Храм

објект со верска или духовна намена

Храмот (од латинскиот збор templum) е вид на објект кој се користи за религиски и духовни активности како што се молитва или жртвување или за слични религиски процеси. Терминот храм е основен архитектонски израз за молитвен објект.

По своето основно значење, храмот е градба посветена на некое божество, наменета за обавување на религиските обреди. Доста често во различни религии самиот храм се смета за дом на божеството и во него влегуваат исклучиво високи свештеници, а обредите се вршат пред зградата.

Зборот "храм" може всушност да означува било какво место на богослужба. Но обично со овој термин се означуваат само големите градби кои се од особено значење.