Културно наследство на Македонија во Општина Охрид

Ова е список на објекти прогласени за културно наследство на Македонија на подрачјето на Општина Охрид според евиденцијата во Регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија (УЗКН).

Број Општина Населено место Објект Фотографија
1 Општина Охрид Велестово Црква „Успение на Пресвета Богородица“
2 Општина Охрид Долно Лакочереј Црква „Св. Еразмо“
3 Општина Охрид Долно Лакочереј Археолошко наоѓалиште „Градиште“
4 Општина Охрид Косел Споменик „Рашанец“
5 Општина Охрид Косел Црква „Св. Никола“
6 Општина Охрид Косел Археолошко наоѓалиште „Градиште“
7 Општина Охрид Куратица Гробница на паднатите борци во НОБ
8 Општина Охрид Лескоец Црква „Вознесение Христово“
9 Општина Охрид Љубаништа Манастир „Св. Наум“
10 Општина Охрид Охрид Воска амам
11 Општина Охрид Охрид Ески амам
12 Општина Охрид Охрид Антички театар
13 Општина Охрид Охрид Археолошко наоѓалиште „Гробница-Видобишта“
14 Општина Охрид Охрид Археолошко наоѓалиште „Козлук“
15 Општина Охрид Охрид Манчевци
16 Општина Охрид Охрид Хермелија („Габавци“, „Патерица“, „Амбарџица“)
17 Општина Охрид Охрид Археолошко наоѓалиште „Свети Еразмо“
18 Општина Охрид Охрид Археолошко наоѓалиште „Караѓулевци“
19 Општина Охрид Охрид Галерија на икони
20 Општина Охрид Охрид Гроб на Григор Прличев
21 Општина Охрид Охрид Куќа на Христо Узунов
22 Општина Охрид Охрид Спомен-могила на Славеј Планина
23 Општина Охрид Охрид Куќа на Григор Прличев
24 Општина Охрид Охрид Заедничка гробница на паднатите борци во НОБ
25 Општина Охрид Охрид Спомен-плоча на паднатите професори и ученици во НОБ од охридската гимназија
26 Општина Охрид Охрид Куќа со спомен-плоча на ул. „Климентска“ бр. 75
27 Општина Охрид Охрид Спомен-плоча на карпата кај „Баирот“
28 Општина Охрид Охрид Дрво „Кочеџик“ во комплексот „Св. Климент“
29 Општина Охрид Охрид Куќа на Кадри Шех
30 Општина Охрид Охрид Куќа на Стефоски
31 Општина Охрид Охрид Куќа на Петруш Вангелов
32 Општина Охрид Охрид Куќа на Фроса Тримчева
33 Општина Охрид Охрид Куќа на Славка Џамбаз
34 Општина Охрид Охрид Куќа на Арнаудови
35 Општина Охрид Охрид Поранешно училиште „Свети Сава“
36 Општина Охрид Охрид Куќа на Талеви
37 Општина Охрид Охрид Куќа на Бојаџиеви
38 Општина Охрид Охрид Куќа на Димзови
39 Општина Охрид Охрид Куќа на Крапчевци
40 Општина Охрид Охрид Куќа на Климе Банде
41 Општина Охрид Охрид Зграда на Радио Охрид
42 Општина Охрид Охрид Магаза на Сулејман Хамди Џељо
43 Општина Охрид Охрид Магаза на Адиљ
44 Општина Охрид Охрид Куќа на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 21
45 Општина Охрид Охрид Магаза на Тилеви
46 Општина Охрид Охрид Куќа на Љушеви
47 Општина Охрид Охрид Куќа на Климент Талев
48 Општина Охрид Охрид Магаза на Голеви
49 Општина Охрид Охрид Магаза на Симончеви
50 Општина Охрид Охрид Куќа на Ѓинековци
51 Општина Охрид Охрид Магаза на Кичеевци
52 Општина Охрид Охрид Куќа на Стружанови
52 Општина Охрид Охрид Куќа на Рилковци
Општина Охрид Охрид Куќа на Скопаковци
Општина Охрид Охрид Куќа на Ламбески
53 Општина Охрид Охрид Куќа на Чаулеви
54 Општина Охрид Охрид Куќа на Ајри Доко
55 Општина Охрид Охрид Куќа на Коле Котуше
56 Општина Охрид Охрид Куќа на Патчеви
57 Општина Охрид Охрид Куќа на Робевци
58 Општина Охрид Охрид Куќа на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 2
69 Општина Охрид Охрид Куќа на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 20
60 Општина Охрид Охрид Поранешна куќа на „Охридско лето“
61 Општина Охрид Охрид Куќа на Групчеви
62 Општина Охрид Охрид Куќа на Ѓурчинови
63 Општина Охрид Охрид Куќа на Митрески
64 Општина Охрид Охрид Куќа на Шекерови (лева половина)
65 Општина Охрид Охрид Куќа на Шекерови (десна половина)
66 Општина Охрид Охрид Куќа на Паунковци
67 Општина Охрид Охрид Куќа на МАНУ
68 Општина Охрид Охрид Магаза на Филипови
69 Општина Охрид Охрид Куќа на Петанови
70 Општина Охрид Охрид Куќа на Хаџиеви
71 Општина Охрид Охрид Работничко училиште
72 Општина Охрид Охрид Музеј на словенската писменост
73 Општина Охрид Охрид Стар град
74 Општина Охрид Охрид Саат-кула
75 Општина Охрид Охрид Самуилова тврдина
76 Општина Охрид Охрид Теќе „Зејнел Абедин-паша“
77 Општина Охрид Охрид Турбе на Синан Челеби
78 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Климент и Пантелејмон“
79 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Богородица Челница“
80 Општина Охрид Охрид Црква „Мали Свети Врачи“
81 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Димитриј“
82 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Богородица Болничка“
83 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Никола Болнички“
84 Општина Охрид Охрид Црква „Пресвета Богородица Перивлептос“
85 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Климент Охридски“
86 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Јован Канео“
87 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Софија“
88 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Константин и Елена“
89 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Богородица Каменско“
90 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Никола Геракомија“
91 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Никола Арбанашки“
92 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Никола Чудотворец“
93 Општина Охрид Охрид Алипашина џамија
94 Општина Охрид Охрид Ајдарпашина џамија
95 Општина Охрид Охрид Џамија на Хаџи Дургут
96 Општина Охрид Охрид Џамија на Хаџи Хамза
97 Општина Охрид Охрид Охридско природно и културно-историско подрачје
98 Општина Охрид Охрид Охридско Кале/Горни Сарај
99 Општина Охрид Охрид Базилика „Плаошник“
100 Општина Охрид Охрид Археолошко наоѓалиште „Свети Ѓорѓи“ кај Студенчишта
101 Општина Охрид Охрид Археолошко наоѓалиште „Плаошник“
102 Општина Охрид Охрид Црква „Св. 40 Севастиски Маченици“
103 Општина Охрид Охрид Црква „Големи Свети Врачи“
104 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Георгиј“
105 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Никола“
106 Општина Охрид Охрид Базилика Студенчишта
107 Општина Охрид Пештани Црква „Св. Богородица Пештанска“
108 Општина Охрид Пештани Залив на Коските
109 Општина Охрид Трпејца Црква „Св. Богородица“
110 Општина Охрид Шипокно Црква „Св. Стефан“