Некои статии го почнуваат својот викиживот како никулци. Никулец е мала статија што се состои од кус пасус или неколку зборови. Освен со неколку најбитни податоци, никулците не успеваат да ја покријат темата на статијата. Тие се легитимни и нивната улога е да се отпочне и затемели интерес за предложената тема. Но никулците не се цел сами за себе, туку претставуваат повик за нова и побогата содржина. Ако направите никулец, означете го со {{Никулец}} во првиот ред на текстот од статијата. На тој начин ќе дадете сигнал на други уредници дека има статија која бара помош. Пораката ќе изгледа вака: