Периода (периоден систем)

Постојат 7 периоди на хемиски елементи. Тие претставуваат редови на кои е поделен периодниот систем на елементи. Периоди на системот се:

Во периодната табела на елементи секој нумериран ред претставува периода.