Список на археолошки наоѓалишта во Радовишко

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Радовишко,[1] односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на територијата на Општина Радовиш и Општина Конче. Подредени се по азбучен редослед на населените места во или кај кои се наоѓаат. Списокот веројатно не е целосен.

Населено место Општина Име Тип Период
Али Коч Радовиш Бабин Камен некропола железно време
Каратарла населба среден век
Кожа тумул железно време
Чаирлар населба доцноантичко време
Чатал Таш некропола железно време
Бучим Радовиш Бунарџик населба среден век
Воденичарски Пат тумул железно време
Грамада некропола железно време
Клисекајси некропола среден век
Падарница тумул железно време
Тумбарка тумул железно време
Воиславци Радовиш Добри Дол некропола среден век
Прелози населба среден век
Ракишин Пат населба среден век
Габревци Конче Илиница - Еленица населба среден век
Мавровица некропола среден век
Манастир могила римско време
Манастириште некропола железно време
Гарван Конче Градиште населба среден век
Долна Бара викус; населба доцноантичко време; среден век
Горна Враштица Конче Манастир - Илиница сакрален објект среден век
Дамјан Радовиш Грамади населба доцноантичко време и среден век
Јасен населба доцен среден век
Канли Чаир - Бојковци населба неолитско време
Маденска Река населба доцноантичко време
Марчово населба и некропола доцноантичко време
Ограѓе населба доцноантичко време и среден век
Османова Ритка сакрален објект среден век
Падарница тумул железно време
Стар Манастир утврдена рударска населба железно и доцноримско време
Сурим Врчва сакрален објект среден век
Турски Гробишта некропола доцноантичко време
Црквиште некропола среден век
Дедино Конче Белуово - Бедва населба среден век
Мезар населба доцноантичко време
Сув Дол населба неолитско време
Црквиште населба среден век
Долни Липовиќ Конче Црквиште - Иленица населба; сакрален објект неолитско време; среден век
Долни Радеш Конче Ајушова Бавча населба железно време
Ѓуров Дол тумул железно време
Трескавец некропола среден век
Ханче - Ан некропола среден век
Загорци Конче Манастир населба; сакрален објект железно време; среден вен
Злеово Радовиш Желков Рид населба среден век
Кочишо населба доцноантичко време и среден век
Сред Село сакрален објект и некропола среден век
Сушејски Порој градиште доцноантичко време
Ињево Радовиш Голема Тумба тумул железно време
Грамади населба доцноантичко време
Мала Тумба тумул железно време
Меѓите населба и некропола доцноантичко време
Селиште населба римско време
Селиште II црква и некропола среден век
Јаргулица Радовиш Восанци населба среден век
Симитли населба доцноантичко време
Калаузлија Радовиш Бабаше некропола среден век
Манастир населба среден век
Чаир населба среден век
Калуѓерица Радовиш Кала градиште доцноантичко време
Манастир населба доцноантичко време
Тумба I могила римско време
Тумба II тумул железно време
Караџалар Радовиш Асарлак населба среден век
Козбунар Радовиш Градиште сакрален објект среден век
Јурго населба среден век
На Друм некропола-тумули железно време
Конче Конче Баровска Воденица тумул римско време
Горна Кула градиште доцноантичко време и среден век
Денчина Чука могили римско време
Дерновец населба железно време
Корешевец некропола-могили римско време
Костадинци населба доцноантичко време
Лаката населба доцноантичко време
Пршово могила римско време
Чуј Петел случаен наод римско време
Коџалија Радовиш Баждалан - Марашарди некропола-могили римско време
Кирсалам сакрален објект среден век
Лубница Конче Грамаѓе населба доцноантичко време
Лубница населба доцноантичко време
Ораовица Радовиш Велика Чука - Тумба населба бронзено и доцноантичко време
Градиште градиште римско време
Дива Топола - Крива Врба населба неолитско време
Манастир Св. Ѓорѓи сакрален објект среден век
Римски Гробишта некропола среден век
Троло населба неолитско време
Црвен Брег населба брозено и доцноантичко време
Погулево Радовиш Чурлово Лозје населба-топилница доцноантичко време
Подареш Радовиш Градини населба римско време
Градиште утврдена населба среден век
Гробишта сакрален објект и некропола среден век
Калата кале среден век
Клешан населба-викус римско време
Тулуко населба доцноантичко време
Црквиште некропола среден век
Радовиш Радовиш Градска Корија тумул железно време
Исарот - Кале кале среден век
Кукленица населба среден век
Турски Гробишта - Теќето некропола среден век
Ракитец Конче Пасаралица населба среден век
Раклиш Радовиш Јазо населба доцноантичко време
Казаница вила рустика римско време
Крст - Жешка Вода населба-викус римско време
Скрдо вила рустика римско време
Скоруша Конче Белата Лоза населба бронзено време
Водна Полјана населба среден век
Смиланци Радовиш Преслап - Чуј Петел населба среден век
Сулдурци Радовиш Гошева Корија населба доцноантичко време
Ридот - Колибите населба среден век
Селиште населба доцноантичко време
Тополница Радовиш Добицила некропола-могила римско време
Кавакли населба среден век
Мемеделар населба среден век
Саримеше тумул железно време
Чешме Маале Радовиш Чешме Маале сакрален објект и некропола среден век
Шаинташ Радовиш Гробишта некропола среден век
Шипковица Радовиш Гробишта могила римско време
Шипковица населба среден век
Широка Лазина населба среден век
Штурово Радовиш Курешњак населба среден век
Мезарл’к некропола среден век
На Ридот некропола среден век

Наводи

уреди
  1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. стр. 324–332. ISBN 9989649286.