Портал:Математика

уреди  

Портал Математика

Кружница
Кружница
Добредојдовте на порталот Математика на Википедија на македонски јазик!

Овде е јазолот на сите статии поврзани со математиката кои ги содржи Википедија на македонски јазик. Mоментално има ограничен број статии од полето на математиката, но напорно работиме на проширување на постоечките и изработка на нови! Доколку имате желба и сте квалификувани, тогаш можете да ѝ помогнете на мк.вики со тоа што ќе учествувате во уредувањето. Можете да почнете со проширување на постоечките статии, или пак да креирате нова статија од почеток.

Статиите се детални, разбирливи, но во себе носат математичка тежина која се трудиме да ја држиме во рамнотежа со нивото на изложеното. Ова е сѐ со цел, преку Википедија, да ја направиме математиката подостапна и поразбирлива за нематематичарите.

Како за почеток имајте ја на ум следнава мисла на Џон фон Нојман:Како за крај, ако имате некое прашање или сугестија, тогаш тогаш изнесете ги вашите ставови на страната за разговор на порталот за математика или на соодветната страна за разговор на некоја од статиите.


уреди  

Одбрана статија

Математичката константа π е ирационален реален број, кој го претставува односот на периметарот на една кружница со нејзиниот пречник во Евклидовата геометрија. Бројот π има широка примена во математиката, физиката и инженерството, но се среќава и во други науки. Бројот π исто така е познат и како Архимедова константа (што не е исто со Архимедов број) и како Лудолфов број (по германскиот математичар Лудолф ван Цојлен кој го пресметувал на многу децимали). Постојат различни начини за изразување на Архимедовата константа како дропка, еден од кои е дропката 227. Постојат брзи методи за генерирање на бројот π со произволна точност. Неговата приближна вредност на пет децимали изнесува 3,14159. прочитајте повеќе

уреди  

Одбрана слика

Кога пречникот на кругот е 1, неговиот периметар е π.
уреди  

Категории

уреди  

Дали сте знаеле...

Тејлорова апроксимација на синусната функција
Тејлорова апроксимација на синусната функција
 • ... дека постојат два основни методи на интегрирање: со смена на променливата и по делови?
 • ... дека функциите кои имаат непрекинат извод се викаат глатки функции?
 • ... дека со помош на нејзиниот Тејлоров развој, секоја функција може да се „процени“ преку конечен број полиноми?
 • ... дека изводот на имплицитните функции може да се пресмета преку парцијалните изводи на нејзините променливи?
 • ...дека основната „намена“ на диференцијалното сметање е испитувањето на својствата на функциите?
 • ... дека сѐ на сѐ постојат шест тригонометриски функции?
 • ...дека Формулата на Њутн-Лајбниц, алтернативно позната како основна теорема на анализата, дава начин за пресметување на вредноста на определениот интеграл преку неопределен?
 • уреди  

  Каде да почнете

  Препорачуваме да започнете од елементарните поими. Исто може да ги консултирате и поопштите статии, како: Математика, Алгебра, Геометрија, Тригонометрија, Број, Математичка анализа и сл. Меѓутоа, имајте на ум дека статиите не се изложени како во учебник, затоа што Википедија не е учебник, туку енциклопедија.

  Некои од статиите бараат предзнаење. Ова значи дека без соодветна математичка основа, читателот нема да е во состојба целосно и точно да ја разбере содржината на статијата/статиите. Ви советуваме да се користите со истите статии на други јазици за да добиете поцелосна слика за темата обработена во статијата која ја консултирате.


  уреди  

  Теми во математиката

  Општа математика Основи на математиката Теорија на броевите Дискретна математика
  Математичка анализа Алгебра Геометрија и топологија Применета математика
  уреди  

  Математика во останатите вики проекти...

  Математика на Викивести     Математика на Викицитат     Математика на Викикниги     Математика на Викиизвор     Математика на Викиречник     Математика на Викиризница
  Вести
  (англиски)
  Цитати
  (англиски)
  Упатства и текстови
  (англиски)
  Текстови
  (англиски)
  Дефиниции
  (англиски)
  Слики
  (англиски)