Список на археолошки наоѓалишта во Прилепско

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Прилепско,[1][2][3] односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на територијата на општините Прилеп, Долнени и Кривогаштани. Можно е списокот да е нецелосен.

Населено место Име
Општина Тип Период
Алинци Бостаништа Прилеп некропола римско време
Црквиште Прилеп осамен наод римско време
Бобарски Гробишта[а] Прилеп некропола непознат период
Бела Црква Св. Богородица Кривогаштани осамен наод хеленистичко време
Беловодица Грамадина Прилеп некропола римско време
Селиште Прилеп некропола римско време
Бело Поле Висои Долнени населба бронзено и доцноантичко време
До Селото Долнени населба римско време
Ѓеракарница Долнени населба римско време
Манастириште Долнени црква среден век
Марков Чардак Долнени населба хеленистичко и доцноантичко време и среден век
Св. Никола Долнени осамен наод римско време
Чачорица Долнени населба римско време
Мала Рада[а] Долнени неопределено непознат период
Дурбачица[а] Долнени неопределено непознат период
Беровци Селска Црква Прилеп осамен наод римско време
Кметица[а] Прилеп неопределено непознат период
Црквиште[а] Прилеп неопределено непознат период
Бешиште Горни Лозја Прилеп населба римско време
Огради Прилеп населба среден век
Турчија Прилеп некропола среден век
Врља Грамада[б][4] Прилеп населба праисториско време
Гробишта[б] Прилеп некропола непознат период
Бонче Висока Прилеп населба и кастел хеленистичко, римско и доцноантички време
Градиште Цветково Прилеп тврдина раноантичко време
Вигната Прилеп базилика раноантичко време
Спаница Прилеп осамен наод хеленистичкото и доцноантичкото време
Старо Бонче Прилеп некропола хеленистичкото и римското време
Црквиште Прилеп населба хеленистичкото и римското време
Миреч Ливада[а] Прилеп неопределено непознат период
Боротино Петков Вир Кривогаштани населба римско време
Селска Црква Кривогаштани осамен наод римско време
Тумба Кривогаштани населба бронзено време
Рудина[а] Кривогаштани неопределено непознат период
Браилово Бојоица Долнени некропола доцноантичко време
Манастир Св. Илија Долнени базилика старохристијанско време
Петочна Вода Долнени некропола хеленистичко и римско време
Селски Гробишта Долнени некропола доцноантичко време
Тумба Долнени некропола римско и доцноантичко време
Грамаѓе[а] Долнени неопределено непознат период
Соколица[а] Долнени населба и некропола непознат период
Варош Бревчина Прилеп населба римско време
Заград Прилеп некропола римско време
Кабања Прилеп населба римско време
Калдрма Прилеп некропола железно и хеленистичко време
Куќата на Ѓошеви Прилеп депо брозено и железно време
Куќата на Мантови Прилеп некропола бронзено време
Манастир Св. Архангел Михаил Прилеп осамен наод римско време
Маркови Кули Прилеп населба сите периоди
Мечкина Дупка Прилеп некропола хеленистичко време
Падарница Прилеп некропола римско време
Под Кули Прилеп некропола хеленистичко време
Попадин Дол Прилеп некропола железно време
Св. Атанас Прилеп осамен наод и населба со некропола римско време и среден век
Св. Варвара Прилеп црква среден век
Св. Димитрија Прилеп осамен наод римско време
Св. Ѓорѓија Прилеп црква среден век
Св. Врач Прилеп црква среден век
Св. Јован Прилеп осамен наод и црква со некропола римско време и среден век
Св. Никола Прилеп осамен наод и црква со некропола римско време и среден век
Св. Петар Прилеп осамен наод римско време
Св. Харалампија Прилеп осамен наод и црква со некропола римско време и среден век
Ташачица Прилеп населба и некропола доцноантичко време и среден век
Светец Прилеп некропола бронзено време
Сивастоец Прилеп некропола среден век
Слон Прилеп населба бронзено време
Црква 13 Прилеп осамен наод и црква со некропола римско време и среден век
Црква 14 Прилеп црква среден век
Црква 15 Прилеп црква среден век
Црква 16 Прилеп црква и некропола среден век
Вепрчани Вирои Прилеп населба среден век
Градиште Прилеп некропола железно време
Завир Прилеп населба римско време
Селска Црква Прилеп осамен наод римско време
Солишта Прилеп некропола некропола од хеленистичкото и римското време
Св. Димитрија Прилеп црква среден век
Сламите[б] Прилеп тумул непознат период
Садеви[б] Прилеп неопределено непознат период
Чукарките[б] Прилеп неопределено непознат период
Веселчани Горник Прилеп некропола доцноантичко време
Старо Село Прилеп населба доцноантичко време
Витолиште Бојков Дол Прилеп населба доцноантичко време
Влајкова Чешма Прилеп населба римско време
Вртко Ливада Прилеп населба доцноантичко време
Горе Река Прилеп населба римско време
Гробишта Св. Илија Прилеп некропола римско време
Ѓерек Прилеп населба римско време
Заградничка Чука Прилеп населба доцноантичко време
Задна Река Прилеп населба и некропола доцноантичко време и среден век
Каравашчина Прилеп населба доцноантичко време
Ковачево Прилеп населба доцноантичко време
Лачникот Прилеп некропола римско време
Лигораса Прилеп населба доцноантичко време
Моклиште Прилеп населба римско време
Полените Прилеп населба римско време
Пртева Ливада Прилеп населба доцноантичко време
Св. Петка Прилеп населба доцноантичко време и ран среден век
Св. Харалампија Прилеп некропола римско време
Сињак Прилеп населба доцноантичко време
Царичина Нива Прилеп населба неолитско и римско време
Црква Св. Атанас Прилеп осамен наод римско време
Црквиште Прилеп населба среден век
Шупливец Прилеп населба римско време
Воѓани Селска Црква Кривогаштани осамен наод римско време
Тумба Кривогаштани населба брознено време
Манастириште[а] Кривогаштани црква непознат период
Волково Голема Нива Прилеп населба бакарно време
Петочна Вода Прилеп депо на монети хеленистичко и римско време
Селски Гробишта Прилеп осамен наод римско време
Долзи Нивје[а] Прилеп неопределено непознат период
Грамада[а] Прилеп неопределено непознат период
Долишта[а] Прилеп неопределено непознат период
Вранче Аџина Бара Долнени населба римско време и среден век
Горна Корија Долнени населба и некропола доцноантичко време
Длабока Бара Долнени населба доцноантичко време
Русоица Долнени населба доцноантичко време
Стари Лозја Долнени населба бакарно и римско време
Тумба Долнени населба доцноантичко време
Црква Св. Никола Долнени осамен наод римско време
Врбјани Крушеанска Чука Кривогаштани населба бакарно време
Попадица Кривогаштани населба бакарно време
Тумба Кривогаштани населба доцноантичко време
Чука Кривогаштани населба римско време
Момироско Чукаре Кривогаштани некропола жлезно време
Цветкоско Чукаре Кривогаштани населба римско време
Чукариња Кривогаштани тумул железно време
Врба[а] Кривогаштани неопределно непознат период
Чаир[а] Кривогаштани осамен наод непознат период
Врпско Кале Прилеп населба доцноантичко време
Црквиште Прилеп црква среден век
Градиште[5] Прилеп населба и црква доцна антика и старохристијанско време
Грамос Прилеп населба непознат период
Галичани Галичанска Рудина Прилеп храм римско време
Црква Св. Атанас Прилеп осамени наоди римско време
Годивле Црква Св. Атанс Кривогаштани осамен наод римско време
Чука[а] Кривогаштани некропола непознат период
Во Селото[а] Кривогаштани неопределено непознат период
Големо Коњари Црква Св. Троица Прилеп осамен наод доцноантичко време
Суљук Бара[а] Прилеп неопределено непознат период
Латински Гробишта[а] Прилеп некропола непознат период
Голем Радобил Селска Црква Прилеп осамен наод римско време
Големо Мраморани Гробишта Долнени осамени наоди римско време
Стара Црква Долнени црква среден век
Манастир Долнени населба среден век
Големо Мраморани Долнени населба бронзено време
Горно Село Асаница Долнени некропола римско време
Бревчина Долнени населба доцноантичко време
Орлов Камен[6] Долнени населба раноантичко време
Бучалиште Долнени населба доцноантичко време
Грамаѓе Долнени утврдување хеленистичко време
Ризоец Долнени некропола римско време
Сурун Долнени некропола хеленистичко време
Три Ореи[а] Долнени некропола хеленистичко време
Преслап[а] Долнени неопределено непознат период
Чашка[а] Долнени неопределено непознат период
Арбанаси[а] Долнени населба непознат период
Гостиражни Св. Атанас Долнени осамен наод римско време
Кале[а] Долнени утврдување непознато време
Јаричиште[а] Долнени населба непознато време
Старо Гостиражни[а] Долнени населба непознато време
Гуѓаково Во Селото Прилеп осамен наод доцноантичко време
Градишка Тумба (Аршин Град) Прилеп населба доцноантичко време
Козјаник Прилеп населба доцноантичко време
Папрадишки Рид Прилеп населба доцноантичко време
Писаник Прилеп населба доцноантичко време
Солишка Падина Прилеп населба доцноантичко време
Средна Падина Прилеп населба доцноантичко време
Трнка Прилеп населба доцноантичко време
Црнелица Прилеп населба доцноантичко време
Дабница Караташ Прилеп некропола римско време
Градиште[а][7] Прилеп неопределено непознат период
Св. Петка[а] Прилеп црква непознат период
Кукул[а] Прилеп неопределено непознат период
Бунар Прилеп населба доцноантичко време
Гробови во Карпа Прилеп некропола римско време
Гумење Прилеп некропола хеленистичко и римско време
Златоврв Прилеп населба и базилика хеленистичко, доцноантичко и старохристијанско време
Манастирски Дол Прилеп населба хеленистичко, римско и доцноантичко време
Црква Св. Богородица Прилеп осамени наоди, населба и црква раноантичко, римско и старохристијанско време и среден век
Дебреште Бачилиште Долнени населба римско време
Горна Црква Долнени населба доцноантичко време
Градиште Долнени населба неолитско време до среден век
Загориче Долнени населба и црква среден век
Кале Долнени кастел доцноантичко време
Млака Долнени некропола среден век
Селска Џамија Долнени осамен наод римско време
Десово Брчки Долнени населба римско време
Горно Поле Долнени некропола доцноантичко време
Кале Долнени населба доцноантичко време и среден век
Киш Долнени некропола доцноантичко време
Клетовник Долнени некропола доцноантичко време и среден век
Ламбичица Долнени населба неолитско време
Рамниште Долнени фурна римско време
Селиште Долнени населба доцноантичко време
Цркварско Долнени населба доцноантичко време
Манастириште[а] Долнени црква непознат период
Долгаец Манастириште Долнени црква среден век
Мезиница Долнени населба и некропола римско време
Тумба Долнени населба неолитско време
Расипана Црква[а] Долнени црква и некропола непознат период
Црквиште[а] Долнени црква непознат период
Долнени Бостаниште Долнени населба доцноантичко време
Крапска Бара Долнени населба доцноантичко време
Селска Црква Долнени осамен наод римско време
Селски Гробишта Долнени населба римско време
Пречна[а] Долнени населба непознат период
Слатина[а] Долнени населба непознат период
Могила[а] Долнени населба непознат период
Ѓеросадојна[а] Долнени гроб и населба непознат период
Дрен Грамаѓе Прилеп населба доцноантичко време
Џиџево Прилеп населба доцноантичко време
Кркулка Прилеп населба римско време
Селиште Прилеп населба римско време
Торово Трло Прилеп населба доцноантичко време
Св. Илија[а] Прилеп црква непознат период
Дреновци Градиште Долнени населба римско време
Мрамор Долнени населба доцноантичко време
Горни Грамаѓе[а] Долнени неопределено непознат период
Долни Грамаѓе[а] Долнени неопределено непознат период
Врба[а] Долнени неопределено непознат период
Перуника[а] Долнени неопределено непознат период
Дуње Баево Трло Прилеп некропола римско време
Грамаѓе Прилеп населба римско време
Дејчин Гров Прилеп населба досноантичко време
Малево Село Прилеп населба римско време
Прчинога Прилеп населба неолитско и доцноантичко време
Трпчева Црква Прилеп населба, црква и некропола среден век
Големиот Рид[б] Прилеп неопределено праисторија и антика
Црна Тумба[б] Прилеп неопределено праисторија и антика
Радо Рид[б] Прилеп тумул непознат период
Милева Нога[б] Прилеп неопределено античко време
Шкретови Плочи[б] Прилеп неопределено античко време
Марчево Цуцуле[б] Прилеп неопределено античко време
Дупјачани Гробишта Долнени некропола римско време
Гробишта I Долнени некропола римско време
Лозја Долнени населба римско време
Петро Ливада Долнени населба и некропола римско време
Селска Црква Долнени осамен наод римско време
Сурун Долнени населба римско време
Житоше Рид Долнени некропола доцна антика
Црква[8] Долнени сакрален објект и некропола среден век
Лавци[а] Долнени населба непознат период
Под Корија[а] Долнени населба непознат период
Живово Грмади[б] Прилеп неопределено античко време
Штипка[б] Прилеп неопределено античко време
Забрчани Забрчки Рид Долнени некропола доцноантичко време
Лозје Долнени населба доцноантичко време
Мартинец Долнени населба доцноантичко време
Шалдашица Долнени осамен наод римско време
Гробиште[а] Долнени црква непознат период
Манастириште[а] Долнени неопределено непознат период
Попоа Капица[а] Долнени тврдина непознат период
Загорани Кај Чешмата Прилеп монета хеленистичко време
Попоица Прилеп населба доцноантичко време
Тумба Прилеп населба неолитско време
Црква Латинска[9] Прилеп осамен наод и црква римско време и среден век
Заполжани Лозја Долнени населба неолитско време
Ореова Бара Долнени населба неолитско време
Шаторица Долнени населба доцноантичко време
Карајница[а] Долнени неопределено непознат период
Висови[а] Долнени неопределено непознат период
Глежојца[а] Долнени неопределено непознат период
Слатина[а] Долнени неопределено непознат период
Тумба[а] Долнени неопределено непознат период
Зрзе Долна Црква Долнени осамени наоди римско време
Кале (Манастир Зрзе) Долнени збег и утврден манастир со базилика доцноантичко време, старохристијанско време, доцен среден век
Стари Гробишта Долнени сакрален објект римско време
Св. Никола Долнени осамен наод римско време
Св. Петка[а] Долнени црква непознат период
Св. Архангел[а] Долнени црква непознат период
Св. Филип[а] Долнени црква непознат период
Св. Атанас[а] Долнени црква непознат период
Св. Врачи[а] Долнени црква непознат период
Волкашинска Кула[а] Долнени тврдина непознат период
Кадино Село Божиница Прилеп населба римско време
Св. Богородица Прилеп осамени наоди доцноантичко време
Неоланица[а] Прилеп населба непознат период
Мртвица[а] Прилеп неопределено непознат период
Кривачи[а] Прилеп неопределено непознат период
Стара Црква[а] Прилеп црква и некропола непознат период
Во Селото[а] Прилеп неопределено непознат период
Кален Грамаѓе Прилеп населба и некропола римско време
Катун Прилеп населба среден век
Маркови Кули Прилеп тврдина доцноантичко време и среден век
Темник Прилеп некропола хеленистичко време
Трпчева Црква Прилеп црква и населба среден век
Св. Спас Прилеп осамени наоди римско време
Црквиште Прилеп црква старохристијснако време
Костинци Манастириште[а] Долнени неопределено непознат период
Дуња[а] Долнени неопределено непознат период
Капина[а] Долнени некропола непознат период
Кокре Градиште Прилеп населба доцноантичко време
Грамаѓе Прилеп населба доцноантичко време
Корита Прилеп некропола среден век
Спасица Прилеп светилиште римско време
Св. Архангел Прилеп некропола среден век
Тумбите[б] Прилеп неопределено античко време
Кореница Долгачка[а] Кривогаштани неопределено непознат период
Кале[а] Кривогаштани неопределено непознат период
Кошино Градиште[а] Долнени неопределено непознат период
Каља[а] Долнени неопределено непознат период
Млаки[а] Долнени неопределено непознат период
Горна Црква[а] Долнени црква непознат период
Кривогаштани Крајни Ѕид Кривогаштани осамен наод римско време
Св. Димитрија Кривогаштани осамен наод римско време
Св. Никола Кривогаштани осамен наод римско време
Градиште[а] Кривогаштани населба римско време
Манастириште[а] Кривогаштани населба римско време
Св. Пречиста[а] Кривогаштани населба римско време
Крушеани Селска Црква Кривогаштани осамен наод римско време
Чука[а] Кривогаштани неопределено непознат период
Локва[а] Кривогаштани неопределено непознат период
Црквиште[а] Кривогаштани црква и некропола непознат период
Крушевица Бабо Прилеп населба и некропола римско време
Градиште Прилеп збег доцноантичко време
Грамаѓе Прилеп населба римско време
До Селото Прилеп некропола римско време
Каве Прилеп населба и некропола хеленистичко и римско време
Манастир Св. Недела Прилеп сакрален објект старохристијанско време
Падарница Прилеп тумул железно време
Страгата Прилеп тумул железно време
Црква Св. Архангел Прилеп осамен наод римско време
Црквиште Прилеп сакрален објект старохристијанско време
Ковчезите[б] Прилеп неопределено праисторија
Кутлешево Петочна Вода Долнени населба римско време
Присој Долнени населба неолитско време
Грашиште[а] Долнени непознато непознат период
Крс[а] Долнени непознато непознат период
Барутница[а] Долнени непознато непознат период
Гробишта[а] Долнени црква и некропола непознат период
Лажани Чука Долнени населба неолитско време
Богданоа Бара[а] Долнени населба непознат период
Лениште Заполошка Река Прилеп депо на монети римско време
Локвени Кале Долнени кастел и збег доцна антика
’Рвеница[а] Долнени неопределено непознат период
Миов Даб[а] Долнени неопределено непознат период
Лопатица Неделска Вода Прилеп осамен наод старохристијанско време
Крстец Маркова Бразда[а] Прилеп неопределено непознат период
Странка[а] Прилеп црква непознат период
Црквиште[а] Прилеп црква непознат период
Мажучиште Бањски Дол Прилеп депо на монети римско време
Тумба Прилеп населба римско време
Крушка[а] Прилеп неопределено непознат период
Мало Коњари Селиште[а] Прилеп неопределено непознат период
Чука[а] Прилеп неопределено непознат период
Мал Радобил Селска Црква Прилеп осамен наод римско време
Мало Мраморани Црква Св. Атанас Долнени осамен наод римско време
Мало Рувци Друм Прилеп населба римско време
Црква Прилеп осамен наод римско време
Барутчица[а] Прилеп некропола непознат период
Манастир Грамаѓе Прилеп некропола римско време
Камен Крст Прилеп некропола римско време
Камено Корито Прилеп осамен наод римско време
Манастир Св. Никола Прилеп црква и некропола среден век
Маркови Кули Прилеп тврдина и црква среден век
Плевење Прилеп некропола доцноантичко време
Трештена Стена[10] Прилеп населба бакарно време
Ќуљавите[б] Прилеп населба праисторија
Лаштигер[б] Прилеп населба праисторија
Брест[б] Прилеп неопределено праисторија
Маргари Стара Расипана Црква[а] Долнени црква и некропола непознат период
Мелница Садевите Прилеп населба доцноантичко време
Стојанов Шопур Прилеп населба и некропола среден век
Црква Св. Диитрија Прилеп осамен наод римско време
Пешта[б] Прилеп населба праисторија
Небрегово Гробиште Долнени осамени наоди римско време
Дрениче Долнени населба доцноантичко време
Круши Прилеп населба римско време
Латинска Црква Долнени црква и некропола старохристијанско време
Лечиште Долнени населба неолитско време
Манастирште Долнени населба доцноантичко време
Орман Долнени кастел римско време
Селска Црква Долнени осамен наод римско време
Св. Илија[а] Прилеп некропола непознат период
Стари Лозја[а] Прилеп некропола непознат период
Св. Атанас[а] Прилеп црква и некропола непознат период
Никодин Антои Грамади Прилеп населба и некропола доцноантичко време
Бресје Прилеп осамени наоди римско време
Глоговица Прилеп некропола римско време
Кутра Прилеп населба римско време
Нерезиње Прилеп некропола доцноантичко време
Новоселани Св. Ѓорѓија Долнени осамени наоди римско време
Слатина Долнени населба доцноантичко време
Стари Лозја Долнени населба римско време
Обршани Селска Црква Кривогаштани осамени наоди римско време
Крај Патот[а] Кривогаштани некропола непознат период
Ореовец Далов Гроб Прилеп некропола римско време
Леково Прилеп депо на монети римско време
Лозја Прилеп некропола римско време
Ореовечка Река Прилеп населба римско време
Пештерица Прилеп населба неолитско и римско време
Црквиште Прилеп населба доцноантичко време
Пашино Рувци Селиште Кривогаштани населба римско време
Селска Црква Кривогаштани осамени наоди римско време
Тумба Кривогаштани населба бронзено време
Во Селото[а] Кривогаштани некропола и осамени наоди непознат период
Пештани Вилјето Прилеп осамен наод римско време
Грамаѓе Прилеп населба римско време
Грмот Прилеп населба и некропола римско време
Пештера Прилеп населба римско време
Припниш Прилеп осамен наод римско време
Св. Ѓорѓија Прилеп осамени наоди римско време
Црквиште Прилеп светилиште римско време
Св. Илија Прилеп населба раноантичко и римско време
Пешталево Тумба[а] Долнени неопределено непознат период
Бурилово[а] Долнени неопределено непознат период
Плетвар Барички Дол Прилеп населба доцноантичко време
Плетвар Прилеп осамен наод римско време
Селиште Прилеп осамен наод римско време
Чашка Прилеп осамен наод римско време
Подвис Бавчи Кривогаштани некропола доцна антика
Кале[а] Кривогаштани непознато непознат период
Пустинско[а] Кривогаштани населба непознат период
Подмол Кутлиште Прилеп осамен наод римско време
Павла Чука Прилеп гробница и населба македонско и римско време
Селска Црква Прилеп осамен наод римско време
Училиште Прилеп населба хеленистичко време
Полчиште Во Селото Прилеп викус со храм и некропола раноантичко време
Јолева Ограда Прилеп населба и топилница доцноантичко време
Тамбурџиева Нива Прилеп населба римско време
Свети Пантеле Прилеп растел раноантичко време
Прилеп Али Чаир Прилеп населба неолитско и римско време
Баба Прилеп тврдина и депо на монети доцноантичко време
Бакалица Прилеп некропола доцноантичко време
Болница Прилеп населба, некропола и осамен наод неолитско, железно и римско време
Бончеица Прилеп населба и некропола доцноантичко време
Долно Садово Прилеп населба неолитско време
Илино Прилеп некропола среден век
Каменица Прилеп населба бакарно време
Караташ Прилеп некропола римско време
Касарни Прилеп некропола железно време
Кладенец Прилеп осамени наоди римско време
Крклари Прилеп некропола хеленистичко време
Кукул Прилеп населба римско време
Куршумли Ан Прилеп осамени наоди римско време
Параклис Прилеп осамен над римско време
Поводеници Прилеп осамен наод римско време
Силос Прилеп некропола римско време
Тополка Прилеп некропола доцноантичко време
Тражица Прилеп фурна римско време
Прилепец Безистен Прилеп населба бронзено време
Глува Долна Прилеп светилиште римско време
Камберица Прилеп населба доцноантичко време
Корита Прилеп населба хеленистичко и римско време
Марков Ѕид Прилеп тврдина и некропола хеленистичко и римско време
Маркова Стапалка Прилеп некропола доцноантичко време
Св. Димитрија[а] Прилеп црква непознат период
Долиште[11] Прилеп некропола хеленистичко време
Присад Радин Дол Прилеп населба неолитско време
Сивец Прилеп некропола и рудник железно, хеленистичко и римско време
Стара Црква[а] Прилеп црква и некропола непознат период
Ракле Старо Село[а] Прилеп неопределно непознат период
Аништа Прилеп населба римско време
Венци Прилеп населба римско време
Грамаѓе Прилеп населба римско време
Желкоец Прилеп осамени наоди римско време
Кутлине Прилеп населба неолитско и римско време
Маркови Круши Прилеп населба римско време
Рамниште Прилеп населба римско време
Ридот Прилеп населба неолитско време
Старо Гумно Прилеп населба неолитско и римско време
Улица Прилеп населба римско време
Чаршија Прилеп базилика старохристијанско време
Черењет Прилеп населба римско време
Рилево Дол Долнени осамени наоди доцноантичко време
Кале[а] Долнени тврдина непознат период
Мера[а] Долнени некропола непознат период
Калуѓери[а] Долнени црква непознат период
Сарандиново Тумба[а] Долнени неопределено непознат период
Падарчица[а] Долнени неопределено непознат период
Секирци Селска Црква Долнени осамен наод римско време
Пепелиште[а] Долнени населба непознат период
Богатинец[а] Долнени гроб непознат период
Шарена Петлица[а] Долнени некропола непознат период
Селце Суви Ливади Прилеп населба и депо на монети римско и доцноантичко време
Мечка[а] Прилеп депо на монети среден век
Селиште[а] Прилеп црква и некропола непознат педиод
Сенокос Ашкулица Долнени населба доцноантичко време
Бела Чешма Долнени населба доцноантичко време
Могила Долнени населба неолитско време
Пуста Црква Долнени населба римско време
Црква Св. Атанас Долнени осамени наоди римско време
Славеј Врбјанска Чука Кривогаштани населба и јама неолитско време и среден век
Слепче Бара Долнени некропола римско време
Два Даба Долнени населба римско време
Црквиште Долнени базилика старохристијанско време
Ѓупско Кале Долнени тврдина доцно хеленистичко време
Крст Долнени некропола римско време
Манастириште Долнени населба римско време
Селиште Долнени населба римско време
Селска Црква Долнени осамени наоди римско време
Стара Река Долнени осамен наод римско време
Старо Гумно Долнени некропола римско време
Сливје Црква[а] Долнени црква непознат период
Меѓа[а] Долнени некропола непознат период
Каменица[а] Долнени некропола непознат период
Смолани Гробишта Прилеп некропола доцноантичко време
Изгорено Трло Прилеп населба римско време
Крушкова Нива Прилеп населба неолитско време
Лозја Прилеп населба римско време
Селиште Прилеп населба римско време
Суркова Страга Прилеп населба римско време
Црква Св. Димитрија Прилеп осамен наод римско време
Средорек Гробишта[а] Долнени некропола непознат период
Чука[а] Долнени неопределено непознат период
Старо Лагово Ѓупско Маало Прилеп населба римско време
Стровија Ѓерамидница Долнени населба римско време
Петочница Долнени депо на монети среден век
Чука[а] Долнени неопределено непознат период
Нови Лозја[а] Долнени неопределено непознат период
Над Село[а] Долнени неопределено непознат период
Св. Никола[а] Долнени некропола непознат период
Топлица Градиште Прилеп осамен наод римско време
Грамаѓе Прилеп населба римско време
Дукова Вода Прилеп населба римско време
Канда Прилеп осамен наод римско време
Река Прилеп населба римско време
Св. Никола Прилеп осамени наоди римско време
Чардак Прилеп населба римско време
Селиште[а] Прилеп црква и некропола непознат период
Тополчани Крива Врба Прилеп населба римско време
Чука Прилеп населба и јами неолитско време и среден век
Џаферица Прилеп монети римско време
Селиште[а] Прилеп населба непознат период
Тројкрсти Црква Св. Дух Прилеп осамени наоди римско време
Селиште[а] Прилеп населба непознат период
Стара Црква[а] Прилеп црква непознат период
Тројаци Василички Гробишта Прилеп некропола римско време
Грамаѓе Прилеп населба римско време
Дебел Рид Прилеп осамени наоди римско време
Ѓорѓовица Прилеп населба римско време
Манастирче Прилеп населба римско време
Ракида Прилеп некропола железно време
Ридот Прилеп населба неолитско време
Солишта Прилеп осамен наод доцноантичко време
Црква Св. Ѓорѓија Прилеп осамен наод римско време
Црквиче Прилеп населба римско време
Царевиќ Алиева Тумба Прилеп населба римско време
Балтови Ниви Прилеп населба доцноантичко време
Бунарите Прилеп населба римско време
Глава Прилеп населба римско време
Гробишта Прилеп некропола доцноантичко време
Римски Габер Прилеп некропола римско време
Стара Црква Прилеп населба и некропола доцноантичко време
Старо Село Прилеп населба римско време
Страчина Ливада Прилеп населба доцноантичко време
Црква Св. Димитрија Прилеп осамени наоди римско време
Чешма Св. Недела Прилеп населба римско време
Илимско Манастириште[а] Прилеп непознато непознат период
Маркова Кула[а] Прилеп непознато непознат период
Маркова Коњушница[а] Прилеп непознато непознат период
Црнилиште Бириште Долнени населба римско време
Криви Стогови Долнени осамен наод римско време
Ограда Долнени населба римско време
Палези Долнени населба римско време
Чаниште Бара Прилеп тумул железно време
Богданова Нива Прилеп населба доцноантичко време
Св. Петка Прилеп црква среден век
Убава Глава Прилеп трвдина среден век
Попов Нос[12] Прилеп тумул железно време
Чепигово Бакарно Гумно Прилеп населба бакарно и бронзено време
Бедем Прилеп населба хеленистичко и римско време
Вирои Прилеп населба доцноантичко време
Тумбачица Прилеп населба раноантичко и римско време
Чумово Маломолци[а] Прилеп населба непознат период
Чумини Гробишта[а] Прилеп некропола непознат период
Штавица Браненица Прилеп населба римско време
Полатица Прилеп осамени наоди раноантичко време
Цуцул Прилеп осамени наоди римско време
Заридски Гробишта[а] Прилеп некропола непознат период

НаводиУреди

 1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. ISBN 9989649286.
 2. Јован Ф. Трифуновски, Битољско - Прилепска котлина, Антропогеографска проучавања, Београд 1998
 3. Војислав С. Радовановић: „Тиквеш и Рајец " (Српски етнографски зборник књига XXIX, Насеља и порекло становништва 17, Београд 1924
 4. А. Миткоски (2017). Археолошки рекогносцирања на подрачјето на општина Витолиште, Мариово (рекогносцирања 2001 година). Прилеп: НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп. ISSN 2545-4536
 5. ОСТАТОЦИ ОД УТВРДУВАЊЕ И КОМПЛЕКС ОД РАНОХРИСТИЈАНСКА ЦРКВА И ДРУГИ ГРАДБИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРАДИШТЕ“ КАЈ СЕЛОТО ВРПСКО, ПРИЛЕПСКО
 6. Заштита на Орлов Камен - антички град на кралството Пелагонија
 7. Тренчо Димитриоски, Древна цивилизација, том I, Прилеп 2000, 147-149.
 8. Пречистителна станица на православни гробишта
 9. НАШЛЕ АНТИЧКА СТАТУА ВО ТЕМЕЛИТЕ НА ЦРКВА ВО ПРИЛЕПСКО – ЈА ОТКРИЛЕ МЕШТАНИТЕ
 10. Продолжуваат археолошките истражувања на Трештена Стена
 11. Се истражува некропола од античкото Македонско Кралство
 12. Првпат се истражува Попов Нос често напаѓан од диви копачи

ЗабелешкиУреди

^ а. Ова наоѓалиште не е заведено официјално од страна на институциите од Македонија, односно не се наоѓа во официјалниот Археолошки атлас на Македонија. Наоѓалиштето или се споменува усно во населените места , или е споменат во антрополошките и етногеографските книги за соодветните населби.

^ б. Ова ова наоѓалиште е откриено за време на археолошките рекогносцирања на подрачјето на општина Витолиште, Мариово од страна на Александар Миткоски за време на рекогносцирањата 2001 година ова наоѓалиште дотогаш не било евидентирано