Атомска тежина

Да не се помеша со: Атомска маса

Атомска тежина (или релативна атомска маса) е број што покажува колку пати масата на хемискиот елемент е поголема од една дванаестина од масата на изотопот C12.

Релативна молекулска маса е број што покажува колку пати масата на хемиското соединение е поголемо од една половина од масата на C12 (изотопот C12 содржи 6 протони и 6 неутрони).