Природни науки се системи на знаења (науки) чија основна цел е да се проучи природата и процесите поврзани со неа. Во групата на природните науки влегуваат математиката, физиката, хемијата, биологијата, сите гранични науки помеѓу овие науки, а понекогаш ја вклучуваме и географијата во групата на природните науки, иако таа е и општествена наука.

Природните науки бараат објаснувања за тоа како светот околу нас и вселената функционираат. Постојат пет главни гранки (горе лево до долу десно): хемија, астрономија, наука за земјата, физика и биологија.

Поврзано

уреди