Атомски (реден) број на еден хемиски елемент е всушност бројот на протони во атомското јадро. Според него се определува на кој елемент му припаѓа даден атом. Ознака за атомскиот број е Z. Атомскиот број се запишува како горен лев индекс (на пример, кај кислородот, редниот број му е 8, т.е. има 8 протони: 8O).

Објаснување бројчињата кои се гледаат во означувањето на атомскиот број. Атомскиот број е број на протони, и заради тоа е и вкупниот број на полнеж, во атомското јадро.