13 14 15 16 17
2 B
Бор
C
Јаглерод
N
Азот
O
Кислород
F
Флуор
3 Al
Алуминиум
Si
Силициум
P
Фосфор
S
Сулфур
Cl
Хлор
4 Ga
Галиум
Ge
Германиум
As
Арсен
Se
Селен
Br
Бром
5 In
Индиум
Sn
Калај
Sb
Антимон
Te
Телур
I
Јод
6 Tl
Талиум
Pb
Lead
Bi
Бизмут
Po
Полониум
At
Астат
 
  Општопризнаени (86–99 %): B, Si, Ge, As, Sb, Te
  Понекогаш признаени (40–49 %): Po, At
  Поретко признаени (24 %): Se
  Ретко признаени (8–10 %): C, Al
  (Сите други елементи се наведени во 6 % од изворите)
  Произволна линија на поделба меѓу металите и неметалите: помеѓу Be и B, Al и Si, Ge и As, Sb и Te, Po и At

Металоиди или полуметали — назив за групата хемиски елементи чии својства се наоѓаат измеѓу метали и неметали.[1]

Металоидите имаат низа метални особини - како на пример: блескава површина и високи температури на топење. Сепак, тие имаат мноху полоша електрична и топлотна проводливопст од типичните метали, а поголеми од типичните неметали, што е причина за нивното појавување во пулупроводници.[2]

Нивните хемиски својства исто така не може да се вбројат ниту во метални ниту во неметални: од една страна покажуваат неметални својства - на пример градат доста силни неоргански киселини, а од друга страна покажуваат типични метални својства - покажуваат поголема тенденција за формирање на бази отколку киселини и способни се за формирање на комплексни соединенија како преодни метали. Оваа група во себе ги содржи: бор, силициум, германиум, арсен, антимон, телур и астат.

Наводи

уреди
  1. Housecroft C. E., Sharpe A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3rd ed.). Prentice Hall. ISBN 978-0131755536.
  2. Parkes, G.D. & Phil, D. (1973). Melorova moderna neorganska hemija. Beograd: Naučna knjiga.
Група 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Алкални метали Земно­алкални метали Пникто­гени Хал­ко­гени Хало­гени Благо­родни гасови
Периода

I

водо­род
1
хе­лиум
2
II
ли­тиум
3
бери­лиум
4
бор
5
јагле­род
6
азот
7
кисло­род
8
флуор
9
неон
10
III
нат­риум
11
магне­зиум
12
алуми­ниум
13
сили­циум
14
фосфор
15
сулфур
16
хлор
17
аргон
18
IV
ка­лиум
19
кал­циум
20
скан­диум
21
титан
22
вана­диум
23
хром
24
манган
25
железо
26
кобалт
27
никел
28
бакар
29
цинк
30
галиум
31
герма­ниум
32
арсен
33
селен
34
бром
35
крип­тон
36
V
руби­диум
37
строн­циум
38
итриум
39
цирко­ниум
40
нио­биум
41
моли­бден
42
техне­циум
43
руте­ниум
44
ро­диум
45
пала­диум
46
сребро
47
кад­миум
48
индиум
49
калај
50
анти­мон
51
телур
52
јод
53
ксенон
54
VI
це­зиум
55
ба­риум
56
 
луте­циум
71
хаф­ниум
72
тантал
73
вол­фрам
74
ре­ниум
75
ос­миум
76
иридиум
77
пла­тина
78
злато
79
жива
80
талиум
81
олово
82
биз­мут
83
поло­ниум
84
астат
85
радон
86
VII
фран­циум
87
ра­диум
88
 
лорен­циум
103
радер­фордиум
104
дуб­ниум
105
сибор­гиум
106
бо­риум
107
ха­сиум
108
мајт­нериум
109
фарм­штатиум
110
ренд­гениум
111
копер­нициум
112
нихо­ниум
113
флеро­виум
114
моско­виум
115
ливер­мориум
116
тене­син
117
ога­несон
118
 
лантан
57
цериум
58
празе­одиум
59
нео­диум
60
проме­тиум
61
сама­риум
62
евро­пиум
63
гадоли­ниум
64
тер­биум
65
диспро­зиум
66
хол­миум
67
ербиум
68
талиум
69
итер­биум
70
 
 
акти­ниум
89
то­риум
90
протак­тиниум
91
ура­ниум
92
непту­ниум
93
плуто­ниум
94
амери­циум
95
кириум
96
берк­лиум
97
калифор­ниум
98
ајнштај­ниум
99
фер­миум
100
менде­левиум
101
нобел­лиум
102
 

црно = цврста зелено = течна црвено = гасна grey=непозната Боја на атомскиот број ја прикажува агрегатната состојба (при 0 °C и 1 атм)
Првичен Од распад Вештачки Границата го прикажува природното наоѓање на елементот
Позадинска боја прикажува поткатегорија во трендот метал-металоид-неметал:
Метал Металоид Неметал непознати
хемиски
својства
Алкален метал Земноалкален метал Ланта­ноид Актиноид Преоден метал Слаб метал Пов-атом. неметал Двоатом. неметал Благороден гас