Википедија:ВикиПроект Статистика на Економски факултет

Проектот Статистика на Економски факултет има за цел да помогне во подобрување на постоечките и создавање на нови статии од областа на статистиката на Википедија на македонски јазик од страна на студентите на Економскиот факултет во Скопје. Во извршување на предвидените активности може да се вклучат и останатите википедијанци. Проектот треба да опфати категоризација, надополнување и презентација на темите кои ги обработуваат студентите. Страницата на проектот и соодветните подстраници содржат основни принципи кои би требало да помогнат во насочување на работата.

ЦелиУреди

Работата на учесниците во овој проект е насочена кон остварување на следните цели:

 • создавање нови квалитетни статии од областа на статистиката;
 • подобрување на квалитетот и надополнување на постоечките статии;
 • зголемување на обемот на стручни содржини од областа на статистиката на македонски јазик.

ЧленовиУреди

Доколку сте студен на Економскиот факултет и сте заинтересирани да се вклучите во рамките на предметот Монетарна економија, Ве молиме користете ја следната табела за додавање на Вашето корисничко име и придонес.

Потребни статии и статии за проширување
 1. Основни поими
 2. Дескриптивна статистика
 3. Распоред на веројатности
 4. Статистички примерок
 5. Статистичко оценување
 6. Тестирање на хипотези
 7. Анализа на варијанса
 8. Хи-квадрат-тест
 9. Регресиона анализа
 10. Корелација
 11. Индекси
 12. Времеснска серија
 13. Статистичари
Бр. Корисник Придонес Предмет
1. Igor Sazdovski (разговор) (координатор)
2. Lavezzi (разговор) Бел шум Анализа на временски серии
3. ZdraveskaM (разговор) Стационарен процес Анализа на временски серии
4. TBojkovska (разговор) Тренд компонента Анализа на временски серии
5. DimovaM (разговор) Мултипликативен Холт-Винтеров метод Анализа на временски серии
6. Miloshevska.viktorija (разговор) Авторегресивен процес Анализа на временски серии
7. HristinaNaneska (разговор) Методи на декомпозиција Анализа на временски серии
8. Nmagdalena (разговор) Нестационарен процес Анализа на временски серии
9. Tinagitova (разговор) Автокорелација Анализа на временски серии
10. BiseraKocarevska (разговор) Временска серија Анализа на временски серии
11. SaraPanova (разговор) Циклична компонента Анализа на временски серии
12. Gabriela.Stojchevska (разговор) Процес на подвижни средини Анализа на временски серии
13. SimonaBastalik (разговор) Резидуална компонента Анализа на временски серии
14. iva50 (разговор) Сезонска компонента Анализа на временски серии
15. Jelenna (разговор) Релативни мерки на дисперзија Статистика
16. Moniika1210 (разговор) Релативни мерки на дисперзија Статистика
17. Ickoooo80 (разговор) Нулта хипотеза Статистика
18. Olgica Karataseva (разговор) Нулта хипотеза Статистика
19. KristinaKirovska (разговор) Ефикасна оцена Статистика
20. Bube0 (разговор) Ефикасна оцена Статистика
21. Ivana Nikolovska (разговор) Нормален распоред Статистика
22. Antonio Velinov (разговор) Униформен распоред Статистика
23. DraganJovanovski (разговор) Индекси (економија) Статистика
24. A.vasilevska (разговор) Јерзи Нејман Статистика
25. Darko.skrce (разговор) Џорџ Вадел Снедекор Статистика
26. Mevlan56218 (разговор) Двостран тест Статистика
27. GaberTamara (разговор) Прост случаен примерок Статистика
28. Izabela93 (разговор) Коефициент на асиметрија Статистика
29. Seklk (разговор) Базичен индекс Статистика
30. PetkovaV (разговор) Фреквенција (статистика) Статистика
31. Mitrovska 111 (разговор) Фреквенција (статистика) Статистика
32. Murinche (разговор) Хетероскедастичност Статистика
33. Ivanad93 (разговор) Статистичка единица Статистика
34. Elena.krstevska4 (разговор) Тест на временска реверзибилност Статистика
35. Kostovskak (разговор) Хипергеометриски распоред Статистика
36. Aleksandar Trajkovski 993 (разговор) Хипергеометриски распоред Статистика
37. Angela.ljamova (разговор) Студентов t-тест Статистика
38. Dukovski123 (разговор) Студентов t-тест Статистика
39. Emilija.jankovska (разговор) Очекувана вредност Статистика
40. Ruzica.donevska (разговор) Очекувана вредност Статистика
41. Nikolovska93 (разговор) Парцијална корелација Статистика
42. Ivana994 (разговор) Парцијална корелација Статистика
43. Monika4 (разговор) Едностран тест Статистика
44. RosanaAntoni (разговор) Момент (математика) Статистика
45. Elenaveljanoska19 (разговор) Тест во облик на распоред Статистика
46. Ivangjurovski (разговор) Славе Ристески Статистика
47. majadogova (разговор) Вилијам Госет Статистика
48. bozinovskaelena (разговор) Вилијам Госет Статистика
49. MihaelaPopovska (разговор) Индивидуални индекси Статистика
50. ElenaPeshovska (разговор) Индивидуални индекси Статистика
51. Simona Piperkoska (разговор) Поасонов распоред Статистика
52. Metodi Butnejski (разговор) Доволна оцена Статистика
53. A.strkovska (разговор) Пјер Симон Лаплас Статистика
53. User:natasha.stojanoska (разговор) Статистичка значајност Статистика
54. User:Evavel7 (разговор) Облик на распоред Статистика