Список на археолошки наоѓалишта во Демирхисарско

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Демирхисарско, југозападна Македонија.[1] Можно е списокот да е нецелосен.

Населено место Наоѓалиште Општина Вид Период
Бабино Бојано Лозје Демир Хисар некропола раноантичко време
Кула Демир Хисар тврдина раноантичко време
Вртешка Демир Хисар населба и топилница доцноантичко време
Дуковска Крастица Демир Хисар топилница доцноантичко време
Црно Село Демир Хисар населба и некрополоа среден век
Базерник Дупки Демир Хисар рудник доцна антина
Св. Атанас Демир Хисар црква и некропола среден век
Селиште Демир Хисар населба среден век
Средни Ливади Демир Хисар населба и топилница доцна антика
Црквиште Демир Хисар црква среден век
Бараково Превалец Демир Хисар некропола среден век
Старо Село Демир Хисар населба и црква среден век
Црквиште Демир Хисар црква среден век
Белче Гориче Демир Хисар црква старо христијанско време
Зад Корија Демир Хисар населба среден век
Зарев Манастир Демир Хисар црква среден век
Стари Анови Демир Хисар населба среден век
Боиште Градиште Демир Хисар градиште доцна антика
Св. Атанас Демир Хисар црква среден век
Св. Петка Демир Хисар црква среден век
Кочиште Грамаѓе Демир Хисар населба и некропола доцна антика
Манастириште Демир Хисар сакрален обкект доцна антика
Ќерамидница Демир Хисар населба доцна антика
Брезово Габер Демир Хисар црква среден век
Каменец Демир Хисар населба, некропола и топилница доцноантичко време
Црквиште Демир Хисар црква и некропола среден век
Вардино Горна Црква Демир Хисар населба среден век
Плоча Демир Хисар некропола доцна антика
Велмевци Беројци Демир Хисар рудник среден век
Меризим Демир Хисар населба доцна антика
Вирово Гумниште Демир Хисар населба и црква среден век
Долно Вирово Демир Хисар населба, црква и некропола среден век
Св. Богородица Демир Хисар црква среден век
Штеуни Демир Хисар рударски јами доцноантичко време
Големо Илино Висои Демир Хисар некропола доцна антика
Градиште Демир Хисар населба хеленистичко и доцноантичко време
Присои Демир Хисар населба и некропола доцноантичко време
Св. Петка Демир Хисар црква и некропола среден век
Старо Село Демир Хисар населба среден век
Граиште Градиште Демир Хисар градиште раноантичко и доцноантичко време
Превалец Демир Хисар некропола доцноантичко време
Св. Петка Демир Хисар црква среден век
Црквиште Демир Хисар црква старохристијанско време
Демир Хисар Грнчарица Демир Хисар утврдување доцна антика
Шути Манастир Демир Хисар црква среден век
Доленци Стари Куќи Демир Хисар населба среден век
Единаковци Во Селото Демир Хисар населба доцна антика
Стевано Лозје Демир Хисар некропола доцна антика
Црквиште Демир Хисар црква и некропола старохристијанско време
Жван Градиште Демир Хисар населба доцна антика
Латинска Црква Демир Хисар црква среден век
Мајданиште Демир Хисар населба и топилница доцна антика
Св. Арангел Демир Хисар црква и некропола среден век
Св. Илија Демир Хисар црква среден век
Селиште Демир Хисар населба доцна антика
Железнец Во Гарон Демир Хисар населба и топилница доцноантичко време
Градиште Демир Хисар населба рана антика
Даркојца Демир Хисар населба доцна антика
Спиље Демир Хисар населба доцна антика
Журче Бачилиште Демир Хисар сакрален објект и некропола доцноантичко време
Даблики Демир Хисар населба и некропола доцноантичко време
Љубов Камен Демир Хисар населба неолит
Мартинец Демир Хисар населба среден век
Св. Илија Демир Хисар црква и некропола среден век
Загориче Калуѓерска Река Демир Хисар црква среден век
Куќиште Демир Хисар населба доцноантичко време
Зашле Дабовја Демир Хисар населба и топилница доцноантичко време
Јачмиште Демир Хисар населба и топилница доцноантичко време
Караиче Демир Хисар населба и топилница доцноантичко време
Куќиште Демир Хисар населба и топилница доцноантичко време
Кале Демир Хисар населба среден век
На Куќишта Демир Хисар некропола доцноантичко време
Старо Кочиште Демир Хисар населба среден век
Кутретино Леска Демир Хисар населба среден век
Св. Никола Демир Хисар осамен наод римско време
Лесково Ѓурѓа Демир Хисар црква среден век
Илиница Демир Хисар црква среден век
Манастириште Демир Хисар црква среден век
Мало Илино Граишта Демир Хисар топилница доцноантичко време
Калец Демир Хисар топилница доцноантичко време
Св. Илија Демир Хисар црква среден век
Св. Пречиста Демир Хисар црква и некропола среден век
Мренога Бела Земја Демир Хисар некропола доцноантичко време
Боричино Демир Хисар населба и некропола римско време
Калуѓерица Демир Хисар осамен објект римско време
Грнчари Демир Хисар населба, некропола и топилница доцноантичко време
Средно Селиште Демир Хисар населба и топилница доцноантичко време
Ново Село Видрауци Демир Хисар населба и некропола среден век
Над Селото Демир Хисар населба, црква и некропола среден век
Над Црквата Демир Хисар црква среден век
Ракински Дол Демир Хисар населба и некропола среден век
Обедник Кале Демир Хисар населба доцноантичко време и среден век
Стара Корија Демир Хисар црква среден век
Стари Лозја Демир Хисар населба и топилница доцноантичко време
Сува Река Демир Хисар сакрален објект и некропола доцноантичко време
Прибилци Над Селото Демир Хисар црква и некропола среден век
Самоникојца Демир Хисар топилница доцноантичко време
Стара Раслојца Демир Хисар населба среден век
Старо Село Демир Хисар населба и некропола среден век
Радово Грамеѓе Демир Хисар населба, некропола и рудник римско време
Клаинец Демир Хисар некропола среден век
Краста Демир Хисар некропола среден век
Манастириште Демир Хисар црква среден век
Растојца Гумниште Демир Хисар базилика старохристијанско време
Кула Демир Хисар утврдување среден век
Млаки Грмаѓи Демир Хисар рудник среден век
Над Сопатот Демир Хисар некропола среден век
Синоец Демир Хисар некропола доцноантичко време
Света Стари Гробишта Демир Хисар црква и некропола среден век
Широка Леска Демир Хисар населба и некропола среден век
Сладуево Светец Демир Хисар населба и некропола среден век
Слепче Горни Куќи Демир Хисар населба среден век
Грамаѓе Демир Хисар населба хеленистичко време
Добромирово Демир Хисар црква и некропола среден век
Слоештица Заврток Демир Хисар населба доцноантичко време
Смилево Старо Село Демир Хисар населба среден век
Сопотница Бунариште Демир Хисар населба среден век
Извор Демир Хисар сакрален објект и некропола доцноантичко време
Краиште Демир Хисар црква и некропола среден век
Црквиште Демир Хисар сакрален објект доцноантичко време
Стругово Миљо Чешме Демир Хисар некропола рана антика
Суво Грло Горна Црква Демир Хисар црква и некропола среден век
Суводол Бачилиште Демир Хисар населба среден век
Дуњи Демир Хисар црква среден век
Спаиска Чешма Демир Хисар црква среден век
Св. Богородица Демир Хисар базилика старо христијанско време
Церово Врагутница Демир Хисар црква среден век
Крушје Демир Хисар црква и некропола среден век
Св. Петка Демир Хисар црква среден век
Црквиште Демир Хисар црква среден век

НаводиУреди

  1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. ISBN 9989649286.