Топлина на испарување

Топлината на испарување се јавува како латентна (скриена) и специфична топлина на испарување.

Топлота на испарување за разни супстанции.

Скриена топлина на испарување е количеството топлина што се потрошува при фазниот премин за целосното испарување на дадена маса течност при константна температура и притисок. Ако таа се подели со масата на испарената течност, се добива специфичната топлина на испарувањето. Ако земеме m = 1kg, следува dqi = dQi. Значи, специфичната топлина на испарување бројно е еднаква на количеството топлина што треба да се даде на единица маса течност за целосно да испари при точката на вриење. За различни супстанции таа има различна вредност.

Поврзано

уреди