Аквадукт — вештачки (со човечка рака направен) канал во облик на мост, кој е конструиран за пренесување на водата од едно место до друго. Зборот аквадукт е изведен од латинскиот збор аква (aqua) што значи вода и дуцере (ducere) што значи да се носи или спроведува. Аквадуктите се слични на вијадуктите, само што преку нив оди вода, а не пруга или пат.