Трново

појаснителна страница на Википедија

Трново e чест топоним во јужнословенските јазици и може да се однесува на следниве места:

Македонија
Босна и Херцеговина
Бугарија
Грција
Словенија
Турција
Хрватска
Црна Гора