Соѕвездие

определена површина на небесниот свод

Соѕвездие — група на ѕвезди кои изгледаат како да се физички блиску на небото. Ѕвездите од едно соѕвездие се често многу далеку една од друга, но гледано од Земјата, изгледаат како да се блиску. Овој термин често се користи за да означи група од ѕвезди кои создаваат некаква форма на небото. Во различните култури, соѕвездијата може да се различни, односно една иста ѕвезда може да се најде во различно соѕвездие. Како и да е, модерната астрономија го користи терминот за да го означи методот на поделба на небото во 88 сектори со точни граници.

Орион е соѕвездие видливо од сите точки од Земјината топка во текот на годината. За астрономите, Орион е внатрешниот дел на небото означен со жолтата линија на сликава.
Фотографија на познатото соѕвездие Орион.

Соѕвездието како мотив мо уметноста уреди

Наводи уреди

  1. „Андре Бретон (био-библиографски летопис)“, во: Андре Бретон, Рајот не е наполно загубен. Скопје: Култура, 1989, стр. 103.
  2. Savremena poljska poezija. Beograd: Nolit, 1964, стр. 58.
  3. Savremena poljska poezija. Beograd: Nolit, 1964, стр. 70.
  4. Vasko Popa, Pesme. Beograd: Bigz, 1978, стр. 161.