Самариум (Sm, латински - samarium) — лантаноид.[3][4] Името го добил споерд минералот = {(Y,Ce,U,Fe)3(Nb,Ta,Ti)5O16}-. Застапен е во Земјината кора во количини од 7,9ppm. Најважен минерал на самариум е монацит (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr,Sm)PO4.

Самариум  (62Sm)
Samarium-2.jpg
Општи својства
Име и симболсамариум (Sm)
Изгледсребрено-бела
Алотропиα облик
Самариумот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технициум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рентгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)


Sm

Pu
прометиумсамариумевропиум
Атомски број62
Стандардна атомска тежина (±) (Ar)150,36(2)[1]
Категорија  лантаноид
Група и блокгрупа б.б., f-блок
ПериодаVI периода
Електронска конфигурација[Xe] 4f6 6s2
по обвивка
2, 8, 18, 24, 8, 2
Физички својства
Фазацврста
Точка на топење1.345 K ​(1.072 °C)
Точка на вриење2.173 K ​(1.900 °C)
Густина близу с.т.7,52 г/см3
кога е течен, при т.т.7,16 г/см3
Топлина на топење8,62 kJ/mol
Топлина на испарување192 kJ/mol
Моларен топлински капацитет29,54 J/(mol·K)
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 1.001 1.106 1.240 (1.421) (1.675) (2.061)
Атомски својства
Оксидациони степени4, 3, 2, 1 ​(умерен базичен оксид)
ЕлектронегативностПолингова скала: 1,17
Енергии на јонизацијаI: 544,5 kJ/mol
II: 1.070 kJ/mol
II: 2.260 kJ/mol
Атомски полупречникемпириски: 180 пм
Ковалентен полупречник198±8 пм
Color lines in a spectral range
Спектрални линии на самариум
Разни податоци
Кристална структураромбоедрална
Кристалната структура на самариумот
Брзина на звукот тенка прачка2.130 м/с (при 20 °C)
Топлинско ширење(с.т.) (α,поли) 12,7 µм/(m·K)
Топлинска спроводливост13,3 W/(m·K)
Електрична отпорност(с.т.) (α, поли) 0,940 µΩ·m
Магнетно подредувањепарамагнетно[2]
Модул на растегливостα облик: 49,7 GPa
Модул на смолкнувањеα облик: 19,5 GPa
Модул на збивливостα облик: 37,8 GPa
Поасонов соодносα облик: 0,274
Викерсова тврдост410–440 MPa
Бринелова тврдост440–600 MPa
CAS-број7440-19-9
Историја
Наречен поСпоред минералот самарскит (кој е именуван според Василиј Самарски-Биховец)
Откриен и првпат издвоенЛекок де Буабодран (1879)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на самариумот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
144Sm 3,07% (β+β+) 1,7811 144Nd
(α) 0,0761 140Nd
145Sm веш 340 d ε 145Pm
146Sm траги 1,03×108 y α 2,529 142Nd
147Sm 14,99% 1,06×1011 y α 2,310 143Nd
148Sm 11,24% 7×1015 y α 1,986 144Nd
149Sm 13,82% >2×1015 y (α) 1,870 145Nd
150Sm 7,38% (α) 1,4495 146Nd
151Sm веш 90 y β 151Eu
152Sm 26,75% (α) 0,2203 148Nd
153Sm веш 46,284 h β 153Eu
154Sm 22,75% >2,3×1018 y (ββ) 1,2510 154Gd
Режимите на распад во загради се предвидени, но сè уште не се забележани
| наводи | Википодатоци

НаводиУреди

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Lide, D. R., уред. (2005). „Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds“. CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (изд. 86th.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
  3. Parkes, G.D. & Phil, D. (1973). Melorova moderna neorganska hemija. Beograd: Naučna knjiga.
  4. Housecroft C. E., Sharpe A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3rd ed.). Prentice Hall. ISBN 978-0131755536.
Група 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Алкални метали Земно­алкални метали Пникто­гени Хал­ко­гени Хало­гени Благо­родни гасови
Периода

I

водо­род
1
хе­лиум
2
II
ли­тиум
3
бери­лиум
4
бор
5
јагле­род
6
азот
7
кисло­род
8
флуор
9
неон
10
III
нат­риум
11
магне­зиум
12
алуми­ниум
13
сили­циум
14
фосфор
15
сулфур
16
хлор
17
аргон
18
IV
ка­лиум
19
кал­циум
20
скан­диум
21
титан
22
вана­диум
23
хром
24
манган
25
железо
26
кобалт
27
никел
28
бакар
29
цинк
30
галиум
31
герма­ниум
32
арсен
33
селен
34
бром
35
крип­тон
36
V
руби­диум
37
строн­циум
38
итриум
39
цирко­ниум
40
нио­биум
41
моли­бден
42
техни­циум
43
руте­ниум
44
ро­диум
45
пала­диум
46
сребро
47
кад­миум
48
индиум
49
калај
50
анти­мон
51
телур
52
јод
53
ксенон
54
VI
це­зиум
55
ба­риум
56
 
луте­циум
71
хаф­ниум
72
тантал
73
вол­фрам
74
ре­ниум
75
ос­миум
76
иридиум
77
пла­тина
78
злато
79
жива
80
талиум
81
олово
82
биз­мут
83
поло­ниум
84
астат
85
радон
86
VII
фран­циум
87
ра­диум
88
 
лорен­циум
103
радер­фордиум
104
дуб­ниум
105
сибор­гиум
106
бо­риум
107
ха­сиум
108
мајт­нериум
109
фарм­штатиум
110
рент­гениум
111
копер­нициум
112
нихо­ниум
113
флеро­виум
114
моско­виум
115
ливер­мориум
116
тене­син
117
ога­несон
118
 
лантан
57
цериум
58
празе­одиум
59
нео­диум
60
проме­тиум
61
сама­риум
62
евро­пиум
63
гадоли­ниум
64
тер­биум
65
диспро­зиум
66
хол­миум
67
ербиум
68
талиум
69
итер­биум
70
 
 
акти­ниум
89
то­риум
90
протак­тиниум
91
ура­ниум
92
непту­ниум
93
плуто­ниум
94
амери­циум
95
кириум
96
берк­лиум
97
калифор­ниум
98
ајнштај­ниум
99
фер­миум
100
менде­левиум
101
нобел­лиум
102
 

црно = цврста зелено = течна црвено = гасна grey=непозната Боја на атомскиот број ја прикажува агрегатната состојба (при 0 °C и 1 атм)
Првичен Од распад Вештачки Границата го прикажува природното наоѓање на елементот
Позадинска боја прикажува поткатегорија во трендот метал-металоид-неметал:
Метал Металоид Неметал непознати
хемиски
својства
Алкален метал Земноалкален метал Ланта­ноид Актиноид Преоден метал Слаб метал Пов-атом. неметал Двоатом. неметал Благороден гас