Список на археолошки наоѓалишта во Скопско

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Скопско,[1] односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на територијата на десетте општини на Град Скопје, како и останатите општини во Скопскиот Регион. Подредени се по азбучен редослед на населените места во или кај кои се наоѓаат. Урбаните населби на самото Скопје се дадени во одделна табела. Списокот веројатно не е целосен.

Скопско уреди

Населено место Општина Име Тип Период
Алдинци Студеничани Кале градиште-опидум доцноантичко време
Муџица градиште доцноантичко време
Арачиново Арачиново Кисел Вир населба неолитско време
Криви Дол некропола римско време
Црквиште храм-светилиште римско време
Бадар Петровец Бадеријана (Дрма) каструм со подградие и некропола римско време
Китка некропола римско време
Стар Пат некропола доцноантичко време
Бањане Чучер-Сандево Бања водовод римско време
Дуло вила рустика доцноантичко време
Св. Ѓорѓи осамен наод римско време
Барово Сопиште Барово осамени наоди римско време
Градиште градиште доцноантичко време
Св. Атанасија некропола римско време
Бардовци Карпош Зад Воденицата осамен наод римско време
Чешма осамен наод римско време
Блаце Чучер-Сандево Барда осамен наод римско време
Лозје осамен наод римско време
Св. Ѓорѓи осамен наод римско време
Бразда Чучер-Сандево Градиште утврдена населба железно, раноантичко, римско и доцноантичко време
Ѓорѓоец водовод римско време
Царевец населба римско време
Видране црква и некропола среден век
Брњарци Гази Баба Ирма населба римско време
Кале населба раноантичко, доцноантичко време и среден век
Латина некропола римско време
Тумба населба неолитско време
Бујковци Илинден Карабаир населба римско време
Булачани Гази Баба Кула утрдување-збег доцноантичко време
Бунарџик Илинден Јазбине населба римско време
Бучинци Илинден Градиште градиште раноантичко и римско време
Ограда населба римско време
Варвара Студеничани Кале утврдена населба-опидум раноантичко време
Пржали некропола железно и римско време
Виниче Гази Баба Градиште кастел доцноантичко време
Огради некропола доцноантичко време
Калуѓеров Камен црква и некропола непознат период
Волково Ѓорче Петров Дубиче некропола железно време
Ливада некропола римско време
Уши населба римско време
Црквиште осамен наод римско време
Вртекица Студеничани Исар населба доцноантичко време
Св. Димитрија сакрален објект среден век
Глуво Чучер-Сандево Куќетини населба ран среден век
Штитиње осамен наод римско време
Говрлево Сопиште Градиште утврдена населба; базилика римско и доцноантичко време; старохристијанско време
Манастириште населба и некропола среден век
Св. Илија црква среден век
Церје населба неолитско време
Горно Коњари Петровец Бајрамица некропола среден век
Градиште населба железно, раноантичко и римско време
Миљковци црква и некропола старохристијанско време
Орници неопределен непознат период
Горно Нерези Карпош Градиште градиште со некропола доцноантичко време
Св. Пантелејмон осамен наод римско време
Горно Оризари Шуто Оризари Крст некропола римско време
Горно Свиларе Сарај Кале кале римско и доцноантичко време
Горно Соње Сопиште Стара Чешма осамен наод римско време
Градовци Зелениково Лозишта некропола римско време
Грчец Сарај Градиште градиште доцноантичко време
Дворце Сарај Градиште градиште-кастел римско и доцноантичко време
Добри Дол Сопиште Крушка осамен наод римско време
Долно Добрино Зелениково Кале градиште-викус доцноантичко време
Долно Количани Студеничани Градиште градиште-викус со некропола римско и доцноантичко време
Долно Коњари Петровец Дервен населба неолитско време
Долно Коњари депо на монети среден век
Ограѓе населба римско време
Долно Оризари Шуто Оризари Вели Поле населба римско време
Долно Свиларе Сарај Селиште населба римско време
Долно Соње Сопиште Поткарпа осамен наод римско време
Св. Спас осамен наод римско време
Чешма осамен наод римско време
Драчево Кисела Вода Белчевица некропола римско време
Љубуш ротонди старохристијанско време
Пинтија ротонди старохристијанско време
Тресалиште осамен наод доцноантичко време
Драчевица Студеничани Кале градиште-кастел-опидум римско и доцноантичко време
Елово Студеничани Исар градиште-кастел доцноантичко време
Зелениково Зелениково Слатина населба неолитско време
Црквиште кастел доцноантичко време
Злокуќани Карпош Скупи град римско и доцноантичко време
Илинден Илинден Илинден осамен наод римско време
Јаболци Сопиште Падиште осамен наод хеленистичко време
Катланово Петровец Доксаница населба и некропола неолитско и бронзено време; римско време
Катланово осамени наоди римско време
Кочкова Населба некропола доцноантичко време
Рамниште населба римско време
Црквиште некропола римско време
Копаница Сарај Дренки населба римско време
Кучевиште Чучер-Сандево Бошњачка Чешма некропола доцноантичко време
Град градиште доцноантичко време
Градиште утврдена населба доцноантичко време
Кучевиште осамени наоди римско време
Радишко некропола римско време
Ласкарци Сарај Бадеми некропола доцноантичко време
Летевци Петровец Маркови Кули градиште-кастел римско и доцноантичко време
Љубанци Бутел Љубанци осамени наоди римско време
Љуботен Бутел Јазирци осамен наод римско време
Црква осамен наод доцноантичко време
Малчиште Студеничани Марково Кале градиште-опидум римско и доцноантичко време
Маркова Сушица Студеничани Ебишница населба неолитско, бронзено и железно време
Марков Манастир осамен наод доцноантичко време
Матка Сарај Катуниште населба римско време
Круша осамен објект доцноантичко време
Куќишта населба доцноантичко време
Марков Град тврдина-кастел доцноантичко време и среден век
Св. Спас градиште-викус римско и доцноантичко време
Маџари Гази Баба Ограда населба римско време
Тумба населба неолитско време
Ул. „Димче Милошевски“ бр. 139 осамен наод римско време
Миладиновци Илинден Тумба населба римско време
Турски Гробишта осамен наод римско време
Мирковци Чучер-Сандево Преку Река осамен наод римско време
Шуманица некропола доцноантичко време
Момин Поток Бутел Кавгалија некропола доцноантичко време
Морани Студеничани Морани осамени наоди римско време
Мршевци Илинден Сретсело населба неолитско време
Ново Село Зелениково Рамниште некропола доцноантичко време
Селиште населба римско време
Орман Ѓорче Петров Барица населба неолитско време
Брес населба среден век
Коњушница населба, некропола со мавзолеј и базилика железно и раноантичко време, доцноантичко време, старохристијанско време
Манастириште црква среден век
Св. 40 Маченици некропола доцноантичко време
Орешани Зелениково Ограда некропола железно време
Петровец Петровец Петровец осамен наод римско време
Побожје Чучер-Сандево Врбиче некропола доцноантичко време
Гробишта некропола доцноантичко време
Зајкино осамен наод римско време
Радишани Бутел Во Селото осамен наод римско време
Голем Град осамен наод римско време
Катастарска Парцела 781 населба римско време
Радишко некропола доцноантичко време
Ракотинци Сопиште Орловица населба неолитско, бронзено и железно време
Раштак Гази Баба Чифлик населба доцноантичко време
Рашче Сарај Врело населба бронзено време
Долот осамен наод римско време
Кале утврдена населба-градиште доцноантичко време
Пештерка населба римско време
Рашче осамен наод доцноантичко време
Црква могили римско време
’Ржаничино Петровец Шамак населба неолитско време
Света Петка Сопиште Рамниште населба и некропола среден век
Семениште Сарај Семениште осамен наод римско време
Смилковци Гази Баба Смиљковце населба римско време
Сопиште Сопиште Кукловец некропола римско време
Средно Коњари Петровец Пржали населба римско време
Средно Коњари осамени наоди римско време
Стајковци Гази Баба Тумба - Круша населба нелитско и римско време
Студеничани Студеничани Исар - Кале градиште-опидум раноантичко време
Таор Зелениково Тауресиум (Градиште) град раноантичко, римско и доцноантичко време
Св. Илија осамен наод римско време
Ќојлија Петровец Русалија некропола римско време
Селиште населба римско време
Усје Кисела Вода Крст депо на монети среден век
Црква Св. Атанас осамен наод римско време
Црешево Гази Баба Крши Дол некропола римско време
Селиште осамен наод римско време
Црн Врв Студеничани Кале градиште-кастел и збег доцноантичко време
Чучер Чучер-Сандево Давина Кула кастел-градиште римско и доцноантичко време
Маркова Кула некропола римско време

Скопје уреди

Наоѓалишта во градот Скопје по населби
Населба Општина Име Тип Период
Влае Карпош Мост на Лепенец I осамен наод римско време
Мост на Лепенец II осамен наод римско време
Улица 1462 осамен наод римско време
Горно Водно Карпош Маркови Кули утврдена населба доцноантичко време
Даме Груев Ѓорче Петров Гологузица осамен наод римско време
Долно Водно Центар Долно Водно осамени наоди римско време
Долно Нерези Карпош Долно Нерези осамен наод римско време
Железара Гази Баба Рокомија осамен наод римско време
Жданец Карпош Жданец осамен наод римско време
Жданец некропола раноантичко време
Карпош III Карпош Ул. „Партизански Одреди“ некропола римско време
Ул. „Партизански Одреди“ - Трговски Центар некропола римско време
Маџари Гази Баба Ограда населба римско време
Тумба населба неолитско време
Ул. „Димче Милошевски“ бр. 139 осамен наод римско време
Ф-ка „Газела“ патоказ римско време
Пинтија Кисела Вода Уши некропола доцноантичко време
Сарај? Сарај? Сарај осамен наод римско време
Средно Нерези Карпош Градиште градиште-опидум раноантичко време
Круша населба и некропола бронзено време; железно и римско време
Стара Чаршија Чаир Ул. „Прохор Пчињски“ депо на монети среден век
Тафталиџе Карпош Ул. „Партизански Одреди“ - Јурија некропола римско време
Улица 809 некропола римско време
Тафталиџе II Карпош Улица „Партизански Одреди“ - Блок VI некропола римско време
Хиподром Гази Баба Клучка - Хиподром некропола и населба доцнобронзено време; среден вен
Центар Центар Скопско кале утврдена населба бакарно, железно, раноантичко веме и среден век
Стара Градска Плажа осамен наод римско време
Ченто Гази Баба Камник некропола римско време
непознато непозната Околината на Скопје депо на монети среден век
непознато непозната Скопје депо на монети среден век
непознато непозната Скопје депо на скифати среден век

Наводи уреди

  1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. стр. 363–388. ISBN 9989649286.