Умерена инфлација

Умерена инфлација е онаа состојба во која има благ пораст на цените на стоките и услугите во економијата. Во оваа инфлација има едноцифрен број во порастот на нивото на цените, односно постои висока ценовна стабилност, а луѓето имаат доверба во својата парична единица која нема големи флуктуации и не се заинтересирани да ја менуваат со други парични единици.