Отвори го главното мени
Пазар во Сингапур

Пазар е секој облик н аорганизирано сретнуваат понудата и побарувачката. Пазарите се разликуваат според:

 • Бројот на учесници (купувачи и продавачи)
 • Моќта да влијаат на висината на цената на производот

Врз таа основа, разликуваме четири видови на пазарни структури:

Исто така, за поделба на пазарите постојат и други критериуми:

 • природата на производот, т.е. дали станува збор за производи од ист квалитет (хомогени производи) или станува збор за производи со различен квалитет
 • пречките за влез, т.е. дали постојат посебни ограничувања за фирмите што сакаат да навлезат во индустријата

Пазарот претставува облик на размена на производите и услугите со посредство на пари.Пазарот декуваќи во рамките на развиеното стоково производство,добива карактер на институција со помош на која се воспоставуваат односите на размена,т.с односи меѓу понудата и побарувачката,меѓу понудувачите и побарувачите на соодветни стоки,како карактер на институција во рамките на која влијанието на вредноста се манифестира преку дејствување на законот на понудата и побарувачката. За целосно разбирање на пазарот од аспект на маркетингот,треба да се имаат предвид следниве негови компоненти:

 • да претставува одреден простор;
 • на тој простор да има:продавачи,купувачи и пазарни институции;
 • да постои предмет на размена;
 • цените да се формираат врз база на понуда и побарувачка;
 • продавачите да се спремни да ја понудат својата стока по одредена цена,а купувачите својот доход да го разменат за одредена стока;
 • пазарот да биде правно регулиран и
 • пазарната цена да виде основа за алокација на ресурсите.

Пазарот како тема во уметностаУреди

НаводиУреди

 1. Анте Поповски, Дрво што крвави. Скопје: Детска радост, Наша книга, Македонска книга, Култура, Мисла, 1991, стр. 68.