За други значења видете Капитал (појаснување)

Поимот капитал има неколку меѓусебно поврзани значења во економија, финансии и сметководство.

Капиталот може да биде "физички" (опрема,производен и работен простор, суровини,полуготови и готови производи) и "финансиски" (готовина,хартии од вредност итд). Меѓутоа, треба да се знае разликата од капиталот и личниот имот, бидејќи личниот имот не учестувува во производниот процес. Во случај имотот да се продаде и добиените пари да се се вложат во производството, личниот имот всушност станува капитал. Капиталот може да се подели на фиксен и варијабилен. Средствата кои подолго ќе се задржат како вложувања во основните средства претставуваат фиксен капитал, додека оние средства која се користат за тековното финансирање претставуваат варибијален капитал. Капиталот исто така може да биде и на сопственикот или позајмен. Капиталот на сопственикот е оној кој што се внесува во производството од страна на сопственикот и не се плаќа негова камата, додека позајмениот се односи на средства позајмени за одреден временски период по кој мора да се врати позајмената вредност и камата. Вложувањето капитал во некоја работа или проект со цел добивање некоја одредена корист се вика инвестициско вложување.