Список на села во Ениџе Вардар

Име на македонски[1] Македонски-латиница Име на грчки Грчки-латиница Жители во 1903 Жители во 2001
Аларе Alare Аларе Аларе 160
Аш’клари Aš’klari Аш’клари Аш’клари 685
Баба Ќој Baba Ḱoj Баба Ќој Баба Ќој 452
Бабјани Babjani Бабјани Бабјани 168
Балџа Baldža Балџа Балџа 124
Баровица Barovica Баровица Баровица 750
Бозец Bozec Бозец Бозец 655
В’дришта V’drišta В’дришта В’дришта 800
Волчишта Volčišta Волчишта (Ениџевардарско)Волчишта Волчишта 110
Валгат Valgat Валгат Валгат 140
Вехти Пазар Vehti Pazar Вехти Пазар Вехти Пазар 240
Власи Vlasi Власи Власи 370
Врежот Vrežot Врежот Врежот 370
Габровци Gabrovci Габровци Габровци 666
Геракарци Gerakarci Геракарци Геракарци 290
Гјупчево Ǵupčevo Гјупчево Гјупчево 260
Голото Село Goloto Selo Голото Село Голото Село 405
Гостољуби Gostoljubi Гостољуби Гостољуби 1300
Градиште Gradište Градиште Градиште 106
Грубевци Grubevci Грубевци Грубевци 400
Групиново Grupinovo Групиново Групиново 224
Гуменџа Gumendža Гуменџа Гуменџа 3150
Дамјан Damjan Дамјан Дамјан 90
Долно Крушари Dolno Krušari Долно Крушари Долно Крушари 420
Ениџе Вардар Enidže Vardar Γιαννιτσά Giannitsa 9599 26296
Извор Izvor Извор Извор 70
К’шлар K’šlar К’шлар К’шлар 510
Кадиино Село Kadiino Selo Кадиино Село Кадиино Село 308
Калиница Kalinica Калиница Калиница 840
Капинјани Kapinjani Капинјани Капинјани 1575
Кара Амзин Kara Amzin Кара Амзин Кара Амзин 290
Кара Дере Kara Dere Кара Дере Кара Дере 245
Карајотица Karajotica Карајотица Карајотица 150
Карладово Karladovo Карладово Карладово 780
Киркалово Kirkalovo Киркалово Киркалово 198
Козишоми Kozišomi Козишоми Козишоми 1222
Колибите Kolibite Колибите Колибите 70
Кониково Konikovo Кониково Кониково 170
Корнишор Kornišor Корнишор Корнишор 480
Корово Korovo Корово Корово 665
Крива Kriva Крива Крива 1300
Крушари Krušari Крушари Крушари 320
Кушиново Kušinovo Кушиново Кушиново 130
Лажичари Lažičari Лажичари Лажичари 80
Либаово Libaovo Либаово Либаово 145
Ливадица Livadica Ливадица Ливадица 250
Липариново Liparinovo Липариново Липариново 130
Литовој Litovoj Литовој Литовој 200
Лозаново Lozanovo Лозаново Лозаново 270
Маврејново Mavrejnovo Маврејново Маврејново 56
Мандалево Mandalevo Мандалево Мандалево 118
Невор Nevor Невор Невор 630
Неврам Nevram Неврам Неврам 260
Недирчево Nedirčevo Недирчево Недирчево 290
Ново Село Novo Selo Ново Село Ново Село 65
Новоселци Novoselci Новоселци Новоселци 550
Обор Obor Обор Обор 21
Оризарци Orizarci Оризарци Оризарци 380
Петг’с Petg’s Петг’с Петг’с 330
Петрево Petrevo Петрево Петрево 620
Пилорик Pilorik Пилорик Пилорик 166
Пласничево Plasničevo Пласничево Пласничево 256
Плугар Plugar Плугар Плугар 100
Попово Село Popovo Selo Попово Село Попово Село 55
Постол Postol Постол Постол 520
Пргас Prgas Пргас Пргас 140
Призна Prizna Призна Призна 155
Продром Prodrom Продром Продром 430
Радомир Radomir Радомир Радомир 165
Рамел Ramel Рамел Рамел 200
Рамна Ramna Рамна Рамна 150
Рожени Roženi Рожени Рожени 400
Романово Romanovo Романово Романово 60
Рониславци Ronislavci Рониславци Рониславци 400
Сарбегово Sarbegovo Сарбегово Сарбегово 400
Свети Георги Sv. Georgi Свети Георги Свети Георги 160
Севрели Sevreli Севрели Севрели 1330
Сенделчево Sendelčevo Сенделчево Сенделчево 140
Слатино Slatino Слатино Слатино 950
Спирлитово Spirlitovo Спирлитово Спирлитово 600
Страишта Straišta Страишта Страишта 280
Текри Вермишли Tekri Vermišli Текри Вермишли Текри Вермишли 95
Тодорци Todorci Тодорци Тодорци 336
Трифулчево Trifulčevo Трифулчево Трифулчево 240
Трстеник Trstenik Трстеник Трстеник 1000
Тумба Tumba Тумба Тумба 540
Тушилово Tušilovo Тушилово Тушилово 220
Фуштани Fuštani Фуштани Фуштани 2400
Цигарево Cigarevo Цигарево Цигарево 200
Чаушлиево Čaušlievo Чаушлиево Чаушлиево 50
Чеши Г’с Češi G’s Чеши Г’с Чеши Г’с 420

Наводи уреди

  1. Симовски, Тодор (1998). Населените места во Егејска Македонија : географски, етнички и стопански одлики. I дел. Скопје: Институт за национална историја.