Список на археолошки наоѓалишта во Тетовско

список на статии на Викимедија

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Тетовско[1], односно општините Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце, Теарце и Тетово. Списокот веројатно е нецелосен.

Населено место Општина Име Тип Период
Беловиште Јегуновце Градиште населба доцна антика
Поле населба доцна антика
Блаце Брвеница Змијанец населба среден век
Самовилска Вода сакрален објект рано христијанство
Боговиње Боговиње Попово Маало црква и некропола доцен среден век
Топлица некропола железно време
Црквиште црква среден век
Бозовце Тетово Јеленце некропола среден век
Брвеница Брвеница Тумба населба неолит
Брезно Теарце Селиште црква со некропола среден век
Вешала Тетово Киша некропола непознат период
Волковија Брвеница Рудина населба доцна антика
Смрдешница населба со некропола среден век
Вратница Јегуновце Мали Орман населба доцна антика
Св. Дуси црква среден век
Св. Петка црква среден век
Тумба населба римско време
Црквиште црква среден век
Глоѓи Теарце Св. Врачи црква со некропола среден век
Голема Речица Тетово Дубрава населба доцна антика
Горна Лешница Желино Градиште населба доцна антика
Горно Палчиште Боговиње Кале населба доцна антика
Гургурница Брвеница Црква црква со некропола среден век
Доброште Теарце Црквиште црква среден век
Долна Лешница Желино Кале утврдување доцноантичко време и среден век
Долно Палчиште Боговиње Дрмник црква и некропола среден век
Кале населба доцна антика
Тумба населба неолит
Долно Седларце Брвеница Дубрава населба доцна антика
Крушевица населба доцна антика
Тумба населба неолит
Желино Желино Бело Поле населба неолит, римски период и среден век
Градиште населба бронзено време и доцна антика
Грамаѓе населба доцна антика
Жилче Јегуновце Просечник населба римско време
Јажинце Јегуновце Црквиште црква и некропола среден век
Јанчиште Јегуновце Тумба населба римско време
Ќерамидница населба римско време
Јегуновце Јегуновце Градиште населба доцна антика
Кај Фабриката некропола римско време
Пештер некропола доцен среден век
Камењане Боговиње Тумба населба доцна антика
Копанце Јегуновце Арбино населба римско време
Плетарница некропола римско време
Ларце Желино Брезница населба доцна антика
Кале населба доцна антика
Црква црква доцен среден век
Лешок Теарце Два Бреста населба римско време
Кале населба доцна антика и среден век
Леска населба и базилика доцна антика и старохристијанско време
Пепело населба римско време
Црквиште црква среден век
Црници некропола римско време
Депо депо среден век
Млака некропола среден век
Луковица Желино Глобочица некропола среден век
Милетино Брвеница Милин Град[2] населба непознат период
Нераште Теарце Чалија – Стојанов Дол населба доцна антика
Новаке Боговиње Црква црква и некропола среден век
Орашје Јегуновце Орашко Кале утврдена населба; црква и некропола доцна антика и среден век
Пирок Боговиње Среде Село населба доцна антика
Прељубиште Јегуновце Брезјанско Нивче населба доцна антика
Три Тумби населба неолит
Радиовце Брвеница Црквиште - Попови Ливади населба неолит
Подбреге Јегуновце Манастириште базилика и црква старохристијански период и среден век
Раковец Боговиње Мурје населба и црква среден век
Раотинце Јегуновце Арбино населба доцна антика
Рогле Желино Роглевска тврдина кастел римско време
Кука населба и црква рано и доцноантичко време и старохристијански период
Марков Ѕид населба римско време
Прој Роглес населба и базилика доцна антика и старохристијански период
Сараќино Тетово Тумба населба неолит
Седларево Желино Брдо населба доцна антика
Синичане Боговиње Црква црква и некропола среден век
Сиричино Јегуновце Брце некропола доцна антика
Матеички Дол депо среден век
Слатино Теарце Долги Грм вила рустика римско време
Старо Село Јегуновце Градиште населба неолит
Дубје некропола доцна антика и римско време
Цветков Рид населба доцна антика
Стенче Брвеница Градиште населба и базилика доцна антика и старохристијански период
Тумба Потсело населба доцна антика
Стримница Желино Тумба - Суви Дол населба доцна антика
Теарце Теарце Бигор Слатински населба доцна антика
Градиште населба доцна антика
Железничка Станица населба римско време
Марена населба и црква римско време и среден век
Црквиште црква и некропола среден век
Теново Брвеница Воденце населба доцна антика
Кастел населба и некропола доцна антика
Тетово Тетово Бањиче населба доцна антика
Бузане населба доцна антика
Горно Теќе населба римско време
Дреноец населба доцна антика
Исар населба доцна антика и среден век
Св. Петка населба римско време
Тетово осамен наод доцнобронзено време
Ул. „Браќа Миладиноци“ населба римско време
Ул. „ЈНА“ населба римско време
Ул. „Штипска“ гробница рана антика
Туденце Јегуновце Црквиште црква доцен среден век
Фалише Тетово Старо Село населба доцна антика
Челопек Брвеница Градиште – Брежине населба и некропола доцна антика
Џепчиште Тетово Латинска Црква црква и некропола среден век
Шемшево Јегуновце Сред Село населба и некропола доцна антика
Шипковица Тетово Црква црква и некропола среден век

Наводи

уреди
  1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. ISBN 9989649286.
  2. Виктор Лилчиќ; Македонскиот камен за боговите, христијаните и за живот по животот, том прв, Скопје 2001, страници 293-295.