Список на археолошки наоѓалишта во Ресенско

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Ресенско,[1] односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на територијата на Општина Ресен. Можно е списокот да е нецелосен.

Црквата „Св. Ѓорѓи“ во Курбиново
Населено место Име Општина Тип Период
Асамати Асамати Ресен осамен наод римско време
Мисурица Ресен населба и некропола римско време
Прекоп Ресен населба хеленистичко време
Ружин Гроб Ресен тумул железно време
Св. Архангел Ресен осамен наод доцноантичко време
Св. Недела Ресен населба бронѕено време
Болно Глабок Дол Ресен осамен наод доцноантичко време
Катуниште Ресен населба римско време
Селиште Ресен населба и топилница среден век
Брајчино Кула Ресен тврдина среден век
Св. Атанас Ресен некропола среден век
Волкодери Умишта Ресен населба римско време
Горна Бела Црква Гумниште Ресен црква среден век
Горно Крушје Гумење Ресен населба доцноантичко време
Св. Спас Ресен црква и некропола старохристијснко време
Старо Село Ресен населба, црква и некропола среден век
Грнчари Св. Атанас Ресен осамен наод римско време
Св. Илија Ресен црква среден век
Скочино Ресен населба, црква и некропола среден век
Долна Бела Црква Копачница Ресен населба доцноантичко време
Кременица Ресен населба неолитско време
Св. Константин и Елена Ресен осамен наод римско време
Долно Дупени Герамидница Ресен населба доцноантичко време
Гробишта Ресен црква и некропола среден век
Долно Дупени Ресен населба доцноантичко време
Маркова Нога Ресен населба хеленистичко и доцноантичко време
Рот Ресен некропола доцноантичко време
Евла Исток Ресен црква среден век
Кале Ресен населба среден век
Ливадица Ресен осамен наод доцноантичко време
Св. Спас Ресен црква среден век
Езерани Грмада Ресен населба и црква хеленистичко време и среден век
Златари Далечна Црква Ресен црква и некропола среден век
Слатина Ресен населба доцноантичко време
Избишта Гимбабица Ресен некропола хеленистичко време
Кула Ресен населба хеленистичко време
Јамиште Ресен пат римско време
Јанковец Св. Атанас Ресен некропола среден век
Козјак Горна Маала Ресен населба и некропола римско време и среден век
Гробишта Ресен некропола среден век
Козјак Ресен осамен наод римско време
Коњско Бљудо Ресен населба, црква и некропола среден век
Голем Град Ресен населба, црква и некропола неолитско, хеленистичко, римско време и среден век
Коњско Ресен депо на монети среден век
Старо Село Ресен црква и некропола среден век
Крани Анче Ресен населба хеленистичко време
Кобел Ресен населба доцноантичко време
Св. Илија Ресен црква и некропола среден век
Св. Никола Ресен црква и некропола среден век
Кривени Старо Кривени Ресен осамен наод римско време
Чешино Ресен населба доцноантичко време
Курбиново Каштино Ресен населба и топилница доцноантичко време
Кула Ресен тврдина среден век
Кули Ресен населба хеленистичко време
Курбиново Ресен населба римско и доцноантичко време
Рајчинец Ресен населба среден век
Рекиње Ресен топилница доцноантичко време
Св. Атанасиј Ресен црква среден век
Св. Ѓорѓи Ресен некропола среден век
Св. Крстовден Ресен базилика старо христијанско време
Лавци Андонови Градини Ресен населба римск време
Стара Црква Ресен црква и некропола среден век
Трансформатор Ресен населба среден век
Тумба Ресен населба доцноантичко време
Лева Река Горна Црква Ресен осамен наод доцноантичко време
Старо Село Ресен населба, црква и некропола среден век
Лескоец Цветкова Нива Ресен осамен наод доцноантичко време
Љубојно Граишта Ресен некропола римско време
Кула Ресен населба и некропола доцноантичко време
Куќишта Ресен населба среден век
Присој Ресен населба римско време
Рудина Ресен населба римско време
Св. Димитрија Ресен црква и некропола среден век
Наколец Леска Ресен населба римско време
Метилец Ресен населба хелинистичко време
Отешево Камара Ресен населба доцноантичко време
Пирк Ресен населба хеленистичко време
Св. Атанас Ресен црква и некропола римско време
Черти Камен Ресен светилиште ран среден век
Сирхан Ресен осамен наод римско време
Петрино Кале Ресен населба рисмко време и среден век
Старо Село Ресен црква и некропола среден век
Подмочани Арапски Гробишта Ресен населба и топилница доцноантичко време
Горици Ресен населба римско време
Горно Дрмче Ресен осамен наод доцноантичко време
Грнчарско Селиште Ресен црква среден век
Кирејца Ресен населба доцноантичко време
Св. Ѓорѓи Ресен некропола римско време
Покрвеник Арапски Гробишта Ресен некропола среден век
Висои Ресен населба, базилика и некропола доцноантичко и старохристијанско време
Св. Атанас Ресен базилика старохристијанско време
Прељубје Прељупски Рид Ресен населба доцноантичко време
Претор Копачките Ресен некропола доцноантичко време
Кулине Ресен населба бронѕено, хеленистичко, римско време и среден век
Летувалиште Ресен населба доцноантичко време
Ливаѓе Ресен населба доцноантичко време
Ливатчиња Ресен вила рустика римско време
Петрино Ресен населба доцноантичко време
Претор Ресен населба доцноантичко време
Св. Арангел Ресен осамен наод римско време
Св. Атанасија Ресен црква среден век
Св. Богородица Ресен црква и некропола среден век
Св. Недела Ресен црква среден век
Св. Петка Ресен црква и некропола среден век
Рајца Али Коч Ресен населба и некропола римско време
Селиште Ресен црква и некропола среден век
Ресен Св. Ѓорѓи Ресен осамен наод римско време
Сливница Крш Полена Ресен вила рустика римско време
Кула Ресен населба доцноантичко време
Сливница Ресен населба римско време
Шуица Ресен црква и некропола среден век
Сопотско Бела Црква Ресен депо на монети среден век
Јане Дол Ресен осамен наод доцноантичко време
Св. Никола Ресен осамен наод, црква и некропола римско време и среден век
Трно Нива Ресен населба римско време
Стење Кула Ресен тврдина среден век
Лозјата Ресен населба неолитско време
Певчиња Ресен населба и некропола римско време
Св. Атанас Ресен црква старохристијнско време
Четкарица Ресен населба доцноантичко време
Трафостаница Ресен некропола среден век
Штрбово Грамада Ресен населба доцноантичко време
Гура Ресен населба доцноантичко време
Крес Ресен црква и некропола среден век
Куќишта Ресен населба среден век
Нивје Ресен црква и некропола среден век
Шурленци Кале Ресен тврдина среден век

Наводи

уреди
  1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. ISBN 9989649286.