Македонска книжевност


Македонската книжевна историја започнува со основањето на Охридската книжевна школа во Охрид во југозападна Македонија во 9 век со помош на св. Климент Охридски. Карактеристично за оваа книжевна школа е единството на јазични и правописни црти и продолжувањето на кирилометодиевската дејност и традиција. Со помош на Охридската книжевна школа народот го пронашол својот народен, јазичен и културен идентитет. Има повеќе писмени извори од овде како: Добромириевото евангелие, Македонското евангелие на поп Јован, Охридскиот апостол, Битолскиот триод и други.

Етничко знаме на македонците

Дел од темата
Македонци

Култура
Книжевност · Уметност
Фолклор · Музика · Носии
Кино · Кујна · Спорт
· Архитектура

Историја
Национална преродба
НОБ (1941-1944)
НОФ (1945-1949)

Државност
АСНОМ
Н.Р. Македонија (1944-1991)
Р. Македонија (од 1991)

Распространетост
Албанија · Бугарија
Грција · Србија
Македонска дијаспора

Тематски
Православна Црква
Македонци муслимани
Македонски јазик

ПериодизацијаУреди

Македонската книжевност е поделена на три големи периоди, кои понатака се делат на уште неколку. Периодите на македонската книжевност се[1]:

 • Стара македонска книжевност- 9 до 18 в.
  • од христијанизацијата на Македонија до турската инвазија - 9 до 14 в.
  • од турската инвазија до 18 век
 • Нова македонска книжевност- 1802 до 1944
 • Современа македонска книжевност- 1944 - денес

Стара македонска книжевностУреди

Стара македонска книжевност е поим со кој се опфаќа книжевноста на црковнословенскиот јазик од македонската редакција. Старата македонска книжевност е поделена на два поголеми историски периода, пред отоманското завладување на Македонија и за време на отоманската власт на Балканскиот Полуостров. Охрид со својата Охридска книжевна школа, Кратово со својата Кратовска книжевна школа и Лесново со својата Лесновска книжевна школа биле центрите каде се твореле дела на црковнословенски јазик од македонска редакција. Овој период е карактеристичен по својата религиска содржина, како и развојот и формирањето на македонските дијалекти со своите јазични карактеристики, кои почнале да се одделуваат и разликуваат од општословенската јазична практика.

Нова македонска книжевностУреди

Новата македонска книжевност е период од историјата и развојот на македонската книжевност кој ги опфаќа XIX и XX век век. Според периодизацијата на македонската книжевност, овој период започнува во преродбениците во 19 век и трае до Втората светска војна, кога започнува периодот на современата македонска книжевност. Овој период се дели на три мошне важни помали периоди: преордбенички, револуционерен и меѓувоен. Со основањето на новата македонска книжевност, започнало и втемелувањето на современиот македонски јазик. Праксата да се пишува и објавува дела пишани на црковнословенски јазик од македонска редакција постепено се изоставала и започнало да се користи македонскиот народен говор во пишана форма. Оваа пракса е особено видлива и карактеристична за преродбеничкиот период на новата македонска книжевност, каде, меѓу другите, охридскиот, струшкиот, велешкиот, галичкиот, прилепскиот, битолскиот и тетовскиот говор ги исполнуваат страниците на книгите на голем број македонски преродбеници и револуционерни дејци. Периодот на новата македонска книжевност опфаќа плејада значајни личности и столбови на македонската национална книжевност, започнувајќи од Јоаким Крчовски, Кирил Пејчиновиќ, Партенија Зографски, па преку Крсте Мисирков, Христо Смирненски, Никола Вапцаров, Ѓорѓија Пулевски, па сè до Коста Рацин, Васил Иљоски, Коле Неделковски и многу други.

Современа македонска книжевностУреди

Современата македонска книжевност, или книжевноста на македонскиот јазик од завршувањето на Втората светска војна па сè до денес, е еден од најбогатите книжени периоди во историјата на јазикот. Овој период е карактеристичен првично по употребата на стандардниот пишан јазик, а што е поважно и забрзаното збогатување на македонскиот книжевен фонд. Грубо гледано, овој временски период започнал од завршувањето на Втората светска војна, некаде во 1943/ 1944 година од првата генерација македонски писатели,[2] како што се: Славко Јаневски, Блаже Конески, Стале Попов, Ацо Шопов, Гане Тодоровски, Анте Поповски, Владо Малески, Матеја Матевски, Ташко Георгиевски, Ѓорѓи Абаџиев, Иван Точко, потоа Петре М. Андреевски, Влада Урошевиќ, Добре Тодоровски, Богомол Ѓузел, Радован Павловски, Венко Андоновски, па сè до современите автори родени во последните децении од минатиот век: Гоце Смилевски, Лидија Димковска, Славчо Ковилоски, Јовица Тасевски - Етернијан, Стефан Марковски, Жарко Кујунџиски, Петар Андоновски, Румена Бужаровска, Ненад Јолдески и другите, современата македонска книжевност изобилува со плодни автори - романописци, драматурзи, поети, раскажувачи и патописци. Паралелно со збогатувањето на на македонскиот книжевен фонд, цврсто се втемелила и книжевната критика, која особено се развила со воспоставувањето на вискообразовните институции во слободната македонска држава, како и во периодот на книжевните полемики, каде како посебно место зазеле критичари како Димитар Митрев, Георги Старделов, Милан Ѓурчинов и други.

Современа македонска поезијаУреди

За време на Народноослободителната борба, во македонската книжевност се појавиле поетски творби кои на едноставен, народен начин, популарно и баладично пееле за воените подвизи на партизаните. Тие песни биле проткаени со романтичарски занес, а асоцијативно-баладната форма на песните претставувала продолжение македонската народна песна. Во првите години по војната се забележуваат и првите преодни чекори меѓу романтичарскиот идеал и градителскиот вознес од ослободувањето, но творечките обиди во првите повоени години заостануваат зад современите естетски стандарди. Сепак, според хуманата порака, овие творби остануваат автентични, неповторливи и прифатливи и до поголема временска дистанца.[3]

Во есеите „Еден опит“ и „За поезијата“, Блаже Конески забележува дека современата македонска поезија прилично доцна почнала да се оддалечува од нејзината фолклорна фаза во која таа била тесно поврзана со народната поезија. Така, тој истакнува дека во творештвото на Кочо Рацин сè уште дејствува жив, иако редуциран, модел на традиционалниот поетски јазик. Подоцна, во натамошниот развој на македонската поезија се корителе само одделни елементи од традиционалниот поетски израз, и тоа само тогаш кога се сакало да се постигне некоја посебна стилска цел. Во таа смисла, може да се забележи постепена трансформација на поетскиот јазик во моментот кога современата уметничка поезија се одделила од усната народна поетска традиција.[4]

СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПОЕЗИЈА
ПРВА ГЕНЕРАЦИЈА ПЕРИОД НА АКТИВНОСТ ВТОРА ГЕНЕРАЦИЈА ПЕРИОД НА АКТИВНОСТ
Ацо Шопов 1944 - 1980 Анте Поповски 1955 – 1995
Славко Јаневски 1945 - 1998 Матеја Матевски 1956 - сè уште
Блаже Конески 1945 – 1993 Петре М. Андреевски 1960 - 1999
Гого Ивановски 1946 - 2002 Радован Павловски 1961 – сè уште
Гане Тодоровски 1951 - 1995

Ацо Шопов е автор на првата повоена збирка поезија на македонски јазик, Песни во 1944 година, која претставува и првата печатена книга на стандарен македонски јазик.

Современа македонска прозаУреди

СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПРОЗА
ПРВА ГЕНЕРАЦИЈА ПЕРИОД НА АКТИВНОСТ ВТОРА ГЕНЕРАЦИЈА ПЕРИОД НА АКТИВНОСТ
Јован Бошковски 1947 - 1962 Димитар Солев 1956 - 1998
Славко Јаневски 1950 - 2000 Ташко Георгиевски 1957 - 1998
Владо Малески 1950 - 1990 Томе Момировски 1957 - сè уште
Ѓорѓи Абаџиев 1950 - 1961 Петар Ширилов 1961 - 1988
Коле Чашуле 1950 - 2002 Живко Чинго 1963 -  1989
Јордан Леов 1952 - 1972 Петре М. Андреевски 1964 - 2003
Стале Попов               1953 - 1966 Божин Павловски 1964 - сè уште
Иван Точко 1953 - 1970 Владимир Костов 1967 - сè уште
Симон Дракул 1953 - 1997 Бранко Варошлија 1968 - 1975
Блаже Конески 1955

Јован Бошковски е автор на првата збирка раскази на македонски јазик, Растрел, во 1947 година, Славко Јаневски ја напишал првата повест Улица во 1950 година, која важи за прво поголемо македонско прозно дело, а исто така, тој е автор и на првиот роман на стандарден македонски јазик, Село зад седумте јасени, издаден во 1952 година.

СОвремена македонска книжевност за децаУреди

СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА
ПРВА ГЕНЕРАЦИЈА ПЕРИОД НА АКТИВНОСТ ВТОРА ГЕНЕРАЦИЈА ПЕРИОД НА АКТИВНОСТ
Ванчо Николески 1946 – 1978 Михо Атанасовски 1955 - 2000
Славко Јаневски 1946 - 1996 Видое Подгорец 1956 - 1999
Борис Бојаџиски 1948 – 1958 Јован Стрезовски 1957 - 2011
Лазо Каровски 1946 - 1958 Јован Павловски 1961 - 1998
Неџати Зекерија 1950 - 1982 Стојан Тарапуза 1961 - сè уште
Васил Куноски 1951 - 1987 Ката Мисиркова - Руменова 1964 - 2000
Глигор Поповски 1953 - 1991 Ненад Џамбазов 1966 - 1999
Петко Домазетовски 1966 - 2000

Ванчо Николески ја издава првата збирка песни за деца на македонски јазик, Македонче во 1946 година.

НаводиУреди

 1. Ristovski, Blaže. Periodizacija na makedonskiot literaturno-kulturen razvoj. Skopje: Macedonian Academy of Sciences and Arts.
 2. Makedonska lirika.pdf
 3. Раде Силјан, „Светот на интимата и небиднината“, во: Ацо Шопов, Песни. Скопје: Македонска книга, Мисла и Култура, 1988, стр. 5-7.
 4. Блаже Конески, Збор и опит 1. Скопје: Арс Ламина - публикации, Арс Либрис, 2021, стр. 177.

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди