V периода на периодниот систем

Петтата период на хемиски елементи во себе содржи еден алкален метал, еден земноалкален метал, десет преодни метали, два слаби метали, два металоиди, еден халоген елемент и еден благороден гас. Петтата периода во себе содржи: рубидиум, стронциум, итриум, циркониум, ниобиум, молибден, технециум, рутениум, родиум, паладиум, сребро, кадмиум, индиум, калај, антимон, телур, јод и ксенон. Овие елементи имаат атомски броеви кои се наоѓаат измеѓу 37 и 54. Во оваа периода вкуно се наоѓаат 18 хемиски елементи.