековие
Св. Богородица Пречиста (Злести) Злести старохристијанска базилика и средновековна црква и некропола
Св. Никола средновековна црква со некропола
Зглавиница - Старо Село Издеглавје средновековна црква и некропола
Св. Димитрија средновековна црква и некропола
Св. Атанасиј Лешани средновековна црква и некропола
Св. Петар раносредновековна црква и некропола
Сисвети средновековна црква и некропола
Селиште Ивани Мешеишта средновековна црква и некропола
Црвени Брегови раносредновековна црква и некропола
Црква Св. Петар доцносредновековна црква и некропола
Црквиште средновековна црква и некропола
Мрамор Мраморец
Црква Ново Село средновековна црква со некропола
Селиште - На Брестон Оздолени средновековна населба и некропола
Манастириште Песочани средновековна црква и некропола
Преслоп Слатино раносредновековна некропола
Брце Сливово раносредновековна црква со некропола
Алистрати Требеништа средновековна црква и некропола
Бароец раносредновековна некропола
Црква раносредновековна некропола
Старо Село Црвена Вода средновековна населба со црква и некропола

Демирхисарско уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Црно Село Бабино Демир Хисар средновековна населба и некропола
Св. Атанас Базерник средновековна црква и некропола
Превалец Бараково
Црквиште Брезово средновековна црква и некропола
Горна Црква Вардино средновековна населба, црква и некропола
Долно Вирово Вирово средновековна населба, црква и некропола
Св. Петка Големо Илино средновековна црква и некропола
Манастир Св. Арангел Жван средновековна црква и некропола
Св. Илија Журче средновековна црква и некропола
Св. Пречиста Мало Илино средновековна црква и некропола
Видрауци Ново Село средновековна црква и некропола
Над Селото средновековна населба, црква и некропола
Ракински Дол средновековна населба и некропола
Над Селото - Стара Црква Прибилци средновековна црква и некропола
Старо Село - Мала Маска средновековна населба и некропола
Клаинец Радово
Краста
Над Сопатот Растојца
Стари Гробишта - Црквиште Света средновековна црква и некропола
Широка Леска средновековна населба и некропола
Светец Сладуево средновековна населба и некропола
Добромирово Слепче средновековна црква и некропола
Краиште Сопотница средновековна црква и некропола
Горна Црква Суво Грло средновековна црква и некропола

Кичевско уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Старо Село Арангел Кичево средновековна црква и некропола
Римски Гробишта Бачишта некропола од доцениот среден век
Св. Александрија Белица средновековна црква и некропола
Водици Брждани средновековна црква и некропола
Градиште Вранештица средновековна населба и некропола
Св. Ѓорѓи црква и некропола од доцен среден век
Св. Илија црква и некропола од доцен среден век
Римска Црква Другово
Латински Гробишта Дупјани
Римски Гробишта
Калојанска Црква Карбуница средновековна црква и некропола
Крастица
Лакајца Кладник средновековна црква и некропола
Селиште Кленоец средновековна црква и некропола
Кнежински Манастир Кнежино средновековна црква и некропола
Црквиште Колари
Кокале Колибари
Римски Гробишта Лешница
Бара Мамудовци
Јачмиште Осој доцносредновековна некропола
Латинска црква - Митрина Нива средновековна црква и некропола
Миљо Костенче
Ледина Премка
Трноец средновековна населба и некропола
Чукле доцносредновековна црква и некропола
Спаса Рабетино средновековна црква и некропола
Дреноска Нива Раштани средновековна црква и некропола
Сина Вода средновековна населба и некропола
Светораче Светораче
Селиште Свињиште доцносредновековна црква и некропола
Црква Србица средновековна црква и некропола
Раковце Стрелци средновековна црква и некропола
Рид средновековна црква и некропола
Црква средновековна црква и некропола
Сретсело Туин доцносредновековна црква и некропола
Црквиште Цер средновековна црква и некропола

Крушевско уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Кошари Горно Дивјаци Крушево средновековна црква со некропола
Стајколас - Црковно Коријаче - Долно Млаче
Јовкова Колиба Острилци
Ѓупски Гробишта Пресил
Долна Црква Пуста Река средновековна црква и некропола
Крушка средновековна црква и некропола

Кумановско уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Мидел Бељаковце Куманово средновековна црква со некропола
Стара Црква Довезенце праисториска населба, доцноантичко утврдување и црква со некропола од средниот век
Св. Троица Карабичане средновековна црква и некропола
Гробишта Кучкарево
Витанова Башта Мургаш средновековна црква и некропола
Манастир Пчиња средновековна утврдена населба и некропола
Славиште - Гропче средновековна населба и некропола
Сред Село Проевце средновековна населба и некропола
Бела Вода Скачковце средновековна населба и некропола
Голем Кладенец - Јуручки Гробишта Сопот средновековен сакрален објект и некропола
Гробишта Тромеѓа населба и некропола од средниот век
Кисела Вода Липково Липково населба од хеленистичкото и римското време и средновековна некропола
Црква Никуштак
Врбица Арбанашко Старо Нагоричане
Блатец Бајловце средновековна населба и некропола
Далјан Бозовиќ
Гробишта (Гробље) Војник тумул од железното време и средновековна некропола
Гарвани Камен Драгоманце
Св. Јован Макреш
Среѓеница Младо Нагоричане средновековна населба и некропола
Муртин Дол Никуљане
Борова Чука Пелинце
Плошка Старо Нагоричане
Св. Богородица Челопек

Мавровско и ростушко уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Манастир - Црквиште Жировница Маврово и Ростуше средновековна населба, сакрален објект и некропола
Поповци средновековна црква и некропола
Пат Жужње
Св. Илија Јанче
Св. Петар Јанче средновековна црква и некропола
Црквиште Кракорница
Главино Село Лазарополе средновековна населба и некропола
Јаворска Вода населба од железно време и средновековна некропола
Каптажа
Оралиште
Сув Дол Леуново средновековна црква и некропола
Шаркоски Рид Маврово средновековна црква и некропола
Крст Ново Село доцносредновековна црква и некропола
Св. Петка доцносредновековна црква и некропола
Ограѓе Присојница
Урдобар
Гробишта од Конде Рибница
Црква средновековна црква и некропола
Дубје Ростуше
Св. Богородица средновековна црква и некропола
Јела Сретково средновековна населба и некропола
Крстови
Сотка
Кадиевци Тресонче
Петрева Ливада
Римски Гробишта
Билјаново Црквиче Церово
Гробишта
Крст
Липа средновековна населба и некропола

Малешевија и Пијанец уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Дивидија Митрашинци Берово
Ѓурѓева Црква Ветрен Делчево населба од доцноантичкото време и средновековна црква со некропола
Боришко Маало Илиово средновековна црква и некропола
Стари Гробишта Македонска Каменица Македонска Каменица

Овче Поле уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Могила Аџибегово Лозово могила - некропола од доцноантичкото време и средниот век
Шарланди средновековна населба и некропола
Црна Црква Ѓуземелци средновековна црква и некропола
Сува Река Милино
Мера Сарамзалино
Машатл’к Ќоселари
Црквиште Арбасанци Свети Николе средновековна црква и некропола
Пинговски Гробишта Буриловци
Карагерен Горно Црнилиште
Баничин Дол - Дејчина Круша Горобинци средновековна црква и некропола
Д'лга Ричка Делисинци средновековна населба и некропола
Латинска црква - Пусто Валевци Долно Ѓуѓанци доцносредновековна црква и некропола
Колева Чешма Крушица средновековна црква и некропола
Стара Црква средновековна црква и некропола
Црквиште Макреш средновековна црква со некропола
Св. Спас Малино
Цигански Гробишта
Старо Село Немањици средновековна населба и некропола
Гробишта Патетино средновековна црква и некропола
Црквиште Ранченци црква и некропола од средниот век
Шутевец
Крстовец Сопот
Попови Ливади - Стара црква средновековна населба и некропола
Бара - Длабоки Пат Стануловци средновековна населба и некропола
Орљак - Селиште Стањевци средновековна населба и некропола
Селиште - Горни Гробишта
Св. Никола Строиманци средновековна црква со некропола
Латински Гробишта Трстеник

Охридско уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Котелица - Св. Никола Велгошти Охрид средновековна црква и некропола
Мантица - Бозоица средновековна црква и некропола
Св. Илија средновековна црква и некропола
Турски Гробишта
Чурила
Богородица Пречиста Велестово средновековна црква и некропола
Кромидишта средновековна црква и некропола
Рача населба од доцноантичкото време и средновековна некропола
Селиште средновековна црква и некропола
Салоко Ливада Горно Лакочереј
Василички Гробишта Долно Лакочереј раносредновековна некропола
Горна Горица Косел
Св. Илија средновековна црква и некропола
Св. Јован средновековна црква и некропола
Црквата
Горно Село - Св. Богородица Куратица средновековна црква и некропола
Горица Лескоец населба од неолитското, бронзеното и доцноантичкото време и средновековна некропола
Св. Никола средновековна црква и некропола
Св. Спас - Вознесение средновековна црква и некропола
Старо Село - Црквиште Ливоишта средновековна црква и некропола
Св. Илија Љубаништа средновековна црква и некропола
Св. Никола - Селски Гробишта средновековна црква и некропола
Св. Петка средновековна црква и некропола
Требишки Рид Опеница средновековна населба и некропола
Црвејнца населба од неолитското време, некропола од хеленистичкото време и средниот век
Горица Охрид некропола од римското време и средновековна црква со некропола
Дебој некропола од хеленистичкото и римското време и од средниот век и старохристијанска базилика
Комплекс „Св. Спас“ осамен наод од римското време, старохристијанска и средновековна црква со некропола
Комплекс „Стара чаршија“ некропола од железното време до раниот среден век
Кошишта некропола од хеленистичкото, римското време и раниот среден век
Панзир населба и некропола од доцноантичкото време и средниот век
Селиште Подмоље средновековна населба, црква и некропола
Чешма средновековна црква и некропола
Кумбаревци Рамне средновековна црква и некропола
Макла
Манастири средновековна црква и некропола
Св. Варвара средновековна црква и некропола
Св. Врачи средновековна црква и некропола
Ковче - Падина Речица средновековна црква и некропола
Горна црква Сирула средновековна црква и некропола

Порече уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Рајчица Македонски Брод Македонски Брод старохристијанска базилика и раносредновековна некропола
Боќевце Здуње црква и некропола од средниот век
Св. Недела црква и некропола од средниот век
Мал Рид Ореовец црква и некропола од средниот век

Прилепско уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Млака Дебреште Долнени
Клетовник Десово доцноантичка и средновековна некропола
Црква Житоше
Турчија Бешиште Прилеп
Св. Атанас Варош осамен наод од римското време и средновековна населба и некропола
Св. Јован осамен наод од римското време и средновековна црква со некропола
Св. Никола осамени наоди од римското време и средновековна црква со некропола
Сивастоец
Црква 13 осамен наод од римското време и средновековна црква со некропола
Црква 16 средновековна црква и некропола
Задна Река - Грмајте Витолиште населба со некропола од доцноантичкото време и некропола од средниот век
Трпчева Црква Дуње населба, црква и некропола од средниот век
Корита Кокре
Црква Св. Архангел
Манастир Св. Никола Манастир средновековна црква и некропола
Стојанов Шопур Мелница средновековна населба со некропола
Илино Прилеп

Радовишко уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Трескавец Долни Радеш Конче
Ханче - Ан
Клисекајси Бучим Радовиш
Добри Дол Воиславци
Мавровица Габревци
Црквиште Дамјан
Сред Село Злеово средновековен сакрален објект и некропола
Селиште II Ињево средновековна црква и некропола
Бабаше Калаузлија
Римски Гробишта Ораовица
Гробишта Подареш средновековен сакрален објект и некропола
Црквиште
Турски Гробишта - Теќето Радовиш
Чешме Маале Чешме Маале средновековен сакрален објект и некропола
Гробишта Шаинташ
Мезарл’к Штурово
На Ридот

Ресенско уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Св. Атанас Брајчино Ресен
Стари Село - Св. Никола Горно Крушје средновековна населба, црква и некропола
Скочино Грнчари средновековна населба, црква и некропола
Гробишта - Св. Никола Долно Дупени средновековна црква со некропола
Далечна Црква Златари средновековна црква и некропола
Св. Атанасија Јанковец
Горни Маала Козјак населба и некропола од римското време и средниот век
Гробишта
Бљудо Коњско средновековна населба, црква и некропола
Старо Село средновековна црква и некропола
Св. Илија Крани средновековна црква и некропола
Св. Никола средновековна црква и некропола
Св. Ѓорѓи Курбиново
Стара црква - Св. Дух Лавци средновековна црква и некропола
Старо Село Лева Река средновековна населба, црква и некропола
Св. Димитрија Љубојно средновековна црква и некропола
Св. Атанас Отешево средновековна црква со некропола
Старо Село Петрино средновековна црква со некропола
Арапски Гробишта Покрвеник
Св. Богородица Претор средновековна црква со некропола
Св. Петка средновековна црква со некропола
Селиште Рајца средновековна црква со некропола
Шуица Сливница средновековна црква и некропола
Трафостаница Стење
Крес Штрбово средновековна црква и некропола
Нивје средновековна црква и некропола

Скопско уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Манастириште Говрлево Сопиште средновековна населба и некропола
Рамниште Света Петка населба и некропола од средниот век

Струмичко уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Рамниште Дрвош Босилово средновековна населба и некропола
Готен Кушкулија Василево
Крај Мокрино Ново Село
Ќерамидарка населба и римското време и средновековна некропола
Св. Четириесет Маченици Банско Струмица средновековна црква со некропола
Орта Џамија Струмица средновековна црква и некропола

Струшко уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Гробишта Биџево Струга
Рамниште Богојци некропола од доцен среден век
Црква сакрален објект и некропола од средниот век
Бигор Бороец некропола од доцен среден век
Св. Атанасија Враништа црква и гробишта од доцен среден век
Горна Ливада Горно Татеши некропола од доцен среден век
Св. Илија Делогожда некропола од архаското, хеленистичкото, римското време и средниот век
Чинар - Џамија средновековна црква и некропола
Арангел Долна Белица средновековна црква и некропола
Св. Никола Калишта средновековна црква и некропола
Главина Корошишта средновековна црква и некропола
Шаркуецка средновековна црква и некропола
Латинска Црква Луково средновековна црква и некропола
Пречиста Мислешево средновековна црква и некропола
Св. Климент средновековна црква и некропола
Долна Црква Мислодежда некропола од доцен среден век
Црква средновековна црква и некропола
Градиште Модрич утврдена населба со подградие од доцноантичкото време и средновековна населба со некропола
На Гробишта Мороишта
Св. Спас средновековна црква и некропола
Латинско Дабје - Манастир Св. Никола Нерези средновековна црква и некропола
Св. Спас
Чука црква и некропола од средниот век
Црква - Гробишта Ново Село
Св. Атанасија Октиси средновековна црква и некропола
Црква Подгорци средновековна црква и некропола
На Црков Присовјани некропола од доцен среден век
Цигански Гробишта Радолишта старохристијанска базилика и раносредновековна некропола
Струга Струга населба и некропола од хеленистичкото и римското време и средниот век
Машра Франгово некропола од доцен среден век
Троња

Тетовско уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Попово Маало Боговиње Боговиње црква и некропола од доцен среден век
Дрмник Долно Палчиште средновековна црква и некропола
Црква Новаќе средновековна црква и некропола
Црква Синичане средновековна црква и некропола
На Црков Волковија Брвеница средновековна населба и некропола
Црква Гургурница средновековна црква и некропола
Глобочица Луковица Желино
Црквиште Јажинце Јегуновце средновековна црква и некропола
Пештер Јегуновце некропола од доцен среден век
Орашко Кале - Собри Орашје утврдена населба од доцноантичкото време и средниот век со црква и некропола
Селиште Брезно Теарце средновековна црква со некропола
Св. Врачи Глоѓи средновековна црква со некропола
Млака Лешок
Црквиште Теарце средновековна црква со некропола
Јеленце Бозовце Тетово
Латинска Црква Џепчиште црква и некропола од средниот век
Црквиште Шипковица средновековна црква со некропола

Тиквешко и демиркаписко уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Манастир Демир Капија Демир Капија населба од праисториското до доцноантичкото време, старохристијанска и средновековна некропола
Манастир - Варници населба и некропола од римското време, базилика и некропола од доцноантичкото време и средновековна црква со некропола
Црквиште старохристијанска базилика со некропола и средновековна црква со некропола
Оризари Дрен населба и некропола од средниот век
Даутлак Иберли средновековна населба и некропола
Црквиште Клисура средновековна црква и некропола
Крстеви Корешница
Асан Гроб Кошарка
Кошарашка Лака средновековна населба и некропола
Манастириште Драдња Кавадарци средновековна црква и некропола
Св. Богородица Дреново населба од римското време и средновековна некропола
Карпуза Клиново
Пржалот Крњево
Св. Димитрија
Падината Калањево Неготино средновековна населба и некропола
Гробишта Криволак
Стара Липа Липа средновековна црква и некропола
Белата Земја - Трнче Пепелиште населба од неолитското време, населба со некропола од римското време и средновековна некропола
Јака Чешма - Црквар Тремник некропола од римското време и средниот век
Паликурска базилика Паликура Росоман ксенодохион, старохристијанска базилика и некропола од Среден век

Шоплук уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Кратово Кратово Кратово
Рударски Гробишта Б’с Крива Паланка
Кушинци Габар
Црква Киселица средновековна црква со некропола
Опаљушка Мала Црцорија
Николинско Маало Метежево
Опашуљка Мождивњак средновековна црква и некропола
Китка Подржи Коњ средновековна црква и некропола
Црквиште средновековна црква со некропола
Русалиски Гробишта Герман Ранковце
Чифлик - Бабунци Опила некропола од железното, доцноантичкото време и средниот век
Паратлија Петралица
Селиште населба од доцноантичкото време и средновековна некропола

Штипско и пробиштипско уреди

Име
Населено место Општина Краток опис
Градиште - Киово Горни Балван Карбинци градиште од римското време и средновековна црква со некропола
Црква Св. Ѓорѓи Козјак средновековна црква со некропола
Стари Селски Гробишта Таринци средновековна црква со некропола
Црквиште Гујновци Пробиштип населба, некропола и црква од старохристијанскo време и среден век
Ограѓе Горачино Штип населба од доцноантичкото време и средновековна црква со некропола
Гробишта Доброшани
Селски Гробишта Драгоево средновековна црква со некропола
Стари Гробишта Ново Село (село)
Црква Св. Спас Ново Село (населба) средновековна црква со некропола
Гробишта Пенуш средновековна црква со некропола
Црквиште Пиперово средновековна црква со некропола
Кисетарла Почивало средновековна црква со некропола
Стаиќувез
Гробишта Скандалци доцнoсредновековна црква и некропола
Солена Вода Стар Караорман
Града Црешка
Исар - Чрешче доцноантички опидум и средновековно градиште со некропола
Полиса некропола - тумули од железно време и средновековна црква со некропола
Логур Шопур
Манастириште средновековна црква и некропола
Ширинка
Св. Архангел Михаил (Фитија) Штип средновековна црква со некропола

Наводи уреди

  1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. ISBN 9989649286.