Гимназија „Гоце Делчев“ - Куманово

„Гоце Делчев“гимназија во Куманово, Општина Куманово. Според податоците на Министерството за обрзование и наука на Република Македонија и државниот просветен инспекторат, Гимназијата „Гоце Делчев“ се наоѓа на 8-мо место на ранг листата најдобри средни училишта во државата со матурски просек од 3,83.

СОУ Гимназија „Гоце Делчев“
Goce Delchev 1.jpg
Место
Општина: Куманово
Место: Куманово
Адреса: ул. Перо Чичо, 31a
Основни информации
Директор: Марија Тодоровска
Број на ученици: 1138
Настава на: македонски
Контакт информации
Портал www.gdku.edu.mk

Гимназијата „Гоце Делчев“ во учебната 2012/2013 година брои вкупно 1138 ученика распоредени во 43 паралелки, од кои 10 паралелки во прва година и по 11 паралелки во втора, трета и четврта година.

Гимназијата зема активно учество во уредување на Википедија на македонски јазик, а за тоа е формирана и посебна вики секција - Википедија:КУГД.

Година Класови Бр. на ученици
I 10 255
II 11 311
III 11 288
IV 11 284
Вкупно 43 1138

Основање и развојУреди

На 2 август 1944 година на Првото заседание на АСНОМ, денот кога се удрени темелите на младата македонска држава, а со Декларација на АСНОМ зацртани насоките за нејзиниот понатамошен развој. Во неа, под точка 11 е зацртано: „Народната власт се старее да (ја) отстрани неписменоста и да ја подигне народната култура, како и да осигура безплатна просвета“. Веднаш потоа, на истото заседание на АСНОМ е регулирано: „Во македонската држава како службен јазик се заведуе народниот македонски јазик“ со дополнение со членот 2 во решението: „Ова решение влегуе веднага во сила“. За обавување на зацртаните задачи, при формирањето на ресорните органи при Президиумот АСНОМ беше формирано и Поверенство за народна просвета, преку кое набргу (од 2 септември до 5 септември 1944) се доставува и решението на Президиумот на АСНОМ за воспоставување на настава во основни и средни училишта, во кое се регулира:

Кумановската гимназија, денес СОУ Гимназија „Гоце Делчев“, името на големиот македонски револуционер Гоце Делчев, за свој патрон го има од 2 февруари 1945 година. Оттогаш до денес многу генерации го оформиле своето образование во оваа училишна зграда станувајќи зрели, возрасни луѓе ии достојни градители на општината и на земјата.Угледот на училиштето траеше независно од реформите, новите наставни планови и програми коишто ги следеа современи текови на полето на едукацијата. Успесите се множеа како што од 45-та наваму поминуваа учебните години, признанијата, наградите од општествените, републичките и меѓународните натпревари, беа постојан и континуиран прилиг во севкупното живеење и на гимназијата и на градот.

чл. 1 Основната школска настава трае 7 години.

чл. 2 Средната школска настава трае 5 години.

Со оглед на условите, наставата во првото полугодие од учебната 1944/1945 во Кумановската гимназија воопшто не била реализирана. За таа цел, Президиумот на АСНОМ, Поверенството за народна просвета на 1 декември 1944 година издава Заповед (заведена под број 13) во која се вели: „Именувам за директор на Кумановската гимназија другарот Благој Георгиевски, родом од гр. Крива Паланка“. По примањето на должноста, веќе од 24 јануари 1945 година директорот на Гимназијата Георгиевски потпишува ново писмо, односно известие во кое се вели: „Сообштите во сите места на вашата околија да работа во Кумановската гимназија ќе започне на 1-II-1945 година“.

Просториите во кои ќе започне со работа Гимназијата се во денешното основно училиште „Крсте Мисирков“ и „Браќа Миладиновци“ (тогашна основна школа „Климент Охридски“), за што исто така има сведоштва во архивската граѓа, конкретно во извештајот на Просветно културниот оддел при Градскиот НОО Одбор за работа од 1 јануари до 1 февруари, во кој меѓу другото, е евидентирано: „Гимназијата исто е сместена во Основната школа и ќе започне со работа од 1. II “, што инаку е направен на 31 јануари 1945.

Во тој период, паралелно со сите други подготовки се работи и на изборот и поставувањето на просветниот кадар во Гимназијата. Така, на 26 јануари 1945, Градскиот НО Одбор во Куманово до Поверенството за народна просвета во Скопје го испраќа списокот на професорите, со придружно писмо во кое го информира: „Испраќаме ви список во дупликат и (13) тринаесет заповеди на гимназијалните учители за назначението им во Кумановската гимназија“. На овој список се наоѓаат имиња на девет личности со подробни податоци за нивното место на раѓање и завршеното образование. На крајот ова писмо завршува со дополнување: „За другите назначени за гр. Куманово гимназијални учители не можеме да дадеме исканите сведенија, пошто не располагаме со ниф, а учителите уште не се јавјаат“. Според сочувата главна книга во Архивата на Гимназијата, во таа учебна година во Гимназијата учеле 337 ученици.

Така, иако „партизански“, очигледно е дека наставата во Кумановската гимназија, во рамките на заложбите за образование и подигање на повисоко културно просветно ниво на населението, особено на младината, уште во првата учебна година започна доста организирано. Имено, сведочењата на тогашните гимназисти укажуваат дека станува збор за работа исполнета со многубројни проблеми, пред се, заради недостиг од учебници и какви било други помагала, заради што била користена и литература на други јазици, а наставата била вербална, сепак, за постоечките услови, успешно се организирала. Веќе наредната 1945/1946 година наставата е поорганизирана, а опфатот на младите генерации е помасовен, за што сведочи и фактот дека во главната или годишната книга од оваа учебна година се евидентирани речиси двојно повеќе, односно 618 ученици од кои: во I година-227; во II-166; III-137; и во IV-88.Во меѓувреме, паралелно со редовната настава, за надополнување на пропуштениот материјал од неа се организираат и таканаречени колективни часови за одделни предмети, а учениците се ангажираат и во другите форми на слободните активности. Покрај тоа, кумановските гимназисти во текот на 1946 година активно се вклучуваат во изградбата на првата младинска пруга Брчко-Бановиќи, а наредната Шамац-Сараево.

Од овој период, односно иницијативата и решението за изградба на новата гимназија во Архивот на општината, исто така постои сведоштво во форма на записник на Одборот за изградба на Гимназијата од седницата одржана на 6 август 1946 година, со која претседавал директорот Благоја Георгиев, во кое е назначена локацијата, но и планот за новиот објект: „Местото се наоѓа во центарот на градот и достапно е од сите страни. По површина целиот блок е околу 8000 m² што одговара наполно на голема зграда како гимназија...“ Тогашните гимназисти учествувале во изградбата, односно копањето на темелите на новата зграда во 1947 година, а во неа наставата за првпат започнала да се одвива во учебната 1948/1949 година. Тогаш, според архивски податоци работела Полната гимназија „Гоце Делчев“, со 664 ученици и неполна со 815 ученици.

Во почетокот на учебната 1959/1960 година, при Гимназијата „Гоце Делчев“ се отвориле и педагошки паралелки и тоа две во првата, а една во втората година, кои во состав на Гимназијата работат до крајот на учебната 1959/1960. Во септември 1961 година од овие паралелки ќе се формира Учителската школа „Професор Мијалковиќ“, со 8 паралелки. Ова училиште практично функционира до учебната 1963/1964, кога согласно решението на Извршниот совет на СРМ, од 25 мај 1964 година учителската школа се припојува кон Гимназијата и нејзината работа практично гасне. Економското училиште, како самостојно се изделува од учебната 1958/1959 година и како такво работи сè до 1988 година, кога повторно се редуцира како економска насока во УСО „Гоце Делчев“, а од 1993 година работи во рамките на Училиштето за средно образованиеПеро Наков“.

Конкурсот за упис на ученици, меѓу кои и идните „гимназисти“ за учебната 1984/1985 година предвидува повеќе наставни програми за прва година и тоа: основи на биотехнологијата, основи на применета физика, основи на угостителско-туристичко работење, мајчин јазик и марксизам, биологија и хемија. Во истиот конкурс за таканаречениот трет и четврт степен на стручна подготовка се предвидени, исто така, повеќе струки и занимања: биотехничар, просветна струка, физичар-математичар, соработник-програмер, статичар-планер. Според оваа наставна програма Гимназијата, односно Училиштето за средно образование „Гоце Делчев“ работи до крајот на учебната 1990/1991 година. Учениците кои во септември 1991 година се запишуваат во Гимназијата, пак, во неа можат да се определат за општа гимназија или за природно-математичка гимназија.

Сето ова досега наведено е хронолошки развој и историска потврда за скоро шестдецениското постоење на оваа реномирана воспитно-образовна установа, искажана низ регистрирање на податоци, евидентирање на настани, архивски материјали, официјални регистрации, усогласувања со постоечки и важечки законски прописи... Меѓутоа, она што мора да се потенцира е фактот дека зад сите овие бројки, податоци, сеќавања, и наведените факти се крие шеесетгодишно пулсирање во Установата, непрекинат младински џагор и постојан и непрекинат протек на сите оние кумановчани кои низ гимназиските врати влегуваа како деца, а излегуваа како младинци со врутоци сеќавања: за сопствениот и личен помин во Училиштето, но и како потврда за градењето на живата и бурна севкупна негова историја. Тоа е полвековен живот на бројни и бројни генерации кои своето средно образование го стекнаа тука, а го продолжија на најразновидните виши и високи школи во Републиката и надвор од неа, ширум светот, достоинствено презентирајќи го името на Училиштето од кое израснуваа како идни врвни, меѓу нив и со светски глас стручњаци, буквално од сите области. И исто толкав непрекинат проток на постојано свежа, младинска крв низ дамарите на Училиштето, кои континуирано пулсираат и денес и во кои удирале низ годините најкарактеристичните струења, влијанија и живот на младите во градот воопшто. Ова е сведоштво за шестдецениско активно ангажирање и неуморна работа низ редовната настава итн. слободни ученички активности на над 150 просветни работници, кои времено или сиот свој работен век го вложија во образованието, воспитувањето на генерации и генерации кумановчани. Токму затоа со уверување и убедување може да се тврди дека секој од нив одделно, со својата работа, вистинскиот практичен соживот со учениците и нивното разбирање, со заеднички постигнатите успеси и резултати, со укажаната помош во трасирањето на иднината на безбројте поединци, со многубројните убави, интересни или какви било други карактеристични моменти, со искажаните досетки или спонтано наметнати дури и животни гесла, па дури и евентуалните недоразбирања, остануваат засекогаш во нечии спомени. Еднаш врежани младински доживувања преточени во сеќавања што остануваат засекогаш.

Наставна програмаУреди

Наставата во оваа училиште се изведува исклучиво на македонски јазик, при што првите две години се општо гимназиско образование, додека во трета година се бира еден од понудените 6 подрачја: Природно- математичко А пакет, Природно - математичко Б пакет, Општествено-хуманистичко подрачје А пакет, Оппштествено-хуманистичко подрачје Б пакет, Јазично-уметничко подрачје А пакет и Јазично-уметничко подрачје Б пакет.

Во планот за наставна програма на гимназијата педвидена е и наставно-образовна екскурзија во втора година, при што најчесто се посетуваат градовите: Прага, Будимпешта и Виена, а истата трае 6 или 7 дена.

Кодекс на однесувањеУреди

1. Наставниците и учениците треба да бидат на своите работни места најдоцна до: прва смена -7:15 часот, а втора -13:15 часот.

2. Наставниците треба да доаѓаат најмалку 10-15 минути порано пред почетокот на часовите, а особено во понеделник, заради договор за тековните прашања во наредната недела.

3. Наставниците треба навреме да одат на наставата и да не излегуваат предвреме од часот.

4. Дневникот за работа треба, но и не мора да се носи на часот. Строго се забранува да се дава дневникот за работа на учениците.

5. Учениците го користат ученичкиот влез го Гимназијата. Влезните врата ќе се заклучуваат по 7:15 часот, односно 13:15 часот, а ќе се отвораат само на големиот одмор, на малиот одмор(после 4 час) и по завршувањето на смената. Службениот влез е за персоналот и странките кои имаат одредена потреба да дојдат во училиштето. Дежурниот ученик на службениот влез го евидентира неговото присуство и сите забелешки тој ден во смената.

6. Учениците треба редовно да ја следат наставата и проектните активности. Да не се ослободуваат учениците од час за разни потреби. Редовно да се запишуваат отсутните ученици, а за нередовноста следи изрекување педагошки мерки согласно Законот за средно образование, како и советување на нивните родители од училишниот психолог.

7. Нема исклучување на ученици од часот поради недисциплина. Тие ученици ќе мора да ја посетат стручната служба заедно со претседателот на класот, а тоа ќе се забележи и во дневникот за работа на класот.

8. Дежурните ученици не остануваат во училница, кога класот оди во кабинет или во спортска сала. Училницата се затвора од страна на пом-персоналот. Дежурните ученици за таа недела одговараат за се што се случува во паралелката, хигиената, опремата. Тие се должни за сите проблеми да го информираат класниот раководител, а во негово отсуство стручната служба, односно Управата на училиштето.

9. Дежурните наставници се одговорни за реонот каде се определени и сите забелешки ги доставуваат до класните раководители, односно Управата на училиштето.

10. Вработените, а посебно наставниците и учениците мора да внимаваат на своето однесување, својот изглед и уредност во облекувањето што одговара на една воспитно-образовна институција.

11. Наставниците и учениците се должни да носат легитимации во вид на беџеви додека се во училиштето. Учениците се должни да носат униформи, заради безбедност во училиштето.

12. Вработените, а особено наставниците и учениците треба пристојно да се однесуваат меѓу себе. Наставникот мора да ја почитува личноста на ученикот, а ученикот коректно да се однесува кон наставниците, останатите вработени, кон другите ученици.

13. Вработените, а посебно наставниците и учениците мораат внимателно и домаќински да го користат училишниот инвентар и нагледните средства. Исто така, тие треба да придонесуваат за подобрување и збогатување на истиот. Штетата која ќе се јави, веднаш ќе биде надоместена, а ќе следат и соодветни дисциплински мерки.

14. Родителите на учениците и другите странки, се должни да чекаат во холот пред наставничката канцеларија и не смеат со своето присуство да ја нарушуваат наставата.

15. Најстрого се забранува внесување и конзумирање алкохол, дрога, внесување оружје и др. Средства опасни за луѓето во кругот на Гимназијата.

16. Пушењето цигари е строго забрането во сите училишни простории.

17. Вработените, а особено наставниците и учениците треба достојно да го чуваат угледот на училиштето, во и надвор од него, истакнувајќи се со свои човечки, стручни и солидни воспитно-образовни резултати.

За непочитување на овој Кодекс, следуваат соодветни казни за вработените според Законот за работни односи, а за учениците соодветни педагошки мерки.[1]

Училишно списаниеУреди

Гимназијата „Гоце Делчев“ преку проектната активност - драмски клубови и литературни секции, во која членуваат ученици од сите четири години, работат на проект за училишно списание наречено „Спореден влез“. Самото списание излегува 2 пати годишно. Излегувањето на спиаснието во минатите години се одвиваше во печатена форма, но во последните години, поради недостиг на финансиски средства списанието излегува во електронска форма, како дел од порталот на весникот „Нова Македонија“ во делот за средношколци „Медиум“.[2]

Училишна библиотекаУреди

Библиотеката на училиштето има соодветен број на наслови на книги, претежно лектири кои се обработуваат по предметот Македонски јазик и литература. Самата библиотека со насловите ги задоволува потребите на сите ученици, а во склоп на истата се наоѓа и мини читална.

ВработениУреди

Во Гимназијата има повеќе од 50 вработени лица, меѓу кои и професори со повеќе годишно искуство и високо образование, кои се трудат максимално своите знаења да ги пренесат на учениците.

ПрофесориУреди

Алгебра

Англиски јазик

Бизнис и претприемништво

Биологија

Вовед во право

Географија

Германски јазик

Говорење и пишување

Драмска уметност

Економија

Елементарна алгебра и геометрија

Етика

Иновации и претприемништво

Информатика

Информатичка технологија

Историја

Италијански јазик

Компаративна книжевност

Латински јазик

Ликовсна уметност

Линеарна алгебра и аналитичка геометрија

Логика

Македонски јазик и литература

Математика

Математичка анализа

Менаџмент

Музичка уметност

Педагогија

Програмски јазици

Психологија

Руски јазик

Социологија

Спорт и спортски активности

Физика

Филозофија

Француски јазик

Хемија

Шпански јазик

Граѓанско образование

Природни науки и техника

ЗбратимувањаУреди

Време на оджување на часовиУреди

Час Прва смена Втора смена
1 07:15 - 08:00 13:15 - 14:00
2 08:00 - 08:45 14:00 - 14:45
3 09:05 - 09:50 15:05 - 15:50
4 09:50 - 10:35 15:50 - 16:35
5 10:45 - 11:30 16:45 - 17:30
6 11:30 - 12:15 17:30 - 18:15
7 12:15 - 01:00 18:15 - 18:50

Учество на натпревари и освоени наградиУреди

Учество на саемот на наукаУреди

Кон крајот на месец март 2014 година во Ниш, Србија ќе се одржи натпреварот „Наук није баук“ на кој учество ќе земат ученици од гимназијата и тоа во неколку категории: математика, хемија, биологија и информатика.[5]

Математика Биологија Информатика Хемија
Никола Тасиќ Богдановска Кристина Марио Величковски Кристина Костадиновска
Анастасија Стојковска Марина Насковска Анастасија Лазаревска Марио Јовановски
Тамара Арсиќ Бисера Митевска Симона Тодоровска Петар Милевски
Сања Нацевиќ Катерина Митевска Аница Арсовска Методиј Костадинов
Ива Томовска Тамара Мишевска Борјана Илиќ Милица Јордановска
Никола Тасевски Бојана Арсовска Кирил Доцевски
Дамјан Поп-Арсов Никола Николовски Анастасија Стојковска
Борјана Лилиќ Каја Лазова
Мила Бојковска Ивана Атанасовска
Стефани Каранфиловска

Учество на Струмички КарневалУреди

Група ученици од гимназијата земаа учество на манифестацијата {{Струмички Карневал]] одржан на 1 март 2014 година во Струмица. Името на маската беше "Domino love". Учениците беа под менторство на професорките Марија Тодоровска, Ангела Петковска и Миланка Гаревска.

Натпревар по франкофонски театар 2014Уреди

Натпревар по франкофонски театар, организиран од страна на Француски институт во Скопје, беше одржан на 15 март 2014 во Младинскиот културен центар во Скопје. Гимнаизјата беше претставувана од групата „Билингвалци“ со претставата "Le p'tit Bourgeois Gentilhomme" од Молиер под менторство на професорката Милена Денчевска.

Регионален натпревар - „Наноматеријали - материјали на иднината“Уреди

Ученици од гимназијата учествуваа на регионалниот натпревар за наноматеријали, при што ги освоија првите две места и со тоа обезбедија пласман на републичкиот натпревар во конкуренција со учениците од Кратово, Крива Паланка и Пробиштип. Првото место им припадна на Стефан Савовски и Никола Тасевски, додека второто место го освоија Миа Мицевска и Дарко Димковски кои работеа на темата „Паметни наноматеријали, примена во холографска технологија“, под менторство на проф. Штефица Ујчиќ.[6] Втората фаза од натпреварот на републичко ниво ќе се одржи на 29, 30 и 31 март во Охрид.

Натпревар по информатикаУреди

На државниот натпревар по информатика одржан на 31.03.2013 година во просториите на ФИНКИ, во организација на Здружение на информатичари на Македонија(ЗИМ), учениците на гимназијата „Гоце Делчев“ ги постигнаа следните резултати:[7]

Пофалени ученици:

Маскенбал 2013Уреди

 
Гимназијалците на маскенбал „Батко Ѓорѓија“

На јубилејниот 10-ти кумановски Mаскебал „Батко Ѓорѓија“ 2013 кој се одржа на градскиот плоштад под покровителство на градоначалникот на Општина Куманово, Зоран Дамјановски и Совет на Град Куманово, Гимназијата со својата оригинална маска „Домородци“ освои прво место.

Натпревар за најдобар бизнис планУреди

Под мотото „Без струја и гас се грееме на мраз“ ученици од гимназијата под менторство на професорките по бизнис Стојанка Темова и Даниела Ивановска учествуваат на републичкиот натпревар за најдобар бизнис план на Машинскиот факултет во Скопје, организиран од страна на Министерството за образование и наука на Република Македонија каде го промовираа своето научно откритие како да се грееме со помош на мраз. Учениците дојдоа до алтернативен извор со помош на топлотна пумпа, сончев колектор и резервоар кој ќе ја пренесува целата таа енергија низ грејните тела во објектот. Ова е шесто учлество на натпреварот на кој секоја година училиштето влегува во првите 10 најдобри училишта во државата, а во 2013 година го освоија второto место и награда од 50 000 денари.[8]

Натпревар по руски јазикУреди

На Државниот натпревар по руски јазик кој се одржа на 1 јуни 2013 година на филолошкиот факултет „Блаже Коневски“ во Скопје учениците од II-10 клас ги освоија првите 3 места, со што се стекнаа со дипломи и можност за стипендија во текот на средното образование. Под менторство на професорката Билјана Коцевска, 4 ученички ги освоија првите три места на натпреварот:

Меѓународен фестивал на детско Книжевно творештво - Санкт ПетербургУреди

Гимназијалците учествуваа на VI Меѓународен Фестивал за детско Книжевно творештво што се одржа во Санкт Петербург на 13 април и 14 април 2013, во резултат на што 20 наши ученици од македонски на руски јазик го преведоа романот „Нашето маало“ од Димитри Лешниковски и се стекнаа со Меѓународни дипломи и можност нивните преводи да бидат објавени во Русија, а посебно е задоволството што се стекнаа со огромна популарност бидејќи тие се првите ученици во светот кои имаат преведено роман од мајчин на странски јазик.

Дипломите на свечен начин им беа врачени во просториите на Гимназијата на 7 мај 2013 година лично од извршниот директор на фестивалот Г-та Љубавскаја Надежда Васиљевна во присуство на писателот Димитри Лешниковски од Скопје. На свеченоста што се одржа по повод врачувањето на дипломите беше промовиран романот „Нашето маало“ и преводот на руски јазик на истоимениот роман, а писателот и учениците потпишаа согласност за објавување на преведениот роман во Русија.

Победници од VI Меѓународен Фестивал за детско Книжевно творештво во Санкт Петербург, 13април и 14 април 2013 г.

1. Марија Радевска I-5

2. Ангел Арсовски I-[[5

3. Андријана Спиревска I-5

4. Драгана Јордановска II-10

5. Марија Петрушевска II-10

6. Ивана Таскова II-10

7. Тамара Мишевска II-10

8. Елена Спасовска III-1

9. Катерина Јордановска III-3

10. Блаже Стојковски III-4

11. Маринела Антовска III-4

12. Тамара Ѓорѓиевска III-4

13. Бобан Мишевски IV-6

14. Стефан Стефановски IV-6

Театарски претставиУреди

Театарска претстава „Народен пратеник“Уреди

Учениците од гимназијата по текст на Бранислав Нушиќ, во режија на Кети Дончевска Илиќ, а под менторство на проф. Лидија Тасевска ја одиграа претставата „Народен пратеник“. Претставата беше премиерно изведена на 6 мај 2014 година, а репризно веќе следниот ден во Домот за култура „Трајко Прокопиев“ - Куманово. Во претставата учествуваа:

Театарска претстава „Госпоѓа Министерка“Уреди

На 8 мај (среда) премиерно беше изведена претставата „Госпоѓа министерка“ од страна на ученици од прва и втора година кои се на проектна активност Литературни клубови и драмски секции, под менторство на проф. Лидија Тасевска. Иако претставата беше изведена од ученици, импресиите од настапот и пофалните зборови не стивнуваат.

Репризата беше изведена на 12 мај (недела), а по барање на публиката на 15 и 17 мај повторно ќе биде прикажана претставата во Народен театар.[9]

Во претставата настапуваат:

Театарска претстава „Long play“Уреди

На ден 16 мај (Четврток) ќе биде изведена претставата „Long Play“ во Дом за култура Трајко Прокопиев со почеток од 19:30. Како и секогаш изведувачи се ученици од училиштеto, овој пат на сцена ќе настапат матурантите од изборен пакет Јазично-Уметничко Б, поточно клас IV-4.

Театарска претстава „Црнила“Уреди

Во ]]Четврток]] на 9 мај беше изведена претставата Црнила со почеток во 20 часот во Дом на култура „Трајко Прокопиев“.

Вики секцијаУреди

Тековна средба 17.05.2013Уреди

На средбата се вклучија нови членови кои ќе уредуваат статии во рамките на проектот „Википедија во моето училиште“.

Ментор: Славица Грујоска-Митиќ

Ученик координатор на проектот - Википедија:КУГД: Никола Ивановски II-10

Познати личности кои учеле во ова училиштеУреди

Познати личности кои предавале во ова училиштеУреди

Надворешни врскиУреди

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  1. „архивска копија“. Архивирано од изворникот на 2014-01-15. Посетено на 2014-01-05.
  2. http://medium.edu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=501:2012-12-11-11-37-10&catid=48:2012-04-06-07-44-43&Itemid=126
  3. „архивска копија“. Архивирано од изворникот на 2013-04-22. Посетено на 2013-04-10.
  4. „архивска копија“. Архивирано од изворникот на 2014-04-23. Посетено на 2013-04-10.
  5. „архивска копија“. Архивирано од изворникот на 2014-04-21. Посетено на 2014-03-18.
  6. http://www.radiomof.mk/kumanovskite-gimnazijaltsi-pobedija-na-regionalniot-natprevar-nanomaterijali-materijali-na-idninata/?fb_action_ids=729813880370623&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B"729813880370623"%3A577830415644617%7D&action_type_map=%7B"729813880370623"%3A"og.likes"%7D&action_ref_map=%5B%5D
  7. http://www.cs.org.mk
  8. „архивска копија“. Архивирано од изворникот на 2013-06-10. Посетено на 2013-06-07.
  9. „архивска копија“. Архивирано од изворникот на 2013-06-13. Посетено на 2013-05-17.