Ширина на колосек

Пругите според ширината на колосекот се делат на:

Разни ширини на колосекот.
Разни ширини на колосекот.

Широк колосек уреди

Нормален колосек уреди

Тесен колосек уреди

Поврзано уреди