Национална класификација на културното наследство/Недвижно

1.1 Споменик

уреди

1.1.1 Верски објекти

уреди
1.1.1.1 Градби на праисториски и антички (претхристијански) религии/верувања
1.1.1.1.1 Ара - жртвеник
1.1.1.1.2 Паганско светилиште
1.1.1.1.3 Храм
1.1.1.1.4 Митреум
1.1.1.1.5 Друга градба на праисториска и античка претхристијанска религија/верување
1.1.1.2 Градби на јудаизмот
1.1.1.2.1 Синагога (храм)
1.1.1.2.2 Други објекти на јудаизмот
1.1.1.3 Градби на христијанската религија
1.1.1.3.1 Црква (храм)
1.1.1.3.2 Капела
1.1.1.3.3 Параклис (доколку е самостоен објект)
1.1.1.3.4 Крстилница/баптистериум
1.1.1.3.5 Крипта
1.1.1.3.6 Камбанарија/кула-камбанарија
1.1.1.3.7 Скит - ќелија
1.1.1.3.8 Административен објект на митрополија, архиепископија или патријаршија
1.1.1.3.9 Други објекти на христијанската религија
1.1.1.4 Градби на исламската религија
1.1.1.4.1 Џамија (храм)
1.1.1.4.2 Месџит
1.1.1.4.3 Текија (доколку е самостоен објект)
1.1.1.4.4 Гусулхана
1.1.1.4.5 Турбе
1.1.1.4.6 Административен објект на муфтиство, мешихат
1.1.1.4.7 Други објекти на исламската религија

1.1.2 Цивилни објекти

уреди
1.1.2.1 Објекти на управа, правосудство, администрација и финансии
1.1.2.1.1 Општинска зграда
1.1.2.1.2 Зграда на собрание
1.1.2.1.3 Зграда на амбасада, конзулат
1.1.2.1.4 Банка
1.1.2.1.5 Штедилница, берза
1.1.2.1.6 Царинарница
1.1.2.1.7 Судска зграда
1.1.2.1.8 Затвор
1.1.2.1.9 Друг објект на управа, правосудство, администрација и финансии
1.1.2.2 Објекти со здравствено-хигиенска функција
1.1.2.2.1 Терма
1.1.2.2.2 Амам
1.1.2.2.3 Бања
1.1.2.2.4 Болница
1.1.2.2.5 Аптека
1.1.2.2.6 Лекувалиште (санаториум, рехабилитационен центар)
1.1.2.2.7 Други објекти за здравствена заштита, лекување и хигиена
1.1.2.3 Објекти за социјална заштита
1.1.2.3.1 Дом за стари лица
1.1.2.3.2 Дом за деца без родителска грижа
1.1.2.3.3 Објект за деца од претшколска возраст (детски јасли, детска градинка)
1.1.2.4 Објекти за спорт, рекреација, забава
1.1.2.4.1 Стадион
1.1.2.4.2 Спортска сала
1.1.2.4.3 Спортско игралиште
1.1.2.4.4 Базен
1.1.2.4.5 Планинарски дом
1.1.2.4.6 Коцкарница
1.1.2.4.7 Други објекти за спорт, рекреација и забава
1.1.2.5 Станбени објекти
1.1.2.5.1 Пештера
1.1.2.5.2 Соеница
1.1.2.5.3 Земјанка
1.1.2.5.4 Колиба
1.1.2.5.5 Куќа, станбена зграда
1.1.2.5.6 Палата
1.1.2.5.7 Дворец
1.1.2.5.8 Вила
1.1.2.5.9 Летница
1.1.2.5.10 Конак
1.1.2.5.11 Сарај
1.1.2.5.12 Други објекти од станбена архитектура
1.1.2.5.13 Комбиниран објект со станбено-стопанска функција
1.1.2.6 Архитектонско-скулптурни објекти, јавна пластика, урбана опрема, епиграфски споменици и др.
1.1.2.6.1 Видиковец
1.1.2.6.2 Павилјон
1.1.2.6.3 Меморијален споменик
1.1.2.6.4 Јавна пластика (освен спомениците под 1.1.2.5.3)
1.1.2.6.5 Триумфален лак/капија
1.1.2.6.6 Чешма
1.1.2.6.7 Фонтана
1.1.2.6.8 Шадрван
1.1.2.6.9 Плочник
1.1.2.6.10 Пат
1.1.2.6.11 Огради на паркови, шеталишта, патеки
1.1.2.6.12 Натпис, спомен-плоча
1.1.2.6.13 Други архитектонско-скулптурни објекти, јавна пластика, урбана опрема и епиграфски споменици
1.1.2.7 Историски објекти
1.1.2.7.1 Објект во кој живееле или престојувале познати личности
1.1.2.7.2 Објект во кој се случувале историски настани
1.1.2.7.3 Други историски објекти
1.1.2.8 Објекти на културата, науката и образованието
1.1.2.8.1 [[Архив
1.1.2.8.2 [[Библиотека
1.1.2.8.3 [[Читална
1.1.2.8.4 Галерија
1.1.2.8.5 Музеј
1.1.2.8.6 Музејско депо, скривалиште (ако се издвоени објекти)
1.1.2.8.7 Уметничко ателје
1.1.2.8.8 Театар
1.1.2.8.9 Сценски објекти на отворено
1.1.2.8.10 Концертна сала
1.1.2.8.11 Киносала
1.1.2.8.12 Кинотека
1.1.2.8.13 Дом на културата
1.1.2.8.14 Училиште
1.1.2.8.15 Факултет
1.1.2.8.16 Институт
1.1.2.8.17 Опсерваторија
1.1.2.8.18 Лабораторија
1.1.2.8.19 Ученички дом, интернат
1.1.2.8.20 Други објекти на културата, образованието и науката
1.1.2.9 Земјоделски објекти и постројки
1.1.2.9.1 Штала
1.1.2.9.2 Трло
1.1.2.9.3 Живинарник
1.1.2.9.4 Амбар, силос
1.1.2.9.5 Фурна
1.1.2.9.6 Ветерница
1.1.2.9.7 Сушилница
1.1.2.9.8 Винарска визба
1.1.2.9.9 Воденица
1.1.2.9.10 Постројка за наводнување од река
1.1.2.9.11 Мелница
1.1.2.9.12 Валавница
1.1.2.9.13 Рибник
1.1.2.9.14 Пчеларник
1.1.2.9.15 Мандра
1.1.2.9.16 Други земјоделски објекти и постројки
1.1.2.10 Занаетчиско-индустриски објекти и постројки
1.1.2.10.1 Пилана, чарк
1.1.2.10.2 Мелница (индустриска)
1.1.2.10.3 Варница
1.1.2.10.4 Рудник
1.1.2.10.5 Каменолом
1.1.2.10.6 Туларница, керамитчилница
1.1.2.10.7 Печатница
1.1.2.10.8 Ковачница
1.1.2.10.9 Топилница
1.1.2.10.10 Занаетчиски дуќан
1.1.2.10.11 Други занаетчиско-индустриски објекти и постројки
1.1.2.11 Трговски и угостителски објекти
1.1.2.11.1 Дуќан
1.1.2.11.2 Безистен
1.1.2.11.3 Гостилница
1.1.2.11.4 Магаза
1.1.2.11.5 Крчма
1.1.2.11.6 Кафеана
1.1.2.11.7 Хотел
1.1.2.11.8 Ан
1.1.2.11.9 Конак
1.1.2.11.10 Сајмиште
1.1.2.11.11 Пазариште
1.1.2.11.12 Рибарница
1.1.2.11.13 Други трговски и угостителски објекти
1.1.2.12 Јавни градежни и комунални објекти
1.1.2.12.1 Брана
1.1.2.12.2 Хидроцентрала
1.1.2.12.3 Цистерна, јавен бунар
1.1.2.12.4 Резервоар
1.1.2.12.5 Базен - писцина
1.1.2.12.6 Канал
1.1.2.12.7 Аквадукт
1.1.2.12.8 Пат, друм
1.1.2.12.9 Патоказ
1.1.2.12.10 Саат-кула
1.1.2.12.11 Пошта
1.1.2.12.12 Железничка станица
1.1.2.12.13 Железничка пруга
1.1.2.12.14 Тунел
1.1.2.12.15 Вијадукт
1.1.2.12.16 Мост
1.1.2.12.17 Жичарница
1.1.2.12.18 Други јавни градежни и комунални објекти

1.1.3 Воени објекти

уреди
1.1.3.1 Фортификациски објекти
1.1.3.1.1 Бедем, утврдување
1.1.3.1.2 Шанец, ров
1.1.3.1.3 Утврден влез, градска порта
1.1.3.1.4 Бункер
1.1.3.1.5 Кула
1.1.3.1.6 Набљудувачница
1.1.3.1.7 Други фортификациски објекти
1.1.3.2 Други воени објекти
1.1.3.2.1 Касарна
1.1.3.2.2 Караула
1.1.3.2.3 Други објекти за воена намена

1.1.4 Гробни објекти

уреди
1.1.4.1 Гробни објекти и надгробни споменици
1.1.4.1.1 Гроб, гробница (гробна хумка, тумул, могила)
1.1.4.1.2 Надгробна плоча (стела)
1.1.4.1.3 Ципус
1.1.4.1.4 Саркофаг
1.1.4.1.5 Костурница
1.1.4.1.6 Гробна капела
1.1.4.1.7 Кенотаф
1.1.4.1.8 Надгробен крст
1.1.4.1.9 Нишан (надгробен споменик)
1.1.4.1.10 Мезарија
1.1.4.1.11 Други гробни објекти и надгробни споменици
1.1.4.2 Погребни објекти
1.1.4.2.1 Мртовечница
1.1.4.2.3 Други погребни објекти

1.2 Споменичка целина

уреди

1.2.1 Населени места

уреди
1.2.1.1 Населби
1.2.1.1.1 Праисториска населба
1.2.1.1.2 Античка населба
1.2.1.1.3 Средновековна населба
1.2.1.1.4 Град
1.2.1.1.5 Село
1.2.1.1.6 Индустриска населба
1.2.1.1.7 Туристичка населба
1.2.1.1.8 Други населби
1.2.1.2 Делови од населби
1.2.1.2.1 Градски кварт
1.2.1.2.2 Блок на згради
1.2.1.2.3 Чаршија
1.2.1.2.4 Плоштад
1.2.1.2.5 Улица
1.2.1.2.6 Покриено минувалиште
1.2.1.2.7 Маало, сретсело, покрајсело
1.2.1.2.8 Други делови од населби (ансамбли) според доминантна функција или според комбинирани/мешовити функции

1.2.2 Споменички целини со различна намена

уреди
1.2.2.1 Фортификациски целини
1.2.2.1.1 Градиште
1.2.2.1.2 Каструм
1.2.2.1.3 Тврдина (затворен комплекс на претежно воени објекти)
1.2.2.1.4 Други фортификациски целини и нивни делови
1.2.2.2 Комплекси од религиозен карактер
1.2.2.2.1 Манастир
1.2.2.2.2 Текија
1.2.2.2.3 Други групи градби што формираат комплекси од доминантен религиозен карактер
1.2.2.3 Стопански комплекси
1.2.2.3.1 Вила рустика
1.2.2.3.2 Стопански двор
1.2.2.3.3 Занаетчиски комплекс
1.2.2.3.4 Индустриски комплекс
1.2.2.3.5 Трговски комплекс
1.2.2.3.6 Угостителски комплекс
1.2.2.4 Здравствено-хигиенски и рекреативни комплекси
1.2.2.4.1 Болнички комплекс
1.2.2.4.2 Бањско лекувалиште
1.2.2.4.3 Туристички комплекс
1.2.2.4.4 Комплекс за спорт и рекреација
1.2.2.5 Административно-управни и резиденцијални комплекси
1.2.2.5.1 Комплекс на правосудство, администрација и финансии
1.2.2.5.2 Комплекс на амбасадорски и конзуларни претставништа
1.2.2.5.3 Резиденцијален комплекс
1.2.2.6 Комплекси од научно-образовен и културен карактер
1.2.2.6.1 Образовен комплекс
1.2.2.6.2 Музејски комплекс, галериски комплекс, лапидариум
1.2.2.6.3 Комплекс градби за архивско-библиотечна дејност
1.2.2.6.4 Научно-истражувачки центар
1.2.2.6.5 Комплекс градби за изведба на музичко-сценски дела
1.2.2.6.6 Споменичен центар
1.2.2.7 Меморијални комплекси
1.2.2.7.1 Меморијален центар
1.2.2.7.2 Други меморијални комплекси
1.2.2.8 Комплекси градби со комбинирана функционална поврзаност
1.2.2.8.1 Комплекси градби со повеќе функции

1.3 Културен предел

уреди

1.3.1 Култивирани подрачја

уреди
1.3.1.1 Историско-меморијални подрачја и места
1.3.1.1.1. Подрачје и место на историски настан
1.3.1.1.2. Подрачје и место на масовно страдање
1.3.1.1.3. Место на партизанска база
1.3.1.1.4. Историско-меморијален парк
1.3.1.1.5. Други историско-меморијални подрачја и места
1.3.1.2. Етноподрачје
1.3.1.2.1 Етнопарк
1.3.1.2.2 Етнозона/регион (сведоштво за одреден начин на живеење, обичаи, традиција, верувања)
1.3.1.2.3. Култно место
1.3.1.2.4. Пештерно живеалиште
1.3.1.2.5 Друго етноподрачје
1.3.1.3 Археолошки подрачја
1.3.1.3.1. Некропола
1.3.1.3.2 Археолошки парк
1.3.1.3.3 Археолошка зона
1.3.1.3.4 Неистражено или делумно истражено археолошко подрачје (археолошки резерват)
1.3.1.3.5 Дрги археолошки подрачја
1.3.1.4. Гробни подрачја (уредени)
1.3.1.4.1. Воени гробишта
1.3.1.4.2. Други гробни подрачја
1.3.1.5 Урбанизирани и/или просторно уредени подрачја со препознатливи амбиентално-архитектонски и други одлики
1.3.1.5.1 Амбиент во населба
1.3.1.5.2 Градина
1.3.1.5.3 Парк
1.3.1.5.4 Просторно уредено подрачје надвор од населено место
1.3.1.5.5 Други просторно уредени подрачја

1.3.2 Други културни предели

уреди
1.3.2.1 Културен пејзаж
1.3.2.1.1 Карактеристични форми создадени од природата со кои човекот/заедницата воспоставуваат интерактивен однос
1.3.2.1.2 Подрачје со препознатлив систем на обработка и/или користење на земјиште и/или води - сведоштво на човековата еволутивна интеракција со природата
1.3.2.2 Подрачја од научен интерес
1.3.2.2.1 Подрачје, простор, зона и место од научен интерес