Канал е вештачки воден пат изграден за сообраќај, наводнување, снабдување со вода или дренажа . Затворената комора, или поунд, на компримиран воздух се поплавува или дренира , така што предметот што е внатре се крева или спушта со цел да помине меѓу делови вода на различни висини . Каналите биле од големо значење пред доаѓањето на железницата во средината на XIX век. Модерната техника им овозможува на големите бродови да патуваат побрзо со намалување на чекањето на коморите.

Современ соѕидан канал за наводнување од хидросистемот Тиквеш кај с. Сирково
Канал за воден сообраќај во Германија

Наводи уреди