Список на археолошки наоѓалишта во Кривопаланечко

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Кривопаланечко,[1] односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на територијата на Општина Крива Паланка и Општина Ранковце. Подредени се по азбучен редослед на населените места во или кај кои се наоѓаат. Списокот веројатно не е целосен.

Населено место Општина Име Тип Период
Б’с Крива Паланка Градиште градиште доцноантичко време
Рударски Гробишта некропола среден век
Ветуница Ранковце Гробишта - Грамади некропола доцноантичко време
Црвеница населба доцноантичко време
Вржогрнци Ранковце Блидеш населба бронзено, железно и доцноантичко време
Гробишта црква среден век
Мутавчина населба доцноантичко време
Габар Крива Паланка Кушинци некропола среден век
Ливаѓе градиште среден век
Манастирска Чука населба среден век
Окатица населба среден век
Ораче градиште среден век
Селиште населба среден век
Герман Ранковце Градиште градиште доцноантичко време
Манастириште градиште доцноантичко време
Русалиски Гробишта некропола среден век
Селиште населба доцноантичко време
Црквиште црква среден век
Длабочица Крива Паланка Градиште градиште доцноантичко време
Селиште населба доцноантичко време
Добровница Крива Паланка Градина градиште доцноантичко време
Лучин Дол - Стар Хан депо на монети римско време
Стара Воденица водовод римско време
Црква црква среден век
Ширина осамен наод доцноантичко време
Дурачка Река Крива Паланка Градиште градиште доцноантичко време
Гробишта некропола доцноантичко време
Киселица Крива Паланка Градиште градиште доцноантичко време
Селиште населба доцноантичко време
Собориште населба доцноантичко време
Црква црква со некропола среден век
Конопница Крива Паланка Градиште утврдена населба доцноантичко време
Подиште викус доцноантичко време
Таван населба доцноантичко време
Црквиште населба доцноантичко време
Костур Крива Паланка Купишта топилница среден век
Рањева Нива топилница среден век
Цепен Камен топилница среден век
Кошари Крива Паланка Градиште градиште доцноантичко време
Крива Паланка Крива Паланка Кале кастел доцноантичко време
Криви Камен Ранковце Градиште градиште доцноантичко време
Луке Крива Паланка Аништа населба среден век
Бојкова Нива населба и некропола доцноантичко време
Злобрдо населба среден век
Св. Петка - Остоица црква среден век
Топлак населба доцноантичко време
Љубинци Ранковце Драки некропола доцноантичко време
Трлиште населба доцноантичко време
Црквиште - Црква Маријана населба и некропола доцноантичко време
Мала Црцорија Крива Паланка Градиште градиште доцноантичко време
Опаљушка некропола среден век
Селиште населба и некропола доцноантичко време
Црквиште населба доцноантичко време
Метежево Крива Паланка Градиште градиште доцноантичко време
Николинско Маало некропола среден век
Милутинце Ранковце Бреслики населба доцноантичко време
Градиште градиште доцноантичко време
Дубле населба доцноантичко време
Лебаруша населба доцноантичко време
Падина населба доцноантичко време
Спротива населба доцноантичко време
Мождивњак Крива Паланка Авлија осамен наод доцноантичко време
Градиште градиште доцноантичко време
Дуќаниште населба доцноантичко време
Опашуљка црква и некропола среден век
Црквиште населба доцноантичко време
Нерав Крива Паланка Градиште - Чука градиште доцноантичко време
Градиште I градиште доцноантичко време
Градиште II градиште доцноантичко време
Грамади населба римско време
Кошари населба доцноантичко време
Селиште градиште доцноантичко време
Огут Крива Паланка Остри Чуки градиште доцноантичко време
Одрено Ранковце Градиште градиште доцноантичко време
Селиште - Падина населба доцноантичко време
Чукарче населба доцноантичко време
Опила Ранковце Градеж населба доцноантичко време
Градиште градиште доцноантичко време
Мал Трг градиште доцноантичко време
Пашина Падина населба доцноантичко време
Селиште населба доцноантичко време
Чифлачиште населба доцноантичко време
Чифлик - Бабунци некропола железно и доцноантичко време
Отошница Ранковце Аниште населба доцноантичко време
Градиште градиште доцноантичко време
Грамади населба доцноантичко време
Лиске населба доцноантичко време
Могила некропола-могила римско време
П’клиште Ранковце Селиште населба доцноантичко време
Петралица Ранковце Бошановце могила римско време
Градиште градиште доцноантичко време
Градиште I и II градиште доцноантичко време
Градиште III градиште доцноантичко време
Дубрава населба доцноантичко време
Китка некропола доцноантичко време
Кутлев Крст - Тумба населба и некропола доцноантичко време
Паратлија некропола среден век
Селиште населба; некропола доцноантичко време; среден век
Подржи Коњ Крива Паланка Грамадица населба доцноантичко време
Китка некропола среден век
Ретки Буки рударска населба среден век
Црквиште црква со некропола среден век
Псача Ранковце Влашки Дол населба доцноантичко време
Градиште утврдена населба доцноантичко време
Долно Лозје некропола римско време
Манастириште населба доцноантичко време
Ровине населба и некропола доцноантичко време
Селиште населба и некропола римско време
Црквиште базилика старохристијанско време
Радибуш Ранковце Авлија населба доцноантичко време
Крстенце - Манастирче населба доцноантичко време
Селиште населба доцноантичко време
Ранковце Ранковце Мал Камлеш населба неолитско, бакарно и брозено време
Станци Крива Паланка Манастирска Дупка сакрален објект среден век
Станча Ранковце Брекина населба доцноантичко време

Наводи

уреди
  1. Грозданов, Цветан; Коцо, Димче; и др. (1996). Археолошка карта на Република Македонија. Т. 2. Скопје: МАНУ. стр. 193-202. ISBN 9989-649-28-6.