Квинтил бил римски цар. Познат и како Марко Аурелиј Клавдиј Квинтил . Со Римското Царство управувал во 270 година, во рок од тринаесет денови. За него многу малку се знае во историјата. Се знае дека е брат на Клавдиј II кого го наследил по неговата смрт. Власта му била признаена од страна на Рим, но не и од Аурелијан, кој по влегувањето му во Италија, Квинтил се самоубил. Бил наследен од страна на Аурелијан. Подоцна, Константин I Велики тврдел дека тој е наследник на Квентил.

Квинтил
Починал 270