Отвори го главното мени

VII периода на периодниот систем

Седмата периода на хемиските елементи во себе содржи еден алкален метал, еден земноалкален метал, девет преодни метали, дванаесет актиноиди, четири слаби метали, еден халоген елементи и еден благороден гас. На седмата периода и припаѓаат: франциум, радиум, актиниум, ториум, протактиниум, ураниум, нептуниум, плутониум, америциум, кириум, берклиум, калифорниум, ајнштајниум, фермиум, менделевиум, нобелиум, копернициум, московиум, ливермориум, тенесин, оганесон. Сите овие елементи имаат атомски броеви од 87 до 118. Во оваа периода вкупно се наоѓаат 32 хемиски елементи.