Список на археолошки наоѓалишта во Прилепско

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Прилепско,[1][2][3] односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на територијата на општините Прилеп, Долнени и Кривогаштани. Можно е списокот да е нецелосен.

Населено место Име
Општина Тип Период
Алинци Бостаништа Прилеп некропола римско време
Алинци Црквиште Прилеп осамен наод римско време
Алинци Бобарски Гробишта[a] Прилеп некропола непознат период
Бела Црква Св. Богородица Кривогаштани осамен наод хеленистичко време
Беловодица Грамадина Прилеп некропола римско време
Беловодица Селиште Прилеп некропола римско време
Бело Поле Висои Долнени населба бронзено и доцноантичко време
Бело Поле До Селото Долнени населба римско време
Бело Поле Ѓеракарница Долнени населба римско време
Бело Поле Манастириште Долнени црква среден век
Бело Поле Марков Чардак Долнени населба хеленистичко и доцноантичко време и среден век
Бело Поле Св. Никола Долнени осамен наод римско време
Бело Поле Чачорица Долнени населба римско време
Бело Поле Мала Рада[a] Долнени неопределено непознат период
Бело Поле Дурбачица[a] Долнени неопределено непознат период
Беровци Селска Црква Прилеп осамен наод римско време
Беровци Кметица[a] Прилеп неопределено непознат период
Беровци Црквиште[a] Прилеп неопределено непознат период
Бешиште Горни Лозја Прилеп населба римско време
Бешиште Огради Прилеп населба среден век
Бешиште Турчија Прилеп некропола среден век
Бешиште Врља Грамада[b][4] Прилеп населба праисториско време
Бешиште Гробишта[b] Прилеп некропола непознат период
Бонче Висока Прилеп населба и кастел хеленистичко, римско и доцноантички време
Бонче Градиште Цветково Прилеп тврдина раноантичко време
Бонче Вигната Прилеп базилика раноантичко време
Бонче Спаница Прилеп осамен наод хеленистичкото и доцноантичкото време
Бонче Старо Бонче Прилеп некропола хеленистичкото и римското време
Бонче Црквиште Прилеп населба хеленистичкото и римското време
Бонче Миреч Ливада[a] Прилеп неопределено непознат период
Боротино Петков Вир Кривогаштани населба римско време
Боротино Селска Црква Кривогаштани осамен наод римско време
Боротино Тумба Кривогаштани населба бронзено време
Боротино Рудина[a] Кривогаштани неопределено непознат период
Браилово Бојоица Долнени некропола доцноантичко време
Браилово Манастир Св. Илија Долнени базилика старохристијанско време
Браилово Петочна Вода Долнени некропола хеленистичко и римско време
Браилово Селски Гробишта Долнени некропола доцноантичко време
Браилово Тумба Долнени некропола римско и доцноантичко време
Браилово Грамаѓе[a] Долнени неопределено непознат период
Браилово Соколица[a] Долнени населба и некропола непознат период
Варош Бревчина Прилеп населба римско време
Варош Заград Прилеп некропола римско време
Варош Кабања Прилеп населба римско време
Варош Калдрма Прилеп некропола железно и хеленистичко време
Варош Куќата на Ѓошеви Прилеп депо брозено и железно време
Варош Куќата на Мантови Прилеп некропола бронзено време
Варош Манастир Св. Архангел Михаил Прилеп осамен наод римско време
Варош Маркови Кули Прилеп населба сите периоди
Варош Мечкина Дупка Прилеп некропола хеленистичко време
Варош Падарница Прилеп некропола римско време
Варош Под Кули Прилеп некропола хеленистичко време
Варош Попадин Дол Прилеп некропола железно време
Варош Св. Атанас Прилеп осамен наод и населба со некропола римско време и среден век
Варош Св. Варвара Прилеп црква среден век
Варош Св. Димитрија Прилеп осамен наод римско време
Варош Св. Ѓорѓија Прилеп црква среден век
Варош Св. Врач Прилеп црква среден век
Варош Св. Јован Прилеп осамен наод и црква со некропола римско време и среден век
Варош Св. Никола Прилеп осамен наод и црква со некропола римско време и среден век
Варош Св. Петар Прилеп осамен наод римско време
Варош Св. Харалампија Прилеп осамен наод и црква со некропола римско време и среден век
Варош Ташачица Прилеп населба и некропола доцноантичко време и среден век
Варош Светец Прилеп некропола бронзено време
Варош Сивастоец Прилеп некропола среден век
Варош Слон Прилеп населба бронзено време
Варош Црква 13 Прилеп осамен наод и црква со некропола римско време и среден век
Варош Црква 14 Прилеп црква среден век
Варош Црква 15 Прилеп црква среден век
Варош Црква 16 Прилеп црква и некропола среден век
Вепрчани Вирои Прилеп населба среден век
Вепрчани Градиште Прилеп некропола железно време
Вепрчани Завир Прилеп населба римско време
Вепрчани Селска Црква Прилеп осамен наод римско време
Вепрчани Солишта Прилеп некропола некропола од хеленистичкото и римското време
Вепрчани Св. Димитрија Прилеп црква среден век
Вепрчани Сламите[b] Прилеп тумул непознат период
Вепрчани Садеви[b] Прилеп неопределено непознат период
Вепрчани Чукарките[b] Прилеп неопределено непознат период
Веселчани Горник Прилеп некропола доцноантичко време
Веселчани Старо Село Прилеп населба доцноантичко време
Витолиште Бојков Дол Прилеп населба доцноантичко време
Витолиште Влајкова Чешма Прилеп населба римско време
Витолиште Вртко Ливада Прилеп населба доцноантичко време
Витолиште Горе Река Прилеп населба римско време
Витолиште Гробишта Св. Илија Прилеп некропола римско време
Витолиште Ѓерек Прилеп населба римско време
Витолиште Заградничка Чука Прилеп населба доцноантичко време
Витолиште Задна Река Прилеп населба и некропола доцноантичко време и среден век
Витолиште Каравашчина Прилеп населба доцноантичко време
Витолиште Ковачево Прилеп населба доцноантичко време
Витолиште Лачникот Прилеп некропола римско време
Витолиште Лигораса Прилеп населба доцноантичко време
Витолиште Моклиште Прилеп населба римско време
Витолиште Полените Прилеп населба римско време
Витолиште Пртева Ливада Прилеп населба доцноантичко време
Витолиште Св. Петка Прилеп населба доцноантичко време и ран среден век
Витолиште Св. Харалампија Прилеп некропола римско време
Витолиште Сињак Прилеп населба доцноантичко време
Витолиште Царичина Нива Прилеп населба неолитско и римско време
Витолиште Црква Св. Атанас Прилеп осамен наод римско време
Витолиште Црквиште Прилеп населба среден век
Витолиште Шупливец Прилеп населба римско време
Воѓани Селска Црква Кривогаштани осамен наод римско време
Воѓани Тумба Кривогаштани населба брознено време
Воѓани Манастириште[a] Кривогаштани црква непознат период
Волково Голема Нива Прилеп населба енеолитско време
Волково Петочна Вода Прилеп депо на монети хеленистичко и римско време
Волково Селски Гробишта Прилеп осамен наод римско време
Волково Долзи Нивје[a] Прилеп неопределено непознат период
Волково Грамада[a] Прилеп неопределено непознат период
Волково Долишта[a] Прилеп неопределено непознат период
Вранче Аџина Бара Долнени населба римско време и среден век
Вранче Горна Корија Долнени населба и некропола доцноантичко време
Вранче Длабока Бара Долнени населба доцноантичко време
Вранче Русоица Долнени населба доцноантичко време
Вранче Стари Лозја Долнени населба енеолитско и римско време
Вранче Тумба Долнени населба доцноантичко време
Вранче Црква Св. Никола Долнени осамен наод римско време
Врбјани Крушеанска Чука Кривогаштани населба енеолитско време
Врбјани Попадица Кривогаштани населба енеолитско време
Врбјани Тумба Кривогаштани населба доцноантичко време
Врбјани Чука Кривогаштани населба римско време
Врбјани Момироско Чукаре Кривогаштани некропола жлезно време
Врбјани Цветкоско Чукаре Кривогаштани населба римско време
Врбјани Чукариња Кривогаштани тумул железно време
Врбјани Врба[a] Кривогаштани неопределно непознат период
Врбјани Чаир[a] Кривогаштани осамен наод непознат период
Врпско Кале Прилеп населба доцноантичко време
Врпско Црквиште Прилеп црква среден век
Врпско Градиште[5] Прилеп населба и црква доцна антика и ранохристијанско време
Врпско Грамос Прилеп населба непознат период
Галичани Галичанска Рудина Прилеп храм римско време
Галичани Црква Св. Атанас Прилеп осамени наоди римско време
Годивле Црква Св. Атанс Кривогаштани осамен наод римско време
Годивле Чука[a] Кривогаштани некропола непознат период
Годивле Во Селото[a] Кривогаштани неопределено непознат период
Големо Коњари Црква Св. Троица Прилеп осамен наод доцноантичко време
Големо Коњари Суљук Бара[a] Прилеп неопределено непознат период
Големо Коњари Латински Гробишта[a] Прилеп некропола непознат период
Голем Радобил Селска Црква Прилеп осамен наод римско време
Големо Мраморани Гробишта Долнени осамени наоди римско време
Големо Мраморани Стара Црква Долнени црква среден век
Големо Мраморани Манастир Долнени населба среден век
Големо Мраморани Големо Мраморани Долнени населба бронзено време
Горно Село Асаница Долнени некропола римско време
Горно Село Бревчина Долнени населба доцноантичко време
Горно Село Орлов Камен[6] Долнени населба раноантичко време
Горно Село Бучалиште Долнени населба доцноантичко време
Горно Село Грамаѓе Долнени утврдување хеленистичко време
Горно Село Ризоец Долнени некропола римско време
Горно Село Сурун Долнени некропола хеленистичко време
Горно Село Три Ореи[a] Долнени некропола хеленистичко време
Горно Село Преслап[a] Долнени неопределено непознат период
Горно Село Чашка[a] Долнени неопределено непознат период
Горно Село Арбанаси[a] Долнени населба непознат период
Гостиражни Св. Атанас Долнени осамен наод римско време
Гостиражни Кале[a] Долнени утврдување непознато време
Гостиражни Јаричиште[a] Долнени населба непознато време
Гостиражни Старо Гостиражни[a] Долнени населба непознато време
Гуѓаково Во Селото Прилеп осамен наод доцноантичко време
Гуѓаково Градишка Тумба (Аршин Град) Прилеп населба доцноантичко време
Гуѓаково Козјаник Прилеп населба доцноантичко време
Гуѓаково Папрадишки Рид Прилеп населба доцноантичко време
Гуѓаково Писаник Прилеп населба доцноантичко време
Гуѓаково Солишка Падина Прилеп населба доцноантичко време
Гуѓаково Средна Падина Прилеп населба доцноантичко време
Гуѓаково Трнка Прилеп населба доцноантичко време
Гуѓаково Црнелица Прилеп населба доцноантичко време
Дабница Караташ Прилеп некропола римско време
Дабница Градиште[a][7] Прилеп неопределено непознат период
Дабница Св. Петка[a] Прилеп црква непознат период
Дабница Кукул[a] Прилеп неопределено непознат период
Дабница Бунар Прилеп населба доцноантичко време
Дабница Гробови во Карпа Прилеп некропола римско време
Дабница Гумење Прилеп некропола хеленистичко и римско време
Дабница Златоврв Прилеп населба и базилика хеленистичко, доцноантичко и старохристијанско време
Дабница Манастирски Дол Прилеп населба хеленистичко, римско и доцноантичко време
Дабница Црква Св. Богородица Прилеп осамени наоди, населба и црква раноантичко, римско и ранохристијанско време и среден век
Дебреште Бачилиште Долнени населба римско време
Дебреште Горна Црква Долнени населба доцноантичко време
Дебреште Градиште Долнени населба неолитско време до среден век
Дебреште Загориче Долнени населба и црква среден век
Дебреште Кале Долнени кастел доцноантичко време
Дебреште Млака Долнени некропола среден век
Дебреште Селска Џамија Долнени осамен наод римско време
Десово Брчки Долнени населба римско време
Десово Горно Поле Долнени некропола доцноантичко време
Десово Кале Долнени населба доцноантичко време и среден век
Десово Киш Долнени некропола доцноантичко време
Десово Клетовник Долнени некропола доцноантичко време и среден век
Десово Ламбичица Долнени населба неолитско време
Десово Рамниште Долнени фурна римско време
Десово Селиште Долнени населба доцноантичко време
Десово Цркварско Долнени населба доцноантичко време
Десово Манастириште[a] Долнени црква непознат период
Долгаец Манастириште Долнени црква среден век
Долгаец Мезиница Долнени населба и некропола римско време
Долгаец Тумба Долнени населба неолитско време
Долгаец Расипана Црква[a] Долнени црква и некропола непознат период
Долгаец Црквиште[a] Долнени црква непознат период
Долнени Бостаниште Долнени населба доцноантичко време
Долнени Крапска Бара Долнени населба доцноантичко време
Долнени Селска Црква Долнени осамен наод римско време
Долнени Селски Гробишта Долнени населба римско време
Долнени Пречна[a] Долнени населба непознат период
Долнени Слатина[a] Долнени населба непознат период
Долнени Могила[a] Долнени населба непознат период
Долнени Ѓеросадојна[a] Долнени гроб и населба непознат период
Дрен Грамаѓе Прилеп населба доцноантичко време
Дрен Џиџево Прилеп населба доцноантичко време
Дрен Кркулка Прилеп населба римско време
Дрен Селиште Прилеп населба римско време
Дрен Торово Трло Прилеп населба доцноантичко време
Дрен Св. Илија[a] Прилеп црква непознат период
Дреновци Градиште Долнени населба римско време
Дреновци Мрамор Долнени населба доцноантичко време
Дреновци Горни Грамаѓе[a] Долнени неопределено непознат период
Дреновци Долни Грамаѓе[a] Долнени неопределено непознат период
Дреновци Врба[a] Долнени неопределено непознат период
Дреновци Перуника[a] Долнени неопределено непознат период
Дуње Баево Трло Прилеп некропола римско време
Дуње Грамаѓе Прилеп населба римско време
Дуње Дејчин Гроб Прилеп населба досноантичко време
Дуње Малево Село Прилеп населба римско време
Дуње Прчинога Прилеп населба неолитско и доцноантичко време
Дуње Трпчева Црква Прилеп населба, црква и некропола среден век
Дуње Големиот Рид[b] Прилеп неопределено праисторија и антика
Дуње Црна Тумба[b] Прилеп неопределено праисторија и антика
Дуње Радо Рид[b] Прилеп тумул непознат период
Дуње Милева Нога[b] Прилеп неопределено античко време
Дуње Шкретови Плочи[b] Прилеп неопределено античко време
Дуње Марчево Цуцуле[b] Прилеп неопределено античко време
Дупјачани Гробишта Долнени некропола римско време
Дупјачани Гробишта I Долнени некропола римско време
Дупјачани Лозја Долнени населба римско време
Дупјачани Петро Ливада Долнени населба и некропола римско време
Дупјачани Селска Црква Долнени осамен наод римско време
Дупјачани Сурун Долнени населба римско време
Житоше Рид Долнени некропола доцна антика
Житоше Црква[8] Долнени сакрален објект и некропола среден век
Житоше Лавци[a] Долнени населба непознат период
Житоше Под Корија[a] Долнени населба непознат период
Живово Грмади[b] Прилеп неопределено античко време
Живово Штипка[b] Прилеп неопределено античко време
Забрчани Забрчки Рид Долнени некропола доцноантичко време
Забрчани Лозје Долнени населба доцноантичко време
Забрчани Мартинец Долнени населба доцноантичко време
Забрчани Шалдашица Долнени осамен наод римско време
Забрчани Гробиште[a] Долнени црква непознат период
Забрчани Манастириште[a] Долнени неопределено непознат период
Забрчани Попоа Капица[a] Долнени тврдина непознат период
Загорани Кај Чешмата Прилеп монета хеленистичко време
Загорани Попоица Прилеп населба доцноантичко време
Загорани Тумба Прилеп населба неолитско време
Загорани Црква Латинска[9] Прилеп осамен наод и црква римско време и среден век
Заполжани Лозја Долнени населба неолитско време
Заполжани Ореова Бара Долнени населба неолитско време
Заполжани Шаторица Долнени населба доцноантичко време
Заполжани Карајница[a] Долнени неопределено непознат период
Заполжани Висови[a] Долнени неопределено непознат период
Заполжани Глежојца[a] Долнени неопределено непознат период
Заполжани Слатина[a] Долнени неопределено непознат период
Заполжани Тумба[a] Долнени неопределено непознат период
Зрзе Долна Црква Долнени осамени наоди римско време
Зрзе Манастир Зрзе Долнени базилика старохристијанско време
Зрзе Стари Гробишта Долнени сакрален објект римско време
Зрзе Св. Никола Долнени осамен наод римско време
Зрзе Св. Петка[a] Долнени црква непознат период
Зрзе Св. Архангел[a] Долнени црква непознат период
Зрзе Св. Филип[a] Долнени црква непознат период
Зрзе Св. Атанас[a] Долнени црква непознат период
Зрзе Св. Врачи[a] Долнени црква непознат период
Зрзе Волкашинска Кула[a] Долнени тврдина непознат период
Кадино Село Божиница Прилеп населба римско време
Кадино Село Св. Богородица Прилеп осамени наоди доцноантичко време
Кадино Село Неоланица[a] Прилеп населба непознат период
Кадино Село Мртвица[a] Прилеп неопределено непознат период
Кадино Село Кривачи[a] Прилеп неопределено непознат период
Кадино Село Стара Црква[a] Прилеп црква и некропола непознат период
Кадино Село Во Селото[a] Прилеп неопределено непознат период
Кален Грамаѓе Прилеп населба и некропола римско време
Кален Катун Прилеп населба среден век
Кален Маркови Кули Прилеп тврдина доцноантичко време и среден век
Кален Темник Прилеп некропола хеленистичко време
Кален Трпчева Црква Прилеп црква и населба среден век
Кален Св. Спас Прилеп осамени наоди римско време
Кален Црквиште Прилеп црква старохристијснако време
Костинци Манастириште[a] Долнени неопределено непознат период
Костинци Дуња[a] Долнени неопределено непознат период
Костинци Капина[a] Долнени некропола непознат период
Кокре Градиште Прилеп населба доцноантичко време
Кокре Грамаѓе Прилеп населба доцноантичко време
Кокре Корита Прилеп некропола среден век
Кокре Спасица Прилеп светилиште римско време
Кокре Св. Архангел Прилеп некропола среден век
Кокре Тумбите[b] Прилеп неопределено античко време
Кореница Долгачка[a] Кривогаштани неопределено непознат период
Кореница Кале[a] Кривогаштани неопределено непознат период
Кошино Градиште[a] Долнени неопределено непознат период
Кошино Каља[a] Долнени неопределено непознат период
Кошино Млаки[a] Долнени неопределено непознат период
Кошино Горна Црква[a] Долнени црква непознат период
Кривогаштани Крајни Ѕид Кривогаштани осамен наод римско време
Кривогаштани Св. Димитрија Кривогаштани осамен наод римско време
Кривогаштани Св. Никола Кривогаштани осамен наод римско време
Кривогаштани Градиште[a] Кривогаштани населба римско време
Кривогаштани Манастириште[a] Кривогаштани населба римско време
Кривогаштани Св. Пречиста[a] Кривогаштани населба римско време
Крушеани Селска Црква Кривогаштани осамен наод римско време
Крушеани Чука[a] Кривогаштани неопределено непознат период
Крушеани Локва[a] Кривогаштани неопределено непознат период
Крушеани Црквиште[a] Кривогаштани црква и некропола непознат период
Крушевица Бабо Прилеп населба и некропола римско време
Крушевица Градиште Прилеп рефугиум доцноантичко време
Крушевица Грамаѓе Прилеп населба римско време
Крушевица До Селото Прилеп некропола римско време
Крушевица Каве Прилеп населба и некропола хеленистичко и римско време
Крушевица Манастир Св. Недела Прилеп сакрален објект старохристијанско време
Крушевица Падарница Прилеп тумул железно време
Крушевица Страгата Прилеп тумул железно време
Крушевица Црква Св. Архангел Прилеп осамен наод римско време
Крушевица Црквиште Прилеп сакрален објект старохристијанско време
Крушевица Ковчезите[b] Прилеп неопределено праисторија
Кутлешево Петочна Вода Долнени населба римско време
Кутлешево Присој Долнени населба неолитско време
Кутлешево Грашиште[a] Долнени непознато непознат период
Кутлешево Крс[a] Долнени непознато непознат период
Кутлешево Барутница[a] Долнени непознато непознат период
Кутлешево Гробишта[a] Долнени црква и некропола непознат период
Лажани Чука Долнени населба неолитско време
Лажани Богданоа Бара[a] Долнени населба непознат период
Лениште Заполошка Река Прилеп депо на монети римско време
Локвени Кале Долнени кастел и рефугиум доцна антика
Локвени ’Рвеница[a] Долнени неопределено непознат период
Локвени Миов Даб[a] Долнени неопределено непознат период
Лопатица Неделска Вода Прилеп осамен наод старохристијанско време
Крстец Маркова Бразда[a] Прилеп неопределено непознат период
Крстец Странка[a] Прилеп црква непознат период
Крстец Црквиште[a] Прилеп црква непознат период
Мажучиште Бањски Дол Прилеп депо на монети римско време
Мажучиште Тумба Прилеп населба римско време
Мажучиште Крушка[a] Прилеп неопределено непознат период
Мало Коњари Селиште[a] Прилеп неопределено непознат период
Мало Коњари Чука[a] Прилеп неопределено непознат период
Мал Радобил Селска Црква Прилеп осамен наод римско време
Мало Мраморани Црква Св. Атанас Долнени осамен наод римско време
Мало Рувци Друм Прилеп населба римско време
Мало Рувци Црква Прилеп осамен наод римско време
Мало Рувци Барутчица[a] Прилеп некропола непознат период
Манастир Грамаѓе Прилеп некропола римско време
Манастир Камен Крст Прилеп некропола римско време
Манастир Камено Корито Прилеп осамен наод римско време
Манастир Манастир Св. Никола Прилеп црква и некропола среден век
Манастир Маркови Кули Прилеп тврдина и црква среден век
Манастир Плевење Прилеп некропола доцноантичко време
Манастир Трештена Стена[10] Прилеп населба енеолитско време
Манастир Ќуљавите[b] Прилеп населба праисторија
Манастир Лаштигер[b] Прилеп населба праисторија
Манастир Брест[b] Прилеп неопределено праисторија
Маргари Стара Расипана Црква[a] Долнени црква и некропола непознат период
Мелница Садевите Прилеп населба доцноантичко време
Мелница Стојанов Шопур Прилеп населба и некропола среден век
Мелница Црква Св. Диитрија Прилеп осамен наод римско време
Мелница Пешта[b] Прилеп населба праисторија
Небрегово Гробиште Долнени осамени наоди римско време
Небрегово Дрениче Долнени населба доцноантичко време
Небрегово Круши Прилеп Долнени римско време
Небрегово Латинска Црква Долнени црква и некропола старохристијанско време
Небрегово Лечиште Долнени населба неолитско време
Небрегово Манастирште Долнени населба доцноантичко време
Небрегово Орман Долнени кастел римско време
Небрегово Селска Црква Долнени осамен наод римско време
Небрегово Св. Илија[a] Прилеп некропола непознат период
Небрегово Стари Лозја[a] Прилеп некропола непознат период
Небрегово Св. Атанас[a] Прилеп црква и некропола непознат период
Никодин Антои Грамади Прилеп населба и некропола доцноантичко време
Никодин Бресје Прилеп осамени наоди римско време
Никодин Глоговица Прилеп некропола римско време
Никодин Кутра Прилеп населба римско време
Никодин Нерезиње Прилеп некропола доцноантичко време
Новоселани Св. Ѓорѓија Долнени осамени наоди римско време
Новоселани Слатина Долнени населба доцноантичко време
Новоселани Стари Лозја Долнени населба римско време
Обршани Селска Црква Кривогаштани осамени наоди римско време
Обршани Крај Патот[a] Кривогаштани некропола непознат период
Ореовец Далов Гроб Прилеп некропола римско време
Ореовец Леково Прилеп депо на монети римско време
Ореовец Лозја Прилеп некропола римско време
Ореовец Ореовечка Река Прилеп населба римско време
Ореовец Пештерица Прилеп населба неолитско и римско време
Ореовец Црквиште Прилеп населба доцноантичко време
Пашино Рувци Селиште Кривогаштани населба римско време
Пашино Рувци Селска Црква Кривогаштани осамени наоди римско време
Пашино Рувци Тумба Кривогаштани населба бронзено време
Пашино Рувци Во Селото[a] Кривогаштани некропола и осамени наоди непознат период
Пештани Вилјето Прилеп осамен наод римско време
Пештани Грамаѓе Прилеп населба римско време
Пештани Грмот Прилеп населба и некропола римско време
Пештани Пештера Прилеп населба римско време
Пештани Припниш Прилеп осамен наод римско време
Пештани Св. Ѓороѓија Прилеп осамени наоди римско време
Пештани Црквиште Прилеп светилиште римско време
Пештани Св. Илија Прилеп населба раноантичко и римско време
Пешталево Тумба[a] Долнени неопределено непознат период
Пешталево Бурилово[a] Долнени неопределено непознат период
Плетвар Барички Дол Прилеп населба доцноантичко време
Плетвар Плетвар Прилеп осамен наод римско време
Плетвар Селиште Прилеп осамен наод римско време
Плетвар Чашка Прилеп осамен наод римско време
Подвис Бавчи Кривогаштани некропола доцна антика
Подвис Кале[a] Кривогаштани непознато непознат период
Подвис Пустинско[a] Кривогаштани населба непознат период
Подмол Кутлиште Прилеп осамен наод римско време
Подмол Павла Чука Прилеп гробница и населба македонско и римско време
Подмол Селска Црква Прилеп осамен наод римско време
Подмол Училиште Прилеп населба хеленистичко време
Полчиште Во Селото Прилеп викус со храм и некропола раноантичко време
Полчиште Јолева Ограда Прилеп населба и топилница доцноантичко време
Полчиште Тамбурџиева Нива Прилеп населба римско време
Полчиште Свети Пантеле Прилеп растел раноантичко време
Прилеп Али Чаир Прилеп населба неолитско и римско време
Прилеп Баба Прилеп тврдина и депо на монети доцноантичко време
Прилеп Бакалица Прилеп некропола доцноантичко време
Прилеп Болница Прилеп населба, некропола и осамен наод неолитско, железно и римско време
Прилеп Бончеица Прилеп населба и некропола доцноантичко време
Прилеп Долно Садово Прилеп населба неолитско време
Прилеп Илино Прилеп некропола среден век
Прилеп Каменица Прилеп населба енеолитско време
Прилеп Караташ Прилеп некропола римско време
Прилеп Касарни Прилеп некропола железно време
Прилеп Кладенец Прилеп осамени наоди римско време
Прилеп Крклари Прилеп некропола хеленистичко време
Прилеп Кукул Прилеп населба римско време
Прилеп Куршумли Ан Прилеп осамени наоди римско време
Прилеп Параклис Прилеп осамен над римско време
Прилеп Поводеници Прилеп осамен наод римско време
Прилеп Силос Прилеп некропола римско време
Прилеп Тополка Прилеп некропола доцноантичко време
Прилеп Тражица Прилеп фурна римско време
Прилепец Безистен Прилеп населба бронзено време
Прилепец Глува Долна Прилеп светилиште римско време
Прилепец Камберица Прилеп населба доцноантичко време
Прилепец Корита Прилеп населба хеленистичко и римско време
Прилепец Марков Ѕид Прилеп тврдина и некропола хеленистичко и римско време
Прилепец Маркова Стапалка Прилеп некропола доцноантичко време
Прилепец Св. Димитрија[a] Прилеп црква непознат период
Прилепец Долиште[11] Прилеп некропола хеленистичко време
Присад Радин Дол Прилеп населба неолитско време
Присад Сивец Прилеп некропола и рудник железно, хеленистичко и римско време
Присад Стара Црква[a] Прилеп црква и некропола непознат период
Ракле Старо Село[a] Прилеп неопределно непознат период
Ракле Аништа Прилеп населба римско време
Ракле Венци Прилеп населба римско време
Ракле Грамаѓе Прилеп населба римско време
Ракле Желкоец Прилеп осамени наоди римско време
Ракле Кутлине Прилеп населба неолитско и римско време
Ракле Маркови Круши Прилеп населба римско време
Ракле Рамниште Прилеп населба римско време
Ракле Ридот Прилеп населба неолитско време
Ракле Старо Гумно Прилеп населба неолитско и римско време
Ракле Улица Прилеп населба римско време
Ракле Чаршија Прилеп базилика старохристијанско време
Ракле Черењет Прилеп населба римско време
Рилево Дол Долнени осамени наоди доцноантичко време
Рилево Кале[a] Долнени тврдина непознат период
Рилево Мера[a] Долнени некропола непознат период
Рилево Калуѓери[a] Долнени црква непознат период
Сарандиново Тумба[a] Долнени неопределено непознат период
Сарандиново Падарчица[a] Долнени неопределено непознат период
Секирци Селска Црква Долнени осамен наод римско време
Секирци Пепелиште[a] Долнени населба непознат период
Секирци Богатинец[a] Долнени гроб непознат период
Секирци Шарена Петлица[a] Долнени некропола непознат период
Селце Суви Ливади Прилеп населба и депо на монети римско и доцноантичко време
Селце Мечка[a] Прилеп депо на монети среден век
Селце Селиште[a] Прилеп црква и некропола непознат педиод
Сенокос Ашкулица Долнени населба доцноантичко време
Сенокос Бела Чешма Долнени населба доцноантичко време
Сенокос Могила Долнени населба неолитско време
Сенокос Пуста Црква Долнени населба римско време
Сенокос Црква Св. Атанас Долнени осамени наоди римско време
Славеј Врбјанска Чука Кривогаштани населба и јама неолитско време и среден век
Слепче Бара Долнени некропола римско време
Слепче Два Даба Долнени населба римско време
Слепче Црквиште Долнени базилика старохристијанско време
Слепче Ѓупско Кале Долнени тврдина доцно хеленистичко време
Слепче Крст Долнени некропола римско време
Слепче Манастириште Долнени населба римско време
Слепче Селиште Долнени населба римско време
Слепче Селска Црква Долнени осамени наоди римско време
Слепче Стара Река Долнени осамен наод римско време
Слепче Старо Гумно Долнени некропола римско време
Сливје Црква[a] Долнени црква непознат период
Сливје Меѓа[a] Долнени некропола непознат период
Сливје Каменица[a] Долнени некропола непознат период
Смолани Гробишта Прилеп некропола доцноантичко време
Смолани Изгорено Трло Прилеп населба римско време
Смолани Крушкова Нива Прилеп населба неолитско време
Смолани Лозја Прилеп населба римско време
Смолани Селиште Прилеп населба римско време
Смолани Суркова Страга Прилеп населба римско време
Смолани Црква Св. Димитрија Прилеп осамен наод римско време
Средорек Гробишта[a] Долнени некропола непознат период
Средорек Чука[a] Долнени неопределено непознат период
Старо Лагово Ѓупско Маало Прилеп населба римско време
Стровија Ѓерамидница Долнени населба римско време
Стровија Петочница Долнени депо на монети среден век
Стровија Чука[a] Долнени неопределено непознат период
Стровија Нови Лозја[a] Долнени неопределено непознат период
Стровија Над Село[a] Долнени неопределено непознат период
Стровија Св. Никола[a] Долнени некропола непознат период
Топлица Градиште Прилеп осамен наод римско време
Топлица Грамаѓе Прилеп населба римско време
Топлица Дукова Вода Прилеп населба римско време
Топлица Канда Прилеп осамен наод римско време
Топлица Река Прилеп населба римско време
Топлица Св. Никола Прилеп осамени наоди римско време
Топлица Чардак Прилеп населба римско време
Топлица Селиште[a] Прилеп црква и некропола непознат период
Тополчани Крива Врба Прилеп населба римско време
Тополчани Чука Прилеп населба и јами неолитско време и среден век
Тополчани Џаферица Прилеп монети римско време
Тополчани Селиште[a] Прилеп населба непознат период
Тројкрсти Црква Св. Дух Прилеп осамени наоди римско време
Тројкрсти Селиште[a] Прилеп населба непознат период
Тројкрсти Стара Црква[a] Прилеп црква непознат период
Тројаци Василички Гробишта Прилеп некропола римско време
Тројаци Грамаѓе Прилеп населба римско време
Тројаци Дебел Рид Прилеп осамени наоди римско време
Тројаци Ѓорѓовица Прилеп населба римско време
Тројаци Манастирче Прилеп населба римско време
Тројаци Ракида Прилеп некропола железно време
Тројаци Ридот Прилеп населба неолитско време
Тројаци Солишта Прилеп осамен наод доцноантичко време
Тројаци Црква Св. Ѓорѓија Прилеп осамен наод римско време
Тројаци Црквиче Прилеп населба римско време
Царевиќ Алиева Тумба Прилеп населба римско време
Царевиќ Балтови Ниви Прилеп населба доцноантичко време
Царевиќ Бунарите Прилеп населба римско време
Царевиќ Глава Прилеп населба римско време
Царевиќ Гробишта Прилеп некропола доцноантичко време
Царевиќ Римски Габер Прилеп некропола римско време
Царевиќ Стара Црква Прилеп населба и некропола доцноантичко време
Царевиќ Старо Село Прилеп населба римско време
Царевиќ Страчина Ливада Прилеп населба доцноантичко време
Царевиќ Црква Св. Димитрија Прилеп осамени наоди римско време
Царевиќ Чешма Св. Недела Прилеп населба римско време
Царевиќ Илимско Манастириште[a] Прилеп непознато непознат период
Царевиќ Маркова Кула[a] Прилеп непознато непознат период
Царевиќ Маркова Коњушница[a] Прилеп непознато непознат период
Црнилиште Бириште Долнени населба римско време
Црнилиште Криви Стогови Долнени осамен наод римско време
Црнилиште Ограда Долнени населба римско време
Црнилиште Палези Долнени населба римско време
Чаниште Бара Прилеп тумул железно време
Чаниште Богданова Нива Прилеп населба доцноантичко време
Чаниште Св. Петка Прилеп црква среден век
Чаниште Убава Глава Прилеп трвдина среден век
Чаниште Попов Нос[12] Прилеп тумул железно време
Чепигово Бакарно Гумно Прилеп населба енеолитско и бронзено време
Чепигово Бедем Прилеп населба хеленистичко и римско време
Чепигово Вирои Прилеп населба доцноантичко време
Чепигово Тумбачица Прилеп населба раноантичко и римско време
Чумово Маломолци[a] Прилеп населба непознат период
Чумово Чумини Гробишта[a] Прилеп некропола непознат период
Штавица Браненица Прилеп населба римско време
Штавица Полатица Прилеп осамени наоди раноантичко време
Штавица Цуцул Прилеп осамени наоди римско време
Штавица Заридски Гробишта[a] Прилеп некропола непознат период

НаводиУреди

 1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. ISBN 9989649286.
 2. Јован Ф. Трифуновски, Битољско - Прилепска котлина, Антропогеографска проучавања, Београд 1998
 3. Војислав С. Радовановић: „Тиквеш и Рајец " (Српски етнографски зборник књига XXIX, Насеља и порекло становништва 17, Београд 1924
 4. А. Миткоски (2017). Археолошки рекогносцирања на подрачјето на општина Витолиште, Мариово (рекогносцирања 2001 година). Прилеп: НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп. ISSN 2545-4536
 5. ОСТАТОЦИ ОД УТВРДУВАЊЕ И КОМПЛЕКС ОД РАНОХРИСТИЈАНСКА ЦРКВА И ДРУГИ ГРАДБИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРАДИШТЕ“ КАЈ СЕЛОТО ВРПСКО, ПРИЛЕПСКО
 6. Заштита на Орлов Камен - антички град на кралството Пелагонија
 7. Тренчо Димитриоски, Древна цивилизација, том I, Прилеп 2000, 147-149.
 8. Пречистителна станица на православни гробишта
 9. НАШЛЕ АНТИЧКА СТАТУА ВО ТЕМЕЛИТЕ НА ЦРКВА ВО ПРИЛЕПСКО – ЈА ОТКРИЛЕ МЕШТАНИТЕ
 10. Продолжуваат археолошките истражувања на Трештена Стена
 11. Се истражува некропола од античкото Македонско Кралство
 12. Првпат се истражува Попов Нос често напаѓан од диви копачи

ЗабелешкиУреди

^ а. Ова наоѓалиште не е заведено официјално од страна на институциите од Македонија, односно не се наоѓа во официјалниот Археолошки атлас на Македонија. Наоѓалиштето или се споменува усно во населените места , или е споменат во антрополошките и етногеографските книги за соодветните населби.

^ b. Ова наоѓалиште е откриен за време на археолошките рекогносцирања на подрачјето на општина Витолиште, Мариово од страна на Александар Миткоски за време на рекогносцирањата 2001 година ова наоѓалиште дотогаш не било евидентирано