Стандардни услови

Во хемијата, стандардна состојба на супстанците е референтна точка која се користи за пресметување на нејзините својства под различни услови.