уреди   

ЕКОНОМИЈА

Поимот економија (на грчки Οικονομικά) потекнува од грчките зборови „еко“ (οίκω=домаќинство) и „номос“ (νέμω=закон) и претставува општествена наука што се занимава со изучување на прераспределбата на недостатните ресурси со помош на мерливи менливи. Овие изучувања вклучуваат анализа на производство, дистрибуција, трговија и потрошувачка на добра и услуги. Економијата се смета за позитивна кога се обидува да ги објасни последиците на различните избори во даден сет претпоставки и набљудувања, и нормативна кога препорачува одредена постапка што треба да се преземе. Прочитајте повеќе

уреди   

Избрана статија

Моделот на Понуда и побарувачка.

Микроекономија е дел од економијата кој се занимава со проучување како поединците, домаќинствата и компаниите донесуваат одлуки за алокација на ограничените ресурси, посебно на пазарите каде стоките или услугите се продаваат или купуваат.

Микроекономијата испитува каков ефект имаат овие одлуки и однесувања врз понудата и побарувачката на добра и услугите, кои ги одредуваат цените, и како цените, обратно, ја одредуваат понудата и побарувачката на стоките и услугите.

Од друга страна пак, Макроекономијата ја испитува збирната економска активност, одсликана преку економскиот раст, инфлацијата и невработеноста. Исто така ги проучува и политиките кои се обраќаат на овие проблеми. Посебно после Лукасовата Критка, голем дел од макроекономската теорија има микроекономски фундаменти. Прочитајте повеќе


уреди   

Категории

уреди   

Избрана слика

Аверс на банкнотата од 5000 денари. Бронзена фигура на Менада (VI пр.н.е), Тетово; на левата страна бронзена евхаристична гулабица (XIII век), Охридско.
уреди   

Избрана биографија

Адам Смит
Адам Смит

Адам Смит (анг: Adam Smith, 1723-1790) бил британски политички економист и филозоф. Автор е на прочуената Богатството на народите: Иследување на неговата природа и причини (1776), која е еден од првите обиди за разгледување на историското развивање на индустријата и трговијата во Европа. Овој труд е особено важен за научната дисциплина економија и е една од најизвестните прегледи во поткрепа на слободната трговија, капитализмот и либералството. Адам Смит е еден од најзначајните претставници на англиската класична политичка економија.

На околу 14-годишна возраст се запишал во универзитет. Учил философија најпрвин во Глазгов, потоа на Оксфордскиот универзитет (1740-1746). Големо влијание врз кариерата на Адам Смит имаат Френсис Хатчесен (1694-1746) и Дејвид Хјум (1711-1776). Прочитајте повеќе

уреди   

Дали сте знаеле...


уреди   

Клучни статии

уреди   

Поврзани портали

Грешка: мора да се назначи слика во првиот ред

Општество Математика Право Политика
уреди   

Економија на останатите вики проекти...

Викивести
(англиски)
Викицитат
(англиски)
Викиризница
(англиски)
Викиизвор
(англиски)
Викикниги
(англиски)