Википедија:Уредувачки денови 2022

Shared Knowledge Logo.svg
Уредувачки денови.svg
Кратенки:
ВП:УД

Во текот на 2022 година е планирано да се одржуваат уредувачки денови. Уредувачките денови ќе се изведуваат во текот на еден ден од 24 часа, со почеток во 00:00 ч. и крај во 23:59 ч. истиот ден. Предвид ќе бидат земени сите создадени или подобрени статии и предлошки на зададената тема од корисници на Википедија на македонски јазик кои ги пријавиле во уредувачкиот ден.

Напомена: Заради избегнување на спротивставени уредувања и пишување на иста статија од двајца или повеќе корисници на Википедија на македонски јазик, секој заинтересиран учесник е пожелно да го пријави своето учество и да избере кои статии ќе ги уредува!

Одржани деновиУреди

Дела од Петар Илич ЧајковскиУреди

На 4 јануари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Петар Илич Чајковски“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за делата од Петар Илич Чајковски можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во ПрилепскоУреди

На 6 јануари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Прилепско“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Прилепско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од РембрантУреди

На 11 јануари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Рембрант“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Рембрант можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
3 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Астрономски инструментиУреди

На 13 јануари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Астрономски инструменти“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за астрономските инструменти можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 JanaBog
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Светско наследство во АфрикаУреди

На 18 јануари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Светско наследство во Африка“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за светското наследство во Африка можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Оноре де БалзакУреди

На 20 јануари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Оноре де Балзак“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за делата од Оноре де Балзак можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Народи во РусијаУреди

На 25 јануари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Народи во Русија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за народите во Русија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дрварска опремаУреди

На 27 јануари 2022 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Дрварска опрема“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за дрварската опрема може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Римски провинцииУреди

На 1 февруари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Римски провинции“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за римските провинции можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ТалисманиУреди

На 3 февруари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Талисмани“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за талисманите можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Волфганг Амадеус МоцартУреди

На 8 февруари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Волфганг Амадеус Моцарт“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за делата од Волфганг Амадеус Моцарт можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
3 Chnitke
4 Dentedeleone
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во КавадаречкоУреди

На 10 февруари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Кавадаречко“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Кавадаречко било препорачува да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Ehrlich91
 1. Бела Тумба (Бегниште) (Н)
 2. Грамаѓе (Бегниште) (Н)
 3. Кула (Бегниште) (П)
 4. Марково Кале (Бегниште) (Н)
 5. Мартиница (Бегниште) (Н)
 6. Писан Камен (Бегниште) (Н)
 7. Почивало (Бегниште) (Н)
 8. Рамниште (Бегниште) (Н)
 9. Сува Гора (Бегниште) (Н)
 10. Црвено Брдо (Бегниште) (П)
 11. Чермец (Бегниште) (П)
 12. Градиште (Бојанчиште) (Н)
 13. Лозата (Бојанчиште) (Н)
 14. Св. Атанас (Бојанчиште) (Н)
 15. Ограѓе (Бохула) (Н)
 16. Петрошница (Бохула) (Н)
 17. Страната (Бохула) (Н)
 18. Градиште (Брушани) (Н)
 19. Овчаров Гроб (Брушани) (Н)
 20. Старо Село (Брушани) (Н)
 21. Тиквеш (Брушани) (Н)
 22. Амидеја (Ваташа) (Н)
 23. Грнеица (Ваташа) (Н)
 24. Калница (Ваташа) (Н)
 25. Паракелова Глава (Ваташа) (П)
 26. Сува Чешма (Ваташа) (Н)
 27. Чоралица (Ваташа) (Н)
3 Chnitke
4 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Драми од Едвард ОлбиУреди

На 15 февруари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Драми од Едвард Олби“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за делата од Едвард Олби можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Алфред СислиУреди

На 17 февруари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Алфред Сисли“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Алфред Сисли можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Chnitke
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Видови круниУреди

На 22 февруари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Видови круни“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за видовите круни можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Lili Arsova
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Вулкани во Средна АмерикаУреди

На 24 февруари 2022 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Вулкани во Средна Америка“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за вулканите во Средна Америка можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Filip Kliment
2 Petar Kliment
3 Dandarmkd
4 ZlatkoPyotr
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Римски патиштаУреди

На 1 март 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Римски патишта“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за римските патишта можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Kiril Simeonovski
3 Иван Ж
4 Lili Arsova
5 Dandarmkd
6 Stojanovski04
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Опери од Џузепе ВердиУреди

На 3 март 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Опери од Џузепе Верди“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за оперите од Џузепе Верди можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dentedeleone
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ЖениУреди

На 8 март 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Жени“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за жени можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Дополнително било препорачано да се користи Македонската енциклопедија, односно:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Ehrlich91
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Валути во оптекУреди

На 10 март 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Валути во оптек“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за валути во оптек можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, како и дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Justaphoto.ap
2 П.Неделковски
3 dentedeleone
4 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Леонардо да ВинчиУреди

На 15 март 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Леонардо да Винчи“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Леонардо да Винчи можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, како и дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
3 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во ВелешкоУреди

На 17 март 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Велешко“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Велешко било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
3 Ehrlich91
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Николај ГогољУреди

На 22 март 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Николај Гогољ“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за делата од Николај Гогољ можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, како и дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
3 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Скапоцени камењаУреди

На 24 март 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Скапоцени камења“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за римските патишта можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Gdimovska13
2 Dandarmkd
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Покраини во ИндонезијаУреди

На 29 март 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Покраини во Индонезија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за покраините во Индонезија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Историски валутиУреди

На 31 март 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Историски валути“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за историските валути можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во КумановскоУреди

На 5 април 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Кумановско“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Кумановско било препорачува да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 П.Неделковски
3 Ehrlich91
4 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

РомиУреди

На 7 април 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Роми“. Потфатот бил дел од иницијативата за одбележување на Меѓународниот ден на Ромите во 2022 година во повеќе земји во светот, поттикната од страна на Викимедија Србија, којашто имала за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со Ромите и ромската култура на Википедија.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за и во врска со Ромите било препорачано да се користи потсписокот на предложени личности во рамки на глобалната иницијатива „Меѓународен ден на Ромите 2022“.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Антонио ВивалдиУреди

На 12 април 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Антонио Вивалди“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за делата од Антонио Вивалди можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, како и дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Chnitke
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Сообраќајни знаци за опасностУреди

На 14 април 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Сообраќајни знаци за опасност“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за сообраќајните знаци за опасност било препорачува да се користи поглавјето 2.1. Знаци за опасност од Правилникот за сообраќајните знаци, опрема и сигнализација на патот.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Питер Бројгел ПостариотУреди

На 19 април 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Питер Бројгел Постариот“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Питер Бројгел Постариот можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
3 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Еколошки активистиУреди

На 21 април 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Еколошки активисти“. Потфатот бил дел од меѓународната иницијатива „Вики за човековите права 2022“ којашто се одржува под крилатицата „Право на здрава животна средина“ и има за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со човековите права и здравата животна средина на Википедија.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за еколошки активисти можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Јохан Волфганг фон ГетеУреди

На 26 април 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Јохан Волфганг фон Гете“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за делата од Јохан Волфганг фон Гете можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 RamadanEdze Клавиго (Н)
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Дмитриј ШостаковичУреди

На 3 мај 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Дмитриј Шостакович“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за делата од Дмитриј Шостакович можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Африкански фудбалски репрезентацииУреди

На 5 мај 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Африкански фудбалски репрезентации“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за африканските фудбалски репрезентации можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 Професор 18+
4 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Винсент ван ГогУреди

На 10 мај 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Винсент ван Гог“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Винсент ван Гог можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Зелени политички партииУреди

На 12 мај 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Зелени политички партии“. Потфатот бил дел од меѓународната иницијатива „Вики за човековите права 2022“ којашто се одржала под крилатицата „Право на здрава животна средина“ и имала за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со човековите права и здравата животна средина на Википедија.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за зелени политички партии можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Сообраќајни знаци за изречни наредбиУреди

На 17 мај 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Сообраќајни знаци за изречни наредби“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за сообраќајните знаци за опасност било препорачува да се користи поглавјето 2.2. Знаци за изречни наредби од Правилникот за сообраќајните знаци, опрема и сигнализација на патот.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Морски струи и вртлозиУреди

На 19 мај 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Морски струи и вртлози“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за морските струи и вртлози можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Драми од Горан СтефановскиУреди

На 24 мај 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Драми од Горан Стефановски“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите поврзани со македонската книжевност можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Национални паркови во ШведскаУреди

На 26 мај 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Национални паркови во Шведска“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за националните паркови во Шведска можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Сообраќајни знаци за известувањеУреди

На 31 мај 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Сообраќајни знаци за известување“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за сообраќајните знаци за опасност било препорачано да се користи поглавјето 2.3. Знаци за известување од Правилникот за сообраќајните знаци, опрема и сигнализација на патот.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Северноамерикански фудбалски репрезентацииУреди

На 2 јуни 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Северноамерикански фудбалски репрезентации“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за северноамериканските фудбалски репрезентации можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Опери од Кристоф Вилибалд ГлукУреди

На 7 јуни 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Опери од Кристоф Вилибалд Глук“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за оперите од Кристоф Вилибалд Глук можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски генералиУреди

На 9 јуни 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонски генерали“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за воените генерали од Македонија било препорачува да се користи следната монографија:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Културно наследство на Македонија во Општина БитолаУреди

На 14 јуни 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Културно наследство на Македонија во Општина Битола“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за културното наследство на Македонија во Општина Битола било препорачано да се користи регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Ежен ДелакроаУреди

На 16 јуни 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Ежен Делакроа“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Ежен Делакроа можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
3 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела на Ернест ХемингвејУреди

На 21 јуни 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела на Ернест Хемингвеј“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за делата од Ернест Хемингвеј можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Културно наследство на Македонија во Општина ПрилепУреди

На 23 јуни 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Културно наследство на Македонија во Општина Прилеп“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за културното наследство на Македонија во Општина Прилеп било препорачано да се користи регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Ehrlich91
2 Dandarmkd
3 Kiril Simeonovski
 1. Дуќан на ул. „29 Ноември“ бр. 3 (Прилеп) (Н)
 2. Дуќан на ул. „29 Ноември“ бр. 4 (Прилеп) (Н)
 3. Дуќан на ул. „29 Ноември“ бр. 5 (Прилеп) (Н)
 4. Дуќан на ул. „29 Ноември“ бр. 10 (Прилеп) (Н)
 5. Дуќан на ул. „29 Ноември“ бр. 11 (Прилеп) (Н)
 6. Дуќан на ул. „29 Ноември“ бр. 12 (Прилеп) (Н)
 7. Дуќан на ул. „29 Ноември“ бр. 14 (Прилеп) (Н)
 8. Дуќан на ул. „Рампе Стојаноски“ бр. 23 (Прилеп) (Н)
 9. Дуќан на ул. „Рампе Стојаноски“ бр. 25 (Прилеп) (Н)
 10. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 5 (Прилеп) (Н)
 11. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 7 (Прилеп) (Н)
 12. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 9 (Прилеп) (Н)
 13. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 11 (Прилеп) (Н)
 14. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 13 (Прилеп) (Н)
 15. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 15 (Прилеп) (Н)
 16. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 17 (Прилеп) (Н)
 17. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 19 (Прилеп) (Н)
 18. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 21 (Прилеп) (Н)
 19. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 23 (Прилеп) (Н)
 20. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 23а (Прилеп) (Н)
 21. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 25 (Прилеп) (Н)
 22. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 25а (Прилеп) (Н)
 23. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 27 (Прилеп) (Н)
 24. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 33 (Прилеп) (Н)
 25. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 35 (Прилеп) (Н)
 26. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 37 (Прилеп) (Н)
 27. Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 1 (Прилеп) (Н)
 28. Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 3 (Прилеп) (Н)
 29. Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 7 (Прилеп) (Н)
 30. Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 13 (Прилеп) (Н)
 31. Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 15 (Прилеп) (Н)
 32. Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 17 (Прилеп) (Н)
 33. Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 19 (Прилеп) (Н)
 34. Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 21 (Прилеп) (Н)
 35. Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 23 (Прилеп) (Н)
 36. Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 27 (Прилеп) (Н)
 37. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 9 (Прилеп) (Н)
 38. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 12 (Прилеп) (Н)
 39. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 13 (Прилеп) (Н)
 40. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 14 (Прилеп) (Н)
 41. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 15 (Прилеп) (Н)
 42. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 16 (Прилеп) (Н)
 43. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 17 (Прилеп) (Н)
 44. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 19 (Прилеп) (Н)
 45. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 20 (Прилеп) (Н)
 46. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 21 (Прилеп) (Н)
 47. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 22 (Прилеп) (Н)
 48. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 23 (Прилеп) (Н)
 49. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 24 (Прилеп) (Н)
 50. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 25 (Прилеп) (Н)
 51. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 26 (Прилеп) (Н)
 52. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 27 (Прилеп) (Н)
 53. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 28 (Прилеп) (Н)
 54. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 29 (Прилеп) (Н)
 55. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 30 (Прилеп) (Н)
 56. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 2 (Прилеп) (Н)
 57. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 5 (Прилеп) (Н)
 58. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 6 (Прилеп) (Н)
 59. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 7 (Прилеп) (Н)
 60. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 8 (Прилеп) (Н)
 61. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 9 (Прилеп) (Н)
 62. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 11 (Прилеп) (Н)
 63. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 12 (Прилеп) (Н)
 64. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 12а (Прилеп) (Н)
 65. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 14 (Прилеп) (Н)
 66. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 15 (Прилеп) (Н)
 67. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 18 (Прилеп) (Н)
 68. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 19 (Прилеп) (Н)
 69. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 21 (Прилеп) (Н)
 70. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 25 (Прилеп) (Н)
 71. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 37 (Прилеп) (Н)
 72. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 39 (Прилеп) (Н)
 73. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 43 (Прилеп) (Н)
 74. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 45 (Прилеп) (Н)
 75. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 47 (Прилеп) (Н)
 76. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 48 (Прилеп) (Н)
 77. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 49 (Прилеп) (Н)
 78. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 50 (Прилеп) (Н)
 79. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 52 (Прилеп) (Н)
 80. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 54 (Прилеп) (Н)
 81. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 56 (Прилеп) (Н)
 82. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 58 (Прилеп) (Н)
 83. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 60 (Прилеп) (Н)
 84. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 62 (Прилеп) (Н)
 85. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 64 (Прилеп) (Н)
 86. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 66 (Прилеп) (Н)
 87. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 68 (Прилеп) (Н)
 88. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 70 (Прилеп) (Н)
 89. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 72 (Прилеп) (Н)
 90. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 74 (Прилеп) (Н)
 91. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 76 (Прилеп) (Н)
 92. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 78 (Прилеп) (Н)
 93. Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 1 (Прилеп) (Н)
 94. Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 9 (Прилеп) (Н)
 95. Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 1 (Прилеп) (Н)
 96. Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 3 (Прилеп) (Н)
 97. Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 4 (Прилеп) (Н)
 98. Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 5 (Прилеп) (Н)
 99. Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 7 (Прилеп) (Н)
 100. Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 12 (Прилеп) (Н)
 101. Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 32 (Прилеп) (Н)
 102. Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 36 (Прилеп) (Н)
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Химни на африкански државиУреди

На 28 јуни 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Химни на африкански држави“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за химните на африканските држaви можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Планирани деновиУреди

Симфонии од Јозеф ХајднУреди

На 30 јуни 2022 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Симфонии од Јозеф Хајдн“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за симфониите од Јозеф Хајдн може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Културно наследство на Македонија во Општина СтругаУреди

На 5 јули 2022 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Културно наследство на Македонија во Општина Струга“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за културното наследство на Македонија во Општина Струга се препорачува да се користи регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија.

Забелешка: Се препорачува изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Азиски фудбалски репрезентацииУреди

На 7 јули 2022 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Азиски фудбалски репрезентации“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за азиските фудбалски репрезентации може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Филипо ЛипиУреди

На 12 јули 2022 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Слики од Филипо Липи“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Филипо Липи може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Културно наследство на Македонија во Општина ДебарУреди

На 14 јули 2022 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Културно наследство на Македонија во Општина Дебар“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за културното наследство на Македонија во Општина Дебар се препорачува да се користи регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија.

Забелешка: Се препорачува изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Кинески соѕвездијаУреди

На 19 јули 2022 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Кинески соѕвездија“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за кинеските соѕвездија може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Се препорачува изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Владимир НабоковУреди

На 21 јули 2022 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Дела од Владимир Набоков“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за делата од Владимир Набоков може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Културно наследство на Македонија во Општина КратовоУреди

На 26 јули 2022 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Културно наследство на Македонија во Општина Кратово“.

МатеријалиУреди

За создавање или подобрување на статиите за културното наследство на Македонија во Општина Кратово се препорачува да се користи регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија.

Забелешка: Се препорачува изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учеснициУреди

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

ПоврзаноУреди