Список на археолошки наоѓалишта во Кавадаречко

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Кавадаречко,[1] односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на територијата на Општина Кавадарци и Општина Росоман. Подредени се по азбучен редослед на населените места во или кај кои се наоѓаат. Списокот веројатно не е целосен.

Населено место Општина Име Тип Период
Бегниште Кавадарци Бела Тумба населба среден век
Грамаѓе населба римско време
Кула утврдување; црква доцноантичко време; старохристијанско време
Марково Кале утврдена населба римско време
Мартиница населба доцноантичко време
Писан Камен некропола доцноантичко време
Почивало населба доцноантичко време
Рамниште населба римско време
Сува Гора населба и некропола доцноантичко време
Црвено Брдо населба среден век
Чермец населба доцноантичко време
Бојанчиште Кавадарци Градиште утврдување доцноантичко време
Лозата населба доцноантичко време
Св. Атанас населба и некропола доцноантичко време
Бохула Кавадарци Ограѓе населба доцноантичко време
Петрошница рудник среден век
Страната населба доцноантичко време
Брушани Кавадарци Градиште утврдена населба римско време
Овчаров Гроб населба доцноантичко време
Старо Село населба и некропола доцноантичко време
Тиквеш населба-опидум доцноантичко време
Ваташа Кавадарци Амидеја населба железно време
Грнеица населба доцноантичко време
Калница населба и некропола доцноантичко време
Паракелова Глава некропола римско време
Сува Чешма населба доцноантичко време
Чоралица населба и некропола доцноантичко време
Возарци Кавадарци Голема Страна некропола доцноантичко време
Гршниче некропола доцноантичко време
Долно Кале утврдена населба доцноантичко време
Кале утврдена населба доцноантичко време
Чаирче населба доцноантичко време
Галиште Кавадарци Галиште депо на монети среден век
Градиште - Грамаѓето населба доцноантичко време и среден век
Карарица утврдување среден век
Равен утврдување среден век
Ќелиите кула среден век
Убче населба доцноантичко време
Црепиште депо на монети доцноантичко време
Црквиште утврдена населба-збег доцноантичко време
Гарниково Кавадарци Арамиска Пештера некропола римско време
Грамади населба доцноантичко време
Граѓа Нива населба доцноантичко време
Дабјето населба и некропола доцноантичко време
Глишиќ Кавадарци Градиште утврдена населба раноантичко и римско време
Грамада населба неолитско и римско време
Танко Патче вила рустика римско време
Горна Бошава Кавадарци Градот населба и некропола римско време
Поглед некропола римско време
Скалите утврдена населба железно и доцноантичко време
Грбовец Кавадарци Преслап населба и некропола римско време
Дабниште Кавадарци Грамаѓе населба римско време
Желковица некропола римско време
Куќиште населба и некропола римско време
Дебриште Росоман Извор рудник за мермер римско и доцноантичко време
Курилово рудник за мермер римско време
Под Селото рударска населба римско време
Добротино Кавадарци Атанасица населба доцноантичко време
Драгожел Кавадарци Ресава населба доцноантичко време
Селиште населба доцноантичко време
Драдња Кавадарци Варвара населба римско време
Градиште утврдување доцноантичко време
Илимски Гробишта некропола римско време
Манастириште црква и некропола среден век
Стена црква среден век
Дреново Кавадарци Бекирова Чешма некропола доцноантичко време
Валевица сакрален објект и некропола римско време
Врано Брдо утврдена населба-збег римско време
Градиште - Деволград (Аударист) населба раноантичко и римско време
Грамаѓе населба доцноантичко време
Ѓупски Рид населба доцноримско време
Јачковец населба и некропола римско време
Картозов Рид вила рустика римско време
Колиби населба доцноантичко време
Мутичански Дол населба доцноантичко време
Пенур некропола доцноантичко време
Питранец вила рустика доцноантичко време
Св. Богородица населба; некропола римско време; среден век
Скала населба римско време
Кавадарци Кавадарци Бабин Дол населба и некропола римско време
Бегова Падина населба бакарно време
Бел Град населба доцноантичко време
Гавалиница некропола римско време
Гумнињата некропола римско време
Дисанско Мовче некропола доцноантичко време
Желковец некропола римско време
Карамански Рид населба римско време
Ливадиште некропола римско време
Малинови Куќи населба и некропола доцноантичко време
Манастир населба и некропола доцноантичко време
Овово - Мечкин Дол населба и некропола римско време
Селиште населба доцноантичко време
Ума населба римско време
Црквиште некропола доцноантичко време
Камен Дол Росоман Грамаѓе населба римско време
Кесендре Кавадарци Грбавечка Кула градиште доцноантичко време
Црквиште населба и некропола доцноантичко време
Клиново Кавадарци Бабина Нива населба среден век
Градишта градиште железно време, римско време и среден век
Градиштанска Црква населба доцноантичко време
Грозана утврдување среден век
Карпуза некропола среден век
Катуништа населба и некропола доцноантичко време
Колиби утврдување среден век
Крст некропола доцноантичко време
Прекиот Пат населба доцноантичко време
Самарџица населба среден век
Стреј утврдување среден век
Тумба утврдена населба доцноантичко време
Черњец населба доцноантичко време
Конопиште Кавадарци Боздувник населба доцноантичко време
Градиште градиште доцноантичко време
Кула - Градот градиште доцноантичко време
Ливадите населба доцноантичко време
Равна Нива населба-збег доцноантичко време
Св. Илија - Марковица црква и некропола старохристијанско време
Кошани Кавадарци Белутрак населба и некропола доцноантичко време
Врчвата населба доцноантичко време
Задрид утврдена населба доцноантичко време
Крњево Кавадарци Градиште населба; сакрален објект доцноантичко време
Мечковец населба среден век
Орнички населба-збег доцноантичко време
Пржалот некропола среден век
Св. Димитрија некропола среден век
Црквиште Св. Атанас базилика старохристијанско време
Чешма населба доцноантичко време
Чешма II населба доцноантичко време
Куманичево Кавадарци Град утврдена населба со некропола доцноантичко време
Градот утврдена населба и некропола доцноантичко време
Грамаѓе утврдена населба доцноантичко време
Мајден Кавадарци Алшар рудник среден век
Богатица населба и топилница доцноантичко време
Рудник рударска населба доцноантичко време
Топлак населба и топилница доцноантичко време
Манастирец Росоман Вршник населба доцноантичко време
Лаката населба римско време
Манастирец некропола доцноантичко време
Хусков Рид населба бронзено време
Марена Кавадарци Сува Чешма населба и некропола доцноантичко време
Моклиште[†] Кавадарци Валенција некропола доцноантичко време
Градиште населба и некропола доцноантичко време
Гркови Садеви населба и некропола доцноантичко време
Моклишко Кале градиште железно и доцноантичко време
Мрежичко Кавадарци В(л)асов Град утврдена населба доцноантичко време
Мрзен Ораовец Росоман Баток населба римско време
Марков Стап рудник за мермер римско и доцноантичко време
Падарница утврдена населба хеленистичко и римско време
Св. Илија населба и некропола доцноантичко време
Паликура Росоман Гробот гробница римско време
Паликурска базилика ксенодохион, базилика; некропола римско време, старохристијанско време; среден век
Праведник Кавадарци Корита населба доцноантичко време
Краставец населба римско време
Полошко I населба доцноантичко време
Полошко II населба доцноантичко време
Полошки Манастир населба доцноантичко време
Радња Кавадарци Под Селото некропола римско време
Раец Кавадарци Грамаѓе населба доцноантичко време
Стари Гробишта некропола доцноантичко време
Тумбите населба неолитско време
Ресава Кавадарци Големи Лозја некропола доцноантичко време
Градот - Тиквеш Град утврдена населба и некропола раноантичко време, римско време и среден век
Градевица некропола доцноантичко време
Диво Бачило населба и некропола римско време
Ежовите Падини населба доцноантичко време
Лака некропола римско време
Манастир Тиквеш сакрален објект доцноантичко време
Подрид некропола римско време
Разбиеница населба доцноантичко време
Стари Лозја некропола доцноантичко време
Ушите населба доцноантичко време
Црвениково Брдо населба римско време
Чаковец населба; некропола неолитско време; римско време
Шакалица вила рустика римско време
Рибарци Росоман Бела Земја населба римско време
Грамаѓе населба неолитско време
Рожден Кавадарци Арничко населба и некропола доцноантичко време
Градиште градиште доцноантичко време
Долевица населба и топилница доцноантичко време
Дупкарови Колиби населба и топилница доцноантичко време
Ѓоновица населба и топилница доцноантичко време
Извор населба и топилница доцноантичко време
Крушите населба и топилница доцноантичко време
Манастир населба и топилница доцноантичко време
Пештерна Црква сакрален објект среден век
Плочите населба и топилница доцноантичко време
Рамниште населба и топилница доцноантичко време
Рачеви Плевни населба и топилница доцноантичко време
Рулевец населба и топилница доцноантичко време
Св. Петар сакрален објект среден век
Сиви Кладенец топилница доцноантичко време
Чакови Колиби населба и топилница доцноантичко време
Росоман Росоман Савова Чешма населба римско време
Селски Гробишта базилика старохристијанско време
Ќуровец населба доцноантичко време
Чешма осамен наод римско време
Сирково Росоман Поточе - Бавче осамен наод римско време
Пржалка населба римско време
Сирките населба доцноантичко време
Струплива Чешма некропола хеленистичко и римско време
Табаница осамен наод римско време
Чернец населба римско време
Сопот Кавадарци Вршник населба доцноантичко време
Црквиче населба доцноантичко време
Страгово Кавадарци Падарница населба и некропола доцноантичко време
Трстеник Росоман Макарија утврдена населба римско време
Сред Село населба среден век
Фариш Кавадарци Дабица некропола римско време
Св. Богородица осамен наод римско време
Селиште населба доцноантичко време
Стража утврдена населба доцноантичко време
Чемерско Кавадарци Порта утврдена населба римско време
Шешково Кавадарци Градиште градиште железно, раноантичко и римско време
Киштино населба и некропола доцноантичко време
Манастирот сакрален објект среден век
Тумба населба и некропола доцноантичко време
Шивец Кавадарци Пашини Грамади населба и некропола доцноантичко време
Селиште населба доцноантичко време

Белешки

уреди

^ † Историско село кое одамна е отпишано и не постои. Денес територијално е во атарот на с. Ваташа.

Наводи

уреди
  1. Грозданов, Цветан; Коцо, Димче; и др. (1996). Археолошка карта на Република Македонија. Т. 2. Скопје: МАНУ. стр. 144-162. ISBN 9989-649-28-6.