Рефрактор е вид на оптички телескоп за зајакнување на видот при набљудување на небесни тела или нивното сликање. Рефракторот претставува телескоп или двоглед чиј објектив и окулар се оптички леќи, без корист на огледала, низ кои светлината што доаѓа од предметот се прекршува и дава зголемен лик за окото на набљудувачот.Рефракоторот е телескоп којшто како објектив користи една или повеќе леќи. Со нивно комбинирање, со растурни или собирни, се настојува да се намали аберацијата. За првпат телескопот кога бил употребен од Галилео Галилеј во 1610 година бил рефрактор.

Рефрактор
Рефрактор