I периода на периодниот систем

Во оваа периода спаѓаат само 2 хемиски елементи. И двата елементи се во гасовита агрегатсна состојба. Тие елементи се водород и хелиум. Водород се наоѓа во 1А група на периодниот систем, а хелиумот во 8А група.