Список на археолошки наоѓалишта во Велешко

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Велешко,[1] односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на територијата на општините Велес, Чашка и Градско. Подредени се по азбучен редослед на населените места во или кај кои се наоѓаат. Списокот веројатно не е целосен.

Крстилница на базиликата во Стоби.
Јужниот крај на Велешката тврдина (реконструкција).
Населено место Општина Име Тип Период
Бањица Чашка Бањичко Кале градиште доцноантичко време
Глаучица утврдена населба римско време
Белештевица Велес Солиште населба и некропола доцноантичко време
Бистрица Чашка Липовица населба доцноантичко време
Богомила Чашка Ивановско Маало населба доцноантичко време
Бусилци Чашка Кале - Градиште градиште доцноантичко време
Велес Велес Винарска Визба некропола римско време
Кале градиште доцноантичко време
Петрова Чешма могила римско време
Виничани Градско Абдови Карпи населба римско време
Алишовски Пат некропола доцноантичко време
Бурлатица населба доцноантичко време
Гробовите некропола доцноантичко време
Гумења населба и некропола римско време
Дупен Камен осамен наод римско време
Ѓурѓевица населба римско време
Св. Илија населба и утврдена населба бронзено и римско време
Тумба некропола доцен среден век
Црква црква и некропола среден век
Владиловци Чашка Јасеново некропола римско време
Стара Црква населба, црква и некропола доцноантичко време и среден век
Водоврати Градско Видин населба бронзено и раноантичко време
Водовратски Пат некропола бронзено и железно време
Главје населба неолитско време
Мелништа населба и некропола доцноантичко време
Црква црква и некропола среден век
Црквиште осамен наод римско време
Војница Чашка Обрамос населба римско време
Ритчиња населба римско време
Габровник Чашка Поповица населба римско време
Голозинци Чашка Големи Баби населба римско време
Ридот населба неолитско време
Горно Каласлари Велес Багреми населба римско време
Мери населба и некропола римско време
Градско Градско Стоби град античко време
Грнчиште Градско Висок Камен населба римско време
Габер населба доцноантичко време
Градиште градиште доцноантичко време
Грамаѓе населба римско време
Лака населба бронзено и римско време
Шупле населба доцноантичко време
Двориште Градско Кале (Клепа) градиште доцноантичко време
Долно Каласлари Велес Тумба тумул железно време
Чука непознат предримски период
Долно Оризари Велес Порцеланова населба и некропола римско време
Свилара некропола железно време
Долно Чичево Градско Грамаѓе населба римско време
Кале градиште доцноантичко време
Мало Кале населба римско време
Озор населба римско време
Дреново Чашка Дрмата населба доцноантичко време
Попови Ниви некропола доцноантичко време
Еловец Чашка Дабје населба доцноантичко време
Мери населба и некропола доцноантичко време
Скривница некропола доцноантичко време
Згрополци Градско Градиште градиште римско време
Иванковци Велес Инџерлак некропола железно време
Чука Јанаклак населба и некропола доцноантичко време
Извор Чашка Грамаѓе населба доцноантичко време
Ѕунивер населба неолитско време
Оџовица населба римско време
Стара Црква населба, некропола и црква римско време и среден век
Кочилари Градско Селиште населба римско време
Црква црква и некропола среден век
Крајници Чашка Градиште градиште доцноантичко време
Манастирче некропола римско време
Мрамор населба доцноантичко време
Припор населба среден век
Сувак некропола римско време
Крива Круша Чашка Кале - Градиште градиште римско време
Крнино Чашка Србиница населба и некропола римско време
Кумарино Велес Огради населба доцноантичко време
Рупи некропола доцноантичко време
Лисиче Чашка Иваница населба доцноантичко време
Лугунци Велес Чучка Чешма населба римско време
Мамутчево Велес Милински Дол населба римско време
Мартолци Чашка Гробови - Подвис некропола римско време
Нежилово Чашка Горно Село топилница, црква и некропола старохристијанско време
Новачани Велес Бела Вода населба римско време
Ногаевци Градско Горна Црква некропола доцноантичко време
Грамади населба римско време
Задружен Блок тумул железно време
Лисички Дупки некропола доцноантичко време
Ограѓе населба доцноантичко време
Црвеници населба и некропола доцноантичко време
Оморани Чашка Лениште населба римско време
Ораов Дол Чашка Јаричишта населба римско време
Ораовец Велес Макаровец - Пештера пештерска населба палеолитско и бронзено време
Отовица Велес Кале - Градиште градиште доцноантичко време
Теќе населба бронзено и доцноантичко време
Отиштино Чашка Врчва населба римско време
Латински Гробишта некропола среден век
Тумба тумул железно време
Подлес Градско Лозје осамен наод римско време
Прдловец населба римско време
Ридот некропола римско време
Селиште населба римско време
Поменово Чашка Завртеј населба римско време
Раковец Чашка Манастириште населба доцноантичко време
Раштани Велес Грамаѓе населба доцноантичко време
Каменика некропола доцноантичко време
Корија утврдена населба доцноантичко време
Латински Гробови некропола доцноантичко време
Мраморје населба и некропола доцноантичко време
Рудник Велес Гумења населба римско време
Каменица населба и топилница доцноантичко време
Свеќани Градско Панаѓуриште - Св. Константин и Елена црква и некропола среден век
Скачинци Градско Врчва населба доцноантичко време
Долни Дабје населба доцноантичко време
Кале градиште доцноантичко време
Сливник Велес Долни Сливник населба доцноантичко време
С’лп Велес Кале градиште римско време
Смиловци Чашка Гробишта - Голема Нива некропола римско време
Старо Село населба и црква среден век
Сојаклари Велес Вршник населба доцноантичко време
Џамаларски Гробови некропола доцноантичко време
Сопот Велес Дабици тумули железно време
Кале градиште - кастел со подградие римско време
Стари Град Чашка Кале населба и утврдена населба брозено и римско време
Теово Чашка Марково Кале градиште доцноантичко време
Убого Градско Долно Селиште населба римско време
Ногаевски Пат населба неолитско време
Чукар тумул железно време
Уланци Градско Грамади населба римско време
Димов Гроб некропола железно време
Крст црква и некропола среден век
Србиново населба и некропола доцноантичко време
Столот населба бронзено, железно и хеленистичко време
Страната населба - викус доцноантичко време
Топот утврдена населба - опидум римско време
Црквино Велес Белушка населба римско време
Венуле населба римско време
Габер населба римско време
Селска Црква некропола доцноантичко време
Чалошево Велес Кула тумул римско време
Чашка Чашка Капиново - Коњарник населба римско време
Мраморје населба неолитско време
Сретсело некропола среден век
Сулинар населба римско време
Тулана некропола римско време
Ќерамидница - Црна Круша населба и некропола римско време
Џидимирци Велес Црквиште црква и некропола среден век
Џидимирци некропола доцноантичко време

Наводи уреди

  1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. ISBN 9989649286.