Список на археолошки наоѓалишта во Прилепско

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Прилепско,[1][2][3] односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на територијата на општините Прилеп, Долнени и Кривогаштани. Можно е списокот да е нецелосен.

Населено место Општина Име
Тип Период
Алинци Прилеп Бостаништа некропола римско време
Црквиште осамен наод римско време
Бобарски Гробишта[а] некропола непознат период
Бела Црква Кривогаштани Св. Богородица осамен наод хеленистичко време
Беловодица Прилеп Грамадина некропола римско време
Селиште некропола римско време
Бело Поле Долнени Висои населба бронзено и доцноантичко време
До Селото населба римско време
Ѓеракарница населба римско време
Манастириште црква среден век
Марков Чардак населба хеленистичко и доцноантичко време и среден век
Св. Никола осамен наод римско време
Чачорица населба римско време
Мала Рада[а] неопределено непознат период
Дурбачица[а] неопределено непознат период
Беровци Прилеп Селска Црква осамен наод римско време
Кметица[а] неопределено непознат период
Црквиште[а] неопределено непознат период
Бешиште Прилеп Горни Лозја населба римско време
Огради населба среден век
Турчија некропола среден век
Врља Грамада[б][4] населба праисториско време
Гробишта[б] некропола непознат период
Бонче Прилеп Висока населба и кастел хеленистичко, римско и доцноантичко време
Градиште Цветково тврдина раноантичко време
Вигната базилика раноантичко време
Спаница осамен наод хеленистичкото и доцноантичкото време
Старо Бонче некропола хеленистичкото и римското време
Црквиште населба хеленистичкото и римското време
Миреч Ливада[а] неопределено непознат период
Боротино Кривогаштани Петков Вир населба римско време
Селска Црква осамен наод римско време
Тумба населба бронзено време
Рудина[а] неопределено непознат период
Браилово Долнени Бојоица некропола доцноантичко време
Манастир Св. Илија базилика старохристијанско време
Петочна Вода некропола хеленистичко и римско време
Селски Гробишта некропола доцноантичко време
Тумба некропола римско и доцноантичко време
Грамаѓе[а] неопределено непознат период
Соколица[а] населба и некропола непознат период
Варош Прилеп Бревчина населба римско време
Заград некропола римско време
Кабања населба римско време
Калдрма некропола железно и хеленистичко време
Куќата на Ѓошеви депо брозено и железно време
Куќата на Мантови некропола бронзено време
Манастир Св. Архангел Михаил осамен наод римско време
Маркови Кули населба сите периоди
Мечкина Дупка некропола хеленистичко време
Падарница некропола римско време
Под Кули некропола хеленистичко време
Попадин Дол некропола железно време
Св. Атанас осамен наод и населба со некропола римско време и среден век
Св. Варвара црква среден век
Св. Димитрија осамен наод римско време
Св. Ѓорѓија црква среден век
Св. Врач црква среден век
Св. Јован осамен наод и црква со некропола римско време и среден век
Св. Никола осамен наод и црква со некропола римско време и среден век
Св. Петар осамен наод римско време
Св. Харалампија осамен наод и црква со некропола римско време и среден век
Ташачица населба и некропола доцноантичко време и среден век
Светец некропола бронзено време
Сивастоец некропола среден век
Слон населба бронзено време
Црква 13 осамен наод и црква со некропола римско време и среден век
Црква 14 црква среден век
Црква 15 црква среден век
Црква 16 црква и некропола среден век
Вепрчани Прилеп Вирои населба среден век
Градиште некропола железно време
Завир населба римско време
Селска Црква осамен наод римско време
Солишта некропола некропола од хеленистичкото и римското време
Св. Димитрија црква среден век
Сламите[б] тумул непознат период
Садеви[б] неопределено непознат период
Чукарките[б] неопределено непознат период
Веселчани Прилеп Горник некропола доцноантичко време
Старо Село населба доцноантичко време
Витолиште Прилеп Бојков Дол населба доцноантичко време
Влајкова Чешма населба римско време
Вртко Ливада населба доцноантичко време
Горе Река населба римско време
Гробишта Св. Илија некропола римско време
Ѓерек населба римско време
Заградничка Чука населба доцноантичко време
Задна Река населба и некропола доцноантичко време и среден век
Каравашчина населба доцноантичко време
Ковачево населба доцноантичко време
Лачникот некропола римско време
Лигораса населба доцноантичко време
Моклиште населба римско време
Полените населба римско време
Пртева Ливада населба доцноантичко време
Св. Петка населба доцноантичко време и ран среден век
Св. Харалампија некропола римско време
Сињак населба доцноантичко време
Царичина Нива населба неолитско и римско време
Црква Св. Атанас осамен наод римско време
Црквиште населба среден век
Шупливец населба римско време
Воѓани Кривогаштани Селска Црква осамен наод римско време
Тумба населба брознено време
Манастириште[а] црква непознат период
Волково Прилеп Голема Нива населба бакарно време
Петочна Вода депо на монети хеленистичко и римско време
Селски Гробишта осамен наод римско време
Долзи Нивје[а] неопределено непознат период
Грамада[а] неопределено непознат период
Долишта[а] неопределено непознат период
Вранче Долнени Аџина Бара населба римско време и среден век
Горна Корија населба и некропола доцноантичко време
Длабока Бара населба доцноантичко време
Русоица населба доцноантичко време
Стари Лозја населба бакарно и римско време
Тумба населба доцноантичко време
Црква Св. Никола осамен наод римско време
Врбјани Кривогаштани Крушеанска Чука населба бакарно време
Попадица населба бакарно време
Тумба населба доцноантичко време
Чука населба римско време
Момироско Чукаре некропола жлезно време
Цветкоско Чукаре населба римско време
Чукариња тумул железно време
Врба[а] неопределно непознат период
Чаир[а] осамен наод непознат период
Врпско Прилеп Кале населба доцноантичко време
Црквиште црква среден век
Градиште[5] населба и црква доцна антика и старохристијанско време
Грамос населба непознат период
Галичани Прилеп Галичанска Рудина храм римско време
Црква Св. Атанас осамени наоди римско време
Годивле Кривогаштани Црква Св. Атанас осамен наод римско време
Чука[а] некропола непознат период
Во Селото[а] неопределено непознат период
Големо Коњари Прилеп Црква Св. Троица осамен наод доцноантичко време
Суљук Бара[а] неопределено непознат период
Латински Гробишта[а] некропола непознат период
Голем Радобил Прилеп Селска Црква осамен наод римско време
Големо Мраморани Долнени Гробишта осамени наоди римско време
Стара Црква црква среден век
Манастир населба среден век
Големо Мраморани населба бронзено време
Горно Село Долнени Асаница некропола римско време
Бревчина населба доцноантичко време
Орлов Камен[6] населба раноантичко време
Бучалиште населба доцноантичко време
Грамаѓе утврдување хеленистичко време
Ризоец некропола римско време
Сурун некропола хеленистичко време
Три Ореи[а] некропола хеленистичко време
Преслап[а] неопределено непознат период
Чашка[а] неопределено непознат период
Арбанаси[а] населба непознат период
Гостиражни Долнени Св. Атанас осамен наод римско време
Кале[а] утврдување непознато време
Јаричиште[а] населба непознато време
Старо Гостиражни[а] населба непознато време
Гуѓаково Прилеп Во Селото осамен наод доцноантичко време
Градишка Тумба (Аршин Град) населба доцноантичко време
Козјаник населба доцноантичко време
Папрадишки Рид населба доцноантичко време
Писаник населба доцноантичко време
Солишка Падина населба доцноантичко време
Средна Падина населба доцноантичко време
Трнка населба доцноантичко време
Црнелица населба доцноантичко време
Дабница Прилеп Караташ некропола римско време
Градиште[а][7] неопределено непознат период
Св. Петка[а] црква непознат период
Кукул[а] неопределено непознат период
Бунар населба доцноантичко време
Гробови во Карпа некропола римско време
Гумење некропола хеленистичко и римско време
Златоврв населба и базилика хеленистичко, доцноантичко и старохристијанско време
Манастирски Дол населба хеленистичко, римско и доцноантичко време
Црква Св. Богородица осамени наоди, населба и црква раноантичко, римско и старохристијанско време и среден век
Дебреште Долнени Бачилиште населба римско време
Горна Црква населба доцноантичко време
Градиште населба неолитско време до среден век
Загориче населба и црква среден век
Кале кастел доцноантичко време
Млака некропола среден век
Селска Џамија осамен наод римско време
Десово Долнени Брчки населба римско време
Горно Поле некропола доцноантичко време
Кале населба доцноантичко време и среден век
Киш некропола доцноантичко време
Клетовник некропола доцноантичко време и среден век
Ламбичица населба неолитско време
Рамниште фурна римско време
Селиште населба доцноантичко време
Цркварско населба доцноантичко време
Манастириште[а] црква непознат период
Долгаец Долнени Манастириште црква среден век
Мезиница населба и некропола римско време
Тумба населба неолитско време
Расипана Црква[а] црква и некропола непознат период
Црквиште[а] црква непознат период
Долнени Долнени Бостаниште населба доцноантичко време
Крапска Бара населба доцноантичко време
Селска Црква осамен наод римско време
Селски Гробишта населба римско време
Пречна[а] населба непознат период
Слатина[а] населба непознат период
Могила[а] населба непознат период
Ѓеросадојна[а] гроб и населба непознат период
Дрен Прилеп Грамаѓе населба доцноантичко време
Џиџево населба доцноантичко време
Кркулка населба римско време
Селиште населба римско време
Торово Трло населба доцноантичко време
Св. Илија[а] црква непознат период
Дреновци Долнени Градиште населба римско време
Мрамор населба доцноантичко време
Горни Грамаѓе[а] неопределено непознат период
Долни Грамаѓе[а] неопределено непознат период
Врба[а] неопределено непознат период
Перуника[а] неопределено непознат период
Дуње Прилеп Баево Трло некропола римско време
Грамаѓе населба римско време
Дејчин Гров населба досноантичко време
Малево Село населба римско време
Прчинога населба неолитско и доцноантичко време
Трпчева Црква населба, црква и некропола среден век
Големиот Рид[б] неопределено праисторија и антика
Црна Тумба[б] неопределено праисторија и антика
Радо Рид[б] тумул непознат период
Милева Нога[б] неопределено античко време
Шкретови Плочи[б] неопределено античко време
Марчево Цуцуле[б] неопределено античко време
Дупјачани Долнени Гробишта некропола римско време
Гробишта I некропола римско време
Лозја населба римско време
Петро Ливада населба и некропола римско време
Селска Црква осамен наод римско време
Сурун населба римско време
Житоше Долнени Рид некропола доцна антика
Црква[8] сакрален објект и некропола среден век
Лавци[а] населба непознат период
Под Корија[а] населба непознат период
Живово Прилеп Грмади[б] неопределено античко време
Штипка[б] неопределено античко време
Забрчани Долнени Забрчки Рид некропола доцноантичко време
Лозје населба доцноантичко време
Мартинец населба доцноантичко време
Шалдашица осамен наод римско време
Гробиште[а] црква непознат период
Манастириште[а] неопределено непознат период
Попоа Капица[а] тврдина непознат период
Загорани Прилеп Кај Чешмата монета хеленистичко време
Попоица населба доцноантичко време
Тумба населба неолитско време
Црква Латинска[9] осамен наод и црква римско време и среден век
Заполжани Долнени Лозја населба неолитско време
Ореова Бара населба неолитско време
Шаторица населба доцноантичко време
Карајница[а] неопределено непознат период
Висови[а] неопределено непознат период
Глежојца[а] неопределено непознат период
Слатина[а] неопределено непознат период
Тумба[а] неопределено непознат период
Зрзе Долнени Долна Црква осамени наоди римско време
Кале (Манастир Зрзе) збег и утврден манастир со базилика доцноантичко време, старохристијанско време, доцен среден век
Стари Гробишта сакрален објект римско време
Св. Никола осамен наод римско време
Св. Петка[а] црква непознат период
Св. Архангел[а] црква непознат период
Св. Филип[а] црква непознат период
Св. Атанас[а] црква непознат период
Св. Врачи[а] црква непознат период
Волкашинска Кула[а] тврдина непознат период
Кадино Село Прилеп Божиница населба римско време
Св. Богородица осамени наоди доцноантичко време
Неоланица[а] населба непознат период
Мртвица[а] неопределено непознат период
Кривачи[а] неопределено непознат период
Стара Црква[а] црква и некропола непознат период
Во Селото[а] неопределено непознат период
Кален Прилеп Грамаѓе населба и некропола римско време
Катун населба среден век
Маркови Кули тврдина доцноантичко време и среден век
Темник некропола хеленистичко време
Трпчева Црква црква и населба среден век
Св. Спас осамени наоди римско време
Црквиште црква старохристијснако време
Костинци Долнени Манастириште[а] неопределено непознат период
Дуња[а] неопределено непознат период
Капина[а] некропола непознат период
Кокре Прилеп Градиште населба доцноантичко време
Грамаѓе населба доцноантичко време
Корита некропола среден век
Спасица светилиште римско време
Св. Архангел некропола среден век
Тумбите[б] неопределено античко време
Кореница Кривогаштани Долгачка[а] неопределено непознат период
Кале[а] неопределено непознат период
Кошино Долнени Градиште[а] неопределено непознат период
Каља[а] неопределено непознат период
Млаки[а] неопределено непознат период
Горна Црква[а] црква непознат период
Кривогаштани Кривогаштани Крајни Ѕид осамен наод римско време
Св. Димитрија осамен наод римско време
Св. Никола осамен наод римско време
Градиште[а] населба римско време
Манастириште[а] населба римско време
Св. Пречиста[а] населба римско време
Крушеани Кривогаштани Селска Црква осамен наод римско време
Чука[а] неопределено непознат период
Локва[а] неопределено непознат период
Црквиште[а] црква и некропола непознат период
Крушевица Прилеп Бабо населба и некропола римско време
Градиште збег доцноантичко време
Грамаѓе населба римско време
До Селото некропола римско време
Каве населба и некропола хеленистичко и римско време
Манастир Св. Недела сакрален објект старохристијанско време
Падарница тумул железно време
Страгата тумул железно време
Црква Св. Архангел осамен наод римско време
Црквиште сакрален објект старохристијанско време
Ковчезите[б] неопределено праисторија
Кутлешево Долнени Петочна Вода населба римско време
Присој населба неолитско време
Грашиште[а] непознато непознат период
Крс[а] непознато непознат период
Барутница[а] непознато непознат период
Гробишта[а] црква и некропола непознат период
Лажани Долнени Чука населба неолитско време
Богданоа Бара[а] населба непознат период
Леништа Прилеп Заполошка Река депо на монети римско време
Локвени Долнени Кале кастел и збег доцна антика
’Рвеница[а] неопределено непознат период
Миов Даб[а] неопределено непознат период
Лопатица Прилеп Неделска Вода осамен наод старохристијанско време
Крстец Прилеп Маркова Бразда[а] неопределено непознат период
Странка[а] црква непознат период
Црквиште[а] црква непознат период
Мажучиште Прилеп Бањски Дол депо на монети римско време
Тумба населба римско време
Крушка[а] неопределено непознат период
Мало Коњари Прилеп Селиште[а] неопределено непознат период
Чука[а] неопределено непознат период
Мал Радобил Прилеп Селска Црква осамен наод римско време
Мало Мраморани Долнени Црква Св. Атанас осамен наод римско време
Мало Рувци Прилеп Друм населба римско време
Црква осамен наод римско време
Барутчица[а] некропола непознат период
Манастир Прилеп Грамаѓе некропола римско време
Камен Крст некропола римско време
Камено Корито осамен наод римско време
Манастир Св. Никола црква и некропола среден век
Маркови Кули - Градок утврдена населба и тврдина раноантичко време, доцноантичко време и среден век
Плевење некропола доцноантичко време
Трештена Стена[10] населба бакарно време
Ќуљавите[б] населба праисторија
Лаштигер[б] населба праисторија
Брест[б] неопределено праисторија
Маргари Долнени Стара Расипана Црква[а] црква и некропола непознат период
Мелница Прилеп Садевите населба доцноантичко време
Стојанов Шопур населба и некропола среден век
Црква Св. Диитрија осамен наод римско време
Пешта[б] населба праисторија
Небрегово Долнени Гробиште осамени наоди римско време
Долнени Дрениче населба доцноантичко време
Долнени Круши населба римско време
Долнени Латинска Црква црква и некропола старохристијанско време
Долнени Лечиште населба неолитско време
Долнени Манастирште населба доцноантичко време
Долнени Орман кастел римско време
Долнени Селска Црква осамен наод римско време
Долнени Св. Илија[а] некропола непознат период
Долнени Стари Лозја[а] некропола непознат период
Долнени Св. Атанас[а] црква и некропола непознат период
Никодин Прилеп Антои Грамади населба и некропола доцноантичко време
Бресје осамени наоди римско време
Глоговица некропола римско време
Кутра населба римско време
Нерезиње некропола доцноантичко време
Новоселани Долнени Св. Ѓорѓија осамени наоди римско време
Слатина населба доцноантичко време
Стари Лозја населба римско време
Обршани Кривогаштани Селска Црква осамени наоди римско време
Крај Патот[а] некропола непознат период
Ореовец Прилеп Далов Гроб некропола римско време
Леково депо на монети римско време
Лозја некропола римско време
Ореовечка Река населба римско време
Пештерица населба неолитско и римско време
Црквиште населба доцноантичко време
Пашино Рувци Кривогаштани Селиште населба римско време
Селска Црква осамени наоди римско време
Тумба населба бронзено време
Во Селото[а] некропола и осамени наоди непознат период
Пештани Прилеп Вилјето осамен наод римско време
Грамаѓе населба римско време
Грмот населба и некропола римско време
Пештера населба римско време
Припниш осамен наод римско време
Св. Ѓорѓија осамени наоди римско време
Црквиште светилиште римско време
Св. Илија населба раноантичко и римско време
Пешталево Долнени Тумба[а] неопределено непознат период
Бурилово[а] неопределено непознат период
Плетвар Прилеп Барички Дол населба доцноантичко време
Плетвар осамен наод римско време
Селиште осамен наод римско време
Чашка осамен наод римско време
Подвис Кривогаштани Бавчи некропола доцна антика
Кале[а] непознато непознат период
Пустинско[а] населба непознат период
Подмол Прилеп Кутлиште осамен наод римско време
Павла Чука гробница и населба македонско и римско време
Селска Црква осамен наод римско време
Училиште населба хеленистичко време
Полчиште Прилеп Во Селото викус со храм и некропола раноантичко време
Јолева Ограда населба и топилница доцноантичко време
Тамбурџиева Нива населба римско време
Свети Пантеле растел раноантичко време
Прилеп Прилеп Али Чаир населба неолитско и римско време
Баба тврдина и депо на монети доцноантичко време
Бакалица некропола доцноантичко време
Болница населба, некропола и осамен наод неолитско, железно и римско време
Бончеица населба и некропола доцноантичко време
Долно Садово населба неолитско време
Илино некропола среден век
Каменица населба бакарно време
Караташ некропола римско време
Касарни некропола железно време
Кладенец осамени наоди римско време
Крклари некропола хеленистичко време
Кукул населба римско време
Куршумли Ан осамени наоди римско време
Параклис осамен над римско време
Поводеници осамен наод римско време
Силос некропола римско време
Тополка некропола доцноантичко време
Тражица фурна римско време
Прилепец Прилеп Безистен населба бронзено време
Глува Долна светилиште римско време
Камберица населба доцноантичко време
Корита населба хеленистичко и римско време
Марков Ѕид тврдина и некропола хеленистичко и римско време
Маркова Стапалка некропола доцноантичко време
Св. Димитрија[а] црква непознат период
Долиште[11] некропола хеленистичко време
Присад Прилеп Радин Дол населба неолитско време
Сивец некропола и рудник железно, хеленистичко и римско време
Стара Црква[а] црква и некропола непознат период
Ракле Прилеп Старо Село[а] неопределно непознат период
Аништа населба римско време
Венци населба римско време
Грамаѓе населба римско време
Желкоец осамени наоди римско време
Кутлине населба неолитско и римско време
Маркови Круши населба римско време
Рамниште населба римско време
Ридот населба неолитско време
Старо Гумно населба неолитско и римско време
Улица населба римско време
Чаршија базилика старохристијанско време
Черењет населба римско време
Рилево Долнени Дол осамени наоди доцноантичко време
Кале[а] тврдина непознат период
Мера[а] некропола непознат период
Калуѓери[а] црква непознат период
Сарандиново Долнени Тумба[а] неопределено непознат период
Падарчица[а] неопределено непознат период
Секирци Долнени Селска Црква осамен наод римско време
Пепелиште[а] населба непознат период
Богатинец[а] гроб непознат период
Шарена Петлица[а] некропола непознат период
Селце Прилеп Суви Ливади населба и депо на монети римско и доцноантичко време
Мечка[а] депо на монети среден век
Селиште[а] црква и некропола непознат педиод
Сенокос Долнени Ашкулица населба доцноантичко време
Бела Чешма населба доцноантичко време
Могила населба неолитско време
Пуста Црква населба римско време
Црква Св. Атанас осамени наоди римско време
Славеј Кривогаштани Врбјанска Чука населба и јама неолитско време и среден век
Слепче Долнени Бара некропола римско време
Два Даба населба римско време
Црквиште базилика старохристијанско време
Ѓупско Кале тврдина доцно хеленистичко време
Крст некропола римско време
Манастириште населба римско време
Селиште населба римско време
Селска Црква осамени наоди римско време
Стара Река осамен наод римско време
Старо Гумно некропола римско време
Сливје Долнени Црква[а] црква непознат период
Меѓа[а] некропола непознат период
Каменица[а] некропола непознат период
Смолани Прилеп Гробишта некропола доцноантичко време
Изгорено Трло населба римско време
Крушкова Нива населба неолитско време
Лозја населба римско време
Селиште населба римско време
Суркова Страга населба римско време
Црква Св. Димитрија осамен наод римско време
Средорек Долнени Гробишта[а] некропола непознат период
Чука[а] неопределено непознат период
Старо Лагово Прилеп Ѓупско Маало населба римско време
Стровија Долнени Ѓерамидница населба римско време
Петочница депо на монети среден век
Чука[а] неопределено непознат период
Нови Лозја[а] неопределено непознат период
Над Село[а] неопределено непознат период
Св. Никола[а] некропола непознат период
Топлица Прилеп Градиште осамен наод римско време
Грамаѓе населба римско време
Дукова Вода населба римско време
Канда осамен наод римско време
Река населба римско време
Селиште[а] црква и некропола непознат период
Црква Св. Никола осамени наоди римско време
Чардак населба римско време
Тополчани Прилеп Крива Врба населба римско време
Чука населба и јами неолитско време и среден век
Џаферица монети римско време
Селиште[а] населба непознат период
Тројкрсти Прилеп Црква Св. Дух осамени наоди римско време
Селиште[а] населба непознат период
Стара Црква[а] црква непознат период
Тројаци Прилеп Василички Гробишта некропола римско време
Грамаѓе населба римско време
Дебел Рид осамени наоди римско време
Ѓорѓовица населба римско време
Манастирче населба римско време
Ракида некропола железно време
Ридот населба неолитско време
Солишта осамен наод доцноантичко време
Црква Св. Ѓорѓија осамен наод римско време
Црквиче населба римско време
Царевиќ Прилеп Алиева Тумба населба римско време
Балтови Ниви населба доцноантичко време
Бунарите населба римско време
Глава населба римско време
Гробишта некропола доцноантичко време
Римски Габер некропола римско време
Стара Црква населба и некропола доцноантичко време
Старо Село населба римско време
Страчина Ливада населба доцноантичко време
Црква Св. Димитрија осамени наоди римско време
Чешма Св. Недела населба римско време
Илимско Манастириште[а] непознато непознат период
Маркова Кула[а] непознато непознат период
Маркова Коњушница[а] непознато непознат период
Црнилиште Долнени Бириште населба римско време
Криви Стогови осамен наод римско време
Ограда населба римско време
Палези населба римско време
Чаниште Прилеп Бара тумул железно време
Богданова Нива населба доцноантичко време
Св. Петка црква среден век
Убава Глава трвдина среден век
Попов Нос[12] тумул железно време
Чепигово Прилеп Бакарно Гумно населба бакарно и бронзено време
Стибера (Бедем) населба хеленистичко и римско време
Чумово Прилеп Вирои населба доцноантичко време
Тумбачица населба раноантичко и римско време
Маломолци[а] населба непознат период
Чумини Гробишта[а] некропола непознат период
Штавица Прилеп Браненица населба римско време
Полатица осамени наоди раноантичко време
Цуцул осамени наоди римско време
Заридски Гробишта[а] некропола непознат период

Наводи уреди

 1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. ISBN 9989649286.
 2. Јован Ф. Трифуновски, Битољско - Прилепска котлина, Антропогеографска проучавања, Београд 1998
 3. Војислав С. Радовановић: „Тиквеш и Рајец " (Српски етнографски зборник књига XXIX, Насеља и порекло становништва 17, Београд 1924
 4. А. Миткоски (2017). Археолошки рекогносцирања на подрачјето на општина Витолиште, Мариово (рекогносцирања 2001 година). Прилеп: НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп. ISSN 2545-4536
 5. Остатоци од утврдување и комплекс од ранохристијанска црква и други градби на локалитетот „Градиште“ кај селото Врпско, Прилепско
 6. Заштита на Орлов Камен - антички град на кралството Пелагонија
 7. Тренчо Димитриоски, Древна цивилизација, том I, Прилеп 2000, 147-149.
 8. Пречистителна станица на православни гробишта . Архивирано од изворникот на 2016-03-04. Посетено на 2014-09-21.
 9. Нашле античка статуа во темелите на црква во Прилепско – Ја откриле мештаните
 10. Продолжуваат археолошките истражувања на Трештена Стена. Архивирано од изворникот на 2014-07-11. Посетено на 2016-12-13.
 11. Се истражува некропола од античкото Македонско Кралство[мртва врска]
 12. Првпат се истражува Попов Нос често напаѓан од диви копачи[мртва врска]

Белешки уреди

^ а. Ова наоѓалиште не е заведено официјално од страна на институциите од Македонија, односно не се наоѓа во официјалниот Археолошки атлас на Македонија. Наоѓалиштето или се споменува усно во населените места, или е споменато во антрополошките и етногеографските книги за соодветните населби.

^ б. Ова ова наоѓалиште е откриено за време на археолошките рекогносцирања на подрачјето на општина Витолиште, Мариово од страна на Александар Миткоски за време на рекогносцирањата 2001 година ова наоѓалиште дотогаш не било евидентирано