Список на археолошки наоѓалишта во Демирхисарско

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Демирхисарско, југозападна Македонија.[1] Сите места административно влегуваат во Општина Демир Хисар. Можно е списокот да е нецелосен.

Населено место Наоѓалиште Вид Период
Бабино Бојано Лозје некропола раноантичко време
Кула тврдина раноантичко време
Вртешка населба и топилница доцноантичко време
Дуковска Крастица топилница доцноантичко време
Црно Село населба и некрополоа среден век
Базерник Дупки рудник доцна антина
Св. Атанас црква и некропола среден век
Селиште населба среден век
Средни Ливади населба и топилница доцна антика
Црквиште црква среден век
Бараково Превалец некропола среден век
Старо Село населба и црква среден век
Црквиште црква среден век
Белче Гориче црква старо христијанско време
Зад Корија населба среден век
Зарев Манастир црква среден век
Стари Анови населба среден век
Боиште Градиште градиште доцна антика
Св. Атанас црква среден век
Св. Петка црква среден век
Кочиште Грамаѓе населба и некропола доцна антика
Манастириште сакрален обкект доцна антика
Ќерамидница населба доцна антика
Брезово Габер црква среден век
Каменец населба, некропола и топилница доцноантичко време
Црквиште црква и некропола среден век
Вардино Горна Црква населба среден век
Плоча некропола доцна антика
Велмевци Беројци рудник среден век
Меризим населба доцна антика
Вирово Гумниште населба и црква среден век
Долно Вирово населба, црква и некропола среден век
Св. Богородица црква среден век
Штеуни рударски јами доцноантичко време
Големо Илино Висои некропола доцна антика
Градиште населба хеленистичко и доцноантичко време
Присои населба и некропола доцноантичко време
Св. Петка црква и некропола среден век
Старо Село населба среден век
Граиште Градиште градиште раноантичко и доцноантичко време
Превалец некропола доцноантичко време
Св. Петка црква среден век
Црквиште црква старохристијанско време
Демир Хисар Грнчарица утврдување доцна антика
Шути Манастир црква среден век
Доленци Стари Куќи населба среден век
Единаковци Во Селото населба доцна антика
Стевано Лозје некропола доцна антика
Црквиште црква и некропола старохристијанско време
Жван Градиште населба доцна антика
Латинска Црква црква среден век
Мајданиште населба и топилница доцна антика
Св. Арангел црква и некропола среден век
Св. Илија црква среден век
Селиште населба доцна антика
Железнец Во Гарон населба и топилница доцноантичко време
Градиште населба рана антика
Даркојца населба доцна антика
Спиље населба доцна антика
Журче Бачилиште сакрален објект и некропола доцноантичко време
Даблики населба и некропола доцноантичко време
Љубов Камен населба неолит
Мартинец населба среден век
Св. Илија црква и некропола среден век
Загориче Калуѓерска Река црква среден век
Куќиште населба доцноантичко време
Зашле Дабовја населба и топилница доцноантичко време
Јачмиште населба и топилница доцноантичко време
Караиче населба и топилница доцноантичко време
Куќиште населба и топилница доцноантичко време
Кале населба среден век
На Куќишта некропола доцноантичко време
Старо Кочиште населба среден век
Кутретино Леска населба среден век
Св. Никола осамен наод римско време
Лесково Ѓурѓа црква среден век
Илиница црква среден век
Манастириште црква среден век
Мало Илино Граишта топилница доцноантичко време
Калец топилница доцноантичко време
Св. Илија црква среден век
Св. Пречиста црква и некропола среден век
Мренога Бела Земја некропола доцноантичко време
Боричино населба и некропола римско време
Калуѓерица осамен објект римско време
Грнчари населба, некропола и топилница доцноантичко време
Средно Селиште населба и топилница доцноантичко време
Ново Село Видрауци населба и некропола среден век
Над Селото населба, црква и некропола среден век
Над Црквата црква среден век
Ракински Дол населба и некропола среден век
Обедник Кале населба доцноантичко време и среден век
Стара Корија црква среден век
Стари Лозја населба и топилница доцноантичко време
Сува Река сакрален објект и некропола доцноантичко време
Прибилци Над Селото црква и некропола среден век
Самоникојца топилница доцноантичко време
Стара Раслојца населба среден век
Старо Село населба и некропола среден век
Радово Грамеѓе населба, некропола и рудник римско време
Клаинец некропола среден век
Краста некропола среден век
Манастириште црква среден век
Растојца Гумниште базилика старохристијанско време
Кула утврдување среден век
Млаки Грмаѓи рудник среден век
Над Сопатот некропола среден век
Синоец некропола доцноантичко време
Света Стари Гробишта црква и некропола среден век
Широка Леска населба и некропола среден век
Сладуево Светец населба и некропола среден век
Слепче Горни Куќи населба среден век
Грамаѓе населба хеленистичко време
Добромирово црква и некропола среден век
Слоештица Заврток населба доцноантичко време
Смилево Старо Село населба среден век
Сопотница Бунариште населба среден век
Извор сакрален објект и некропола доцноантичко време
Краиште црква и некропола среден век
Црквиште сакрален објект доцноантичко време
Стругово Миљо Чешме некропола рана антика
Суво Грло Горна Црква црква и некропола среден век
Суводол Бачилиште населба среден век
Дуњи црква среден век
Спаиска Чешма црква среден век
Св. Богородица базилика старо христијанско време
Церово Врагутница црква среден век
Крушје црква и некропола среден век
Св. Петка црква среден век
Црквиште црква среден век

Наводи уреди

  1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. ISBN 9989649286.