Факултет претставува работна единица во рамките на еден универзитет. Факултетот претставува посебна школска установа на која се образуваат кадри во различни дисциплини. На крајот на студиите, факултетот на своите студенти им поделува дипломи кои се гарант за одредена титула и знаење во одредена област.